14 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠶᠦᠸᠤ ᠰᠢᠥᠢ ᠹᠠᠩ ᠴᠢᠨ -200502.pdf
13 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ -200502.pdf
12 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠠᠮᠢᠨᠪᠦᠭᠡ -200502.pdf
11 ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠨ ᠪᠤᠲᠤᠭᠡᠭᠦᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠮᠧᠢ -200502.pdf
10 ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ -200502.pdf
09 ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠦ ᠢᠵᠢᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠬᠠᠢ ᠯᠥᠩ -200502.pdf
08 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ -200502.pdf
07 ᠲᠦᠷᠤᠭᠦᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠭ᠊ ﹒ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ -200502.pdf
06 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠯᠠᠰᠤᠭᠮ᠎ᠠ -200502.pdf
05 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠷᠠᠬᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦ᠋ᠩ ᠬᠦᠦᠳᠡᠭᠤᠯᠠ -200502.pdf
04 ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠲᠤᠤᠯᠢ ︽ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠠᠷᠵᠠᠢ ᠪᠤᠷᠵᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ︾ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠣᠯ ᠴ᠊ ﹒ ᠪᠠᠲᠤ -200502.pdf
03 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠰᠡᠬᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡ .pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2004.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠳ .docx
40 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2004.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
39 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2004.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
38 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠠᠰᠭᠡᠷᠡᠯ -200402.pdf
37 ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ -200402.pdf
36 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ -200402.pdf
35 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠤ ﹒ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ -200402.pdf
34 ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠾᠦᠩ ﹒ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ -200402.pdf
33 ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠬᠥᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ -200402.pdf
32 ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢᠰᠠᠩ -200402.pdf
31 ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠩ ᠸᠧᠨ ᠯᠢ -200402.pdf
30 ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠥᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ -200402.pdf
29 ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠴᠢ ᠪᠣᠤ ᠯᠢ -200402.pdf
28 ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠪᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠥᠸᠤ ᠵᠢᠶᠠᠩ -200402.pdf
27 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ -200402.pdf
26 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ -200402.pdf
25 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠩᠲᠤᠤᠷ -200402.pdf
24 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨᠲᠤᠭᠤᠰ -200402.pdf
23 ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ -200402.pdf
22 ᠰᠤᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠵᠥᠢᠯ ᠪᠠᠢ ᠢᠥᠢ -200402.pdf
21 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠰᠢ ᠴᠣᠣ -200402.pdf
20 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ -200402.pdf
19 ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠰᠠᠢᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ -200402.pdf
18 ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠩ ᠯᠢ -200402.pdf
17 ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠯ ᠴᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠᠩ -200402.pdf
16 ︽ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢ ᠶᠦᠩ ᠭᠤᠸᠠᠩ -200402.pdf
15 ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠶᠥᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ -200402.pdf
14 ︽ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ︾ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠷᠡᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200402.pdf
13 ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠪᠤᠳ -200402.pdf
12 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ -200402.pdf
11 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠪᠠ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠥᠷᠬᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠣᠤ ᠴᠢᠩ ᠱᠠᠨ -200402.pdf
10 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭ -200402.pdf
09 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦᠳᠦ -200402.pdf
08 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠶᠤᠯ -200402.pdf
07 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦ᠋ ᠢᠥᠢ ᠯᠥᠩ -200402.pdf
06 ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ -200402.pdf
05 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ -200402.pdf
04 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ -200402.pdf
03 ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ -200402.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2004.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2004.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
29 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠯᠡᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠰᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200703.pdf
28 ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠦᠩ -200703.pdf
27 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠧᠺᠲᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠤ ᠢᠥᠢ ᠵᠦ -200703.pdf
26 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠱᠢᠷᠤᠨᠬᠦᠦ -200703.pdf
25 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠪᠣᠤ ᠯᠥᠩ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ -200703.pdf
24 ︽ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ︾ ᠷᠤᠮᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠳᠦᠷᠢ - ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠳᠠᠮᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠥᠢ ᠹᠠᠩ -200703.pdf
23 ︽ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠤᠷ︾ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ ﹒ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ -200703.pdf
22 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ -200703.pdf
21 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠢ ﹒ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ -200703.pdf
20 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠲᠢᠶᠠᠨᠰᠢᠶᠤᠤ -200703.pdf
19 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ︾ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠮᠦᠳᠠᠨ -200703.pdf
18 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ -200703.pdf
17 ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠪᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠤ ᠰᠢᠦ ᠶᠠᠨ -200703.pdf
16 ᠮᠠᠤ ᠽᠧ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ -200703.pdf
15word ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠹᠧᠩ ᠫᠥᠸᠤ ᠷᠠᠰᠢᠮᠧᠳᠡᠭ -200703.pdf
14 ︽VB ᠫᠷᠥᠭᠷᠡᠮ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠴᠢᠮᠡᠭ -200703.pdf
13 ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭ ᠭᠧᠣᠮᠧᠳ᠋ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠥᠪ ᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠡᠮᠯᠢᠭ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200703.pdf
12 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠥᠢ ᠬᠤᠩ -200703.pdf
11 ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠮᠡᠯ ᠣᠶᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠤᠷᠤᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ -200703.pdf
10 ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠳᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ -200703.pdf
09 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠱᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩ -200703.pdf
08 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠨᠯᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠦᠯᠠᠨ -200703.pdf
07 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠮᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ -200703.pdf
06 ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ︽ᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢ ᠱᠠᠭᠠᠯᠠᠢ -200703.pdf
05 ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠣ -200703.pdf
04 ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠱ᠊ ﹒ ᠰᠦᠷᠦᠩᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ︶ ᠳᠠᠨᠰᠡᠮ᠎ᠠ -200703.pdf
03 ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠣᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200703.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠤᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠤᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠳ .docx
32 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
31 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢᠦᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
30 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
29 ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠥᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠦ᠋ ᠰᠢᠦ ᠵᠧᠨ -200602.pdf
28 ︽ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠲᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠯ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ -200602.pdf
27 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠵᠥᠢᠯ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ -200602.pdf
26 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦ᠋ ᠢᠥᠢ ᠬᠤᠩ -200602.pdf
25 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠲᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠯᠵᠢᠴᠡᠴᠡᠭ -200602.pdf
24 ᠰᠤᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠩᠨᠡᠴᠡᠴᠡᠭ -200602.pdf
23 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠷᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠷᠢᠨᠴᠢᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ -200602.pdf
22 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠥᠪ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠴᠦᠨ ᠮᠧᠢ ᠰᠠᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ -200602.pdf
21 ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠠᠨᠢᠰᠤ ᠣᠶᠤᠨᠬᠤᠸᠠᠷ -200602.pdf
20 ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠵᠥᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠾᠦᠩ ᠶᠦᠸᠤ -200602.pdf
19 ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ ᠰᠢᠲᠥᠯᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ -200602.pdf
18 ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠲᠣ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠥᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠷ -200602.pdf
17 ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠲᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠱᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ -200602.pdf
16 ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠲᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ -200602.pdf
15 ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠪᠧᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ -200602.pdf
14 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠨᠵᠢᠯᠠᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ -200602.pdf
13 ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠦ ᠶᠦᠨ -200602.pdf
12 ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ -200602.pdf
11 ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠥᠪ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠯᠠᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠸᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200602.pdf
10 ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠰᠠᠩ -200602.pdf
09 ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠤ ᠴᠦᠨ ᠮᠧᠢ -200602.pdf
08 ᠪᠠᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ﹒ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ -200602.pdf
07 ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤ᠋ ﹒ ᠸᠠᠩᠴᠤᠭ -200602.pdf
06 ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯᠭᠠᠨ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ︾ ᠳ᠋ᠧᠵᠤ -200602.pdf
05 ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ - ᠰᠧ᠊ ﹒ ᠬᠠᠰᠡᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ -200602.pdf
04 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ -200602.pdf
03 ᠨᠠ᠊ ﹒ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ - ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠷᠠᠬᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦ᠋ᠩ -200602.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠳ .docx
34 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
33 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠦᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
32 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
31 ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠦᠩ ᠬᠤᠸᠠ -200601.pdf
30 ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠴᠣᠬᠤᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠥᠢᠯ ᠪᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠯ ᠦ᠋ ﹒ ᠤᠶᠤᠨ -200601.pdf
29 ︽ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ︾ ᠪᠠ ︽ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ -200601.pdf
28 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200601.pdf
27 ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠤᠷᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠷᠠᠨᠲᠠᠢ -200601.pdf
26 ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠥᠪ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠩ -200601.pdf
25 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ -200601.pdf
24 ᠬᠤᠣᠰ ᠮᠣᠷᠣᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠴᠢ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ -200601.pdf
23 ᠪᠡᠶᠠᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠧᠣᠮᠧᠳ᠋ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠩ ᠢᠥᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ -200601.pdf
22 ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠯ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠣᠸᠠᠢ ᠮᠧᠢ -200601.pdf
21 ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠬᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ -200601.pdf
20 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ -200601.pdf
19 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠥᠬᠦᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ -200601.pdf
18 ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠱᠦ ᠯᠠᠨ -200601.pdf
16 ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠷᠧᠳᠡᠺᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠩᠬᠦᠡᠭᠡᠷᠡᠯ -201303.pdf
15 ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢ ᠣᠶᠤᠨ -201303.pdf
14 ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠢᠨ᠎ᠠ -201303.pdf
13 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠩᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨᠰᠢᠶᠤᠤ -201303.pdf
12 ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠥᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠮᠡᠷ -201303.pdf
11 ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠲᠠᠩ -201303.pdf
10 ᠵᠧᠯᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ -201303.pdf
09 ᠬᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠠᠨ -201303.pdf
08 ᠰᠧᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠣᠭᠲᠤ -201303.pdf
07 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠩ ᠯᠢ ᠬᠤᠸᠠ -201303.pdf
06 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠦ᠋ ᠰᠢᠦ ᠹᠠᠩ -201303.pdf
05 ᠨᠠᠽᠢᠮᠠᠢ ᠰᠣᠣᠰᠠᠢᠺᠢ ᠪᠤᠶᠤ ︽ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠢᠰᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ -201303.pdf
04 ᠬᠥᠪᠬᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠥᠴᠥᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ -201303.pdf
03 ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠤᠨ Fekete¬ — Szegö ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠣᠤ ᠴᠦᠨ ᠮᠧᠢ -201303.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠤᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠳ .docx
32 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠤᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
31 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠤᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
30 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠤᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠳ .docx
35 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
34 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
33 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
32 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠢ ᠹᠠᠩ -201303.pdf
31 ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠬᠦᠦ -201303.pdf
30 ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠥᠩ -201303.pdf
29 ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠳᠤᠯᠲᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ ᠷᠦ ᠫᠢᠩ -201303.pdf
28 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠭᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠢᠦ ᠼᠠᠢ ᠬᠤᠩ -201303.pdf
27 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ -201303.pdf
26 ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠠᠩ ᠮᠢᠩ ᠾᠦᠢ -201303.pdf
25 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠩ ᠸᠧᠡ ᠯᠢᠨ -201303.pdf
24 ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦ᠋ ᠴᠢᠶᠦ᠋ᠩ -201303.pdf
23 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠤ ᠭᠥᠸᠤ ᠹᠧᠩ -201303.pdf
22 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᡁᠢ ᠬᠤᠩ -201303.pdf
21 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠰᠠᠩ -201303.pdf
20 ︽ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ︾ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ -201303.pdf
19 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠶᠣᠨ᠎ᠠ -201303.pdf
18 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠥᠸᠠᠢ ᠴᠢᠩ -201303.pdf
17 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ -201303.pdf
ᠨᠠᠮ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ︾ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠪᠤᠭ
ᠴᠢᠮᠡᠳᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ &lt&lt ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠣᠷᠬᠢᠯ ᠳᠤ &gt&gt ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ — ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠣᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ .docx
ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠄ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠄ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠳᠠ
ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠄ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠳᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤᠴᠢᠷ᠄ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠤᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠭᠤ᠂ ᠴᠡᠳᠡᠩᠳᠤᠮ ᠎ᠠ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ᠄ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭ ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠰᠢ᠊᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠄ ᠡᠴᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠦᠦ᠄ ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠎ᠡ ᠰᠦᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠲᠤᠩ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ ᠎ᠠ᠄ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠌ ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷ ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠯ᠊᠂ ᠤᠳᠤᠨ᠄ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠴᠡᠪᠰᠢᠭ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠳᠬ ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠠᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠠ᠊᠂ ᠵᠢᠷᠠᠨ᠄ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠲᠤ᠋᠂ ᠪᠠ᠊᠂ ᠨᠢᠮᠠᠵᠠᠪ᠄ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠳᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠡᠷᠬᠢᠮᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ᠄ ᠤᠪᠤᠭ᠋ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ᠄ ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠢᠪ᠄ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠤᠮᠨᠠᠷᠤᠨ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ᠄ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠪᠠᠳᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠬᠠᠷ ᠎ᠠ ᠪᠤᠤᠷ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠸ᠊᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠄ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠬᠤᠸᠠ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠴᠡᠷᠡᠨᠵᠢᠳ᠄ ︽ᠲᠤᠭᠤᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠰᠢᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ︾ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠤᠡᠭᠰᠢᠭᠠᠳ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠬᠦ᠊᠂ ᠴᠡᠷᠡᠩᠪᠠᠯ᠄ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠪᠠ᠊᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠄᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠬ᠊᠂ ᠰᠢᠨᠡᠬᠦᠦ᠄ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠳ᠋ᠠ᠊᠂ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠄ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠋ ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳᠦᠷ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠼ᠊᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠳᠤ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠲᠡᠭᠦᠦᠳᠡᠢ᠄ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠤᠡᠭᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠯᠠ᠄ ᠤᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ ᠎ᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠠ᠊᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ᠄ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠤᠯᠠᠨᠠᠮ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠋ ᠎ᠠ᠄ ᠦᠬᠢᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠯᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠰ᠊᠂ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠄ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ᠄ ᠵᠦᠡᠭ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠎ᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠲ᠊᠂ ᠪᠦᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ᠄ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠩ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠶᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠢᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ︵2019 -6︶ ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ︵2019-6︶ - ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ : ᠬᠦᠤᠷ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠤᠶᠤᠩᠭᠤᠣ ᠎ᠠ᠄ ᠪᠤᠷᠤ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠴᠡᠪᠰᠢᠭ᠄ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠼᠠᠢ ᠶᠦᠡᠭ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠄ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠄ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠵᠢᠩᠮᠢᠳᠳᠤᠷᠵᠢ᠄ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠬᠠᠶᠢᠬᠢᠷᠤᠯ᠄ ᠴᠠᠭ᠋ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠡᠩᠭᠡᠳᠠᠯᠠᠢ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠳ᠋᠊᠂ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ᠄ ᠪᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠥᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠢᠯᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠬᠦᠬᠡᠰᠢᠯᠢ᠄ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠬᠢ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠶᠤ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠄ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠰᠢᠪᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠄ ᠪᠢ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠦᠷ ᠎ᠡ ᠰᠠᠳᠤ
ᠯ᠊᠂ ᠦᠰᠦᠷᠤᠩᠭᠦᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠭᠦᠰ ︽ᠬᠠᠷ ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ︾ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠰ᠊᠂ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠄ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠶᠠᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠰᠡᠴᠡᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠋ ᠎ᠠ᠄ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠬᠢᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠭᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠄ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠭᠤ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡ᠄ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠭᠠᠯᠴᠤᠭᠳᠤ᠄ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠴᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠯ᠊᠂ ᠤᠳᠤᠨ᠄ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠰ᠊᠂ ᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠭ᠄ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠨᠠ᠊᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠄ ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠨᠪᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠵᠠᠷᠮᠤᠳ ᠸ᠊᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ᠄ ᠲᠡᠨᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠭᠠ᠊᠂ ᠰᠢᠨᠡᠭᠦᠦ᠄ ᠲᠠᠶᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠸᠠᠩᠨᠤᠳ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠢᠪ᠄ ᠴᠠᠬᠢᠷᠮ ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠰᠡᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠴ᠊᠂ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ᠄ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ — ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠰ᠊᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠬᠦᠦ᠄ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠶ ᠎ᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠤ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠎ᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠰ᠊᠂ ᠲᠤᠯᠬᠢᠶ ᠎ᠠ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠯᠴᠢᠳ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠠᠯᠳᠠᠳ ᠦᠢᠯᠡᠰ᠄ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠰ᠊᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠄ ᠨᠢᠭᠦᠯᠳᠦ ᠬᠠᠷ ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠢᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠮ ᠎ᠠ᠄ ᠠᠭᠤᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠶ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠭ᠋ ᠎ᠠ᠄ ᠴᠠᠰᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠋ ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠴᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠡᠷᠡᠯ ᠠᠯᠳᠠᠩᠭᠤᠣ ᠎ᠠ᠄ ︽ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠠ᠊᠂ ᠪᠠᠰᠠᠩ᠄ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠶ᠊᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠢ᠄ ᠴᠤᠯᠪᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠠ᠊᠂ ᠱᠤᠭᠠᠷ ᠎ᠠ᠄ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠠᠷᠤᠳᠢ᠄ ᠴᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠦᠳᠡᠰᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠮ᠊᠂ ᠴᠢᠩᠪᠠᠳᠤ᠄ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠰᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠵᠠᠩᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠄ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠡ᠊᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠦᠬᠡ᠄ ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠼ᠊᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠳᠤ᠄ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠴᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠪᠠᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ᠄ ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢᠩ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠡ᠊᠂ ᠤᠷᠳᠤᠨᠠᠰᠤᠳᠤ᠄ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠯᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠤᠪᠤᠳ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠪᠤᠷᠤᠨᠤᠳ ᠵᠢ᠊᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠩ᠄ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠳᠤ᠄ ᠴᠢ ᠨᠠᠮ ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠷᠰ᠄ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠨᠤ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠪᠠᠳᠤ᠄ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠢᠷᠡᠨ ᠎ᠡ
16 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠰᠣᠶᠤᠯ -200604.pdf
15 ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠪᠠᠶᠠᠷ -200604.pdf
14 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠷ -200604.pdf
13 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠥᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠮᠢᠩ -200604.pdf
12 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠲᠣ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠡᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠴᠢᠨ -200604.pdf
11 ︽ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠯᠣᠭᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ -200604.pdf
10 ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ 1632 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠠᠴᠢᠪᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨᠢᠩᠪᠤ -200604.pdf
09 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ︽ᠦᠷᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ︾ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠡ᠊ ﹒ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ -200604.pdf
08 ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠥᠪ ᠬᠠᠨᠳᠣᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200604.pdf
07 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠧᠠᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠥᠢ ᠪᠣᠤ -200604.pdf
06 ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ︾ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ -200604.pdf
05 ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠡᠪᠧᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ -200604.pdf
04 ᠮᠠᠷᠺᠧ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠲ᠋ᠤᠫᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠣᠨ -200604.pdf
03 ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -200604.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200604.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200604.pdf
04 ︽ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠿᠣᠪᠧᠷᠲ ﹒ ᠪᠷᠠᠦ᠋ᠨᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠣᠳᠣᠨ -200701.pdf
03 ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠤᠯᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ -200701.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200701.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200701.pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ 2006.4 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
27 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200604.pdf
26 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200604.pdf
25 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200604.pdf
24 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠲᠤ -200604.pdf
23 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠳᠬᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ -200604.pdf
22 ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠥᠢ -200604.pdf
21 ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠰᠠᠩᠵᠠᠢ -200604.pdf
20 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ ᠯᠥᠩ -200604.pdf
19 ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠱᠦ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠧᠩ -200604.pdf
18 ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠷᠡᠨᠴᠢᠮᠡᠭ -200604.pdf
17 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠡᠨᠴᠢᠮᠡᠭ -200604.pdf
21 ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠥᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠯᠬᠬᠤ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ -200701.pdf
20 ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠢ ᡁᠢ ᠭᠥᠸᠤ ᠯᠢ ᠪᠢᠩ -200701.pdf
19 ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠣᠬᠤᠰ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠤᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ ᠮᠦᠩᠬᠡ -200701.pdf
18 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ -200701.pdf
17 ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠲᠤ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠭ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠣᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ -200701.pdf
16 ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠯᠢ ᠶᠠ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ -200701.pdf
15 ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠵᠣᠣ ᠮᠢᠩ ᠢᠥᠢ -200701.pdf
14 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶ᠋ᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠣᠭᠵᠢᠯᠮ᠎ᠠ -200701.pdf
13 ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠯᠢᠦ ᠮᠧᠩ -200701.pdf
12 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠱᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦ -200701.pdf
11 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠣᠣ -200701.pdf
10 ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠠᠯᠲᠠᠨᠲᠤᠭᠤᠰ -200701.pdf
09C ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠯᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠢ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠶᠦᠸᠤ -200701.pdf
08 ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠨᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ -200701.pdf
07 ᠬᠤᠶᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠰᠠᠩ -200701.pdf
06 ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠠᠩ ᠮᠧᠢ ᠷᠦᠩ -200701.pdf
05 ᠵᠣᠣ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ -200701.pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ 2007.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
37 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200701.pdf
36 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200701.pdf
35 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200701.pdf
34 ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠠᠰᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ -200701.pdf
33 ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠳ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠴᠢᠮᠡᠭ -200701.pdf
32 ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200701.pdf
31 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠰᠡᠴᠡᠨ -200701.pdf
30 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠤ ᠵᠦ -200701.pdf
29 ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠯᠢ ᠾᠦᠩ ᠮᠢᠨ -200701.pdf
28 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠢᠴᠢᠨᠬᠦᠦ -200701.pdf
27 ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠩ ᠢᠥᠢ -200701.pdf
26 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ -200701.pdf
25 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ -200701.pdf
24 ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ︽ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ︾ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ - ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ -200701.pdf
23 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ︽ ᠲᠠᠢ︾ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠥᠸᠠᠢ ᠹᠧᠢ -200701.pdf
22 ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠶᠦᠸᠤ -200701.pdf
17 ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠲᠡ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲ᠋ᠠᠷᠢᠬᠢ -200702.pdf
16 ᠣᠷᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠤ ᠰᠢᠦ ᠶᠠᠨ -200702.pdf
15 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠲᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ -200702.pdf
14 ︽ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠡ᠊ ﹒ ᠬᠠᠰᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ -200702.pdf
13 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯ ᠰᠡᠴᠡᠨ -200702.pdf
12 ᠳ᠋ᠣᠪᠷᠣᠯᠶᠤᠪᠤᠸ᠋ ᠤᠨ ︽ᠠᠷᠠᠳᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠬᠤ ᠨᠢ -200702.pdf
11 ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -200702.pdf
10 ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ︾ ᠪᠠ ︽ᠣᠪᠰᠠᠩ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲ᠊ ﹒ ᠡᠷᠳᠢᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ -200702.pdf
09 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠳᠠᠨ -200702.pdf
08 ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠬᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ -200702.pdf
07 ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠣᠮᠢᠨ -200702.pdf
06 ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ -200702.pdf
05 ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠨ᠊ ﹒ ᠰᠧᠷᠡᠩ -200702.pdf
04 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠡ᠊ ﹒ ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠠᠩ -200702.pdf
03 ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠴᠢᠩᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ -200702.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200702.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200702.pdf
10 ︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭᠲᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠴᠢᠩᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ -200703.pdf
09 ᠣ᠊ ﹒ ᠪᠤᠶ᠋ᠬᠠᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠢᠩ ᠶᠦᠨ -200703.pdf
08 ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠣᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200703.pdf
07 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ -200703.pdf
06 ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠰᠢᠲᠥᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ -200703.pdf
05 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠣᠪᠤᠳᠣᠠᠭᠡᠷᠡᠯ -200703.pdf
04 ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠴᠥᠨ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠥᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠣᠭᠢᠭ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ -200703.pdf
03 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠡᠰᠢ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨ᠊ ﹒ ᠰᠧᠷᠡᠩ -200703.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200703.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200703.pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ 2007.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
23 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200702.pdf
22 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200702.pdf
21 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200702.pdf
20 ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ -200702.pdf
19 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢ᠊ ﹒ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ -200702.pdf
18 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ -200702.pdf
27 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200703.pdf
26 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200703.pdf
25 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠤ ᠴᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ -200703.pdf
24 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠦᠳᠠᠭᠤᠯᠠ -200703.pdf
23 ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ -200703.pdf
22 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠯ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ -200703.pdf
21 ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ -200703.pdf
20 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠬᠦᠬᠡᠨᠭᠤᠯᠠ -200703.pdf
19 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠮ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠸᠠ -200703.pdf
18 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠩ -200703.pdf
17 ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠳᠬᠤᠨ -200703.pdf
16 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠠᠰᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠩᠪᠤᠤ -200703.pdf
15 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠥᠸᠠᠨ -200703.pdf
14 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠦ ᠯᠠᠨ -200703.pdf
13 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠰᠢᠦ ᠶᠢᠩ -200703.pdf
12 ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠪᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠥᠰᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ -200703.pdf
11powerpoint ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ -200703.pdf
15 ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -200704.pdf
14 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢ ᠱᠦ ᠵᠢᠥ -200704.pdf
13 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ -200704.pdf
12 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ -200704.pdf
11 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠢᠨᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -200704.pdf
10 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ -200704.pdf
09 ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ -200704.pdf
08 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠮᠡᠠᠭᠡᠷᠡᠯ -200704.pdf
07 ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠹᠧᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠩᠬᠡ -200704.pdf
06 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠬᠡᠨᠭᠤᠯᠠ -200704.pdf
05 ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠣᠮᠢᠨ -200704.pdf
04 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠩᠭᠠᠷᠢᠨᠴᠢᠨ -200704.pdf