ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 26244 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠪ᠊ · ᠳᠤᠭᠮᠢᠳ - 《ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ》

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠪ᠊ · ᠳᠤᠭᠮᠢᠳ - ︽ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ︾

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20190131200707338

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ PDF

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 330.84KB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2019-02-01

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-11393.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
4 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdfᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
 • ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠮᠠᠨᠠᠨᠮᠠᠨᠠᠨ
 • ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ
 • ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠳᠣᠷᠣᠰ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠳ
 • ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠨᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠨ
 • ᠺᠠᠽᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠺᠠᠽᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
 • ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ 50 ᠰᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pptx︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ 50 ᠰᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pptx
 • ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ 蒙古文学.pdfᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ 蒙古文学.pdf
 • ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ
 • ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ︵ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ︵ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶
 • ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ︵ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ︵ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶
 • ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ
 • ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠵᠢᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠵᠢ
 • ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭᠬᠤᠢᠲᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ
 • ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠᠬᠤᠢᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠥᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠥᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ
 • ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠥᠭᠡᠯᠦᠨ ᠥᠵᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ .wpsᠥᠭᠡᠯᠦᠨ ᠥᠵᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ .wps
 • ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠰᠢᠪᠡᠭᠤᠬᠠᠢ .wpsᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠰᠢᠪᠡᠭᠤᠬᠠᠢ .wps
 • ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ