ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 24328 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ
ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ
471 ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠪᠠ
1 ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠪᠠ
0 ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠴᠢ  \   0 ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ    ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ
 • 03 ᠶᠣᠸᠡᠨ ᠬᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠦᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠬᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︵ᠰ᠊᠂ ᠰᠡᠰᠡᠷᠠᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠣ᠂ ᠤᠷᠡᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ︶ .pdf

  03 ᠶᠣᠸᠡᠨ ᠬᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠦᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠬᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︵ᠰ᠊᠂ ᠰᠡᠰᠡᠷᠠᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠣ᠂ ᠤᠷᠡᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ︶ .pdf

  2.00 83 1
 • ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠸᠧ ᠭᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠ

  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠸᠧ ᠭᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠ

  2.00 44 0
 • ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠵᠢᠶᠤ᠂ ᠤᠶᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ

  ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠵᠢᠶᠤ᠂ ᠤᠶᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ

  2.00 60 0
 • ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠹᠤᠩ ᠮᠸᠢ .pdf

  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠹᠤᠩ ᠮᠸᠢ .pdf

  2.00 35 0
 • ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠢ ᠶᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢ .pdf

  ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠢ ᠶᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢ .pdf

  2.00 49 1
 • ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠮᠠᠨᠳᠠᠷᠠᠸ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ .pdf

  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠮᠠᠨᠳᠠᠷᠠᠸ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ .pdf

  2.00 40 0
 • ᠮᠡᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠷᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠳᠣᠨᠠᠰᠤᠨ .pdf

  ᠮᠡᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠷᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠳᠣᠨᠠᠰᠤᠨ .pdf

  2.00 54 0
 • ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨᠬᠤᠸ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠩ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷ .pdf

  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨᠬᠤᠸ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠩ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷ .pdf

  2.00 45 0
 • ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠠᠭᠢ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠤᠷᠢᠬᠲᠤ .pdf

  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠠᠭᠢ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠤᠷᠢᠬᠲᠤ .pdf

  2.00 34 0
 • ᠮᠠᠨᠤ — 4 ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ .pdf

  ᠮᠠᠨᠤ — 4 ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ .pdf

  2.00 46 0
 • HPLC ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠭᠠᠲᠦ ᠡᠮ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ — 13 ᠳᠤ ᠬᠢ ᠵᠦᠷᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠡᠯᠢᠺᠤᠰᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠫᠢᠡᠭ᠂ ᠴᠢ ᠴᠥᠨ ᠬᠤᠨᠭ᠌ .pdf

  HPLC ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠭᠠᠲᠦ ᠡᠮ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ — 13 ᠳᠤ ᠬᠢ ᠵᠦᠷᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠡᠯᠢᠺᠤᠰᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠫᠢᠡᠭ᠂ ᠴᠢ ᠴᠥᠨ ᠬᠤᠨᠭ᠌ .pdf

  2.00 41 0
 • ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ᠂ ᠴᠢᠮᠪᠠᠢ .pdf

  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ᠂ ᠴᠢᠮᠪᠠᠢ .pdf

  2.00 41 0
 • ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ IR ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠲᠤᠮᠦ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ BONF ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠦ ᠮᠠᠨ ᠵᠢᠶᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ .pdf

  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ IR ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠲᠤᠮᠦ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ BONF ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠦ ᠮᠠᠨ ᠵᠢᠶᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ .pdf

  2.00 35 0
 • ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠭᠡᠮᠲᠦᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠱᠠᠷ — 4 ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠬᠡᠬᠠᠰ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf

  ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠭᠡᠮᠲᠦᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠱᠠᠷ — 4 ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠬᠡᠬᠠᠰ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf

  2.00 41 0
 • ᠬᠡᠢ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠲᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠡᠦ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠧ .pdf

  ᠬᠡᠢ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠲᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠡᠦ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠧ .pdf

  2.00 51 0
 • ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠢᠯᠢᠲᠦ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠮᠦᠷᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠠᠨ .pdf

  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠢᠯᠢᠲᠦ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠮᠦᠷᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠠᠨ .pdf

  2.00 36 0
 • ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠠᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2