ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 24360 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ
ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ
ᠨᠶ᠋ᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ᠋ᠶ᠋ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 《ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ》᠂ 《ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ》᠂ 《ᠣᠲᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ》᠂ 《ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》᠂ 《ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤ》᠂ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ》᠂ 《ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ》᠂ 《ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ》᠂ 《ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠡᠯᠡᠰᠳᠡᠭ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠣᠶᠤᠳᠠᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠺᠣᠮᠫᠧᠣᠲ᠋ᠧᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠲᠣᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠨᠡᠢᠲᠡ 13 ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯ᠄
ᠪᠦᠬᠦ
ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ
  • ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
  • ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ
  • ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠄ 13
  • ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠄ 1206
  • ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ᠄ 2018-06-08 16:25
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

email
ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ