ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 26244 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ - ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ .wps

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ - ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ .wps

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20190121051842167

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ WPS

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 1.60MB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2019-01-21

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-11333.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
0 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • ᠡᠮ ᠲᠡᠭᠦᠭᠴᠢ ᠥᠬᠢᠨᠡᠮ ᠲᠡᠭᠦᠭᠴᠢ ᠥᠬᠢᠨ
 • ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ︵ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ︵ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶
 • ᠦᠨᠡᠰᠦᠭᠡᠯᠵᠡᠨᠦᠨᠡᠰᠦᠭᠡᠯᠵᠡᠨ
 • ᠬᠥᠬᠡ ᠵᠤᠪᠬᠢᠲᠦ ᠮᠣᠳᠣᠳ 3 ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠠ .pdfᠬᠥᠬᠡ ᠵᠤᠪᠬᠢᠲᠦ ᠮᠣᠳᠣᠳ 3 ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠠ .pdf
 • ᠬᠥᠬᠡ ᠵᠤᠪᠬᠢᠲᠦ ᠮᠣᠳᠣᠳ 2 ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠠ .pdfᠬᠥᠬᠡ ᠵᠤᠪᠬᠢᠲᠦ ᠮᠣᠳᠣᠳ 2 ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠠ .pdf
 • ᠬᠥᠬᠡ ᠵᠤᠪᠬᠢᠲᠦ ᠮᠣᠳᠣᠳ 1 ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠠ .pdfᠬᠥᠬᠡ ᠵᠤᠪᠬᠢᠲᠦ ᠮᠣᠳᠣᠳ 1 ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠠ .pdf
 • ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠬᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠪᠡ ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠠ .pdfᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠬᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠪᠡ ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠠ .pdf
 • ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ
 • ᠣᠪᠯᠣᠮᠣᠹ ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶ᠣᠪᠯᠣᠮᠣᠹ ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶
 • ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ
 • ᠠᠢᠳ᠋ᠮᠠᠲ᠋ᠣᠹ ᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳᠠᠢᠳ᠋ᠮᠠᠲ᠋ᠣᠹ ᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ
 • ᠠᠾᠮᠧᠲ ᠫᠠᠭᠶᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷᠠᠾᠮᠧᠲ ᠫᠠᠭᠶᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ
 • ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠲᠡᠭᠦᠪᠡᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠲᠡᠭᠦᠪᠡ
 • ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠢᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠢ
 • ᠦᠯᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠳᠦᠯᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠳ
 • ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ
 • ᠪᠣᠸᠠᠷᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨᠪᠣᠸᠠᠷᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ
 • ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ
 • ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠯᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠯ
 • ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠪᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠪᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ
 • ᠲᠣᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠯᠦ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨᠲᠣᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠯᠦ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ