ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ .pdf
ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ︾ .pdf
ᠰᠠᠷᠡᠨᠰᠤᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ .pdf
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ︾ ᠵᠢᠦ ᠶᠦᠸᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠴᠢᠨ ᠱᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ︾ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠥ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯᠲᠠ .pdf
目录.pdf
目录.docx
标准答案.pdf
标准答案.docx
31第三十一课 统计的初步认识.pdf
31第三十一课 统计的初步认识.docx
30第三十课 三视图,投影.pdf
30第三十课 三视图,投影.docx
29第二十九 平移与旋转.pdf
29第二十九 平移与旋转.docx
28第二十八课 轴对称与中心对称 ︵1︶ .pdf
28第二十八课 轴对称与中心对称 ︵1︶ .docx
27 与圆有关的计算.pdf
27 与圆有关的计算.docx
26 直线与圆的位置关系.pdf
26 直线与圆的位置关系.docx
25 圆的有关性质.pdf
25 圆的有关性质.docx
24第二十四课时 特殊平行四边形.pdf
24第二十四课时 特殊平行四边形.docx
23第二十三课时 多边形与平行四边形.pdf
23第二十三课时 多边形与平行四边形.docx
22第二十二课 直角三角形函数应用.pdf
22第二十二课 直角三角形函数应用.docx
21第二十一课 直角三角形函数.pdf
21第二十一课 直角三角形函数.docx
20第二十课 相似三角形.pdf
20第二十课 相似三角形.docx
19第十九课 直角三角形.pdf
19第十九课 直角三角形.docx
18第十八课 等腰三角形.pdf
18第十八课 等腰三角形.docx
17第十七课 全等三角形.pdf
17第十七课 全等三角形.docx
16第十六课 三角形与性质.pdf
16第十六课 三角形与性质.docx
15第十五课 几何画板的初步认识,相交线与平行线.pdf
15第十五课 几何画板的初步认识,相交线与平行线.docx
14第十四课 二次函数综合应用.pdf
14第十四课 二次函数综合应用.docx
13第十三课 二次函数应用.pdf
13第十三课 二次函数应用.docx
12第十二课 二次函数.性质与应用.pdf
12第十二课 二次函数.性质与应用.docx
11第十一课 反比例函数.pdf
11第十一课 反比例函数.docx
10第十课 一次函数与应用.pdf
10第十课 一次函数与应用.docx
09 平面坐标系与函数.pdf
09 平面坐标系与函数.docx
09 平面坐标系与函数 ︵答案︶ .docx
08一元一次不等式与不等式组.pdf
08一元一次不等式与不等式组.docx
08一元一次不等式与不等式组 ︵答案︶ .docx
07分式方程与应用.pdf
07分式方程与应用.docx
07分式方程与应用 ︵答案︶ .docx
06一元二次方程和应用.pdf
06一元二次方程和应用.docx
06一元二次方程和应用 ︵答案︶ .docx
05一次方程 ︵或组︶ 和应用.pdf
05一次方程 ︵或组︶ 和应用.docx
05一次方程 ︵或组︶ 和应用 ︵答案︶ .docx
04开平方和二次根式.pdf
04开平方和二次根式.docx
04开平方和二次根式 ︵答案︶ .docx
03分式.pdf
03分式.docx
03分式 ︵答案︶ .docx
02整式与因式分解.pdf
02整式与因式分解.docx
02整式与因式分解 ︵答案︶ .docx
01实数及运算.pdf
01实数及运算.docx
01实数及运算 ︵答案︶ .docx
ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ 16.pdf
︽ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ︾ 19.docx
24 9.2 ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ .pdf
11 ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
学案4. 13 ᠲᠡᠯᠳᠦ ᠬᠥᠬᠡ .docx
学案4.12 ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠨ᠎ᠠ .docx
学案4.11 ᠦᠶᠡᠷ .docx
ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠤᠷᠡᠯ .pdf
ᠪᠤᠲᠡᠲᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠭᠤᠷᠪᠡ 22.docx
ᠪᠤᠲᠡᠲᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠬᠤᠶᠡᠷ 21.docx
26 9.3 ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
25 ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
24 9.2 ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ .pdf
21 ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ .pdf
15 ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠬᠦ .pdf
14 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠦᠭᠲᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ 02.pdf
13 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠦᠭᠲᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ .pdf
10 ᠺᠦᠪ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ .pdf
9.1.1 ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ 20.pdf
09 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ .pdf
08 ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠡᠯ .pdf
07 ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠶᠣᠰᠤ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠯᠲᠠ .pdf
06 ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ .pdf
05 ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯᠲᠠ .pdf
学案4.9 ᠭᠤᠸᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ .docx
学案4.8 ᠰᠣᠨᠳᠤᠷ .docx
学案4.7 ᠬᠡᠮᠴᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠬᠡᠢ .docx
学案4.5 ᠤᠷᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ .docx
学案4.4 ᠲᠤᠷᠤᠭ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ .docx
学案4.3 ᠰᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
学案4.3 ᠰᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
学案4.2 ᠫᠠᠭᠮ᠎ᠠ .docx
学案4.1 ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠭ .docx
04 ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ .pdf
1975 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ .pdf
ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ
ᠨᠠᠬᠤ ᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ mp3
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ︾ ᠣᠶᠤᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠣᠶᠤᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠣᠶᠤᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ︾ .pdf
ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠰᠠᠭᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ .pdf
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠠᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ .pdf
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ — 2022.pdf
2012年-清明 满全作品.docx
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ – 2016.docx
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ — 2017.docx
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠩᠰᠢ 2010.docx
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ — 2013.docx
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ — 2018.docx
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠩᠰᠢ 2011.docx
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠩᠰᠢ 2020-4-5.docx
清明-2014 满全作品.docx
清明-2019 满全作品.docx
清明-2020 满全作品.docx
清明祭•2021 满全作品.docx
清明节-2015 满全作品.docx
ᠮᠢᠩᠭᠠᠨᠲᠦ .pdf
ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ .pdf
ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ .pptx
ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ .pdf
ᠮᠢᠨᠦ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ .pdf
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ .pdf
ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠯ
ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠯ
学案3.1 ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ .docx
ᠦᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ .pdf
ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ 2021.11.16 .pdf
ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ﹀ .pdf
︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ﹀ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠦ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠥᠰᠦᠭ﹀ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠦ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ﹀ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠦ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ – ᠳᠡᠪᠢᠭᠦᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ .pdf
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︿ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ﹀ .pdf
ᠰᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ﹀ .pdf
ᠳᠤᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠥᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ﹀ .pdf
ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ﹀ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ︾ ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠣᠶᠤᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠥᠰᠦᠭ︾ .pdf
ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ︾ .pdf
︽ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ︾ ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠠᠢᠨ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ︾ ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠡᠮᠵᠡᠭᠬᠡᠨ ᠬᠥᠷᠡᠩ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠲᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︾ ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
学案3.8 ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ .docx
学案3.7 ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ .docx
学案3.6 ᠠᠷᠭᠠᠯ .docx
学案3.5 ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ .docx
学案3.4 ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯ .docx
学案3.3 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠪᠡ .docx
学案3.2 ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ .docx
学案2.13 ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ .docx
学案2.12 ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ .docx
学案2.11 ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ .docx
学案2.10 ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠳ .docx
学案2.9 ᠤᠮᠳᠠ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ .docx
学案2.8 ᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ .docx
学案2.7 ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠮᠠᠯ ᠦᠵᠡᠯ .docx
学案2.6 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ .docx
学案2.5 ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ .docx
学案2.4 ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠬᠤᠮᠪᠤᠤ .docx
学案2.3 ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠦ .docx
学案2.2 ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ .docx
学案2.1 ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
选修1.3 ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢ ᠰᠠᠩᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ .pptx
选修1.1.1 ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠯᠢ ᠪᠠᠢ .pptx
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ 7.pdf
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠦᠮ .docx
期中考试分析 ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ .docx
高一第一学期期中考试试题 ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ .docx
ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠤ ᠳᠡᠨᠵᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .pdf
ᠮᠡᠬᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
ᠪᠣᠷᠣ ᠴᠥᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .pdf
ᠡᠳᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠡᠬᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
ᠭᠠᠴᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠤᠨᠳᠤᠷ .docx
ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠤᠨᠳᠤᠷ .docx
ᠳᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠦᠩᠭᠡᠲᠦ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠤᠰᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
学案1.13 ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠦ .docx
学案1.12 ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
学案1.11 ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠪᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠦ .docx
学案1.10 ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
学案1.9 ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
学案1.8 ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ ︵2︶ .docx
学案1.7 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
学案1.6 ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠪᠴᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
学案1.5 ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
学案1.4 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠩᠭᠢᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ .docx
学案1.3 ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠳᠤᠷ᠎ᠠ .docx
学案1.2 ᠹᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠤ᠃ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
学案1.1 ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡ .pdf
︽ᠮᠠᠤ ᠽᠧ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠮᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠶᠦ᠋ᠯᠢ .pdf
ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ .docx
x选修1.1 ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠮᠦ ᠱᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ .学案docx
ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡ .pdf
Миний Уран Бүтээлүүд.pptx
s8 ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠤ .docx
ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠴᠢ᠂ ᠪᠠᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ .pptx
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠳ
ᠭᠠᠯᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ .pdf
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ .pdf
ᠯᠤᠤ ᠱᠠᠨ ᠵᠢᠶᠧ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ .pdf
ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ ᠨᠣᠮ
ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤ ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶
ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤ ︵ᠲᠠᠪᠤ︶
ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤ ︵ᠳᠥᠷᠪᠡ︶
ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .pdf
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠶ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ .pdf
ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ 6.ppt
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠤᠳᠤᠯ 1.pdf
ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ .pdf
ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ .pdf
ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ .pdf
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ .pdf
ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ .pdf
ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ .pdf
ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶
ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶
ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶
s5 ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠴᠢᠨ ᠬᠦᠦ .docx
ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ .pdf
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ .pdf
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ .pdf
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ .pdf
ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ 4.pdf
ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ 3.pdf
ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ 2.pdf
ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ 1.pdf
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ .pdf
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .pdf
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ .pdf
ᠬᠡᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠥᠭᠡ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡ .pdf
ᠦᠢᠯᠡ ᠥᠭᠡ .pdf
ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .pdf
ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .pdf
ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ .pdf
ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ
ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ 152.docx
ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ
ᠶᠠᠩᠭᠢᠷ .pptx
s7 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠬᠦᠤ .docx
s6 ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠢᠯ .docx
s4 ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠡᠵᠢ ᠰᠤᠪᠤᠳᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ .docx
s3 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
s2 ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .docx
s1 ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢᠷᠭᠡᠯ .docx
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠡᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯ .pdf
ᠳᠠᠷᠤᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠰᠤᠭᠠᠢ .pdf
ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ .pdf
ᠬᠢᠯᠤᠪᠠᠷ ᠵᠤᠤ .pdf
ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ .pdf
ᠡᠵᠢ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ .pdf
ᠠᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ .pdf
ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ .pdf
ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ᠂ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠰᠢᠳᠢᠳᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶
概率论 by 何书元 ︵z-lib.org︶ .pdf
大蒙古国根本黄金史
蒙古源流
蒙古黄金史纲
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古字典电子书.pdf
5.7 ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠢ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠠᠭᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ .pdf
5.3 ᠸᠤ᠊ᠨᠧᠼᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ .pptx
4.9 ᠭᠤᠸᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ .pptx
4.8 ᠰᠤᠨᠳᠤᠷ .pptx
4.7 ᠬᠡᠮᠴᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠬᠡᠢ .pptx
4.5 ᠤᠷᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ .pptx
4.4 ᠲᠤᠷᠤᠭ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ .pptx
4.3 ᠰᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .pptx
4.2 ᠫᠠᠭᠮ᠎ᠠ .pptx
4.1 ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠭ .pptx
5.8 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢᠲᠤ ᠮᠠᠩᠬᠤᠰ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ .pptx
4.13 ᠲᠡᠯᠳᠦ ᠬᠥᠬᠡ .pptx
4.12 ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠨ᠎ᠠ .pptx
4.11 ᠦᠶᠠᠷ .pptx
4.10 ᠯᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠢᠥᠢ ᠵᠢᠶᠡ ᠹᠦ᠋ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .pptx
3.6 ᠠᠷᠭᠠᠯ .pptx
ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ .pptx
ᠦᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ .pdf
ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ .pdf
ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ .pdf
ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ .pptx
ᠭᠢᠯᠤᠪᠡᠷ ᠵᠤᠤ .pdf
ᠴᠠᠬᠢᠯᠳᠠᠭ .pdf
ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ .pdf
ᠬᠠᠯᠲᠠᠷ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ 2.pdf
ᠬᠠᠯᠲᠠᠷ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
5.12 ᠬᠠᠯᠠ ᠬᠠᠯᠵᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ .pptx
ᠳᠠᠢᠴᠢᠩ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
3.4 ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯ .pptx
3.3 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠪᠡ .pptx
3.1 ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ .pptx
1.3 ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠳᠤᠷ᠎ᠠ li.pptx
ᠮᠢᠨᠣ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ .pdf
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ .pdf
ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠡᠷᠯᠢᠭ .pdf
ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠤᠷ ᠲᠤ 1.pdf
ᠬᠡᠯᠡᠴᠠ .pdf
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ .pdf
ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤ .pdf
ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .pdf
1.12 ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ .pptx
1.8 ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ 1.pptx
1.7 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ .pptx
1.6 ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠪᠴᠢ .pptx
1.5 ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ .pptx
1.4 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠩᠭᠢᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ 1.pptx
ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ .pdf
ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ
ᠣᠪᠯᠣᠮᠣᠹ ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶
ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ
ᠠᠢᠳ᠋ᠮᠠᠲ᠋ᠣᠹ ᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ
ᠠᠾᠮᠧᠲ ᠫᠠᠭᠶᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ
1.13 .2 ᠦᠲᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ .pptx
1.13.1 ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ .pptx
1.11 ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠪᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ .pptx
1.10 ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pptx
1.9 ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ .pptx
3.9 ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ .pptx
ᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠳᠥᠴᠡ ᠥᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ
3.8 ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ .pptx
3.7 ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ .pptx
3.5 ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ .pptx
ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠲᠡᠭᠦᠪᠡ
ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠢ
ᠦᠯᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠳ
ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠳ
ᠪᠣᠸᠠᠷᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ
3.2 ᠱᠠᠩᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ .pptx
ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ
ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ
ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠣᠯᠢ
2.13 ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ .pptx
2.12 ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ .pptx
2.11 ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ .pptx
2.10 ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠳ .pptx
2.9 ᠤᠮᠳᠠ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ .pptx
2.8 ᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ .pptx
2.7 ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠮᠠᠯ ᠦᠵᠡᠯ .pptx
2.6 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ .pptx
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠥᠷᠯᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠥᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠴᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ .pdf
5.13 ᠨᠠᠬᠤ ᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ .pptx
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ 50 ᠰᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pptx
1.1 ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ .pptx
ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ .pdf
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠥᠷᠯᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠥᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠴᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ .pdf
ᠲᠣᠰᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .pdf
ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠤᠳᠤᠯ .pdf
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ 2.pptx
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ 1.pptx
ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ .pptx
ᠲᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ .pptx
ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ 1.pptx
ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pptx
2.5 ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ .pptx
ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠽᠢᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ
ᠠᠰᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠷᠦᠨ