ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 24360 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠰᠠᠷᠮᠠᠬᠦᠨ 】清延在漠南蒙古设立帮办盟务一职探析.pdf

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠰᠠᠷᠮᠠᠬᠦᠨ 】清延在漠南蒙古设立帮办盟务一职探析.pdf

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20190220160100788

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ PDF

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 769.85KB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2019-02-20

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-13590.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
0 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠡ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】苏尼特蒙古语土话方言地理探究.pdfᠰᠦᠨᠢᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠡ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】苏尼特蒙古语土话方言地理探究.pdf
 • ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ 【 ᠰᠠᠴᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】浅谈关于阿鲁科尔沁次土语亲属关系词.pdfᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ 【 ᠰᠠᠴᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】浅谈关于阿鲁科尔沁次土语亲属关系词.pdf
 • ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠦ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠥᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ﹇【 ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】内蒙古广播电台蒙语广播发展史的研究.pdfᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠦ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠥᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ﹇【 ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】内蒙古广播电台蒙语广播发展史的研究.pdf
 • ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠭᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ 】试论汉译蒙中以蒙古语思维表达的技巧 — — 以 ︽汉蒙新词典︾ 为例.pdfᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠭᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ 】试论汉译蒙中以蒙古语思维表达的技巧 — — 以 ︽汉蒙新词典︾ 为例.pdf
 • ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠮᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ 美国蒙古学研究第2次会议.pdfᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠮᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ 美国蒙古学研究第2次会议.pdf
 • ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠳ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ 【 ᠬᠠᠯᠠ 】 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ 】满语、通古斯语和蒙古语巴尔虎布利亚特方言中的“哈拉”一词分析.pdfᠮᠠᠨᠵᠤ ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠳ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ 【 ᠬᠠᠯᠠ 】 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ 】满语、通古斯语和蒙古语巴尔虎布利亚特方言中的“哈拉”一词分析.pdf
 • ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠲᠧᠷ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠂ 论满蒙文化关系问题.pdfᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠲᠧᠷ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠂ 论满蒙文化关系问题.pdf
 • ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠳᠮᠬᠤᠳᠰᠠᠷ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 蒙古语阿巴嘎、阿巴哈纳尔土话方言地图的研究.pdfᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠳᠮᠬᠤᠳᠰᠠᠷ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 蒙古语阿巴嘎、阿巴哈纳尔土话方言地图的研究.pdf
 • ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠯᠳᠠ 【 ᠦᠵᠠᠰᠭᠦᠯᠠᠩ 】伊金霍洛镇居民饮食习惯调查报告.pdfᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠯᠳᠠ 【 ᠦᠵᠠᠰᠭᠦᠯᠠᠩ 】伊金霍洛镇居民饮食习惯调查报告.pdf
 • ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠳᠤ ᠪᠦᠳᠤᠴᠠ 【 ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠷᠰ 】蒙古语句法层次结构.pdfᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠳᠤ ᠪᠦᠳᠤᠴᠠ 【 ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠷᠰ 】蒙古语句法层次结构.pdf
 • ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠰᠠᠷᠮᠠᠬᠦᠨ 】清延在漠南蒙古设立帮办盟务一职探析.pdfᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠰᠠᠷᠮᠠᠬᠦᠨ 】清延在漠南蒙古设立帮办盟务一职探析.pdf
 • ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠤᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠸ᠎ᠠ 】蒙古人的求雨习俗.pdfᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠤᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠸ᠎ᠠ 】蒙古人的求雨习俗.pdf
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ