︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠶ᠊᠂ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠳᠤᠨᠷᠤᠰᠢᠬᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠳ᠋ᠠᠨᠽᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ᠄ ᠬᠢᠵᠢᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠪᠠᠶᠠᠮ ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠤᠭᠳᠤ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠰᠡᠷᠡᠩᠨᠤᠷᠪᠤ ︵ᠲᠦᠪᠡᠳ︶᠄ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠨᠢᠳᠦᠳᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠬ᠊᠂ ᠰᠢᠨᠡᠬᠦᠦ᠄ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠲᠤᠯᠢᠶᠠᠪᠠᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠰ᠊᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠬᠦᠦ᠄ ᠲᠠᠶᠢᠭ᠋ ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠴᠢ ᠰ᠊᠂ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ ᠎ᠠ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠦᠯᠵᠡᠢ᠄ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ᠄ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠱᠠᠳᠤᠪ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠰᠦᠷᠦᠩ᠄ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ ᠎ᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠬᠦ᠊᠂ ᠴᠡᠷᠡᠩᠪᠡᠯ᠄ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠢᠮᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠲ᠊᠂ ᠪᠠᠯᠰᠠᠩ᠄ ᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠬᠠ᠊᠂ ᠲᠤᠷᠵᠢᠳᠠᠰᠢ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠤ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠳ᠋᠊᠂ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠬᠠᠶᠢᠬᠢᠷᠤᠯ᠄ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠡᠵᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠪᠠ᠊᠂ ᠪᠠᠯᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ᠄ ᠤᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠦᠦ᠄ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠷᠤᠯᠭ᠋ ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠲᠤᠩ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠋ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠰᠢ᠊᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠄ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠷᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠬᠦ᠊᠂ ᠴᠡᠷᠡᠩᠪᠠᠯ᠄ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠢᠮᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠨᠠ᠊᠂ ᠨᠤᠷᠪᠤ᠄ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠢᠳᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠮᠠ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠳᠤ᠄ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠬᠠᠷᠢ ᠬᠦᠷᠦᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠰ᠊᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠳ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠄ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠬᠢᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤᠳ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠨ ᠎ᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ᠄ ᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ᠄ ᠵᠤᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠡᠭᠰᠢᠳᠠᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠨᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ᠄ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ︵ 2019 - 4︶ ᠲ᠊᠂ ᠨᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠤᠭ᠋ ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠰ᠊᠂ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠄ ᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠳ᠋᠊᠂ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠄ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠠᠰ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠸᠧᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠰ ᠪᠤᠰ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠠᠯᠳᠠᠨᠵᠢᠮᠢᠰ᠄ ᠪᠤᠷᠤᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ
ᠣᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ .pdf
ᠤᠶᠢᠰᠡᠩ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠰᠳᠠᠭ ᠣᠴᠢᠷᠳᠠᠢ
︽ᠠᠹᠭᠠᠨᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ︾ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ - ᠨᠢᠰᠭᠡᠯᠴᠢ ᠬᠤᠣᠷ ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠡᠮᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ
ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ
19. ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
18. ︽ᠬᠠᠲᠤᠨ ︿ᠥᠬᠢ﹀ ᠪᠠ ᠠᠭᠲᠠ ᠪᠣᠯ ︿ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ﹀ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ︾ ᠦᠦ -- ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .pdf
17. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ -- ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠳᠣᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠪᠠ ︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ︾ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠴᠢᠮᠡᠳ ∙.pdf
16. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ -- ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠳᠣᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠪᠠ ︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ︾ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠴᠢᠮᠡᠳ ∙.pdf
12. ︽ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ︾ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠰ .pdf
11. ᠰᠢᠮᠦᠯᠲᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠢᠭᠪᠦᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
07. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠱᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
06. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠴᠦᠵᠣᠩᠵᠠᠪ .pdf
05. ︽ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ︾ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠰᠠᠷᠠ .pdf
04. ︽ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ︾ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .pdf
03. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠲᠡᠨ ᠢᠦᠢ ᠪᠧᠢ ᠴᠧᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠶ᠎ᠠ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2015.2 内蒙古大学学报 2015..pdf
ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ .pdf
15. ︽︿ᠣᠷᠣᠰ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠺᠣᠮᠢᠨᠲᠧᠷᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ﹀ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ︾ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ .pdf
14. ᠳᠠᠺᠸᠦ᠋ᠵᠢ ᠳᠠᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
13. ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠡᠩᠬᠡ .pdf
10. ︽ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭ︾ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠦᠷᠡᠨ .pdf
09. ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ︽ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ︾ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ --1922 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
08. ᠤᠷᠠᠨ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ -- ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠬᠤᠵᠢᠭᠢᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
23. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2014.4 内蒙古大学学报 2014.4-138.pdf
22. ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ 65 ᠵᠢᠯ - ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ︾ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ .pdf
21. ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
20. ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ 65 ᠵᠢᠯ - ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ︾ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ .pdf
19. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ .pdf
18. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ︽ᠲᠣᠭᠤᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠤᠭ︾ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠧᠮ᠎ᠠ .pdf
17. ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠨ ᠯᠦ ᠵᠠᠨ ᠺᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠨ ᠸᠧᠢ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ .pdf
16. ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ .pdf
15. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ .pdf
14. ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠥᠯ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠢᠩᠭ᠍ᠭᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .pdf
13. ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠦ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
12. ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠪᠤᠥ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩ .pdf
11. ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
10. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ .pdf
09. ︽ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ︾ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ -- ︽ᠬᠦᠷ ᠬᠠᠷᠬᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠷᠭᠤᠳ ︿ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ﹀︾ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋᠊ ∙ ᠲᠠᠶᠠ .pdf
08. ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠡᠲᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠴ᠊ ∙ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .pdf
07. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ︵ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ︶ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠤᠢ ᠹᠠᠩ᠂ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ .pdf
06. ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ .pdf
05. ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬ᠊ ∙ ᡀᠠᠬᠠᠪᠠᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ [ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ]᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .pdf
04. ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ︽ö︾ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠦᠨᠬᠦᠦ᠂ ᠴᠦᠵᠣᠩᠵᠠᠪ .pdf
03. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02.. ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ 65 ᠵᠢᠯ - ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ︾ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ .pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2014.4 内蒙古大学学报 2014.4-1.pdf
25. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2015.3 内蒙古大学学报 2015.3-1 ︵25︶ .pdf
24. ︽ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ︾ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ .pdf
23. ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
22. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ .pdf
21. ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
20. ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠤᠨ ᠮᠣ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ ﹇ᠢᠰᠷᠧᠯ﹈ ᠮᠢᠬᠠᠢᠯ ᠪᠢᠷᠡᠨ ∙ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ .pdf
19. ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠱᠣᠯᠣᠢ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ﹇ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ﹈ ᠣ ∙ ᠣᠨᠳᠣᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
18. ᠠᠷᠢᠭᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠢᠯ .pdf
17. ︽ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠳᠤ ᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠨ ᠾᠦᠢ ᠯᠢᠩ .pdf
16. ᠲᠣ ᠸᠠᠩ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠤᠭᠠᠨ ᠸᠠᠩ ∙ ᠪᠠᠶᠠᠷᠬᠦᠦ ᠬᠤ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠷᠥᠩ .pdf
15. ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠣ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ﹇ᠢᠰᠷᠧᠯ﹈ ᠮᠢᠬᠠᠢᠯ ᠪᠢᠷᠡᠨ ∙ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ .pdf
14. ︽ᠵᠣᠣᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ︿ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ﹀ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ ᠬᠥᠬᠡ ᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠦᠢ ᠵᠧ .pdf
13. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠯ ︵1976-2013︶ ᠺᠠᠨ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ .pdf
12. ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
11.. ᠠᠭᠸᠠᠩᠬᠠᠢᠳᠠᠪ ᠤᠨ ︽ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠤᠨᠵᠣᠭᠵᠠᠮᠰᠤ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠣᠳᠣᠬᠦᠦ .pdf
10. ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠦ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠯ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ -- ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠦ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠶᠣᠰᠣ ᠱᠦ ᠯᠠᠨ .pdf
09. ᠣᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ 13 ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠦ ︽ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ︾ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳ᠋᠊ ∙ ᠲᠠᠶᠠ .pdf
08. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ .pdf
07. ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ -- ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ﹇ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ﹈ ᠵ᠊ ∙ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
06. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ .pdf
05. ᠣᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ h ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠦᠨᠬᠦᠦ ᠴᠦᠵᠣᠩᠵᠠᠪ .pdf
04. ︽ᠢ ᠢᠦᠢ︾ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .pdf
03. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ︽ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ︾ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2015.3 内蒙古大学学报 2015.3-1 ︵1︶ .pdf
21. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2015.2 内蒙古大学学报 2015.2-132.pdf
20. ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠲᠡᠨ ᠢᠦᠢ ᠪᠧᠢ ᠴᠧᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠶ᠎ᠠ .pdf
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠠᠷ -- ᠵᠢᠷᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠠᠷ -- ᠲᠠᠪᠢ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠠᠷ -- ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ
︽ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ
︽ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠢ ᠨᠣᠷᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠭᠦᠯᠬᠡᠭᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠵ᠊
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠠᠷ - ᠲᠠᠪᠢᠳᠣᠭᠠᠷ
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠠᠷ - ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠠᠷ - ᠲᠦᠴᠢᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ
06. ︽ᠰᠤᠪᠢᠰᠢᠳᠢ ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠱᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
05. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠮᠠᠨᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ᠂ ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠳᠡᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠥ ᠯᠦᠩ .pdf
04. ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ .pdf
03. ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠱᠠᠩᠨᠡᠨᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠡᠳᠡᠬᠦᠰ .pdf
02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.2 内蒙古大学学报 2013.2-1.pdf
20. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2011.2 内蒙古大学学报 2011.2-118.pdf
19. ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠽᠡᠸᠠᠩ ᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ .pdf
18. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
16. ᠳᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
15. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ .pdf
14. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠴᠢᠥᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ .pdf
13. ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠳᠠᠷᠧᠨ .pdf
12. ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠮᠤᠭ ︽ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠦᠪᠤᠷᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ︽ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠡᠩᠰᠢ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ︾ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
11. ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ︾ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠰᠤᠡᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
10. ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ -- ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠷᠠᠩᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
09. ᠴ᠊᠂ ᠲᠠᠮᠴᠦᠭ᠌ᠳᠣᠷᠵᠢ ︵ᠳ᠋ᠠᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ﹇ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ﹈ ᠪ᠊᠂ ᠫᠤᠩᠰᠤᠯᠳᠤᠯᠮ᠎ᠡ .pdf
08. ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ︾ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ - ︽ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭ︾᠂ ︽ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ︾᠂ ︽ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ︾᠂ ︽ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ︾ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠳᠤ .pdf
07. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠤ᠋ᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤ .pdf
06. ᠦᠢᠷᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳ᠋᠊᠂ ᠳᠠᠶᠠ .pdf
05. ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠯ ︵1947-1976︶ ᠺᠡᠨ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ .pdf
04. ᠪᠤᠷᠠᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠷᠨᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ -- ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠠᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
03. ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠢᠴᠢᠰ ᠲᠤ ᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠨᠲᠢᠨ ᠬᠦᠷᠤᠩᠭᠡ - ︽ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠡᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠪ᠊᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2011.2 内蒙古大学学报 2011.2-1.pdf
17. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2011.1 内蒙古大学学报 2011.1-126.pdf
16. ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠤᠮᠢᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠡ .pdf
15. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠲᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠮᠤ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠩ .pdf
14. ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠱᠦᠨ ᠪᠤᠥ ᠰᠢᠶᠤᠥ ᠷᠥᠩ .pdf
13. ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠤᠭᠴᠢᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠡᠾᠦ᠋ᠩ ᠭᠤᠸᠠᠩ .pdf
12. ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠤᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠ .pdf
11. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .pdf
10. ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠨ᠊᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ .pdf
09. ᠤᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .pdf
08. ︽ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠦᠴᠤᠭᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠦᠴᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠳᠡᠬᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
07. ᠡᠷᠳᠢᠨᠢᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪ᠊᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ .pdf
06. ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠴᠡᠯᠠᠯᠳᠠ ᠱᠤ᠋ ᠴᠢᠨ .pdf
05. ᠲᠤᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳ᠋᠊᠂ ᠳᠠᠶᠠ .pdf
04. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ﹇ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ﹈ ᠱ᠊᠂ ᠴᠦᠮ᠎ᠡ .pdf
03. ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠶ᠎ᠡ ᠴᠦᠵᠤᠩᠴᠠᠪ .pdf
02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2011.1 内蒙古大学学报 2011.1-1.pdf
20. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.6 内蒙古大学学报 2010.6-130.pdf
18. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
17. ᠳᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︵ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ 147-152 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ︶ .pdf
16. ᠰᠢᠷᠠᠭᠡᠳᠤ ᠬᠦᠥᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠮᠢᠯᠠᠷᠠᠢᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ︾ ᠲᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
15. ︽ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ︾ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠢ ᠽᠦᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
14. ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠ᠊᠂ ᠢᠯᠡᠨ .pdf
13. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ .pdf
12. ︽ᠬᠦᠷᠤᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠡᠬᠦᠰ .pdf
11. ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠄ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢ --- ︽ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠢᠳᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠮᠡᠯ︾ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠬᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
10. ᠷᠠᠪᠵᠤᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠠᠷ ︽ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠦᠶᠤᠬᠡ .pdf
09. ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠥ ᠰᠠᠷᠠᠨ .pdf
08. ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠩᠰᠢ ᠬᠡᠮᠳᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ --- ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠢᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠰ .pdf
07. ︽ᠤᠢᠰᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ︾ ᠪᠠ 1640 ᠣᠨ ᠤ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ -- ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
06.1634 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠢᠵᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠢᠥᠢ ᡁᠢ .pdf
05. ᠶᠠᠫᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠨᠡᠬᠦᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠢ᠊᠂ ᠪᠠᠢ ᠱᠦᠨ .pdf
04. ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠤᠪ ᠪᠠ᠊᠂ ᠰᠦᠬᠡ .pdf
03. ︽ᠶᠤᠰᠤᠨ︾ ᠤ ᠤᠤᠯ ᠲᠤᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ --- ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠶᠤᠰᠤᠨ︾ ᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤᠭᠲᠤ .pdf
02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.6 内蒙古大学学报 2010.6-1.pdf
16. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.5 内蒙古大学学报 2010.5-121.pdf
15. ᠳᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
14. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
13. ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ︾ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ .pdf
12. ᠶᠢᠨ ᠶᠥᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ︽ᠬᠠᠯᠭᠤᠥ ᠳᠠᠨᠢᠯᠳᠠ︾ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠥ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠦ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
11. ᠸ᠊᠂ ᠡᠾᠡᠢᠰᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠨᠡᠨᠳᠤ ᠹᠦ᠋ ᠱᠠᠨ .pdf
10. ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
09. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡ --- ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠠᠳᠠ .pdf
08. ︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ .pdf
07. ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ︽ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠲᠤ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠰᠠᠷᠠ .pdf
06. ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ -- ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠪᠠ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠴ᠊᠂ ᠪᠠᠳᠤ .pdf
05. ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠤᠥ ᠸᠧᠨ ᠱᠧᠩ .pdf
04. ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠ --- ᠡᠷᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠤᠰᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
03. ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠩᠬᠦᠨᠵᠠᠪ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠳᠠᠢ ᠤᠶᠤᠡᠪᠢᠯᠢᠭ .pdf
02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.5 内蒙古大学学报 2010.5-1.pdf
16. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.4 内蒙古大学学报 2010.4-130.pdf
15. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
14. ︽ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠯᠧᠺᠳ᠋ᠷᠣᠨ ᠳᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠥ ᠰᠢᠥ ᠷᠦᠩ .pdf
13. ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠹᠦ᠋ ᠷᠦᠩ .pdf
12. ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ --- ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠱᠤ᠋ ᠯᠢᠨ .pdf
11. ᠹᠱᠱᠠᠨ ᠤ ︽ᠡᠥ ᠮᠧᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠤᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠾᠦ᠋ᠩ ᠸᠧᠢ .pdf
10. ᠤᠷᠵᠢᠨ ᠤᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ︵ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠬᠠᠢᠷᠠᠬᠠᠨ .pdf
09. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠡᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠭᠧᠨ ᠰᠢᠶᠥ᠋ᠩ .pdf
08. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .pdf
07. ᠪᠦᠬᠡ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠯᠦᠭ ︽ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ︾ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠠᠰᠤᠡᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
06. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠪᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠳ ᠳᠠᠮᠪᠠ .pdf
05.17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠭᠤᠳ ᠳᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤᠷᠡᠰᠬᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ --- ︽ᠳᠤᠷᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠴᠢᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠧᠺᠰᠸᠢ ᠮᠢᠬᠠᠢᠯᠤᠸᠢᠴᠢ ᠷᠤᠮᠨᠤᠸ᠋ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋᠊᠂ ᠳᠠᠶᠠ .pdf
04. ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ︽ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ︾ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ .pdf
03. ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠢᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠳᠦᠯᠤᠪᠯᠡᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠴᠢᠨ ᠰᠦ ᠤᠪᠤᠭᠮ᠎ᠡ --- ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠪ᠊᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ .pdf
02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.4 内蒙古大学学报 2010.4-1.pdf
15. ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ︾ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ ᠥᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
14. ︽ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠨ .pdf
13.17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 30-40 ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ -- ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ᠂ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ᠂ ᠱᠣᠩᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠦᠢ ᡁᠢ .pdf
12. ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ ︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ .pdf
11. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠦᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ︾ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯ ᠣᠳᠣᠬᠦᠦ .pdf
10. ︽ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠯ ᠨᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ .pdf
09. ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ -- ︽ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰ᠊ ∙ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ .pdf
08. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ︾ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ︽ᠬᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ -- ᠲᠥᠪᠡᠳ ︽ᠭᠤᠩᠮᠠ︾ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠬᠥᠮ᠎ᠠ︾ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
07. ︽ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ︾ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ [ ] [ ] ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠨᠢᠷᠰᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠦᠢ ᠷᠥᠩ .pdf
06. ᠵᠠᠩᠶᠧ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠯᠢ ᠮᠢᠩ .pdf
05. ᠸᠠᠭᠢᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯᠮ᠎ᠠ .pdf
04. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ sa-se-so-su-s︖ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .pdf
03. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠳ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.6 内蒙古大学学报 2013.6-1.pdf
20. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.5 内蒙古大学学报 2013.5-137-138.pdf
19. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
18. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠥᠦ .pdf
17. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠨᠠ᠊᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
16. ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ︾ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ .pdf
15. ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ .pdf
14. ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳᠡᠮᠤᠷᠵᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠨᠠ᠊᠂ ᠴᠤᠭᠳ .pdf
13. ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ︽ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ︾᠂ ᠬᠤᠳᠠᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠥ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
12. ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
11. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ --- ︽ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ︾ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠴᠢᠮᠡᠳ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠡᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠰᠤᠤᠬᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ .pdf
10.. ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮᠠᠳ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨ᠊᠂ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
09. ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠴ᠊᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ .pdf
08. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨ .pdf
07.. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠨᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
06. ︽ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠥ︾ ᠶᠢᠨ ︽ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ︾ ᠮᠤᠲᠢᠹ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠹᠦ᠋ ᠷᠦᠩ .pdf
05. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠵᠤᠢ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .pdf
04. ᠪ᠊᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠠᠳᠠ .pdf
3. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.5 内蒙古大学学报 2013.5-1.pdf
10. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.3 内蒙古大学学报 2013.3-63-64.pdf
09. ︽ᠬᠤᠭ ᠢᠲᠡᠵᠤ ᠬᠤᠮᠡᠬᠤᠯ ᠳᠦᠯᠡᠬᠦ︾ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ -- ᠦᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ .pdf
08. ᠯᠤᠪᠰᠡᠩ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ -- ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠪᠢᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠᠩᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
07.. ᠮᠠᠯᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .pdf
06. ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠵᠤᠬᠦᠨ ᠤ ᠢᠷᠤᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠮᠠᠯ ᠰᠤᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠷ ᠦᠰᠤᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠠᠯ ᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .pdf
05. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠦ᠋ᠩᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
04. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ︽ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ︾ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ --- ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠰᠠᠷᠠ .pdf
03. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.3 内蒙古大学学报 2013.3-1.pdf
21. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.2 内蒙古大学学报 2013.2-126-127.pdf
20. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
19. ᠶᠠᠫᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠰᠡᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠠᠰᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
18. ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ .pdf
17. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠡᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠡᠯᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠴᠢᠩ ᠾᠧ .pdf
16. ᠵᠤᠤᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ︾ ᠲᠤ ᠬᠢ ︽ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠠᠩᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠯᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
15. ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠦᠨ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠨ -- ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ -- ᠬᠡᠰᠩ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠰᠢᠯᠡᠵᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
14. ᠠᠮᠠᠷᠲᠧᠶᠠ᠂ ᠰᠧᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠥ ᠬᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
13. ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ --- ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠡᠪᠢᠯᠢᠭ .pdf
12. ᠽᠤᠩᠺᠡᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠱᠢᠷᠡᠮᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠸᠠᠩᠴᠤᠭ .pdf
11. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠩᠭ᠎ᠠ .pdf
10. ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ` ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ --- ᠬᠠᠨ ᠪᠦᠸᠧ᠂ ᠪᠤᠥ ᠷᠦᠢ᠂ ᠶᠢᠨ ᠯᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠪᠳᠠᠯᠴᠠᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠ᠊᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ .pdf
09. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
08. ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠯᠦᠩ᠂ ᠭᠤ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ .pdf
07. ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
05. ︽ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠡᠭᠦᠰ .pdf
04. ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠢᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ - ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
03. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ︿ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ﹀ ᠰᠤᠳᠤᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2014.2 内蒙古大学学报 2014.2-1.pdf
07. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠡᠳᠦᠯᠬᠡᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠱᠦ ᠯᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
06. ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ .pdf
05.18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .pdf
04.. ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠣ ∙ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ .pdf
03. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢᠲᠠᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠲᠠᠢ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠶ᠎ᠡ .pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2014.1 内蒙古大学学报 2014.1-1.pdf
23. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.6 内蒙古大学学报 2013.6-140.pdf
22. ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠳ .pdf
21. ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︵ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ 165-170︶ .pdf
20. ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
19. ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠣᠭᠤᠴᠢᠯ .pdf
18. ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠴᠠᠨ ᠢᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯᠲᠤ .pdf
17.21 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ --2000-2012 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠣ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ .pdf
16. ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ — ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠬᠤᠢ .docx
ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠥᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ .docx
ᠠᠪᠤ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠬᠤᠶᠠᠷ
02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 、 ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠽᠡᠸᠠᠩ ︵1926.10.15--1998.11.4︶ .pdf
2020 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ .docx
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢ .docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ .docx
ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ .docx
ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ .docx
ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ .docx
ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ .docx
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠪᠠ .docx
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠤᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠠ .docx
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠪᠠ .docx
ᠯᠣᠭᠢᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ 2
ᠨᠣᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠬᠡᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠲᠡᠢᠰᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
ᠯᠣᠭᠢᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ 1: ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ
ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠪᠠᠳᠠᠭ᠄ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳ᠋᠊ · ᠨᠠᠴᠣᠭᠳᠣᠷᠵᠢ
ᠲᠣᠳᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠣᠳᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
︽ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠯᠤᠬᠢᠭ︾ ᠪᠠ ︽ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ︾ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠠᠩ ᠷᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ᠂ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠯ ᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ .pdf
ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ----20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 90 ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠶ᠊᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ .pdf
ᠳ᠋᠊᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶ᠊᠂ ᠳᠡᠮᠤᠷᠵᠢᠨ .pdf
ᠤᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠬᠦᠡᠳᠤ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠠᠰᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠡᠯᠱᠠ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠳᠡᠭ᠌ᠰᠰᠠᠨ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠳᠡᠭ᠌ᠰᠰᠠᠨ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ .pdf
︽ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤᠲᠤᠯᠡᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠤ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ .pdf
ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠢᠩᠳᠤ ᠵᠠᠰᠬᠠᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠢᠶᠡᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠩᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
︽ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ︾ ︽ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠥ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠱᠠᠭᠠᠯᠠᠢ .pdf
04. ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠦᠷᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ︿ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ﹀ ᠱ᠊᠂ ᠴᠦᠮ᠎ᠡ .pdf
ᠬᠠᠢᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠪᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠤ ︽ᠵᠤᠨᠤᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠷᠢᠭᠡᠰᠤ︾ -- ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ︿ᠬᠤᠶᠠᠷ﹀ ᠳᠡᠬᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠰᠢᠯᠥᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ︾
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠪᠡᠰᠤ 2010.3 内蒙古大学学报
ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠨᠠ᠊᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠥᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ 3
ᠰᠠᠢᠴᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠨᠢᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ︽ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ︿ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ﹀ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ︿ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ﹀ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠫᠷᠦᠭᠷᠠᠮ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
︽ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠲᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠫᠷᠦᠭᠷᠠᠮ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠤᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋︾ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠡᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠮᠵᠢ
ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠳᠣᠨ ᠲᠤᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ — — ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ
ᠰᠢᠯᠥᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ︾ — ᠴᠣᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠨ .wps
ᠰᠤᠪᠤᠳ ︵ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ︶
ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ — ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1997.2 内蒙古大学学报目录 1997.2-120-121
ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ︽ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠢ︾ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠡᠩᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠴᠢ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠢᠨᠢᠪᠠᠲᠠᠷ
ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠪᠠ᠊᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠳᠤ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠠ ᠠᠬᠤᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳᠬᠠᠡᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠪᠤᠥᠰᠢᠶᠡᠩ᠂ ᠪᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠠᠡᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠭᠳᠠᠯ᠎ᠡ
︽ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ︾ ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠡᠭᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠴ᠊᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ
ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠦᠪᠤᠷᠢ︾ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ
ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠷᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠳᠡᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢᠯᠬᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠭᠤ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ --- ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 1997.2
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵1997.2︶ — — ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ
ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ︽通俗文化,媒介和日常生活中的叙事︾
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 0615
ᠰᠢᠯᠥᠭ ︽ᠣᠳᠣᠮᠰᠢᠯᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ︾
ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ — ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠲᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷᠲᠠ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ
ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠪᠠ — ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ — ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ — ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ
ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠣᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
︽ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠪᠠ︾ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ 3
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ
︽ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠭ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠤ
︽ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠭ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠤ
︽ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ︾ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ
︽ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠭ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ
︽ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ 4
ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060901
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ︵ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ︶ - ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ︵ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ︶
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ — — ᠨ᠊᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ — — ᠨ᠊᠂ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ -- ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠣᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ
︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
︽ᠨᠤᠬᠠᠢ︾ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ
︽ᠠᠹᠭᠠᠨᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠣ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ
ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ︿︿ᠲᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠᠨᠨᠢᠺ﹀﹀ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠯᠳᠠ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ
ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ
ᠰᠤᠨᠳᠤᠷ - ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ — ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ 4
︽ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ︾ - ᠮᠦᠸᠧ ᠶᠠᠨ - ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ — ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ
ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ --- ︽ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠢᠮᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ︾ ︵人类简史︶
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060501
ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ — ᠪᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠁ ︵1964 ᠣᠨ ᠤ ᠫᠦᠯᠢᠽᠸᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ e ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ︶
ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ .docx
ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ .wps ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠤᠪ
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠥᠰᠥᠪ — ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ 
︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠤᠡᠭᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ︽ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠤᠪ
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060402