ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 26244 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

学案3.5 ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ .docx

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ 学案3.5 ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ .docx

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20220408165021136

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ DOCX

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 13.38KB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2022-04-08

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-3477868.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
0 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • 专题ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠺᠤᠤᠷᠰᠸᠡᠢᠷ
 • ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ .docxᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ .docx
 • ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠦᠶᠤᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ .docxᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠦᠶᠤᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ .docx
 • ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠦᠶᠤᠯ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ .docxᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠦᠶᠤᠯ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ .docx
 • ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ .pdfᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ .pdf
 • ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠮᠠᠯ ᠦᠵᠡᠯ – ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠮᠠᠯ ᠦᠵᠡᠯ – ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ
 • 3.11 ᠨᠠᠢᠷ .pptx3.11 ᠨᠠᠢᠷ .pptx
 • ᠰ᠊ · ᠱᠠᠮᠠᠩ &lt ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ &gt- ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ .docxᠰ᠊ · ᠱᠠᠮᠠᠩ &lt ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ &gt- ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ .docx
 • ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠠᠷᠲ 期中考试答题卡.docxᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠠᠷᠲ 期中考试答题卡.docx
 • 2021--2022 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ .docx2021--2022 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ .docx
 • 学案必修4.10 ᠯᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠹᠦ᠋ ᠳᠤᠷ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠤ .docx学案必修4.10 ᠯᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠹᠦ᠋ ᠳᠤᠷ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠤ .docx
 • 选修1.2 ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ .pptx选修1.2 ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ .pptx
 • 学案选修1.1.2 ᠤᠯᠠᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠬᠡᠢᠰᠦᠭᠳᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ .docx学案选修1.1.2 ᠤᠯᠠᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠬᠡᠢᠰᠦᠭᠳᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ .docx
 • 学案4. 13 ᠲᠡᠯᠳᠦ ᠬᠥᠬᠡ .docx学案4. 13 ᠲᠡᠯᠳᠦ ᠬᠥᠬᠡ .docx
 • 学案4.12 ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠨ᠎ᠠ .docx学案4.12 ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠨ᠎ᠠ .docx
 • 学案4.11 ᠦᠶᠡᠷ .docx学案4.11 ᠦᠶᠡᠷ .docx
 • 学案4.9 ᠭᠤᠸᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ .docx学案4.9 ᠭᠤᠸᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ .docx
 • 学案4.8 ᠰᠣᠨᠳᠤᠷ .docx学案4.8 ᠰᠣᠨᠳᠤᠷ .docx
 • 学案4.7 ᠬᠡᠮᠴᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠬᠡᠢ .docx学案4.7 ᠬᠡᠮᠴᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠬᠡᠢ .docx
 • 学案4.5 ᠤᠷᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ .docx学案4.5 ᠤᠷᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ .docx
 • 学案4.4 ᠲᠤᠷᠤᠭ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ .docx学案4.4 ᠲᠤᠷᠤᠭ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ .docx
 • 学案4.3 ᠰᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx学案4.3 ᠰᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ