ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ︾ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠡ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ︾ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ .pdf
ᠲᠣᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠯᠦ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠴᠠᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠬ ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦ
ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ
ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ
ᠣᠳᠣ ᠨᠢ ᠭᠡᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ
ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ .pdf
2020年 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
2019年鄂尔多斯市蒙古文复习题 ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
2019 年 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ 蒙古文复习题答案.pdf
2018 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ .pdf
2018 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ︵ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ︶ .pdf
SCA科学成就奖章提名表格ISCA Medal Nomination Form---2019.doc
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ .pdf
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ .pdf
ᠪᠦᠬᠦᠲᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠲᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ 2004.pdf
ᠥᠪᠥᠷ + ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ + ᠶᠡᠭᠡ + ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2018+ ᠣᠨ ᠤ + ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ + ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ + ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ --+ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ + ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ︵+ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ + ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ + ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ︶ .docx.pdf
阿尔寨石窟壁画艺术 ᠠᠷᠵᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ Tegrilig Arjai. 21.03.12.pdf
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ︵1950-1960︶ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠤᠳ
︽ᠮᠠᠤ ᠽᠧ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠽᠠᠢ ᠲᠣᠣ︾ - ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ .pdf
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ 2021 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠲᠦᠴᠢᠣᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ .pdf
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ .pdf
ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ .pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ .pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ .pdf
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠭ᠍ᠪᠷᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ .pdf
2020--2021 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ .wps
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ .pdf
2019-2020 ᠰᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ .wps
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ ︵200 ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶
ᠱᠣᠯᠣᠮ ᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ - ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠨᠣᠮ
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ᠋ᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ .docx
ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠢᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ︵1︶ .wps
ᠨᠢᠩ ᠴᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠧᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠭ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ ︵500 ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶
2021 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 通知.pdf
ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ a+b=2c ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠥᠴᠢᠳ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠡᠩᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ︶
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠡᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ` ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ︵ᠪᠣᠰᠲᠤᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ︶
ᠬᠥᠬᠦᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ .pdf
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠬᠤᠷᠴᠠ -6 ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ .pdf
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ .pdf
︽ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ︾ ᠢ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ .pdf
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ .pdf
︽ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ︾ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ -1 ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠯ .pdf
ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ .pdf
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ .pdf
ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ .pdf
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠪᠡᠰᠦ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
︽ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠯ ᠲᠥᠰ ᠣᠳᠣᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠤᠨ Fekete-Szego ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ .pdf
ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︽ᠰᠢᠨᠱᠣᠸᠠᠷ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠢᠨᠱᠣᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
︽ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ .pdf
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷᠣᠳ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ .docx
ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠲᠤᠤᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠴᠣᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ︵ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ︶ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ .pdf
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ASP NET ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ︽ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠩᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠨ ᠥᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ .pdf
ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠮᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ___ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ︾ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠣᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ︾ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠩᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ .pdf
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠡᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ︽ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︾ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ .pdf
ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ .pdf
ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠣᠭᠡ ︾ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠡᠩᠬᠠᠷᠣᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ .pdf
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠡ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠴᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ .pdf
ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯᠵᠢᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠥᠬᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ .pdf
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠲᠣᠣᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ .pdf
ᠪᠠᠳᠤᠶᠤᠰᠤ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
2019 ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠮᠠᠯ ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠶᠠᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ 20191106 ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ · .docx
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ .pdf
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠮᠤᠨᠳᠠᠷᠢ ᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ︾ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠲᠤᠤᠯᠢ ︽ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ .pdf
ᠲᠣᠯᠣᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ︾ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠠᠶᠠᠨ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠤᠯᠮᠠᠰᠡᠷᠡᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡ ︽在︾ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
︽ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠡᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ .pdf
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰ ᠣᠳᠣᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠤᠨ Fakete-Szego ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ .pdf
ᠨᠢᠩᠴᠸᠡᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠮᠢᠡᠩ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ .pdf
ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠷᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠭᠱᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠷᠤᠯᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠥᠨᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠥᠭᠦ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠰᠡᠷᠳᠡᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ︵ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠ ︵ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠶᠢᠪᠦᠩ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ 2019 ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠮᠠᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠺᠠᠮᠪᠷᠢᠵᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠤ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠪᠤᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠤᠮ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠢᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠩᠭᠡᠷ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠡ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠲᠢᠶᠠᠨ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠢᠮᠹᠦᠨᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ · 20191102___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ · 20191025___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠦᠷ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠯᠡᠬᠦᠨ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ .docx
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠡᠭᠡᠷᠦᠯᠡᠢ ᠡᠭᠡᠴᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠤᠯᠮᠠᠰᠡᠷᠡᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠯᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠷᠵᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠱᠤᠯᠤᠮ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ︵ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠵᠡᠨ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠠᠯᠢᠶᠠᠩ ᠠᠳᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠡᠷ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ 2019 ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠮᠠᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .docx
ᠳᠡᠷᠭᠡᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠯᠢᠤ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ · 2019920 ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ · 20191106 ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ · 20191102 ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ · 20191025 ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ · 20191008 ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ · 20191006 ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠠᠨᠳᠠᠷᠢᠰᠤᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠢ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1985 - 1
ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1989 - 2
ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1983 - 4
ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
︽ᠲᠦᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠭᠤᠷᠣᠬᠠᠨ︾ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .wps
ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠭᠤᠣᠯ .wps
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠴᠦ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠦᠬᠢᠨ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠸᠠᠯᠰ ︵Waltz︶ ____ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠪᠤᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠵᠠᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠢᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠳᠤᠮᠤᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
2021-2022 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ 1.5 ᠠᠩᠭᠢ 2021-2022课程表1.5.docx
2021-2022 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ 4.7 ᠠᠩᠭᠢ 2021-2022课程表4.7班.docx
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠩᠰᠢ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠳᠡ .docx
ᠨᠤᠳᠤᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠦᠦᠷᠰᠡᠨ᠎ᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠳᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠱᠤᠯᠤᠮ ︵ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ︵ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
︽ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠯ᠊ · ᠤᠳᠽᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠷᠢᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠷᠢᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ︵ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠶᠢᠺᠦ᠋ ᠬᠤᠶᠡᠷ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ︵ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠯ ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠰᠬᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠮᠠᠨᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠷᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠠᠰᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠤ ᠱᠤᠤ ᠯᠢᠩ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠷᠢᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠷᠢᠭ ᠤᠰᠤᠨ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠶᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠪᠦᠷᠦᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ · ᠮᠠᠨᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠤᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
︽ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ︾ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
2016 ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠩᠰᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ · ᠬᠠᠪᠤᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠠᠭᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠦᠳᠡᠰᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠦᠩ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠴᠤᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠷᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠣᠨᠣᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠶ᠎ᠡ .mp4
ᠬᠠᠩᠰᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠬᠤᠶᠡᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠤᠳᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠤᠳᠤᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠡᠴᠡᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠯᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠠᠷᠮᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠱᠢᠪᠡᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ · ᠴᠠᠭᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ · ᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠭᠡᠯᠦᠩ ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠬᠡᠯᠦᠩ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠩᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠬᠦᠯᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠢᠷᠮᠠᠭ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠳ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠠᠯᠤᠰ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠶᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠪᠤᠷ · ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ 2016 ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ .docx
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠳᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠢᠯᠡᠰᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠦᠳᠡᠰᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ · ᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ · ᠳᠦᠢᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ · ᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠠᠭᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠦᠦᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠠᠰᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠢᠪᠢᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠰᠦᠨᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx