ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 26244 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠴᠠᠭ
ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ PPT ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ 0 2022-05-07
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ 0 2022-04-19
ᠨᠣᠮ ᠪᠠᠢᠨᠦ︖ 0 2022-04-07
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ 1 2022-01-21
ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠵᠤ ᠲᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ 0 2021-08-11
ᠨᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠤᠨᠢᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠨ᠎ᠡ 0 2021-07-01
ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 1 2021-05-07
ᠠᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ 0 2021-02-03
ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠭᠦᠷᠡᠬᠦ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ 0 2021-01-22
ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠪᠡ 1 2020-12-21
怎么看全内容︖ 1 2020-12-20
0 2020-12-14
ᠳᠣᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ 1 2020-12-14
0 2020-11-22
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠊ ᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠯᠦᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ 3 2020-11-05
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤ 1 2020-10-31
ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︕ 0 2020-10-29
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ PPT ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 0 2020-10-28
ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 0 2020-10-25
我的老师 0 2020-09-20
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

email
ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ