ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 23040 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠵᠤ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ 滿文太祖高皇帝本紀書_清闕名撰嘉慶二十四年鈔本.pdf

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠵᠤ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ 滿文太祖高皇帝本紀書_清闕名撰嘉慶二十四年鈔本.pdf

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20190407034312225

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ PDF

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 214.59MB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2019-04-07

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-15422.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
0 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • 松巴宗教史&amp#183︔ 如意宝树1 藏文.pdf松巴宗教史&amp#183︔ 如意宝树1 藏文.pdf
 • 松巴宗教史&amp#183︔ 如意宝树 4 藏文.pdf松巴宗教史&amp#183︔ 如意宝树 4 藏文.pdf
 • 松巴宗教史&amp#183︔ 如意宝树 2 藏文.pdf松巴宗教史&amp#183︔ 如意宝树 2 藏文.pdf
 • 青海史 藏文.pdf青海史 藏文.pdf
 • 满苏国境纷争事件の全貌_东亚同文会.pdf满苏国境纷争事件の全貌_东亚同文会.pdf
 • 满苏の风云を冲く 露支满交渉の回顾と国境纷争处理案の检讨_岸田英治_满洲评论社.pdf满苏の风云を冲く 露支满交渉の回顾と国境纷争处理案の检讨_岸田英治_满洲评论社.pdf
 • ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠮᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ 滿文金瓶_一百回_明笑笑生撰_清闕名譯_康熙四十七年序刊本 ︵三十冊︶ .pdfᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠮᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ 滿文金瓶_一百回_明笑笑生撰_清闕名譯_康熙四十七年序刊本 ︵三十冊︶ .pdf
 • ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ 滿漢西廂記_四卷_元王德信撰_清闕名譯_康熙四十九年刊本.pdfᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ 滿漢西廂記_四卷_元王德信撰_清闕名譯_康熙四十九年刊本.pdf
 • ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠭᠡ 满语365句.docᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠭᠡ 满语365句.doc
 • ᠰᠢᠪᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ 锡伯语一百句.txtᠰᠢᠪᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ 锡伯语一百句.txt
 • ᠰᠢᠪᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ 【锡伯语】1992版 ︽锡伯文小学语文︾ 第三册.docxᠰᠢᠪᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ 【锡伯语】1992版 ︽锡伯文小学语文︾ 第三册.docx
 • ᠰᠢᠪᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ 【锡伯语】2006版 ︽锡伯文小学语文︾ 第一册.docxᠰᠢᠪᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ 【锡伯语】2006版 ︽锡伯文小学语文︾ 第一册.docx
 • ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ 100句满语.txtᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ 100句满语.txt
 • ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ︽ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠰᠦ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ︾ 应知应会常用满语2010.pdfᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ︽ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠰᠦ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ︾ 应知应会常用满语2010.pdf
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ