ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠮᠠᠰᠢ .docx
ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠣᠳᠬᠠᠨᠲᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠮᠢᠭᠮᠦᠷᠰᠦᠷᠦᠩ .docx
ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ EBA.docx
ᠦᠳᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ freezone ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ .docx
ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠬᠢᠮ᠎ᠠ .docx
ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠯᠤ · ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠯᠡ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠠᠳᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ .docx
ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ Dram4 ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ .docx
ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠰᠢᠭ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ .docx
ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ 【PPT ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ 】 .pptx
2019 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ 赤峰3.20语文 ︵汉语授课︶ 分析.pdf
2019 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ 赤峰3.20英语考试分析.pdf
2019 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ 赤峰3.20文综考试分析.pdf
2019 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ 赤峰3.20数学文分析.pdf
2019 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ 赤峰3.20数学理考试分析.pdf
2019 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ 赤峰3.20理综考试分析.pdf
[ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ] ᠲᠠᠯ᠎ᠠ &amp#183︔ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠣᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ _2016.07.07
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠰᠢᠦ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠢᠨᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠢ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
【 ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ 】- ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡ .wps
ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠦᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ .wps
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ .wps
ᠵᠥᠰᠡᠷ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠠ᠊ · ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠵᠤᠤᠵᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠬᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠣᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠢᠮᠡᠭ .docx
ᠵᠣᠯᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨᠣᠷᠪᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ — ᠷ᠊ · ᠴᠦᠢᠨᠠᠮ ᠰᠣᠰᠣᠷᠪᠠᠷᠠᠮ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠩ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠠᠭᠪᠠ .docx
ᠵᠢᠷᠥᠬᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨᠳᠥ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ︶ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ︵ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︶ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠶᠦᠩᠳᠦ᠋ᠩ ᠭᠡ ᠭᠡ ᠪᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠳ .docx
ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠬᠡ ᠬᠡ ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ ᠲᠠᠰᠢᠳᠤᠨᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ ᠲᠠᠰᠢᠳᠤᠨᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠪᠥᠰᠡᠭᠦᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠲᠣᠨᠣᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠳᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠶᠥᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠳᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠣᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠠ᠄ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ .docx
ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠡᠶᠠᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ .docx
ᠪ᠊ ᠯᠾᠬᠠᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ - ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ .docx
ᠦᠬᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠢᠯᠢᠩ .docx
ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ .docx
ᠸᠠᠨ ᠵᠢᠶᠧ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠸᠠᠨ ᠯᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠶᠠᠩᠵᠢᠯᠾᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠵᠣᠰᠠᠭᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠣ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨᠲᠤ ᠭᠤᠪᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭᠬᠡᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠤᠭ ᠠᠯᠬᠤᠶ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠪᠢᠴᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠪᠤᠯᠵᠤᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠴᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠪᠢᠴᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ .docx
ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠢᠴᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠪᠢᠴᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠦ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠳ .docx
ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠣᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠳᠣᠯᠮᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ .docx
ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠢᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠢ .docx
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ .docx
ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠢᠯᠢ ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠢ .docx
ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠳᠦᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ︵ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ .docx
ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠮᠢᠨᠵᠢᠨᠰᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ Kiwi ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠬᠡ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ Ogoo ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠶᠣ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠣᠢ .wps
ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠣᠶᠤᠨᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠬᠠᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ .docx
ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠢᠨᠴᠠᠭ᠋᠊ ᠵᠠᠭᠳᠠᠭ ︵ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ︶ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠰᠠ᠊ · ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠠᠭᠢᠷᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠴᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠨᠤᠲ .PDF
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 禁止圈牧申请书.pdf
ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠲᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ﹇ ᠦᠯᠵᠢᠲᠥ﹈
ᠴ᠊ ᠠᠯᠤᠰ - ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠰᠢᠳᠦᠬᠡᠨ .docx
ᠴ᠊ ᠠᠯᠤᠰ - ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨ .docx
ᠴ᠊ ᠠᠯᠤᠰ - ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢ .docx
ᠴ᠊ ᠠᠯᠤᠰ - ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ .docx
ᠴ᠊ ᠠᠯᠤᠰ - ᠬᠦᠯᠬᠡᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯᠴᠤᠳ .docx
ᠴ᠊ ᠠᠯᠤᠰ - ᠬᠠᠷᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ .docx
ᠴ᠊ ᠠᠯᠤᠰ - ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠴ᠊ ᠠᠯᠤᠰ - ᠪᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠫᠫᠠᠷᠠᠲ .docx
ᠴ᠊ ᠠᠯᠤᠰ - ᠪᠢ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ .docx
ᠴ᠊ ᠠᠯᠤᠰ - ᠪᠢ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ .docx
ᠴ᠊ ᠠᠯᠤᠰ - ᠨᠠᠳᠠ ᠮᠤᠩᠨᠠᠯᠢᠱᠠ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ .docx
ᠴ᠊ ᠠᠯᠤᠰ - ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠨ ᠦᠴᠢᠯ .docx
ᠴ᠊ ᠠᠯᠤᠰ - ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠨᠡᠩᠰᠡᠯᠮ᠎ᠠ .docx
ᠠᠷᠳᠠᠢ - ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ .docx
ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ - ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ .docx
ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ - ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ - ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ - ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠤ .docx
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ .docx
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ .docx
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ NOMADIC ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ .docx
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠤᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠩᠬᠡᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ A-sound.docx
ᠰᠠᠢᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ᠃ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ 1988 ᠣᠨ ᠳᠤ 那老师散文.pdf
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪ᠊᠂ ᠪᠠᠲᠤᠪᠤᠯᠤᠳ .docx
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠦ᠊ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ .docx
ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠴᠢᠩᠪᠤᠯᠤᠷ ᠡᠩᠬᠡᠮᠡᠨᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ .docx
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠡᠪᠠᠶᠠᠷ .docx
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ -motive [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠳᠣᠭᠤᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠳᠠᠭᠤᠯᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠳᠠᠨᠠᠪᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠲᠡᠰ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠣ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠮᠤᠳᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠦᠷᠦᠬᠡᠳᠦᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠠᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠣ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠠᠳᠢᠷ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ -motive [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠦᠷᠦ ᠡᠪᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠥᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠤᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠂ ᠸᠠᠩᠳᠠᠨ ᠲᠤᠯᠮᠠᠰᠤᠷᠷᠤᠩ .docx
ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ .docx
ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠶᠢᠬᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ .docx
ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ Freezone ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ .docx
ᠡᠶᠢᠮᠥ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠯᠢᠭ .docx
Ain''t no sunshine - MEDE [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠯᠲᠠᠩᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠯᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠲᠦᠮᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢᠰᠤᠯ᠎ᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠢ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠢ ᠠᠯᠬᠤᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠤᠰᠤᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠧ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ .docx
ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠷ᠊ · ᠴᠦᠢᠨᠠᠮ .docx
ᠪᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠯᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
2007 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ .docx
ᠤᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠩᠬᠡᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠡ᠊ ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠣᠷᠵᠢ .docx
ᠢᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠬᠢᠮ᠎ᠡ .docx
ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩᠳᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠤᠵᠢᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠠᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠠᠷᠠᠳᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠦᠳᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠪᠦᠭᠡᠮ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠨᠤ .docx
ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ .docx
ᠡᠵᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠡᠵᠢ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ .docx
ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠥᠯᠠᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠤᠳᠠᠩ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠡᠮᠵᠢᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠪᠡᠭᠡᠷ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠢᠳᠣᠬᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠦᠨᠢᠳ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠠᠨᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠭᠠᠨᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠤᠶᠠᠳᠡᠬᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 乌兰巴托举办青年蒙古学家夏季讲习班_那顺乌日图
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠨᠣᠮ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠫᠷᠠᠺᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︵1︶ .docx
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 面向信息处理的蒙古语规范化研究
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 关于蒙古语语言资源的开发与利用
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古文人名自动识别研究
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古文信息处理概述
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ -关于面向信息处理的蒙古语语义研究
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - “蒙古语语法信息词典”的开发与应用
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 面向机器翻译的蒙古语生成
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 关于“汉蒙机器辅助翻译系统”∗
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古文国际标准编码诸规则
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古文国际标准编码的构成原则
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古文国际标准编码的构成原则
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古文词根、词干、词尾的自动切分系统
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠰᠡ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ︽ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠤᠭ᠎ᠠ︾ ᠮᠢᠨᠤ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠥᠩ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠰᠠᠢ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠫᠠᠷᠵᠢ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ︶ - The Development and Preliminary Applications of Semantic Information Knowledge-Base of Mongolian
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠰ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ︶ - The Design and Application of Mongolian Homograph Words Information Dictionary
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠰ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ︶ The Automatic Construction Method of Mongolian WordNet Noun Sets of Synonyms
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠰ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ︶ - The Automatic Construction Method of Mongolian Lexical Semantic Network Based on WordNet
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠰᠣᠯᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠰᠢᠩᠭᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠳᠤᠨ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ︽ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ︾ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠳᠣᠮᠤᠭ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ︽ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ︾ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ︽ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ︾ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠥᠨᠢ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠠᠯᠣᠰ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠬᠢ ︽ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ︾
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠲᠠᠮᠢᠷᠯᠢᠭ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠣᠯᠢᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ -- ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ︽ ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠢ︾ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ︾ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ︽ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ︾ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠰᠡ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠳ ᠲᠤᠷ ᠥᠴᠢᠬᠦᠢ ︵ᠰᠢᠯᠦᠭ︶
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠣᠭᠤᠭ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠴᠠᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠮᠵᠢ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠴᠠᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠮᠵᠢ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ︵ᠰᠢᠯᠦᠭ︶
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ︽ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠮᠥᠴᠢᠳ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ︾
ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠦ᠋ᠰᠡᠯᠡᠩ ᠢᠶᠠᠷ - ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ 2006.1
ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠳᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠮ - ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ 2006.1
ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠣᠯᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠳ᠋᠊᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 现代蒙古语谓语段自动标注系统的设计与实现
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠱᠤ᠋ ᠴᠢᠨ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古文同音同形同类词”知识库的构建
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠳ᠋᠊᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古语语义信息词典
[ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠱᠤ᠋ ᠴᠢᠨ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 面向EBMT系统的汉蒙双语语料库的构建
ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠤᠪᠠᠢ ᠠᠢᠵᠠᠮ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 面向“蒙古语语义信息词典”的名词语义分类体系
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠸᠧᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠶᠠᠨ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 蒙古语语料库综述
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠯᠢᠦ ᠴᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠪᠢᠨ᠂ ᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 蒙古语有向图形态分析
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 蒙古语言机器翻译研究与进展
ᠠᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ Freezone ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ .docx
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠴᠠᠩ ᠴᠢᠩ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠪᠢᠨ᠂ ᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩ᠂ ᠯᠢᠦ ᠴᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠵᠣᠣ ᠯᠢ ᠯᠢ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 蒙古语词法分析的有向图模型
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠮᠦᠷᠡᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠯᠢᠦ ᠴᠦᠨ᠂ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣ᠂ ᠾᠥᠦ ᠬᠤᠩ ᠱᠦᠢ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 基于统计语言模型的蒙古文词切分
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠯᠢᠦ ᠴᠦᠨ᠂ ᠾᠦ ᠬᠤᠩ ᠰᠢᠦᠢ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 基于实例的汉蒙机器翻译
︹ ᠬᠦᠷᠡᠯᠲᠦ᠋ᠰᠢ᠂ ᠴᠠᠩ ᠴᠢᠩ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 谜语系统
ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠯᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠳᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .docx
︹ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 汉蒙统计机器翻译中的调序方法研究
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 汉蒙机器翻译系统中量词翻译研究
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 蒙古语语法信息词典量词分库_的建设
ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤᠪᠤᠯᠤᠳ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ] - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 量词分库的建设
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - ︽蒙古语语法信息词典︾ 的新进展
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠴᠦᠵᠢᠨᠵᠠᠪ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 关于蒙古文编码_下
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠴᠦᠵᠢᠨᠵᠠᠪ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ -7. 关于蒙古文编码_上
ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠬᠢᠨ Dram4.docx
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - CWMT2009基于混合策略的汉蒙机器翻译系统介绍
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠶᠠᠩ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ -5. 试论语篇连贯的隐含手段
﹇ᠤᠷᠠᠨᠰᠣᠳᠣ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - ︽达日罕汉蒙电子词典︾ 用户界面的改进与调试
︹ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠨᠳᠤᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠯᠢᠭ .docx
ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠡᠨᠰᠢᠭᠳᠦᠭᠦᠷᠠᠩ .docx
︹ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ ᠲᠤᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠢᠮᠤ
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠰ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠠ
[ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ
ᠦᠨᠣᠰᠣᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠨ .docx
stay with meSOKO ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
Love Love Love.KiWi ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ docx.docx
It’s only you ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠬᠢᠮ᠎ᠡ .docx
Emotion ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ .docx
ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ .docx
ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ ᠨᠦᠢᠷᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ .docx
&amp#160︔ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠡ .docx
ᠲᠣᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ ︽蒙古语语法信息词典︾ 的新进展
ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠠᠨᠢᠷᠯᠠᠬᠤ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠯ .docx
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ -博士毕业论文 ︽蒙古语语法信息词典︾ 框架设计
ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠤᠷᠠᠳ ᠪᠥᠰᠡᠬᠦᠢ .docx
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古语语法信息词典的开发与利用
&amp#160︔ &amp#160︔ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ .docx
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古语语言资源平台构架建设
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 中世纪蒙古语a_b_及其演变
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ -施甸“本人”语言否定副词“i”
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ -蒙古语语言知识库的建立与应用
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ -“蒙古语语法信息词典”的开发与应用
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ -现代蒙古语语料库加工技术的新进展 — 新一代蒙古语词语自动切分与标注系统
ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠪᠣᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠯᠲᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ - ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠰᠤᠨ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠤ - ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ - ᠮᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ -Otgoo [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
Monday morning - ᠠᠬᠢᠮ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
Mi amor - MEDE [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
love song - BX [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
Lonely night - ᠠᠬᠢᠮ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
baseball ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠳᠥᠪᠡᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠷᠤ ᠴᠠᠶᠢᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ .docx
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣ .docx
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ Dram4.docx
﹇ᠳ᠋᠊ ᠮᠥᠩᠬᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ ᠲᠤᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
﹇ᠳ᠋᠊ ᠮᠥᠩᠬᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
﹇ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠬᠢᠴᠠ
ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
1988 ﹇ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ﹈ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠶᠠᠫᠤᠨ︶ -モンゴル語情報処理の概況
ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠷᠲᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠲᠦᠷᠤᠮᠠᠨᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ︶ - Exploitation and application of the Mongolian linguistic Knowledge Resourse
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ -- ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
ᠠᠲᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ .docx
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ︽ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
ᠠᠷᠣ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠦ᠋ᠭᠤᠷᠢᠨ - ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ 2006.01
ᠭ᠋ᠤᠳᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ - ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ 2006.01
ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠦᠭᠬᠦᠭᠡᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]