1 ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ - ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ᠂ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ .wps
0 ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ .wps
ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ 全国第五届蒙古语应用研究学术研讨会
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ 6 ᠬᠤᠪᠢ᠄ 1. ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ 3 ᠬᠤᠪᠢ᠂ 2. ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ 3 ᠬᠤᠪᠢ᠃ 【 ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠪᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ .pdf
︽ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2018.01 ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 61-64.pdf
︽ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2018.01 ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ 52-56.pdf
︽ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2018.01 ᠲᠠᠢᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 46-51 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ .pdf
︽ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2018.01 ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 30.40 ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ 39-45 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ .pdf.pdf
︽ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2018.01 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠯ 31-38 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ .pdf
︽ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2018.01 ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ︾ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠢ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢ 25-30 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ .pdf
︽ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2018.01 ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠢᠪᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ 19-24 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ .pdf
︽ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠯ︾ 2018.01 ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠬᠢᠯ︾ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ︽ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ︾ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ 14-18.pdf
︽ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠯ︾ 2018.01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠲᠠᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ
︽ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠯ︾ 2018.01 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ 1-9.pdf
ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠠᠯ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ ᠤᠨ 2018 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ .docx
ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠠ ᠮᠤᠷᠢᠠ ᠤ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ
ᠨᠦᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ - ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ
2017 ᠣᠨ ᠤ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ︽ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠢ︾ ︵C ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ︶
2016 ᠣᠨ ᠤ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ︽ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠢ︾ ︵C ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ︶
2016 ᠣᠨ ᠤ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ︽ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠢ︾ ︵B ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ︶
2015 ᠣᠨ ᠤ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ︽ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠢ︾ ︵A ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ︶
2015 ᠣᠨ ᠤ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ︽ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠢ︾ ︵C ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ︶
ᠲᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠮᠧᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠢᠮᠧᠯ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ
ᠲᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠮᠧᠯ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠰᠬᠤ
ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ ᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ
ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ
ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦᠲᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠢᠲ᠋ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠣᠶᠣᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ
ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦ
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷᠯᠠᠬᠤ
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠵᠠᠺᠲ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠧᠺ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ WPS Office 2002 ᠶᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ
ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ WPS Office 2002 ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ
ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ WPS Office 2002 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠮᠣ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠤᠤ ᠸᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠠᠳᠠᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠰ ᠠᠢᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠬᠥᠬᠡ
蒙古语韵律问题研究.pdf
ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ
ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠪᠢᠲᠡᠬᠡᠢ ᠬᠢᠨᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕ .wps
ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠳᠡᠭ
ᠨ᠋ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦ᠋ᠳᠤᠭ ᠤᠰᠦᠨ
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ
ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ
ᠦᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ .docx
ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ — ᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷᠭᠤᠣᠯᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ
ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠳᠠ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ - ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ - ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠡᠷᠬᠢᠮᠲᠦ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ︽ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠦᠢᠮᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠊ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠊ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠊ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ .docx
ᠡᠷᠬᠢᠮᠲᠦ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ︽ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠦᠢᠮᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ
ᠡᠷᠬᠢᠮᠲᠦ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ︽ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠦᠢᠮᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ
ᠡᠷᠬᠢᠮᠲᠦ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ︽ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠦᠢᠮᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ
ᠡᠷᠬᠢᠮᠲᠦ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ︽ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠦᠢᠮᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠨᠢ - ᠯᠢᠦ ᠶᠢᠨ ᠿᠥᠩ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ - ᠢᠦᠢ ᠯᠠᠨ
mongol hohuuriin tuhai.docx
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .docx
tarinsTest.ppt
fds fsd afsd fsdfsdfs.pdf
fds fsd afsd fsdfsdfs.pdf
ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠳᠣᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠵ᠊ .docx
ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ .pdf
ᠳ᠋᠊ · ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ - ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ .wps
ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠲᠡᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ .wps
ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠤᠷᠡᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1960 年合订本 花的原野杂志
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠣᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ 【 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ 】
2011 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
2012 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
2013 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
2015 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
2016 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
2017 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
2014 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
2012 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 】
2013 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 】
2014 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 】
2015 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 】
ᠳᠠᠭᠠᠤ - ᠠᠢ ᠪᠠᠷᠾᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ 2018-10-11 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ -08- ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ 2018-10-11 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ -07- ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ 2018-10-11 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ -06- ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ 2018-10-11 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ -05- ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ 2018-10-11 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ -04- ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ 2018-10-11 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ -03- ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ 2018-10-11 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ -02- ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ 2018-10-11 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ -01- ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
ᠳ᠋᠊ · ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ - ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ .wps
ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ .docx
ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠳᠣᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠵᠦᠬᠦᠢ
ᠪ᠊ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 90 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ
︽ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ ︵2018 ᠣᠨ︶ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ︾ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ
ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ .docx
ᠳ᠋᠊ · ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ - ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ .wps
ᠳᠠᠭᠠᠤ - ᠰᠢᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠢ
10. ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠤᠬᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠪᠣᠣ ᠢᠦᠢ ᠹᠦ᠋
9. ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠦ ᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ - ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
8. ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ - ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ
7. ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ - ᠵᠢᠶᠠ ᠭᠦᠢ ᠲᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ
6. ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠯᠲᠡ - ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
5. ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠵᠣᠣ ᠮᠧᠢ ᠯᠠᠨ
4. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ
3. ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ - ᠡᠰᠡᠷᠡᠩᠰᠠᠩ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
2. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠦᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ - ᠬᠠᠢᠰᠠᠨ
ᠣᠨᠣᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ .pdf
ᠸᠧᠢ ᠱᠤ᠋ ᠱᠧᠩ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠩᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ — — — ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ .pdf
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠴᠤᠭᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠤᠮ 脑筋急转弯.pdf
ᠣᠶᠣᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ 银钥匙 一年级 ︵上︶ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ 蒙语文 一年级 ︵上︶ .pdf
ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠬᠦ Camtasia ᠰᠣᠹᠲ ᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠬᠤ — ᠰᠠᠩᠵᠠᠢᠵᠠᠪ .pdf
ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ
ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ
ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠶᠣ ᠥᠪᠡᠷ ᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
ᠠᠯᠭᠧᠪᠷᠡ ᠶᠢ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ
ᠯᠣᠣ ᠱᠧ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠽᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠷᠣᠮᠠᠨ
ᠭᠡᠷᠤᠯᠤᠨ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠯᠲᠡ
Монгол+хэлний+зvв+бичих+дvрмийн+журамласан+толь---HBUZ-Toli-2018-06-14-1
︽ᠲᠦᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ︾ ᠶᠢ ︽ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ
︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠨ︾ ᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ
︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠨ︾ ᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ .docx
ᠪᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠤ - ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ
1939 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠷᠬᠢᠴᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠ
ᠰᠢᠯᠦᠭ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤ mp3
1958 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠠᠴᠠ︶
ᠯᠢ ᠪᠤᠤᠸᠧᠧᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠲᠦᠯᠳᠦ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶ᠋ᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ
ᠪ᠊ · ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶
ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠢᠨᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠢᠮᠤ
ᠯᠢ ᠵᠢᠢ ᠾᠧᠩ ᠬᠦᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ︾ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ - ᠬᠠᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ
ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠤᠷ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠨᠢ
ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠤᠷ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠨᠢ -- ᠬᠠᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ
ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ -- ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ -- ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ
ᠨᠠ᠊ ·︔ ᠰᠠᠢᠨ
ᠬᠠᠢ᠊ · ᠪᠦᠬᠠᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠣᠯᠢ
deer-head-shadow-hd-high-definition-widescreen-wallpapers-free-download-mobile-pc-computer-desktop-tablet-android-high-resolution-backgrounds-1600 x900.jpg
1210912.jpg
ᠲ᠊ · ᠰᠠᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠮᠠᠯ
ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠰ᠊ · ᠰᠡᠷᠡᠪ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ︵4︶ .pdf
ᠠ᠊ · ᠤᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ
ᠯ᠊ · ᠤᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠶᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯᠲᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠤᠳ᠋ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠵᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠢ 2018,06,14
ᠪ᠊ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ .1986. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ M10089.433.pdf
ᠮᠠᠯᠴᠢᠨᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ .1992. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ISBN7-204-01885-0.pdf
ᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ Unicode ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠰᠢᠷ
ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ .pdf
ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠲᠦ ᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠮᠥᠬᠦᠯ ᠁ .pdf
ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ 7 ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ 6 ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ 5 ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ 4 ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ 3 ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ 2 ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ 1 ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ︵ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2︶ .pdf
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 15 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2005.1.1
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 14 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2004.12.4
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2004.11.1
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2004.10.1
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 11 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ 2004.6.4
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2004.5.1
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 9 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ 2004.1.1
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2003.12.4
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2003.11.4
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2003.10.4
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2003.9.4
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 4 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ 2003.8.4
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2003.7.4
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2003.6.4
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 1 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ 2003.5.4
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ︵ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2︶ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡ .wps
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ︵ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︶ ᠺᠢᠷᠢᠯ
英国首相特雷莎&amp#183;梅宣布驱逐23名俄罗斯外交官.docx
ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠤᠳ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ .wps
ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡ᠊ .wps
蒙古文文档WPS.wps
中文wps测试 成功的的的的.wps
新版WPS 测试 styled4.wps
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠄ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ - 副本 ︵2︶ .wps
new_wps ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳ .wps
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠄ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ .wps
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠄ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ - 副本.wps
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ .wps
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ - 副本.wps
ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡ᠊ .wps
ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡ᠊ - 副本.wps
蒙古文 测试 Wps1.wps
newWPS1.wps
蒙古文 OpenOffice New 1.odt
中文 2016 Office 1.docx
中文 2016 Office 1.docx
蒙古文 OpenOffice New.odt
中文 OpenOffice1.odt
中文 2016 Office 1.docx
中文 2016 Office.docx
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠄ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ .wps
中文WPS 测试1.wps
dsa das dsa dsa dsa dsa .odt
AppyManifesto.odt
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ .pdf
dskad das kdska dksaj dksaj .odt
Untitled 1.odt
蒙古文文档.docx
009-Model.png
专家团 ︽名师智汇︾ 7集
20171205172154_9595.jpg
20171205172212_0648.jpg
农业养殖加热装置.pdf
木聚糖酶颗粒.png
松蒿的制备α-葡萄糖苷酶抑制剂用途.pdf
灵芝酸A在制备防治丙型肝炎病毒药物中的应用.pdf
灵芝酸A在制备防治丙型肝炎病毒药物中的应用.pdf
农业养殖加热装置.pdf
木聚糖酶颗粒.png
松蒿的制备α-葡萄糖苷酶抑制剂用途.pdf
灵芝酸A在制备防治丙型肝炎病毒药物中的应用.pdf
农业养殖加热装置.pdf
木聚糖酶颗粒2222222222222222222.png
松蒿的制备α-葡萄糖苷酶抑制剂用途.pdf
灵芝酸A在制备防治丙型肝炎病毒药物中的应用.pdf
农业养殖加热装置.pdf
松蒿的制备α-葡萄糖苷酶抑制剂用途.pdf
灵芝酸A在制备防治丙型肝炎病毒药物中的应用.pdf
农业养殖加热装置.pdf
木聚糖酶颗粒.png
松蒿的制备α-葡萄糖苷酶抑制剂用途.pdf
灵芝酸A在制备防治丙型肝炎病毒药物中的应用.pdf
农业养殖加热装置.pdf
木聚糖酶颗粒.png
松蒿的制备α-葡萄糖苷酶抑制剂用途.pdf
灵芝酸A在制备防治丙型肝炎病毒药物中的应用.pdf
农业养殖加热装置.pdf
木聚糖酶颗粒.png
松蒿的制备α-葡萄糖苷酶抑制剂用途.pdf
灵芝酸A在制备防治丙型肝炎病毒药物中的应用.pdf
农业养殖加热装置.pdf
木聚糖酶颗粒.png
松蒿的制备α-葡萄糖苷酶抑制剂用途.pdf
灵芝酸A在制备防治丙型肝炎病毒药物中的应用.pdf
农业养殖加热装置.pdf
木聚糖酶颗粒.png
松蒿的制备α-葡萄糖苷酶抑制剂用途.pdf
灵芝酸A在制备防治丙型肝炎病毒药物中的应用.pdf
农业养殖加热装置.pdf
木聚糖酶颗粒.png
松蒿的制备α-葡萄糖苷酶抑制剂用途.pdf
灵芝酸A在制备防治丙型肝炎病毒药物中的应用.pdf
农业养殖加热装置.pdf
木聚糖酶颗粒.png
松蒿的制备α-葡萄糖苷酶抑制剂用途.pdf
灵芝酸A在制备防治丙型肝炎病毒药物中的应用.pdf
农业养殖加热装置.pdf
木聚糖酶颗粒.png
松蒿的制备α-葡萄糖苷酶抑制剂用途.pdf
灵芝酸A在制备防治丙型肝炎病毒药物中的应用.pdf
农业养殖加热装置.pdf
木聚糖酶颗粒.png
松蒿的制备α-葡萄糖苷酶抑制剂用途.pdf
灵芝酸A在制备防治丙型肝炎病毒药物中的应用.pdf
农业养殖加热装置.pdf
木聚糖酶颗粒.png
松蒿的制备α-葡萄糖苷酶抑制剂用途.pdf
灵芝酸A在制备防治丙型肝炎病毒药物中的应用.pdf
农业养殖加热装置.pdf
木聚糖酶颗粒.png
木聚糖酶颗粒.png
木聚糖酶颗粒.png
木聚糖酶颗粒.png
木聚糖酶颗粒.png
木聚糖酶颗粒.png
木聚糖酶颗粒.png
木聚糖酶颗粒.png
木聚糖酶颗粒.png
木聚糖酶颗粒.png
今麦郎品牌年度公关企划纲要建议 ︵提交稿︶ .pdf
Cameron.pdf
Model-FC-Booklet.pdf
drilling-products-overview-catalog.pdf
一瓶红酒的时光路径.pdf
183231761.pdf
18323176.pdf
金大地种子保姆上市传播预案.pdf
今麦郎品牌年度公关企划纲要建议(提交稿).pdf
大运摩托最终稿.pdf
测试用的PPT文件2.pdf
测试用的PPT文件1.pdf
public_2.pdf
private_amd.pdf
AMDSchool.pdf
AMDSchool.pdf
183231761.pdf
18323176.pdf
测试用的PPT文件2.pdf
public_2.pdf
大运摩托最终稿.pdf
金大地种子保姆上市传播预案.pdf
今麦郎品牌年度公关企划纲要建议(提交稿).pdf
测试用的PPT文件1.pdf
一瓶红酒的时光路径.pdf
private_amd.pdf
快递行业现状及未来发展趋势.ppt
[房地产] 房地产公司财务主管年终述职报告及财务部年终工作总结.doc
[房地产] 房地产公司财务主管年终述职报告及财务部年终工作总结.doc
小学第一册数学第六、七单元练习_设计.doc
金大地种子保姆上市传播预案.ppt
今麦郎品牌年度公关企划纲要建议(提交稿).ppt
AMDSchool.pdf
一瓶红酒的时光路径.ppt
小学第一册数学第六、七单元练习_设计.doc
金大地种子保姆上市传播预案.ppt
今麦郎品牌年度公关企划纲要建议(提交稿).ppt
测试用的PPT文件amd.pdf
测试用的PPT文件2.pdf
大运摩托最终稿.ppt
测试用的PPT文件.pptx
测试用的PPT文件1.pdf
AMDSchool.pdf
183231761.pdf
18323176.pdf
音频转FLV参数.png
第一单元练习 班级.doc
u=3663558411,252005910&fm=23&gp=0.jpg
sucai2.rar
sucai.rar
大海呀故乡1.avi
拔萝卜.wmv
gdh4.mpg
1wma.mp4
02跳绳.mp3
02.口哨与小狗.wav
廉政风险点自查及防控承诺表.doc
医院迎接市卫生局年终考核汇报材料.doc
市农业局党员先进性教育活动动员会上的讲话.doc
中学2011-2012学年下第二学期德育工作计划.doc
2012处秋学生处生态德育工作总结.doc
四大名著知识竞赛试题(含答案).doc
国税局机关工作规则.doc
2012-2013学年上第一学期幼儿园德育工作总结.doc

育新幼儿园卫生保健管理制度.doc
“爱迪生之家”DIY吧大学生创业策划书.doc
乡镇突发公共卫生事件应急预案.doc
证监会答问2014版国务院促进资本市场健康发展若干意见.doc
全文解读2014版 ︽国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见︾ .doc
女生节活动策划书4篇.doc
2014年政府各部门主要负责人廉政承诺书范文.doc
小学一年级班主任教师教学工作总结精选9篇.doc
英语教师工作计划.doc
2014年修订 ︽中华人民共和国商标法实施条例︾ 全文.doc
医院迎接市卫生局年终考核汇报材料.doc
(宋)周密《西塍废圃》阅读答案.doc
(宋)杨万里《明发房溪》阅读答案.doc
(宋)谢枋得《武夷山中》阅读答案_0.doc
(宋)谢枋得《武夷山中》阅读答案.doc
(宋)向子諲《秦楼月》阅读答案.doc
(清)叶燮《客发笤溪》阅读答案.doc
[唐]杜甫《岁暮》阅读答案.doc
sprite_suffix.png
人口问题论文-“银色浪潮”下人口政策的新思考.doc
0-积分商城首页_说明.jpg