ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 25658 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠱᠣᠩᠬᠤᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ
ᠡᠩ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
575 ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠪᠠ
6 ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠪᠠ
17 ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠴᠢ  \   20 ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ    ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ

ᠨᠡᠢᠲᠡ575 ᠪᠣᠢ

 • ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠵᠤᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ﹀ .pdf

  ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠵᠤᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ﹀ .pdf

  0.00 10 0
 • ︽ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠥᠨᠥ ᠦᠶ᠎ᠡ︾ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ХУРЛЫН УРИЛГА “ЗАЛУУ МОНГОЛЧ СУДЛААЧИД: МОНГОЛ СУДЛАЛ БА ӨНӨӨ ҮЕ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ.pdf

  ︽ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠥᠨᠥ ᠦᠶ᠎ᠡ︾ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ХУРЛЫН УРИЛГА “ЗАЛУУ МОНГОЛЧ СУДЛААЧИД: МОНГОЛ СУДЛАЛ БА ӨНӨӨ ҮЕ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ.pdf

  0.00 0 0
 • ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ – ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ 察合台语入门 【美】Eric Schlussel ︵1︶ .pdf

  ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ – ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ 察合台语入门 【美】Eric Schlussel ︵1︶ .pdf

  2.00 12 0
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ - ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .pdf

  ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ - ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .pdf

  1.00 261 1
 • ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠊ᠤ᠊᠊ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ︾ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ – ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ .pdf

  ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠊ᠤ᠊᠊ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ︾ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ – ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ .pdf

  0.00 96 1
 • ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠲᠣᠯᠢ﹀ 诗歌 ︽镜子︾ .pdf

  ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠲᠣᠯᠢ﹀ 诗歌 ︽镜子︾ .pdf

  0.00 10 0
 • ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ︿ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠬᠢᠴᠠ﹀ – ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ 学术报告 ︽东北亚语言资源数字化平台建设进展︾ .pdf

  ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ︿ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠬᠢᠴᠠ﹀ – ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ 学术报告 ︽东北亚语言资源数字化平台建设进展︾ .pdf

  0.00 6 0
 • ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ 2022 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ 2022年年会通知.pdf

  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ 2022 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ 2022年年会通知.pdf

  0.00 1206 0
 • ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠦᠭᠡ﹀ 诗 ︽一句话︾ .pdf

  ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠦᠭᠡ﹀ 诗 ︽一句话︾ .pdf

  1.00 20 0
 • ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ ︽ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ︾ 新书速递 ︽我知道︾ .pdf

  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ ︽ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ︾ 新书速递 ︽我知道︾ .pdf

  0.00 33 0
 • ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠣᠲ ︿ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ﹀ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ .pdf

  ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠣᠲ ︿ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ﹀ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ .pdf

  1.00 18 0
 • ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠲᠤ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠮᠢᠨᠢ – ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ 白衣战士-乌仁其木格.pdf

  ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠲᠤ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠮᠢᠨᠢ – ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ 白衣战士-乌仁其木格.pdf

  0.00 14 0
 • ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 班级诗歌比赛通知.pdf

  ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 班级诗歌比赛通知.pdf

  1.00 2 0
 • ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ﹀ 我知道-兀良哈 宝音图.pdf

  ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ﹀ 我知道-兀良哈 宝音图.pdf

  0.00 14 0
 • ᠠᠯᠭᠤᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠡᠵᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ﹀ 额吉活佛.pdf

  ᠠᠯᠭᠤᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠡᠵᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ﹀ 额吉活佛.pdf

  0.00 23 0
 • ᠲᠣᠳᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ &lt ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ &gt托忒文母亲节诗一首.pdf

  ᠲᠣᠳᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ &lt ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ &gt托忒文母亲节诗一首.pdf

  0.00 25 0
 • ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠠᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2