ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 21786 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠴ᠊ · ᠯᠤᠳᠦ᠋ᠳᠠᠮᠪᠠ - 《ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ》

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠴ᠊ · ᠯᠤᠳᠦ᠋ᠳᠠᠮᠪᠠ - ︽ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ︾

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20181119200130609

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ PDF

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 595.52KB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-11-19

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-10959.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
9 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • ᠭᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ ︽ᠡᠮᠧ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ︾ .wpsᠭᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ ︽ᠡᠮᠧ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ︾ .wps
 • ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ︾ .docxᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ︾ .docx
 • ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠣ ᠤᠨ ︿ᠰᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ﹀ .wpsᠱᠤᠸᠠᠩ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠣ ᠤᠨ ︿ᠰᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ﹀ .wps
 • ᠰᠦᠮᠪᠤᠷ ᠤᠨ ︿ᠮᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ﹀ .wpsᠰᠦᠮᠪᠤᠷ ᠤᠨ ︿ᠮᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ﹀ .wps
 • ᠳ᠋᠊᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ︽ᠦᠶᠡᠷ︾ .wpsᠳ᠋᠊᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ︽ᠦᠶᠡᠷ︾ .wps
 • ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ 2︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ 2
 • ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠤ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠤ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
 • ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ
 • ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠤ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠤ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠨᠠ᠊᠂ ᠰᠣᠩᠳᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠨᠠ᠊᠂ ᠰᠣᠩᠳᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠸ᠊᠂ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠸ᠊᠂ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ
 • ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠤᠮᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠤᠮ
 • ᠰᠠᠢᠴᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢᠰᠠᠢᠴᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
 • ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠤᠡᠭᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠤᠡᠭᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
 • ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠶ᠎ᠠ - ᠰ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠷ 色.巴雅尔老师作品.故乡.pdfᠡᠴᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠶ᠎ᠠ - ᠰ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠷ 色.巴雅尔老师作品.故乡.pdf
 • ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ - ᠵᠣ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ 蒙古马史诗 ︵陶克陶著︶ .pdfᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ - ᠵᠣ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ 蒙古马史诗 ︵陶克陶著︶ .pdf
 • ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ︽ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ︾ 2019.3.17.wpsᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ︽ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ︾ 2019.3.17.wps
 • ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠢᠣᠨᠢᠺᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ .docxᠨᠢᠳᠦ ᠪᠢᠣᠨᠢᠺᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ .docx
 • ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ ᠰᠤᠨᠵᠤᠭᠤ .docxᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ ᠰᠤᠨᠵᠤᠭᠤ .docx
 • ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ — ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠤᠮᠣᠯ .docxᠲᠠᠪᠣᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ — ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠤᠮᠣᠯ .docx
 • ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠳᠤ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ .docxᠰᠠᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠳᠤ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ .docx
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ