ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 24360 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ》 ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 论成吉思汗大札撤中的法制问题

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ︾ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 论成吉思汗大札撤中的法制问题

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20190305112019549

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ PDF

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 536.15KB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2019-03-05

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-14128.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
0 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ .pdfᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
 • ︽ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠲᠤᠩ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ︾ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ - ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠮ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠠᠴᠠ 钦定外藩蒙古回部王公表傅文献研究土謝固汗部历史︽ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠲᠤᠩ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ︾ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ - ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠮ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠠᠴᠠ 钦定外藩蒙古回部王公表傅文献研究土謝固汗部历史
 • ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 大蒙古国政治思想探究--以成吉思汗、窝阔台汗、贵由汗、蒙哥汗为例ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 大蒙古国政治思想探究--以成吉思汗、窝阔台汗、贵由汗、蒙哥汗为例
 • ᠢᠨᠵᠠᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠬᠦᠭᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ︾ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ 尹湛纳希 ︽月鹃︾ 人物形象研讨ᠢᠨᠵᠠᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠬᠦᠭᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ︾ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ 尹湛纳希 ︽月鹃︾ 人物形象研讨
 • ︽ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 试论 ︽青史演义︾ 形象塑造中对汉族故事传说的借鉴︽ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 试论 ︽青史演义︾ 形象塑造中对汉族故事传说的借鉴
 • ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ 巴林 ︽格斯尔︾ 传说探究ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ 巴林 ︽格斯尔︾ 传说探究
 • ︽ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠴᠦᠢᠨᠵᠤᠩ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠲᠤᠯᠢ︾ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ︽布顿佛教史︾ 与 ︽水晶鉴︾ 比较研讨︽ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠴᠦᠢᠨᠵᠤᠩ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠲᠤᠯᠢ︾ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ︽布顿佛教史︾ 与 ︽水晶鉴︾ 比较研讨
 • ︽ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ︽喀尔喀吉儒姆︾ 法哲学思想的研究︽ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ︽喀尔喀吉儒姆︾ 法哲学思想的研究
 • ᠲᠤᠤᠯᠢ ︽ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 史诗 ︽圣主格斯尔汗︾ 口述传承程式ᠲᠤᠤᠯᠢ ︽ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 史诗 ︽圣主格斯尔汗︾ 口述传承程式
 • ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ︾ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ 蒙古 ︽格斯尔传︾ 与自然和谐之美ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ︾ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ 蒙古 ︽格斯尔传︾ 与自然和谐之美
 • ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠰᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 蒙古文未押头韵的诗歌创作到未押头韵的诗歌理论 — — 以搠思吉斡节儿与色_宝音尼木和蒙古文诗歌创作实践和理论为例ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠰᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 蒙古文未押头韵的诗歌创作到未押头韵的诗歌理论 — — 以搠思吉斡节儿与色_宝音尼木和蒙古文诗歌创作实践和理论为例
 • ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴ᠊ ᠳᠠᠮᠲᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ 策_达木丁苏荣关于蒙古文书面文学与民间文学关系的论述ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴ᠊ ᠳᠠᠮᠲᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ 策_达木丁苏荣关于蒙古文书面文学与民间文学关系的论述
 • ︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ︽蒙古源流︾ 蒙古文、满文、汉文版本研究︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ︽蒙古源流︾ 蒙古文、满文、汉文版本研究
 • ᠨᠠ᠊ ᠰᠠᠢᠨᠴᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠲᠣ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 与纳_赛音朝克图传记有关的一份新资料ᠨᠠ᠊ ᠰᠠᠢᠨᠴᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠲᠣ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 与纳_赛音朝克图传记有关的一份新资料
 • ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ︾᠂ ︽ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ︾ ᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ 印度蒙古文 ︽甘珠尔︾ ︽丹珠尔︾ 研究概述ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ︾᠂ ︽ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ︾ ᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ 印度蒙古文 ︽甘珠尔︾ ︽丹珠尔︾ 研究概述
 • ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽格斯尔︾ 中的扎萨形象审美意义浅析ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽格斯尔︾ 中的扎萨形象审美意义浅析
 • ᠴ᠊ ᠳᠠᠮᠲᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 策_达木丁苏荣与蒙汉古代文学关系研究ᠴ᠊ ᠳᠠᠮᠲᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 策_达木丁苏荣与蒙汉古代文学关系研究
 • ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︽ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ︾ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 长调民歌 ︽成吉思汗的两匹骏马︾ 之声学研究ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︽ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ︾ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 长调民歌 ︽成吉思汗的两匹骏马︾ 之声学研究
 • ᠰ᠊ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ C.宝音讷木和文学理论的独具特色ᠰ᠊ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ C.宝音讷木和文学理论的独具特色
 • ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ︾ ᠪᠠ ᠭᠡᠰᠡᠷᠴᠢ ᠨᠠᠷ 青海蒙古族 ︽格斯尔︾ 及其说唱艺人ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ︾ ᠪᠠ ᠭᠡᠰᠡᠷᠴᠢ ᠨᠠᠷ 青海蒙古族 ︽格斯尔︾ 及其说唱艺人
 • ᠰ᠊ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ︽ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 色_宝音尼木和作品 ︽奔向远方的金鱼︾ 的体裁之我见ᠰ᠊ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ︽ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 色_宝音尼木和作品 ︽奔向远方的金鱼︾ 的体裁之我见
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ