ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ · 20191106 ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ · 20191102 ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ · 20191025 ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ · 20191008 ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ · 20191006 ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠠᠨᠳᠠᠷᠢᠰᠤᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠢ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1985 - 1
ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1989 - 2
ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1983 - 4
ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
︽ᠲᠦᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠭᠤᠷᠣᠬᠠᠨ︾ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .wps
ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠭᠤᠣᠯ .wps
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠴᠦ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠦᠬᠢᠨ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠸᠠᠯᠰ ︵Waltz︶ ____ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠪᠤᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠵᠠᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠢᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠳᠤᠮᠤᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
2021-2022 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ 1.5 ᠠᠩᠭᠢ 2021-2022课程表1.5.docx
2021-2022 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ 4.7 ᠠᠩᠭᠢ 2021-2022课程表4.7班.docx
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠩᠰᠢ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠳᠡ .docx
ᠨᠤᠳᠤᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠦᠦᠷᠰᠡᠨ᠎ᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠳᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠱᠤᠯᠤᠮ ︵ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ︵ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
︽ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠯ᠊ · ᠤᠳᠽᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠷᠢᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠷᠢᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ︵ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠶᠢᠺᠦ᠋ ᠬᠤᠶᠡᠷ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ︵ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠯ ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠰᠬᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠮᠠᠨᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠷᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠠᠰᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠤ ᠱᠤᠤ ᠯᠢᠩ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠷᠢᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠷᠢᠭ ᠤᠰᠤᠨ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠶᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠪᠦᠷᠦᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ · ᠮᠠᠨᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠤᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
︽ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ︾ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
2016 ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠩᠰᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ · ᠬᠠᠪᠤᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠠᠭᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠦᠳᠡᠰᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠦᠩ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠴᠤᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠷᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠣᠨᠣᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠶ᠎ᠡ .mp4
ᠬᠠᠩᠰᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠬᠤᠶᠡᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠤᠳᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠤᠳᠤᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠡᠴᠡᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠯᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠠᠷᠮᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠱᠢᠪᠡᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ · ᠴᠠᠭᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ · ᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠭᠡᠯᠦᠩ ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠬᠡᠯᠦᠩ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠩᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠬᠦᠯᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠢᠷᠮᠠᠭ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠳ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠠᠯᠤᠰ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠶᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠪᠤᠷ · ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ 2016 ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ .docx
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠳᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠢᠯᠡᠰᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠦᠳᠡᠰᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ · ᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ · ᠳᠦᠢᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ · ᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠠᠭᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠦᠦᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠠᠰᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠢᠪᠢᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠰᠦᠨᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠮᠤᠤᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠮᠠᠨᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠬᠠᠪᠤᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠤᠳᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠠᠪᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠪᠤᠳᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠯᠬᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠠᠭᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ .docx
ᠯᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰ · ᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠤᠷᠳᠠᠯᠳᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠦᠳᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠷᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠷᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵ᠰᠡᠯᠬᠦᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠭᠡᠷᠡᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠬᠠᠩᠰᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠤᠯᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠳᠦᠯᠦ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠤᠯᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠭᠡᠷᠡᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠤᠯᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠨᠠᠮᠤᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠢᠨᠠᠯᠤᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠨᠠᠷᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠡᠷᠡᠬᠦᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠠᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠳᠡᠬᠦᠦ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠡᠵᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠰᠦᠨᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤ · ᠪᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠢᠬᠢᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠩ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠡᠪᠡᠷᠭᠡᠨ .docx
ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠠᠭᠠᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠬᠠᠷᠬᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠭᠡᠷᠡᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠤᠰᠤᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠮᠠᠰ · ᠲᠷᠠᠨᠰᠳ᠋ᠷᠤᠮᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠭᠤᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠤᠯᠢᠶ᠎ᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ · ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦᠬᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠪᠦᠷᠦᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠰᠤ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠤᠲᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠦᠢᠮᠡᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠥᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ .pdf
ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ .pdf
ᠵᠡᠬᠦᠳᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠳᠤᠭ᠎ᠠ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠢᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠤᠷᠤᠩ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨᠠᠮ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠳᠡ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠢ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠳᠤ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠭᠤᠨᠢᠶᠠᠯ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠦᠢ ᠪᠠ ᠲᠣᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠲᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ____ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠶᠠᠭᠤ · ᠮᠠᠭᠠᠳ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠵᠢᠩᠬᠢᠷᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠵᠡᠬᠦᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠵᠡᠬᠦᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ · ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ — — ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠤᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ — ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠤᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ — ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦᠯᠡᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠠᠯ ᠤᠰᠤ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠬᠦᠶᠦᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ︵ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠯᠢ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠡᠩᠰᠡᠷᠡᠯ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠷᠢᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ︵ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ___ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠨᠡᠭᠦᠨᠡᠮ -- ᠴᠠᠳᠠᠨᠳᠤᠷᠵᠢ .docx
ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤᠢ -- ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠯᠾᠠᠮᠤᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ -- ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠵᠦᠴᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠯ .pdf
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠡᠩᠭᠤᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠲᠥᠯᠥᠪᠰᠢᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ .pdf
ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤᠢ - ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ︽从新认识图书馆︾ ︵图门巴雅尔︶ .pdf
ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
︽ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠡᠩ ᠤᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ .pdf
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰ ᠣᠳᠣᠨ ᠹᠦᠡᠩᠽ ᠤᠨ Fakete-Szego ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ .pdf
ᠨᠢᠡᠩᠴᠸᠡᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠮᠢᠡᠩ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ .pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ .pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ .pdf
ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠥᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ .pdf
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯ ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .wps
Гэгээн алсад одох юмсан - Б.Шарав.pdf
ᠪ᠊᠂ ᠪᠥᠷᠢᠨᠪᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ
ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠦ᠋ᠳᠠᠨ ᠤ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ︾
2014 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠮᠢ .docx
︽ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ pdf
ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠲᠣᠭᠤ --- ᠯ᠊ · ᠡᠩᠬᠡᠬᠠᠳᠠ
ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ -- ᠪ᠊ · ᠯᠾᠬᠠᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ 1984.pdf
︽ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ︾ - ᠠᠷᠲᠠᠢ
︽ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ︾ - ᠠᠷᠲᠠᠢ
ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠰᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠲᠥᠯᠥᠪᠰᠢᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ .pdf
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮᠲᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ .pdf
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ .pdf
ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡ ︽在︾ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 100 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ︽ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠶᠠᠨ︾ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ .docx
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠫᠦᠲ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ︾ ᠶᠢ ᠤᠷᠳᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ .docx
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .docx
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠠ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ ᠾᠧ ᠲᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠪᠡ .docx
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .doc
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 100 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ︽ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠶᠠᠨ︾ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ .doc
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠠ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ ᠾᠧ ᠲᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠪᠡ .doc
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠫᠦᠲ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ︾ ᠶᠢ ᠤᠷᠳᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ .doc
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .doc
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 100 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ︽ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠶᠠᠨ︾ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ .wps
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠠ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ ᠾᠧ ᠲᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ .wps
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠫᠦᠲ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ︾ ᠶᠢ ᠤᠷᠳᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ .wps
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .wps
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠡᠪ .pdf
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠦᠢᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ .pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2021 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ .xlsx
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2020 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ .xls
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2019 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ .xls
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2021 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ .xlsx
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2020 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ .xlsx
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2019 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ .xls
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2018 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ .xls
2021- ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ .docx
2021- ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ .docx
2021- ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ .docx
2021- ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ .docx
2021- ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ .docx
2021- ᠰᠢᠶᠠᠮᠧᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ .docx
2021- ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ .docx
2021- ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ .docx
2021- ᠨᠠᠨ ᠺᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠳᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ .docx
2021 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ .docx
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠡᠩ ᠤᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ .pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ .pdf
ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠡᠯᠡᠱᠡ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ .pdf
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠤᠨᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠᠡᠩ ᠬᠡ ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ .pdf
ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ .pdf
ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ .pdf
ᠬᠠᠰᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ - ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ 2.pdf
ᠭᠠᠦ᠋ᠰ ᠪᠠᠳᠣᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠬᠢ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠣᠯᠠᠯᠲᠠ .pdf
ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ --- ᠠᠳᠠᠷᠬᠢᠠ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ — ᠨᠡ᠊ · ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ︵ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ .pptx
ᠬᠠᠰᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ - ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ .pdf