ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 27291 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20181025105501136

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ DOCX

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 13.31KB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-10-25

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-10805.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
0 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • 专题ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠮᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ᠄ ︽ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ︾
 • ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ - ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .docxᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ - ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .docx
 • ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ︿ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ﹀ .docxᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ︿ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ﹀ .docx
 • ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ︿ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠨᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠢᠨᠢ﹀ .docxᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ︿ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠨᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠢᠨᠢ﹀ .docx
 • ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠡᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡ᠄ ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠷᠭᠢᠯ .docxᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠡᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡ᠄ ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠷᠭᠢᠯ .docx
 • ᠮᠢᠨᠦ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ᠄ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠩ BiMedne.pdfᠮᠢᠨᠦ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ᠄ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠩ BiMedne.pdf
 • ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠣᠲ ︿ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ﹀ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ .pdfᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠣᠲ ︿ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ﹀ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ .pdf
 • ᠨᠠᠮ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠪᠠᠨᠠᠮ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠪᠠ
 • ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ
 • ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ
 • ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ
 • ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠨᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠨ
 • ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
 • ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ
 • ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠥᠷᠨᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠥᠷᠨᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ
 • ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠩᠬᠠᠭᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠩᠬᠠᠭ
 • ᠰᠧ ᠮᠠ ᠴᠢᠶᠠᠨᠰᠧ ᠮᠠ ᠴᠢᠶᠠᠨ
 • ᠢᠯᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨᠢᠯᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
 • ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪ
 • ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ
 • ᠭᠤᠪᠢ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠭᠤᠪᠢ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ
 • ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ .docxᠴᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ .docx
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ