ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 26244 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠩᠰᠢ 2011.docx

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠩᠰᠢ 2011.docx

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20220411195742494618

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ DOCX

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 6.04KB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2022-04-11

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-3477905.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
0 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠳᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠿᠸᠠ ᠯᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .docxᠲᠤᠭᠤᠷ ᠿᠸᠠ ᠯᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .docx
 • ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠬᠢᠷᠮᠠᠭ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠥᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠲᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠪᠡ .docxᠬᠢᠷᠮᠠᠭ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠥᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠲᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠪᠡ .docx
 • ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠬᠠᠶᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠢ ᠯᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠪᠠ .docxᠬᠠᠶᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠢ ᠯᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠪᠠ .docx
 • ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠰ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠮᠦ ᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .docxᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠰ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠮᠦ ᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .docx
 • ᠨᠠᠷᠮᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠨᠠᠷᠮᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .docxᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .docx
 • ︽ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ︾ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ .docx︽ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ︾ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ .docx
 • ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠰᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠰᠥᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠰᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠰᠥᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠦᠳᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠦᠳᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ