ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠢᠳᠣᠬᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠦᠨᠢᠳ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠠᠨᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠭᠠᠨᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠬᠤᠶᠠᠳᠡᠬᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 乌兰巴托举办青年蒙古学家夏季讲习班_那顺乌日图
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠨᠣᠮ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠫᠷᠠᠺᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︵1︶ .docx
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 面向信息处理的蒙古语规范化研究
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 关于蒙古语语言资源的开发与利用
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古文人名自动识别研究
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古文信息处理概述
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ -关于面向信息处理的蒙古语语义研究
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - “蒙古语语法信息词典”的开发与应用
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 面向机器翻译的蒙古语生成
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 关于“汉蒙机器辅助翻译系统”∗
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古文国际标准编码诸规则
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古文国际标准编码的构成原则
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古文国际标准编码的构成原则
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古文词根、词干、词尾的自动切分系统
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠰᠡ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ︽ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠤᠭ᠎ᠠ︾ ᠮᠢᠨᠤ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠥᠩ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠰᠠᠢ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠫᠠᠷᠵᠢ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ︶ - The Development and Preliminary Applications of Semantic Information Knowledge-Base of Mongolian
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠰ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ︶ - The Design and Application of Mongolian Homograph Words Information Dictionary
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠰ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ︶ The Automatic Construction Method of Mongolian WordNet Noun Sets of Synonyms
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠰ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ︶ - The Automatic Construction Method of Mongolian Lexical Semantic Network Based on WordNet
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠰᠣᠯᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠰᠢᠩᠭᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠳᠤᠨ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ︽ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ︾ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠳᠣᠮᠤᠭ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ︽ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ︾ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ︽ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ︾ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠥᠨᠢ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠠᠯᠣᠰ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠬᠢ ︽ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ︾
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠲᠠᠮᠢᠷᠯᠢᠭ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠣᠯᠢᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ -- ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ︽ ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠢ︾ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ︾ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ︽ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ︾ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠰᠡ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠳ ᠲᠤᠷ ᠥᠴᠢᠬᠦᠢ ︵ᠰᠢᠯᠦᠭ︶
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠣᠭᠤᠭ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠴᠠᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠮᠵᠢ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠴᠠᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠮᠵᠢ
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ︵ᠰᠢᠯᠦᠭ︶
﹇ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ﹈ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ︽ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠮᠥᠴᠢᠳ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ︾
ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠦ᠋ᠰᠡᠯᠡᠩ ᠢᠶᠠᠷ - ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ 2006.1
ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠳᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠮ - ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ 2006.1
ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠣᠯᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠳ᠋᠊᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 现代蒙古语谓语段自动标注系统的设计与实现
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠱᠤ᠋ ᠴᠢᠨ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古文同音同形同类词”知识库的构建
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠳ᠋᠊᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古语语义信息词典
[ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠱᠤ᠋ ᠴᠢᠨ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 面向EBMT系统的汉蒙双语语料库的构建
ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠤᠪᠠᠢ ᠠᠢᠵᠠᠮ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 面向“蒙古语语义信息词典”的名词语义分类体系
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠸᠧᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠶᠠᠨ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 蒙古语语料库综述
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠯᠢᠦ ᠴᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠪᠢᠨ᠂ ᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 蒙古语有向图形态分析
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 蒙古语言机器翻译研究与进展
ᠠᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ Freezone ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ .docx
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠴᠠᠩ ᠴᠢᠩ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠪᠢᠨ᠂ ᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩ᠂ ᠯᠢᠦ ᠴᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠵᠣᠣ ᠯᠢ ᠯᠢ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 蒙古语词法分析的有向图模型
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠮᠦᠷᠡᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠯᠢᠦ ᠴᠦᠨ᠂ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣ᠂ ᠾᠥᠦ ᠬᠤᠩ ᠱᠦᠢ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 基于统计语言模型的蒙古文词切分
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠯᠢᠦ ᠴᠦᠨ᠂ ᠾᠦ ᠬᠤᠩ ᠰᠢᠦᠢ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 基于实例的汉蒙机器翻译
︹ ᠬᠦᠷᠡᠯᠲᠦ᠋ᠰᠢ᠂ ᠴᠠᠩ ᠴᠢᠩ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 谜语系统
ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠯᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠳᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .docx
︹ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 汉蒙统计机器翻译中的调序方法研究
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 汉蒙机器翻译系统中量词翻译研究
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 蒙古语语法信息词典量词分库_的建设
ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤᠪᠤᠯᠤᠳ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ] - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ 量词分库的建设
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - ︽蒙古语语法信息词典︾ 的新进展
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠴᠦᠵᠢᠨᠵᠠᠪ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 关于蒙古文编码_下
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠴᠦᠵᠢᠨᠵᠠᠪ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ -7. 关于蒙古文编码_上
ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠬᠢᠨ Dram4.docx
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - CWMT2009基于混合策略的汉蒙机器翻译系统介绍
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠶᠠᠩ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ -5. 试论语篇连贯的隐含手段
﹇ᠤᠷᠠᠨᠰᠣᠳᠣ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - ︽达日罕汉蒙电子词典︾ 用户界面的改进与调试
︹ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠨᠳᠤᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠯᠢᠭ .docx
ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠡᠨᠰᠢᠭᠳᠦᠭᠦᠷᠠᠩ .docx
︹ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ ᠲᠤᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠢᠮᠤ
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠰ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠠ
[ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ
ᠦᠨᠣᠰᠣᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠨ .docx
stay with meSOKO ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
Love Love Love.KiWi ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ docx.docx
It’s only you ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠬᠢᠮ᠎ᠡ .docx
Emotion ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ .docx
ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ .docx
ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ ᠨᠦᠢᠷᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ .docx
&amp#160︔ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠡ .docx
ᠲᠣᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ ︽蒙古语语法信息词典︾ 的新进展
ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠠᠨᠢᠷᠯᠠᠬᠤ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠯ .docx
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ -博士毕业论文 ︽蒙古语语法信息词典︾ 框架设计
ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠤᠷᠠᠳ ᠪᠥᠰᠡᠬᠦᠢ .docx
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古语语法信息词典的开发与利用
&amp#160︔ &amp#160︔ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ .docx
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 蒙古语语言资源平台构架建设
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 中世纪蒙古语a_b_及其演变
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ -施甸“本人”语言否定副词“i”
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ -蒙古语语言知识库的建立与应用
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ -“蒙古语语法信息词典”的开发与应用
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ -现代蒙古语语料库加工技术的新进展 — 新一代蒙古语词语自动切分与标注系统
ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠪᠣᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠯᠲᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ - ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠰᠤᠨ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠤ - ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ - ᠮᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ -Otgoo [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
Monday morning - ᠠᠬᠢᠮ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
Mi amor - MEDE [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
love song - BX [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
Lonely night - ᠠᠬᠢᠮ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
baseball ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠳᠥᠪᠡᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠷᠤ ᠴᠠᠶᠢᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ .docx
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣ .docx
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ Dram4.docx
﹇ᠳ᠋᠊ ᠮᠥᠩᠬᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ ᠲᠤᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
﹇ᠳ᠋᠊ ᠮᠥᠩᠬᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
﹇ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠬᠢᠴᠠ
ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
1988 ﹇ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ﹈ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠶᠠᠫᠤᠨ︶ -モンゴル語情報処理の概況
ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠷᠲᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠲᠦᠷᠤᠮᠠᠨᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ︶ - Exploitation and application of the Mongolian linguistic Knowledge Resourse
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ -- ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
ᠠᠲᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ .docx
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ︽ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
ᠠᠷᠣ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠦ᠋ᠭᠤᠷᠢᠨ - ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ 2006.01
ᠭ᠋ᠤᠳᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ - ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ 2006.01
ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠦᠭᠬᠦᠭᠡᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠵᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠪᠦᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ - ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 关于在蒙古语文研究中运用统计学方法的问题
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ - 计算机处理现代蒙古语 TAI、TEI 形式的尝试
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠶᠠᠫᠤᠨ︶ -モンゴル語情報処理の概況
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ︶ - Exploitation and application of the Mongolian linguistic Knowledge Resourse
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ -- ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ -- ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ︽ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ -- ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ
[ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︶ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ︽ ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠢ︾ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ - ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ︾ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
[ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ︽ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ︾ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ - ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ - ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠰᠡ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ - ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠳ ᠲᠤᠷ ᠥᠴᠢᠬᠦᠢ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ - ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠣᠭᠤᠭ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠴᠠᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠮᠵᠢ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ - ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ︽ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ - ᠰᠤᠯᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ - ᠰᠢᠩᠭᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠳᠤᠨ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ - ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ - ︽ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠳᠤᠮᠤᠭ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ︽ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ︾ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ︽ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ︾ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠦᠨᠢ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠠᠯᠣᠰ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠬᠢ ︽ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ︾
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠲᠠᠮᠢᠷᠯᠢᠭ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠣᠯᠢᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠰᠡ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ︽ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠤᠭ᠎ᠠ︾ ᠮᠢᠨᠤ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠥᠩ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠰᠠᠢ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠰᠠᠶᠢᠴᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ
︹ ᠴᠢᠩᠵᠢᠷᠤᠮ ︺ - ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ — ᠫᠠᠷᠵᠢ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ︵ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ︶ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ 起诉书
ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ 赠送证明
ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ 购礼证明
ᠨᠡᠬᠡᠯᠭᠡ 追条
ᠨᠠᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ 捎物条
ᠦᠭᠴᠡᠭᠡ 2借条2
ᠦᠭᠴᠡᠭᠡ 1借条1
ᠦᠭᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ 2留言条2
ᠦᠭᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ 1留言条1
ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 受理
ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠭ᠎ᠠ 确认证明
ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠮᠦᠭᠯᠡᠯᠲᠡ 民事谅解申请
ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 民事诉讼起诉书
ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 委托书
ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 起诉书
ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ 田地诵
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ 五畜诵
ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ
ᠬᠤᠷᠲᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ 快马诵
ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ 衣着诵
ᠦᠲᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ 场院诵
ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ 诵词
ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ 借条
ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ 订购
ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠭᠤᠶᠤᠯᠲᠠ 请假条
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ 2接收证明2
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ 1接收证明1
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ 销售证明
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ 购买证明
ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 报告
ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ 公告
ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ 规章
ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 通知
ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ 报告
ᠡᠰᠢᠯᠡᠯᠲᠡ 引用
ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ 建议
ᠲᠦ᠋ᠭᠨᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ 科技合作协议
ᠰᠠᠨᠠᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ 建议
ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠨᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 2追债提醒2
ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠨᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 1追债提醒1
ᠫᠷᠤᠵᠤᠺᠲ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 项目建议
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ 注销申请
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ 注册申请
ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ 销售协议
ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ 合作建议
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ 更名申请
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ - ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠳᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠢᠲ᠋ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠯᠧᠺᠳ᠋ᠷᠣᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯ
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ - ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ︵ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡ︶
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ - bayarmaa
ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 介绍信
ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠲᠠᠯ 家信
ᠬᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠯ 鼓励
ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦ᠋ᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ 贺电
ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ 贺电
ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ 贺电
ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠭᠡ 祝贺信
ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ 证明
ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ 自我检讨
ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ 请柬
ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ 请示
ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠬᠦ 抚慰信
ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ 求职信
ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ 辞职信
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠨᠣᠮ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠨᠣᠮ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠫᠷᠠᠺᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠢᠯ 寻物启事
ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ 2 通知2
ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ 1通知1
ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ 寻畜启事
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠢᠯ 寻人启事
ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ 球赛通知
ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 搬迁通知
ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ 招聘
ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷ 开业公告
ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ 调换岗位申请
ᠠᠩᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ 注意事项
XX ᠲᠠᠢᠯᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ XX的解析探讨会议
XX ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ XX会议的日程安排
XX ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ XX的演讲记录
XX ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ 关于XX的建议
XX ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ XX要求
XX ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ XX标准
ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠲᠠᠯ 感谢信
ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠵᠠᠬᠢᠲᠠᠯ︶ 介绍 ︵信︶
ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ 证明
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠣᠷᠤᠰ︶ - Skorodumova
︹ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ - ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾
︹ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ︺ - ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ
ᠡ᠊᠂ ᠦᠷᠡᠵᠢᠨᠬᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ︾ .docx
ᠡ᠊᠂ ᠦᠷᠡᠵᠢᠨᠬᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠪᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ︾ .docx
ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ 闭幕词
ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠬᠦ 感谢信
ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡ 欢送词
ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷ 哀悼词
ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ 哀悼仪式
ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ 会议邀请函
ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ 会议祝愿
ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ 寿年贺词
ᠤᠭᠲᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡ 欢迎词
ᠡᠮᠭᠢᠨᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ 哀悼词
ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ 开幕词
XX ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ XX同志已去世
ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶
ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶
家教29.wps
家教28.wps
家教27.wps
家教26.wps
家教25.wps
家教24.wps
家教23.wps
家教22.wps
家教21.wps
家教20.wps
家教18.wps
家教16.wps
家教19.wps
家教17.wps
家教15.wps
家教13.wps
家教12.wps
家教14.wps
家教11.wps
家教10.wps
家教9.wps
家教8.wps
家教7.wps
家教5.wps
家教4.wps
家教6.wps
家教3.wps
家教1.wps
家教2.wps
[ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ] ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ ︵software︶ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ .wps
ᠰᠢᠷᠠᠨᠤᠳ ᠮ᠊ ᠬᠥᠬᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠨᠠᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ︾ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠢᠴᠢ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ - 2019.3.23 ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ .pdf
ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢᠬᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ .docx
ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠠᠭᠠᠯᠲᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ .docx
&amp#160︔ ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠮᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠳᠭᠢᠯᠭᠡ .docx
ᠱᠠᠮᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠷ᠊ .docx
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠹᠧᠩ .docx
ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠥᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵ᠊ .docx
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠰᠢᠯᠢᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠦᠷ .docx
ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠨ ᠫᠠᠨ ᡁᠢ ᠷᠦᠩ .docx
ᠨᠡᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠡᠳᠠᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ 2.docx
ᠨᠡᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠡᠳᠠᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .docx
ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .docx
ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠤᠪ .docx
ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠤᠪ 26.docx
ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠪᠳᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠤᠪ 25.docx
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ
2015 ᠣᠨ ᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ
2015 ᠣᠨ ᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ
ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ 2019中考说明 ︵蒙文甲︶ ︵1︶ .pdf
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 2019 中考说明 ︵汉语︶ .doc
ᠯᠢ ᠪᠤᠤᠸᠧᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠾᠠᠺᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ .pdf
17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ - ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠵᠢ ︵ᠣᠷᠤᠰ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ︶
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ︶
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠣᠷᠤᠰ︶
13-14 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠣᠷᠤᠰ︶ - Орловская
1984 - ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ︵ᠣᠷᠤᠰ︶ - Orlovskaya
ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .docx
ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠤᠪ 1 ᠠᠴᠠ 30᠄ .docx
ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠪᠳᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠤᠪ 121 — 125.docx