036.pdf科尔沁土语区碦喇沁方言岛和科尔沁碦喇沁土语词首判音的声学比较.pdf ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
030.pdf东乡语混种词特点探析.pdf ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠯᠦᠩ 】
025 ︵1︶ .pdf阿旺丹德尔著作【善说蒙古语法语饰】中的音节元素.pdf ᠠᠩᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ { ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠢᠳᠤᠷ ᠨᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ } ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠤᠪᠤ 】
020 ︵1︶ .pdf蒙古文正字法校对系统.pdf ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ 【 ᠯᠤᠭᠯᠤ 】
001.pdf突泉县蒙古族语言文学应用问题研究.pdf ᠲᠦᠴᠢᠥᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 【 ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ 】
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠨᠣᠣᠯᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠯ .pdf
ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ︾ ᠶᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ --- ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ 2018.04.pdf .pdf
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 09
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 08
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 07
20150113 ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ .pdf
20150112 ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠬᠢ ︿︿ᠡᠵᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ﹀﹀ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ .pdf
20150111 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
20150110 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ .pdf
20150109 1921-1924 ᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ .pdf
20150107 ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ .pdf
20150106 ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠱ᠊ ᠊ ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
20150105 ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .pdf
20150104 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ .pdf
047 ︵1︶ .pdf莫.伊达木苏荣文艺研究.pdf ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮ᠊᠂ ᠢᠳᠠᠮᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ 【 ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 】
042 ︵1︶ .pdf论蒙古语的一字多音原则和省略原则.pdf ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ 【 ᠲᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ 】 ᠪᠠ 【 ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠮᠨᠡᠬᠦ 】 ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ 】
~ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ︵文艺节目︶ .wps
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ 课程表-蒙文模板.xlsx
12. ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
11. ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
10. ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠳᠤ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
9. ᠭᠤᠮᠣᠳᠠᠯ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
8. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
7. ᠰᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
6. ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
5. ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
4. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
3. ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
2. ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
1. ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠦᠯᠵᠢᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ WORD蒙文功能 ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ 写蒙文字五线格.docx
20150108 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠬᠦᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ .pdf
33 ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠲᠠᠢ ᠨᠣᠮ
3. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ﹇ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠤᠸ᠎ᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
21. ︽ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ︾ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ﹇ᠪᠤᠶᠠᠨᠴᠤᠭᠯᠠ﹈ 200601 ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ .pdf
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
20. ᠪᠠ᠊᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ﹇ᠸᠧᠢ ᠰᠢᠦ ᠯᠠᠨ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
19. ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ︽ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ︾ ᠶᠢ ᠴᠡᠴᠡᠯᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠯ᠊᠂ ᠦᠰᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠢ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
18. ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ﹇ᠨᠠᠷᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
17. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ .pdf
16. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ﹇ᠳ᠋᠊᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
15. ᠴᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ﹇ᠪᠠᠢᠭᠠᠯ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
14. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ﹇ᠪᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
13. ᠲᠣᠲᠡᠮᠢᠰᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ﹇ᠬᠤᠢᠳ᠂ ᠪᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
12. ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠠ ︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠣ ﹇ᠨᠠ᠊᠂ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ﹈ ﹇ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠨᠢᠩᠪᠤ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
11. ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠰᠡ ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠨᠠᠭᠤᠷ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
10. ︽ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠬᠡᠲᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ﹇ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
9. 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ﹇ᠬᠤᠷᠴᠠ﹈ ﹇ᠭᠤᠸ᠎ᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
8. ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ︽ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ︾ ᠪᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠲᠣ᠂ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠸᠠᠩᠴᠤᠭ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
7. ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ - ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ﹇ᠪᠠ᠊᠂ ᠳᠠᠸᠠᠳᠠᠭᠪᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
6. ︽ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ﹇ᠴ᠊᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠦᠭ᠌ᠲᠠᠬᠤ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
5. ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ︽ᠮᠠᠨᠶᠤᠱᠺᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ︽ᠮᠠᠨᠵᠤᠱᠠᠺᠠ︾ ᠪᠣᠯᠣᠯᠲᠠᠢ ﹇ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
4. ︽ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ﹇ᠪᠠ᠊᠂ ᠡᠩᠬᠡ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
1. ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠵᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠳ᠋᠊᠂ ᠪᠠᠲᠤ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
24. ︽ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠥᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ︾ ᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
23. ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
22. ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
3 - 4 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
3 - 3 ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠢᠽᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
3 - 2 ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
3 - 1 ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
2 - 3 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠮᠵᠢ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
2 - 2 ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
2 - 1 ᠲᠣᠯᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
1 - 4 ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
1 - 3 ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠪᠬᠡᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
1 - 2 ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
1 - 1 ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾
ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵6 - 3︶ ︽ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ︾ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵6 - 2︶ ᠬᠤᠷᠧᠰᠮ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵6 - 1︶ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠ ᠥᠷᠥᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵5 - 4︶ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵5 - 3︶ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢᠯᠠᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵5 - 2︶ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵5 - 1︶ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵4 - 3︶ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵4 - 2︶ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠭᠤᠷᠠᠭ ᠪᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵4 - 1︶ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵3 - 4︶ ᠪᠥᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵3 - 3︶ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵3 - 2︶ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵3 - 1︶ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵2 - 3︶ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 06
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 05
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 04
20 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ︵ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶ ﹇Александр Дюма﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
20 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ︵ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶ ﹇Александр Дюма﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ [ Жорж Орвеллын ].pdf
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 03
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 02
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 01
ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ︹ ᠪ᠊᠂ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ︺ ︵ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠨᠣᠮ︶
︽ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ︾ ︽ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ︾
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠷ᠂ ᠪᠤᠤ ᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠪᠤᠤ ᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1981.4
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1981.2
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1981.1
ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ 时间简史a brief history of time
ᠰᠢᠪᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠣᠷᠴᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 03
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 02
2. ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠪᠦ᠋ᠰ ᠲᠤ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-12.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-11.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-10.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-09.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-08.pdf
ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠬᠤᠨ ᠤᠳ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠠᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】拖雷伊金祭奠与拖雷伊金达尔扈特--拖雷伊金达尔扈特口述史资料探讨.pdf
ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠡ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】苏尼特蒙古语土话方言地理探究.pdf
ᠵᠠᠭᠦᠨ᠋ᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ 】试论准噶尔汗国的农业经济的发展.pdf
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠵᠢᠶᠧ 陈巴尔虎旗民族文化发展情况.pdf
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 21. ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ .wps
29. ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ .wps
9. ᠶᠠᠯᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
3. ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
28. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ .wps
27. ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ .wps
26. ᠵᠡᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .wps
25. ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ .wps
24. ᠲᠡᠮᠡᠤᠯᠤᠯ .wps
23. ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠲᠡ .wps
22. ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ .wps
21. ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ .wps
20. ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ .wps
20. ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ︵1︶ .wps
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 01
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ 2014.1 中国蒙医药 2014.1.pdf
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵6︶ .pptx
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵5︶ .pptx
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵4︶ .pptx
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵3︶ .pptx
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵2︶ .pptx
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵1︶ .pptx
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
23. ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
22. ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
21. ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠳ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
20. ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
19. ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠭ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
18. ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠭ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
17. ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
16. ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
15. ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
14. ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
13. ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
12. ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
11. ж,ч,ш ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
10. ж-з,ц-ч ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
9. Б,а ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
8. ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
7. ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡᠲᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
6. ᠬᠤᠣᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
5. ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
4. ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ 1-2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ︵2000.11︶ 蒙古文正字法公报.pdf
ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠷᠠᠾᠮᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ︵ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ︶
ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ
ᠴᠢᠦᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ︽ᠵᠦᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ︾ .pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ
ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ
ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1981.2
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1981.1
ᠬᠤᠷᠢ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠶᠢᠰᠦ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠰᠰᠢᠩᠳ᠋ᠪᠠᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠶᠤᠨᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠵᠠᠢ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠳᠥᠷᠪᠡ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
7. ᠡᠪᠲᠦ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
6. ︽ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ︾ ᠰᠦᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
5. ᠼᠢᠷᠺ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
4. ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
3. ᠢᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
2. ᠮᠠᠮᠤ ᠨᠠᠰᠢ ᠢᠷ᠎ᠡ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
1. ︽ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ︾ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠤᠳ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ 2 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠲᠦ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠴᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠬᠡᠪ
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
10. ᠡᠪᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠳᠠᠯᠭᠡᠷᠬᠦᠤ 】试论蒙古语语气词.pdf
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ | ᠣᠶᠣᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ 库伦旗蒙古民歌研究.pdf
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢᠲᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠰᠤᠭᠠᠢ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ | ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ 科尔沁左翼后旗海斯改苏木蒙古人方言独特词特征.pdf
ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ | ᠪᠣᠤ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ 接受视野中的科尔沁民歌研究.pdf
ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠦᠭᠡᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ 【 ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】清代阿拉善和硕特旗财政相关问题 — — 以阿拉善左旗扎萨克衙门蒙古文档案为中心的研究.pdf
ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ | ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ 巴林右旗蒙语授课中小学蒙古语使用情况.pdf
ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ | ᠣᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ 巴尔虎土语副动词与形动词研讨.pdf
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ 【 ᠰᠠᠴᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】浅谈关于阿鲁科尔沁次土语亲属关系词.pdf
ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ | ᠬᠥᠯᠥᠨ 巴尔虎民歌的种类与文化研究.pdf
1990 ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ | ᠾᠦᠩ ᠶᠠᠨ 1990年代蒙古文小说批评的研究.pdf
︽ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ︾ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ | ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 【参考消息】蒙文版初探.pdf
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠦ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠥᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ﹇【 ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】内蒙古广播电台蒙语广播发展史的研究.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ | ᠬᠠᠰᠭᠡᠷᠡᠯ ︽蒙古秘史︾ 人名旁译研究.pdf
ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ 【 ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】蒙古族现代诗歌研究.pdf
49. ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠤ ᠡᠵᠢ .wps
48. ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ .wps
47. ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠡᠴᠤᠳ .wps
46. ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .wps
45. ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ .wps
44. ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ .wps
43. ᠠᠷᠤ ᠴᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ .wps
42. ᠠᠮᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .wps
41. ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ .wps
40. ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤᠢ .wps
49. ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠤ ᠡᠵᠢ .wps
48. ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ .wps
47. ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠡᠴᠤᠳ .wps
46. ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .wps
45. ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ .wps
44. ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ .wps
43. ᠠᠷᠤ ᠴᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ .wps
42. ᠠᠮᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .wps
41. ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ .wps
40. ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤᠢ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 23. ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠲᠡ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 22. ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ .wps
29. ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ .wps
28. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 27. ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 26. ᠵᠡᠬᠦᠭᠳᠡᠵᠤ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 25. ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ .wps
39. ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ .wps
38. ᠠᠳᠡᠬᠦᠷᠡᠯ .wps
37. ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ .wps
36. ᠠᠳᠡ ᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ .wps
35. ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠲᠠᠮ᠎ᠠ .wps
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠠᠢᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ 【 ᠴᠠᠭᠠᠨᠰᠠᠷᠠ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】蒙古语骆驼名称研究.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠯᠣᠭᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ | ᠬᠠᠢ ᠮᠸᠢ ︽蒙古秘史︾ 的逻辑方法研讨.pdf
︽ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ | ᠬᠦᠦ᠋ᠷᠡᠭᠴᠢ ︽喀尔喀吉儒姆︾ 法哲学思想的研究.pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ 【 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 】 ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ 【 ᠷᠠᠮᠠᠶᠠᠨ᠎ᠠ 】 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠲᠠᠶᠠ ᠫᠷᠤᠪᠧᠰᠰᠤᠷ 蒙古史诗 ︽江格尔︾ 与印度史诗 ︽罗摩衍那︾ 的战争比较探究.pdf
3. ᠲᠣᠮᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
2. ᠳᠠᠩ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
1. ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
ᠬᠠᠺᠧᠷ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ︶
34. ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ .wps
33. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ .wps
32. ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ .wps
31. ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ .wps
30. ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ .wps
39. ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ .wps
38. ᠠᠳᠡᠬᠦᠷᠡᠯ .wps
37. ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ .wps
36. ᠠᠳᠡ ᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ .wps
35. ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠲᠠᠮ᠎ᠠ .wps
34. ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ .wps
33. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ .wps
32. ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ .wps
31. ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ .wps
30. ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ .wps
24. ᠲᠡᠮᠡᠤᠯᠤᠯ .wps
23. ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠲᠡ .wps
22. ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ .wps
21. ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ .wps
20. ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 21. ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 20. ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ .wps
29. ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ .wps
28. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ .wps
27. ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ .wps
26. ᠵᠡᠬᠦᠭᠳᠡᠵᠤ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .wps
25. ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ .wps
ᠠᠯᠤᠠᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ︵ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ︶ ᠴᠣᠭᠨᠠᠮᠵᠢᠯ
︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ︾ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ [1981-01]
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠦᠭ᠌ᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ︾ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠨᠢᠭᠡ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠬᠠᠷᠠᠱᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠵᠣ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠭᠵᠡᠪ 喀喇莎尔土尔扈特敖包祭祀.pdf
【 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 】 ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠦᠰᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ , ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠤ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 蒙古秘史时间范畴的旁译研究.pdf
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠭᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ 】试论汉译蒙中以蒙古语思维表达的技巧 — — 以 ︽汉蒙新词典︾ 为例.pdf
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ | ᠦᠷᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ 科尔沁左翼后旗阿古拉镇蒙古语方言形成的社会历史背景.pdf
ᠲᠤᠤᠯᠢ 【 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 】 ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠳ᠋ᠤᠷᠲ᠋ᠤᠷ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 【 ᠰᠠᠴᠠᠨ 】史诗 ︽江格尔︾ 中的萨满教世界动物.pdf
ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ | ᠣᠶᠣᠨ 近代中国蒙古文报刊探究.pdf
1. ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ .docx
ᠰᠡᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠭᠡᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ | ᠨᠠ᠊᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ 雕刻版蒙古文古籍装订形式.pdf
ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ | ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ 大蒙古国政治思想探究--以成吉思汗、窝阔台汗、贵由汗、蒙哥汗为例.pdf
ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠥᠴᠥᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ | ᠣᠶᠣᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ 达斡尔乌钦及其文化价值.pdf
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ ᠢ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠴᠦ᠋ᠯᠳᠥᠮ ᠤᠨ ︽ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ︾ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ 成吉思汗陵 ︽马奶祭文︾ 及洛桑楚臣 ︽马奶祭文︾ 比较研究.pdf
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】蒙古国文化诗歌在内蒙古的流传.pdf
ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠴᠥ᠋ᠯᠳᠥᠮ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠣ 察哈尔格西洛桑楚臣研究概述.pdf
【 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 】 ᠳᠤ ᠬᠢ ᠤᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 蒙古秘史动词的态旁译研讨.pdf
ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠢᠭ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ .pdf
ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠢᠭ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ .docx
ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠢᠭ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ .wps
ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠢᠭ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ .pdf
ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠢᠭ , ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ .wps
ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠢᠭ , ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ .wps
ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠢᠭ , ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ .wps
ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠬᠦᠰᠠᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠢᠦᠢ ᠷᠦᠩ ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】现代蒙古语祈使句的研究.pdf
ᠦᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠤᠴᠢ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】乌珠穆沁蒙古人传统本命年习俗及其现状研究.pdf
ᠤᠷᠠᠳ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠸ᠊᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ 】乌拉特口语与科尔沁土语语音比较研究.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠠᠷ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
10. ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
9. ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
8. ᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠪᠣᠢ︖ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
7. ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .docx
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠪᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ 关于科尔沁文化及文献信息中心建设.pdf
ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ | ᠭᠦᠸᠧ ᠶᠦᠩ ᠰᠢᠩ 古代蒙古人萨满教环保意识试析.pdf
ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠲ᠊᠂ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠵᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠤᠯ︾ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠬᠡᠪᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ | ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 嘎拉桑金巴蒙译 ︽育民甘露︾ 与察哈尔格布希蒙译之关系研究.pdf
【 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠷᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠯ 】蒙古人的禁忌习俗与生态文化.pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠷᠣᠯ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ | ᠣᠶᠤᠨ 俄日势力在蒙古地区的扩张与 ︽蒙话报︾ .pdf
8. ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
7. ᠣᠰᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
6. ᠪᠡᠯᠡᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
5. ᠵᠣᠴᠢᠨ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
4. ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1981.5
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1981.3
︽ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ︾ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ | ᠨᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ︽内蒙古生活周报︾ 蒙文版初探.pdf
︽ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ︾ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ | ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠤ ︽内蒙古日报通讯︾ ︵蒙文版︶ 历史研究.pdf
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠥᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ 【 ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ 】内蒙古电视台蒙语卫视的发展历程.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ | ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠨᠠᠪᠴᠢ ︽蒙古秘史︾ 叙事艺术研究.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ | ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ︽蒙古秘史︾ 熟语的研究.pdf
︵2 - 2︶ ᠣᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵2 - 1︶ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵1 - 2︶ ᠥᠷᠥᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ - ᠰᠧᠺᠢᠲ᠋ᠠᠢ ᠪᠠ ᠾᠦᠩᠨᠦ .pdf
︵1 - 1︶ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾
ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾
ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ︽ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡ︾ ᠰ᠊᠂ ᠠᠨᠤᠳᠠᠷᠢ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠ ︽ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡ︾ ᠰ᠊᠂ ᠠᠨᠤᠳᠠᠷᠢ .pdf
ᠶᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ︽ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡ︾ ᠰ᠊᠂ ᠠᠨᠤᠳᠠᠷᠢ .pdf
ᠪᠥᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ︽ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡ︾ ᠰ᠊᠂ ᠠᠨᠤᠳᠠᠷᠢ .pdf
6. ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
5. ᠴᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠦ᠂ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠦ︕ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
4. ᠪᠥᠲᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
3. ᠣᠭᠤᠳᠣᠩ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
2. ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠦᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠬᠦᠦ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
1. ᠦᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠰᠣᠶᠣᠯ 布里亚特婚庆民歌探析.pdf