ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 25658 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠭᠡᠷᠤᠯᠤᠨ

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠭᠡᠷᠤᠯᠤᠨ

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20180915204739148

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ WPS

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 14.50KB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-09-15

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-10706.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
0 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠢᠷᠯᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠲᠦ .pdfᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠢᠷᠯᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠲᠦ .pdf
 • ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠯᠠᠪᠰᠡ — ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdfᠴᠠᠰᠤᠨ ᠯᠠᠪᠰᠡ — ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
 • ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdfᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
 • ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠣᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠤᠳᠬᠠᠳᠪᠠᠶᠠᠷ .docxᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠣᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠤᠳᠬᠠᠳᠪᠠᠶᠠᠷ .docx
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdfᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
 • ᠮᠥᠷ ᠳᠤᠷᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docxᠮᠥᠷ ᠳᠤᠷᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
 • ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdfᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
 • ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdfᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
 • ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdfᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
 • ᠲᠠᠥᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠮᠣᠳᠠᠯ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docxᠲᠠᠥᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠮᠣᠳᠠᠯ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
 • ᠴᠢᠩᠳᠤᠤ ᠬᠤᠲᠡ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdfᠴᠢᠩᠳᠤᠤ ᠬᠤᠲᠡ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
 • ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdfᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
 • ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdfᠡᠶᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
 • ᠭᠤᠶᠣ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ 20210711.docxᠭᠤᠶᠣ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ 20210711.docx
 • ᠨᠠᠮ ᠤᠨ 100 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docxᠨᠠᠮ ᠤᠨ 100 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
 • ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docxᠡᠮᠨᠢᠭ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
 • ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docxᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
 • ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdfᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
 • ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdfᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
 • ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdfᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
 • ︽5.1︾ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf︽5.1︾ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ