ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 24328 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠺᠢᠨᠣ᠋ 〈〈ᠲᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠᠨᠨᠢᠺ〉〉 ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠯᠳᠠ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ︿︿ᠲᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠᠨᠨᠢᠺ﹀﹀ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠯᠳᠠ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20200606122035741

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ WPS

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 7.07MB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2020-06-08

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-2248204.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
0 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 当代蒙古族儿童文学-1-20.pdfᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 当代蒙古族儿童文学-1-20.pdf
 • ᠣᠳᠤ .pdfᠣᠳᠤ .pdf
 • ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ .pdfᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ .pdf
 • ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ .pdfᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ .pdf
 • ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠢ .pdfᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠢ .pdf
 • ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠡᠢ .pdfᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠡᠢ .pdf
 • ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ .pdfᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ .pdf
 • ᠡᠪᠦᠯ .pdfᠡᠪᠦᠯ .pdf
 • ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ .pdfᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ .pdf
 • ᠰ᠊᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ︽ᠶᠠᠪᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ︾ .pdfᠰ᠊᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ︽ᠶᠠᠪᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ︾ .pdf
 • ᠲ᠊᠂ ᠪᠥᠬᠡ ︽ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ︾ .pdfᠲ᠊᠂ ᠪᠥᠬᠡ ︽ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ︾ .pdf
 • ︽ᠳᠠᠯᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ︾ - ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ .pdf︽ᠳᠠᠯᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ︾ - ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ .pdf
 • ︽ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ︾ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ .pdf︽ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ︾ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ .pdf
 • ︽ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠯ︾ - ᠬᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠣᠭᠲᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf︽ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠯ︾ - ᠬᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠣᠭᠲᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
 • ︽ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠯ︾ - ᠮ᠊᠂ ᠠᠰᠠᠷ .pdf︽ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠯ︾ - ᠮ᠊᠂ ᠠᠰᠠᠷ .pdf
 • ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 当代蒙古族儿童-1-6.pdfᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 当代蒙古族儿童-1-6.pdf
 • ︽ᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠶᠠᠩᠭᠢᠷ︾ - ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ .pdf︽ᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠶᠠᠩᠭᠢᠷ︾ - ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ .pdf
 • ︽ᠭᠤᠩᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯ︾ - ᠵᠠᠩᠮᠠᠷ .pdf︽ᠭᠤᠩᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯ︾ - ᠵᠠᠩᠮᠠᠷ .pdf
 • ︽ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ - ᠠ᠊᠂ ᠣᠳᠽᠠᠷ .pdf︽ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ - ᠠ᠊᠂ ᠣᠳᠽᠠᠷ .pdf
 • ᠭᠣ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠵᠠᠪ ︽ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ︾ .pdfᠭᠣ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠵᠠᠪ ︽ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ︾ .pdf
 • ︽ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ︾ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ .pdf︽ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ︾ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ .pdf
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ