ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 24360 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 对小儿腹泻症的认识.pdf

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 对小儿腹泻症的认识.pdf

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20190213115040660

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ PDF

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 64.53KB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2019-02-13

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-13491.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
0 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • 专题ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ
 • SCA科学成就奖章提名表格ISCA Medal Nomination Form---2019.docSCA科学成就奖章提名表格ISCA Medal Nomination Form---2019.doc
 • ᠨᠣᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠨᠣᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ
 • ︽ᠬᠦᠪᠲᠦ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ︾ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠳᠤ .pdf︽ᠬᠦᠪᠲᠦ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ︾ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠳᠤ .pdf
 • ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .pdfᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .pdf
 • ᠨᠤᠫᠧᠯ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ .pdfᠨᠤᠫᠧᠯ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ .pdf
 • ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ 10 ᠳ᠋ᠥᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠦᠭᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ .pdfᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ 10 ᠳ᠋ᠥᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠦᠭᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ .pdf
 • 5G ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ .pdf5G ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ .pdf
 • ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠤᠭ ᠬᠢᠬᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠲᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ .pdfᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠤᠭ ᠬᠢᠬᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠲᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ .pdf
 • ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ .pdfᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ .pdf
 • ᠲᠦ᠋ ᠶᠢᠦ ᠶᠢᠤ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠰᠪᠠ .pdfᠲᠦ᠋ ᠶᠢᠦ ᠶᠢᠤ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠰᠪᠠ .pdf
 • 1 ᠵᠢᠷᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ .pdf1 ᠵᠢᠷᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ .pdf
 • Z56 ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ z56 Code Read Me.pdfZ56 ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ z56 Code Read Me.pdf
 • ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢᠩ - z ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠬᠠᠸᠠᠩ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ Fury 愤怒 Hawan 2.pdfᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢᠩ - z ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠬᠠᠸᠠᠩ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ Fury 愤怒 Hawan 2.pdf
 • ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠺᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ 8 ᠲᠦᠰᠦᠯᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠺᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ 8 ᠲᠦᠰᠦᠯ
 • ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠺᠤᠳᠡᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠺᠤᠳᠡᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ
 • ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢᠩ - z ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ Fury 愤怒 Tsagaan 2.pdfᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢᠩ - z ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ Fury 愤怒 Tsagaan 2.pdf
 • ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢᠩ - z ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ Fury 愤怒 Egelun 2.pdfᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢᠩ - z ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ Fury 愤怒 Egelun 2.pdf
 • ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
 • ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ 6ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ 6
 • ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠦᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠦ
 • ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠ
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ