ᠲᠣᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
︽ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠬᠡ︾
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ - ᠬᠠᠳᠠᠴᠢ᠂ ᠭᠠᠩ .pdf
ᠷᠠᠰᠢᠠᠣᠣᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ - ᠲ᠊᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ - ᠰ᠊᠂ ᠵᠠᠮᠰᠤ .pdf
ᠲᠡᠮᠦᠷᠭᠤᠤᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠬᠠᠯᠠᠬᠠᠢ ᠳᠠᠩ︾ .pdf
ᠮᠠᠩᠯᡁ᠊ᠠ᠊ᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠫᠢ ᠯᠠ ᠯᠠ︾ .pdf
ᠫᠠᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ︾ .pdf
ᠲ᠊᠂ ᠡᠯᠬᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠸ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠰᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ︾ .pdf
ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨᠲᠤ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢᠳᠦ .pdf
ᠨᠠ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠪᠣᠯᠤᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠷᠮ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠪᠣᠯᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ - ᠮᠣᠣᠠᠦ᠋ᠬᠢᠨ .pdf
ᠰᠣ᠂ ᠳᠣᠷᠵᠢᠵᠠᠪ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠪᠣᠣᠪᠤ︾ .pdf
ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ︾ .pdf
ᠨᠡᠷᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
ᠴ᠊᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ︾ .pdf
ᠪᠥᠬᠡᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ &lt ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠵᠣᠷ︾ &gt.pdf
ᠷᠠᠰᠢᠠᠣᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ︾ .pdf
ᠪᠦᠬᠡᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ︾ .pdf
ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠪᠠᠭᠪᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠪᠠ ᠵᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠳ᠋᠊᠂ ᠪᠠᠨᠵᠠᠷᠠᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠡᠬᠡ ᠥᠬᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ︾ .pdf
ᠭᠠᠩᠭᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ ᠤ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ︾ .pdf
ᠷᠠᠰᠢᠠᠣᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ︾ .pdf
ᠪᠥᠬᠡᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ︾ .pdf
ᠸᠠᠩᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ︾ .pdf
ᠷᠠᠰᠢᠠᠣᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠬᠠᠰᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠦᠦᠰᠢᠨᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ︾ .pdf
ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠥᠷᠯᠦᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠥᠭᠡᠯᠦᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ - ᠳᠣᠷᠵᠢᠷᠢᠨᠴᠢᠨ .pdf
ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠣᠯᠪᠠ︾ .pdf
ᠳᠣᠷᠵᠢᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ︾ .pdf
ᠪᠥᠬᠡᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠮ︾ .pdf
ᠰᠢᠪᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ︾ .pdf
ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ︽ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ︾ .pdf
ᠪ᠊᠂ ᠱᠢᠷᠦᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ︾ .pdf
ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤᠷᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ 当代蒙古族儿童文学精品大-1-5.pdf
ᠮᠣᠣᠠᠦ᠋ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ︾ .pdf
ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠰᠢᠭ︾ .pdf
ᠷᠠᠰᠢᠠᠣᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ︾ .pdf
ᠳ᠋ᠣ᠂ ᠶᠧᠰᠢᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠷᠠᠰᠢᠠᠣᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ︾ .pdf
ᠭᠠᠩᠭᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ ᠤ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ .pdf
ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ - ᠪᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ .pdf
ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠫᠠᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠠᠭᠲᠠ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ︾ .pdf
ᠵ᠊᠂ ᠲᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠨᠣ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ︾ .pdf
ᠸ᠊᠂ ᠭᠠᠩᠪᠣᠯᠣᠳ ᠭᠤᠮᠪᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ ᠬᠦᠦ︾ .pdf
ᠴᠦᠵᠢᠺᠡᠸ᠋ᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠷᠠᠰᠢᠠᠣᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠠᠨᠵᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠳ᠋ᠣ᠂ ᠶᠧᠰᠢᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ &amplt ︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ &ampgt.pdf
ᠴ᠊᠂ ᠮᠠᠰᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ︾ .pdf
︽ᠫᠢ ᠫᠢ᠂ ᠫᠠ ᠫᠠ︾ - ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ .pdf
ᠪ᠊᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ &lt ︽ᠪᠣᠭᠴᠤ︾ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ &gt .pdf
ᠴ᠊᠂ ᠮᠠᠰᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ &lt ︽ᠪᠠᠷᠰ︾ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ &gt.pdf
ᠷᠠᠰᠢᠠᠣᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ︾ .pdf
ᠰ᠊᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ︽ᠶᠠᠪᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ︾ .pdf
ᠲ᠊᠂ ᠪᠥᠬᠡ ︽ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ︾ .pdf
︽ᠳᠠᠯᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ︾ - ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ .pdf
︽ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ︾ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ .pdf
︽ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠯ︾ - ᠬᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠣᠭᠲᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
︽ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠯ︾ - ᠮ᠊᠂ ᠠᠰᠠᠷ .pdf
ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 当代蒙古族儿童-1-6.pdf
︽ᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠶᠠᠩᠭᠢᠷ︾ - ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ .pdf
︽ᠭᠤᠩᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯ︾ - ᠵᠠᠩᠮᠠᠷ .pdf
︽ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ - ᠠ᠊᠂ ᠣᠳᠽᠠᠷ .pdf
ᠭᠣ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠵᠠᠪ ︽ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ︾ .pdf
︽ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ︾ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ .pdf
︽ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ︾ - ᠬᠠᠩᠳᠠᠭᠤᠳ᠂ ᠤᠰᠤᠨᠪᠤᠳᠤᠭ .pdf
ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
︽ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠬᠥᠬᠡ︾ - ᠠ᠊᠂ ᠣᠳᠽᠠᠷ .pdf
︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠬᠤ︾ - ᠮ᠊᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠦ .pdf
︽ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ︾ - ᠬᠠᠳᠠᠴᠢ᠂ ᠭᠠᠩ .pdf
︽ᠰᠢᠷᠠᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ - ᠴᠢ᠊᠂ ᠣᠳᠬᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ .pdf
︽ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ︾ - ᠴᠢ᠊᠂ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ .pdf
︽ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ︾ - ᠬᠠᠳᠠᠴᠢ᠂ ᠭᠠᠩ .pdf
ᠨᠢᠰᠤᠩᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ .pdf
︽ᠣᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠮᠣ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ︾ - ᠨᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ .pdf
ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ .pdf
ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
︽ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ︾ - ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ .pdf
︽ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ︾ - ᠣ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ .pdf
︽ᠴᠡᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ︾ - ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
︽ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠭᠤᠢᠬᠠᠨ︾ - ᠣ᠂ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ .pdf
︽ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠ︾ - ᠴ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ᠋ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ .pdf
︽ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ︾ - ᠠ᠊ · ᠥᠯᠵᠡᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠷ .pdf
︽ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ︾ - ᠣ · ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ .pdf
︽ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ︾ - ᠤ · ᠣᠳᠬᠤᠨᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
︽ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠶ᠎ᠠ︾ - ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ · ᠯᠤᠤ .pdf
︽ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ︾ - ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
︽ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ︾ - ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠰᠣᠶᠣᠯᠲᠤ .pdf
︽ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ︾ - ᠭᠦᠷᠵᠠᠪ .pdf
︽ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡ︾ - ᠰ᠊ · ᠮᠥᠷᠡᠨ .pdf
︽ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ︾ - ᠠᠩᠭᠢᠲᠤ .pdf
︽ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠣᠳᠤᠯ︾ - ᠳ᠋᠊ · ᠴᠠᠭᠠᠨ .pdf
︽ᠬᠠᠰᠢ ᠯᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ︾ - ᠪᠥᠬᠡᠲᠡᠮᠦᠷ .pdf
︽ᠬᠠᠯᠲᠠᠷ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯ︾ - ᠪᠤ · ᠰᠡᠷᠡᠩᠨᠣᠷᠪᠤ .pdf
︽ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ︾ - ᠭᠡᠸᠠᠷᠠᠪᠵᠠᠢ .pdf
︽ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ︾ - ᠪᠦ᠊ · ᠤᠷᠲᠤᠨᠠᠰᠤᠨ .pdf
ᠳ᠋ᠤ᠋᠂ ᠶᠧᠰᠢᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠦ︾ .pdf
ᠤᠰᠤᠨᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠩ︾ .pdf
ᠭᠠᠩᠭᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ ᠤ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ︾ .pdf
ᠫᠠᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ .pdf
ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ︾ .pdf
ᠷᠠᠰᠢᠠᠣᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠭᠤᠭᠤᠳ ᠲᠡᠭᠦᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
ᠦᠰᠬᠦᠪᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠭᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
ᠳ᠋ᠤ᠋᠂ ᠶᠧᠰᠢᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠭᠠᠷ︾ .pdf
ᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ︾ .pdf
ᠡᡁᠤᠰᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠫᠤᠤ︾ .pdf
ᠷᠠᠰᠢᠠᠣᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠭᠠ ᠭᠠ ᠠᠢᠯᠤᠤ︾ .pdf
ᠰᠡᠷᠡᠩᠸᠠᠢᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︾ .pdf
ᠭᠠᠯᠪᠠᠮᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ︾ .pdf
ᠴ᠊ · ᠬᠠᠰᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠬᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ︾ .pdf
ᠭᠠᠩᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ︾ .pdf
ᠳ᠋ᠤ᠋᠂ ᠶᠧᠰᠢᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ︾ .pdf
ᠳ᠋ᠤ᠋᠂ ᠶᠧᠰᠢᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠪᠤ · ᠰᠡᠷᠡᠩᠨᠣᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠬᠡᠯᠡ︾ .pdf
ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠬᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠪᠣᠢ︾ .pdf
ᠬᠠᠰᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠰᠢᠪᠠ︾ .pdf
ᠪ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ︾ .pdf
ᠯᠣᠣᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠪᠦᠷᠢᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠰᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ︾ .pdf
ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ &lt ᠰᠣᠨᠢᠬᠠᠨ ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ︾ &gt .pdf
ᠣᠶᠣᠨ ᠤ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠰᠢᠭ︾ .pdf
ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢ︾ .pdf
ᠳ᠋᠊ · ᠲᠡᠮᠦᠷᠭᠤᠣᠯᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠰᠢᠪᠡᠷ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ︾ .pdf
ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ︾ .pdf
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠦᠦ︾ .pdf
ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ᠂ ᠸᠠᠩᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠰᠡᠭᠦᠯ︾ .pdf
ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠰᠠᠯᠠᠩ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠦᠦ︾ .pdf
ᠪ᠊ · ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠰᠠᠮᠪᠤᠤ︾ .pdf
ᠴᠧᠨ ᠯᠢᠩ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠰᠠᠢᠨ ᠨᠠᠢᠵᠠ︾ .pdf
ᠮᠤᠤᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ .pdf
ᠯᠣᠣᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ︾ .pdf
ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠮᠣᠳᠤ︾ .pdf
ᠴᠦᠵᠢᠺᠡᠸ᠋ᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ︾ .pdf
ᠳ᠋ᠤ᠋᠂ ᠶᠧᠰᠢᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠤ︾ .pdf
ᠴ᠊ · ᠮᠠᠰᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ︾ .pdf
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ . ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ
28. ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠡ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠡ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 63 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
27. ᠮᠢᠨᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
26. ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ - ᠪᠦᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 65 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
24. ᠤᠰᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ - ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 61-62 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
23. ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ - ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠰᠢᠯᠢ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 60-61 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
22. ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ - · ᠰᠤ ᠴᠤᠯᠠ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 58-59 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
21. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠳ - ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠴᠢ ᠰ᠊ · ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 58 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
20. ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠵᠦᠬᠦᠢ - ᠪᠠ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠤᠤᠯ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 57 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
19. ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠤ - ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ · ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 56 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
18. ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠢᠷ ᠢ ᠴᠢᠩᠨᠠᠬᠤᠢ - ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ · ᠮᠦᠰᠦᠨ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 54-55 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
17. ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠮᠢᠨᠤ - ᠪᠠ᠊ · ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 25 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
16. ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠳᠠᠭ - ᠨᠢ᠊ · ᠴᠠᠭᠠᠨ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 22-24 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
15. ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ - ᠤᠴᠢᠨᠭᠠᠯ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 21 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
14. ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ - ᠸᠧᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 20-21 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
13. ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠪᠡᠯᠲᠦ ᠰᠢᠯᠥᠭ - ᠵ᠊ · ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
9. ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠ - ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ - ᠨᠤ · ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 13-14 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
8. ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ - ᠨᠠ᠊ · ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 10-12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
7. ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ - ᠰ᠊ · ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 7-9 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
6. ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠ - ᠸ᠊ · ᠠᠭᠤᠯᠠ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 77-80 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
4. ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯ - ᠪᠣᠯᠣᠷᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 72-75 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
3. ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ - ᠪ᠊ · ᠰ᠊ · ᠪᠢᠯᠢᠭᠡᠷᠬᠢᠮ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 50-53 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
2. ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠲᠤ ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ - ᠰᠤ · ᠡᠩᠬᠡ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 66-71 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
1. ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠥ᠋ᠴᠢᠷ ᠲᠤ - ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 26-49 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
0. ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ 40 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 4 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ .pdf
ᠵᠢᠷᠦᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ︾ .pdf
ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠢ︾ .pdf
ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠴᠢᠭᠴᠦ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ︾ .pdf
ᠮᠣᠣᠦ᠋ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ︾ .pdf
ᠰᠤᠷᠥᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠴᠠᠭ ᠮᠥᠴᠡ︾ .pdf
ᠳᠠᠯᠠᠨᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ .pdf
ᠪᠢᠯᠢᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠪᠥᠬᠡᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ︾ .pdf
ᠴᠢᠩᠱᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ︾ .pdf
ᠪᠥᠬᠡᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠲᠣᠬᠤᠢ︾ .pdf
ᠮᠣᠣᠠᠦ᠋ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠢᠦᠢ ᠶᠢᠩ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ︾ .pdf
ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ .pdf
ᠰᠡᠷᠡᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ .pdf
ᠤᠶᠤᠨᠳᠤᠯᠢ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠰᠢᠵᠢᠷ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠠᠷᠢ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
︽WORD︾ 2 ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ
︽WORD︾ 1 word ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ
ᠡᠩᠭᠡᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠠᠨᠤᠬᠠᠨ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠠᠷᠢ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠯᠢ ᠬᠤᠥ ᠹᠧᠩ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠮᠢᠲ᠋ᠧᠯ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠨᠠᠮᠤᠺᠠ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠯᠢ ᠬᠤᠥ ᠹᠧᠩ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠰᠢᠵᠢᠷ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠠᠰᠢᠳᠠ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠪ᠊᠂ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤᠯᠠᠩ ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠊ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ︾ .docx
ᠳᠣᠷᠵᠢᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠢᠷᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ︾ .pdf
ᠮᠠᠰᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠡᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠸᠴᠢᠷᠰᠡᠷᠡᠩ ᠤᠨ ᠱᠤᠭ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠦᠬᠡ︾ .pdf
12. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ - ᠬᠢ᠊ · ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
11. ᠠᠴᠤᠭ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠮᠦᠷᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠭᠡᠮᠡᠯ - ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠦᠦ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
10. ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ - ᠰ᠊ · ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ︵ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2020.05 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 15-16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ .pdf
ᠠᠷᠤᠥᠬᠠᠨ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠵᠤᠷᠠᠢᠨ᠎ᠠ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠤᠶᠤᠨᠳᠤᠯᠢ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ s
ᠬᠠᠢᠨ᠎ᠠ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠯᠢ ᠪᠣᠤ ᠸᠧᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠲᠣ ᠸᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠭᠲᠠᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠲᠦ ᠬᠢᠵᠠᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ 御制重译金刚经.pdf
ᠵᠤᠷᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠯᠣᠣᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠮᠢᠨᠢ︾ .pdf
ᠲᠤᠵᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ︾ .pdf
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ
ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ
ᠱᠠᠮᠪᠠᠯ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ︽ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ︾
ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠭᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ︽ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨᠳᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭ︾ .pdf
ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ︾ .pdf
ᠯᠢ ᠪᠣᠤ ᠸᠧᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠲᠣ ᠸᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠭᠲᠠᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠲᠦ ᠬᠢᠵᠠᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ 御制重译金刚经.pdf
ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ - ᠴᠠᠷᠢᠭᠤᠨ - ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 6.1 .pdf
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ - ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ - ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 5.1 .wps
ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ - ᠴᠠᠷᠢᠭᠤᠨ - ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ
ᠳ᠋ᠣ᠂ ᠶᠧᠰᠢᠵᠤᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠠᠢᠯᠤᠤ︾ .pdf
ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ - ᠰᠠᠢᠬᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠤ ᠱᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ - ᠣᠶᠣᠨ .pdf
ᠤᠰᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ - ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠤᠶᠤᠨᠳᠤᠯᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ
ᠬᠠᠰᠪᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ︾ .pdf
ᠫᠠᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︽ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ &lt ᠵᠣᠬᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ &gt .pdf
ᠪᠢᠯᠢᠭᠲᠦ ᠲᠡᠮᠤᠷᠭᠤᠤᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠎ᠠ &lt ᠶᠠᠪ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ &gt .pdf
ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠦ‍ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ &lt ᠣᠷᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ &gt .wps
ᠳ᠋᠊᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ︽ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ︾ .docx
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ
ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠵᠦᠪ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ︶
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠺᠷᠢᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠬᠦᠶᠦᠭᠡ︾ .docx
ᠪᠤᠳᠠᠨᠴᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ .docx
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ .pdf
ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ - ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠢ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ - ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠳ᠋᠊᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ︽ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ︾ .docx
ᠳ᠋᠊᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠰ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ︕︾ .docx
ᠳ᠋᠊᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ︽ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ︾ .docx
ᠳ᠋᠊᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ︽ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︾ .docx
ᠳ᠋᠊᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︾ .docx
89 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 6 ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ᠄ ᠭᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠬᠢ
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ᠄ ᠬᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠬᠢ
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠳᠤᠯᠢ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠬᠢ
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ - ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠬᠢ
ᠮᠢᠨᠦ ᠢᠰᠢᠭᠡ - ᠪᠦᠵᠦᠩ - ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2.3 ᠠᠩᠭᠢ
ᠬᠤᠨᠢ - ᠠᠨᠤᠬᠠᠨ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2.3 ᠠᠩᠭᠢ
ᠮᠢᠨᠦ ᠢᠰᠢᠭᠡ - ᠪᠦᠵᠦᠩ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠩᠬᠢ
︽ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ︾ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠥᠷᠥᠭᠳᠡᠯ .docx
ᠯᠧᠢ ᠹᠧᠩ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠳᠡᠯ .docx
︽ᠪᠤᠯᠤᠳ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︾ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠥᠷᠦᠭᠳᠡᠯ .docx
︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ︾ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠥᠷᠥᠭᠳᠡᠯ .docx
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠣᠷᠤᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ
ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ
ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ
ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠡᠷᠢᠬᠡ
ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ
ᠭᠠᠯ ᠶᠡᠭᠦᠳᠬᠡᠯ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢ
ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ
ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠ
ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
︽ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ .docx
︽ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ︾ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
︽ᠱᠦᠶ ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ︾ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ
ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠪᠤ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦ
ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠽᠢᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ
ᠣᠷᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ
ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ ᠴᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠭᠢᠯ᠎ᠠ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ
ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ
ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ
ᠹᠷᠠᠩᠺ ᠤᠨ ᠠᠨ᠋ᠨᠧ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠣᠮᠤᠭ
ᠣᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ -- ᠴᠠᠷᠢᠭᠤᠨ -- ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ .pdf
ᠤᠴᠢᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢ
ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ
︽ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ
︽ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ ᠳᠡᠳ᠋
︽ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ
ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠡ - ﹇ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ﹈ ᠠ᠊ · ᠠᠮᠤᠷᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ .pdf
ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ - ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠬᠤᠰᠢ ᠰᠢᠨ᠋ᠶ᠋ᠢᠴᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .pdf
︽ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ︾
︽ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠴᠢ︾
︽ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾
︽ᠰᠤᠪᠤᠤᠠ ᠡᠷᠢᠬᠡ ᠬᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠬᠦ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠡ︾
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ
︽ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠴᠢ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ︾
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
︽ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ︾
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 300 ᠦᠭᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ
︽ᠪᠠᠳᠢᠷᠴᠢᠨ︾
ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠣᠯᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠭᠡᠰᠡᠷ
ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ — — ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠢ
ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ - ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠡᠩᠭᠡᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠦᠴᠡ ᠪᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ -- ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ -- ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ
ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ -- ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ -- ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠ ᠲᠣᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠦᠯᠦ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ
ᠴᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ - ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ - ᠰᠢᠯᠦᠭ .docx
2019 ᠣᠨ ᠤ ︽ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢᠲᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ - ᠬᠢᠲᠠᠳ
ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ .docx
ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠯᠠᠩ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ .mp4
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠪᠤᠷᠢ
ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ
ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ 圣妙吉祥真实名经.pdf
ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠳᠤ ︽ᠡᠵᠢ ᠡ︕ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ .wps
ᠠᠶᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠶᠢᠯᠬᠤ ᠰᠦᠷᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
ᠭᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ ︽ᠡᠮᠧ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ︾ .wps
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠰ .wps
ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ 标准答案.docx
ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ 2020 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 2020中考题.docx
ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 2019鄂尔多斯市中考.docx
ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
ᠤᠷᠢᠳᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 2018鄂尔多斯.docx
22.1. ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠯᠢᠰ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ --待定系数法求二次函数解析式.pptx
22.1.1 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ 二次函数.pptx
ᠲᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ .docx
ᠭᠦᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ .docx
ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ .docx
ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ .docx
ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ .docx
ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ .docx
ᠵᠸᠦ ᠬᠠᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩ ︵ᠬᠢᠳᠡᠳ︶ -- ᠬᠤᠷᠤᠮ ᠴᠤ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠬᠤ .docx
︵ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ︶ ᠵ᠊ ᠲᠤᠭᠠᠷᠵᠠᠪ -- ᠠᠪᠤ ᠢᠮᠠᠭᠠᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ .docx
ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ︾ .docx
ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ
ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ﹀ .wps
ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ﹀ .wps
ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠲᠠᠭᠤᠤ﹀ .wps
ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ﹀ .wps
ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ﹀ .wps
ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ﹀ .wps
ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢ﹀ .wps
ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ﹀ .wps
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ﹀ .wps
ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠲᠠᠭᠤᠤ﹀ .wps
ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢ﹀ .wps
ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ︾ .wps
ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠬᠦ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ .wps
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ .docx
ᠭᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ .docx
ᠠᠶᠦᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠷᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ .docx
ᠲᠡᠭᠦᠰᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ .docx
ᠲᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠲᠦᠪᠲᠡᠮᠦᠷ ︵ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ︶ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠬᠦᠰᠡᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠳᠠᠷᠠᠢᠰᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 4- ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 3- ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 2- ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 1- ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ
ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠪᠣᠭᠯᠤᠳ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ .pdf
ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡ
ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ︿ᠠᠳᠭᠠᠤ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ﹀ .wps
ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ — — ᠳ᠋᠊ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ .pdf
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠪᠤᠭᠳᠠ ᠠᠪᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ — — ᠫ᠊ ᠫᠦᠷᠪᠦᠰᠦᠷᠦᠩ .pdf
ᠳ᠋᠊᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ︽ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ︾ .wps
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠦ -- ᠳ᠋᠊ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ .wps
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ 201001.docx
ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠯ 201008.docx
ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠣ ᠤᠨ ︿ᠰᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ﹀ .wps
ᠰᠦᠮᠪᠤᠷ ᠤᠨ ︿ᠮᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ﹀ .wps