ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 24360 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 【 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 】 ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ 【 ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠴᠤᠷᠠ 】青海 《江格尔》 传承问题研究.pdf

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 【 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 】 ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ 【 ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠴᠤᠷᠠ 】青海 ︽江格尔︾ 传承问题研究.pdf

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20190220154014441

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ PDF

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 431.46KB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2019-02-20

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-13587.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
0 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • 117.pdf论蒙古族博克文化的传承与发展历程.pdf ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ 【 ᠪᠦᠬᠡ 】 ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠰᠢᠨ ᠯᠠᠢ ᠮᠢᠨ 】117.pdf论蒙古族博克文化的传承与发展历程.pdf ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ 【 ᠪᠦᠬᠡ 】 ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠰᠢᠨ ᠯᠠᠢ ᠮᠢᠨ 】
 • 111.pdf蒙古人的禁忌风俗.pdf ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠰᠤᠶᠤᠯ 】111.pdf蒙古人的禁忌风俗.pdf ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠰᠤᠶᠤᠯ 】
 • 094.pdf科尔沁狩猎文化中的猎狗.pdf ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ 【 ᠪ᠊᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ᠂ ᠡᠥ ᠫᠦ᠋ ᠶᠢᠩ 】094.pdf科尔沁狩猎文化中的猎狗.pdf ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ 【 ᠪ᠊᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ᠂ ᠡᠥ ᠫᠦ᠋ ᠶᠢᠩ 】
 • 067.pdf蒙古族巧媳妇故事产生的历史渊源.pdf ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠴᠡᠨ067.pdf蒙古族巧媳妇故事产生的历史渊源.pdf ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠴᠡᠨ
 • 042 ︵1︶ .pdf论蒙古语的一字多音原则和省略原则.pdf ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ 【 ᠲᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ 】 ᠪᠠ 【 ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠮᠨᠡᠬᠦ 】 ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ 】042 ︵1︶ .pdf论蒙古语的一字多音原则和省略原则.pdf ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ 【 ᠲᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ 】 ᠪᠠ 【 ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠮᠨᠡᠬᠦ 】 ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ 】
 • ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ 【 ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】蒙古族现代诗歌研究.pdfᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ 【 ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】蒙古族现代诗歌研究.pdf
 • 【 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 】 ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠦᠰᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ , ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠤ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 蒙古秘史时间范畴的旁译研究.pdf【 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 】 ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠦᠰᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ , ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠤ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 蒙古秘史时间范畴的旁译研究.pdf
 • ᠲᠤᠤᠯᠢ 【 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 】 ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠳ᠋ᠤᠷᠲ᠋ᠤᠷ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 【 ᠰᠠᠴᠠᠨ 】史诗 ︽江格尔︾ 中的萨满教世界动物.pdfᠲᠤᠤᠯᠢ 【 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 】 ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠳ᠋ᠤᠷᠲ᠋ᠤᠷ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 【 ᠰᠠᠴᠠᠨ 】史诗 ︽江格尔︾ 中的萨满教世界动物.pdf
 • 【 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠷᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠯ 】蒙古人的禁忌习俗与生态文化.pdf【 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠷᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠯ 】蒙古人的禁忌习俗与生态文化.pdf
 • ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ 【 ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ 】论达尔罕旗蒙古民歌的独具特征.pdfᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ 【 ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ 】论达尔罕旗蒙古民歌的独具特征.pdf
 • ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠨᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ 】扎鲁特蒙古语土话地理研究.pdfᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠨᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ 】扎鲁特蒙古语土话地理研究.pdf
 • ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠰᠢ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ 】燕子故事与蒙古文化中的燕子.pdfᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠰᠢ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ 】燕子故事与蒙古文化中的燕子.pdf
 • ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ 【 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ 】 ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】英雄史诗 ︽阿拉坦嘎鲁海汗︾ 研究.pdfᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ 【 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ 】 ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】英雄史诗 ︽阿拉坦嘎鲁海汗︾ 研究.pdf
 • ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 【 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 】 ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ 【 ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠴᠤᠷᠠ 】青海 ︽江格尔︾ 传承问题研究.pdfᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 【 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 】 ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ 【 ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠴᠤᠷᠠ 】青海 ︽江格尔︾ 传承问题研究.pdf
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ