ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ .docx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 21.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 20.pptx
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 4.pptx
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 3.pptx
ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠰᠢᠭ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠨᠵᠢᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠴᠢᠭ .docx
ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠨ .docx
ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠲᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠦᠵᠦᠮᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ .docx
ᠦᠨᠡᠨ .docx
ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ .docx
ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠡᠨᠡ ᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ .docx
ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠴᠢᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠨ .docx
ᠠᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ .docx
ᠠᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ .docx
Sweet girl.docx
One love.docx
ᠬᠠᠢᠷᠧᠦᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ - HP 7 - Harry Potter and the Deathly Hallows.pdf
ᠬᠠᠢᠷᠧᠦᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ - HP 6 - Harry Potter and the Half-Blood Prince.pdf
ᠬᠠᠢᠷᠧᠦᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ - HP 5 - Harry Potter and the Order of the Phoenix.pdf
ᠬᠠᠢᠷᠧᠦᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ - HP 4 - Harry Potter and the Goblet of Fire.pdf
ᠬᠠᠢᠷᠧᠦᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ - HP 3 - Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.pdf
ᠬᠠᠢᠷᠧᠦᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ - HP 2 - Harry Potter and the Chamber of Secrets.pdf
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 35.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 34.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 33.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 32.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 31.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 30.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 29.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 28.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 27.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 26.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 25.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 24.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 23.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 22.pptx
ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠬᠡᠷᠴᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠬᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠪᠦᠷᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠪᠦᠷ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠨᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠪᠤᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠲᠦᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠪᠣᠯᠠᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠰᠡᠷᠮᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠡᠭᠰᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠳᠡ .docx
ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠴᠠᠮᠴᠠ .docx
ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ .docx
ᠬᠦᠩᠵᠥ .docx
ᠬᠤᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ .docx
ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠷᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠴᠤᠭ .docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ .docx
ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠪᠦᠭᠡᠮ .docx
ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠠᠶ᠎ᠠ .docx
ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠠᠶ᠎ᠠ .docx
ᠪᠤᠯᠵᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ .docx
ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠦᠨᠦᠰᠴᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ .docx
ᠦᠨᠦᠰᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠴᠢ .docx
ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ .docx
ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ .docx
ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ .docx
ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ .docx
Winter song.docx
Winter song.docx
To be one .docx
SAK.docx
Lover .docx
I just wanna party.docx
ᠬᠠᠢᠷᠧᠦᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ - HP 1 - Harry Potter and the Philosopher's Stone.pdf
ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ .docx
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ .docx
ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠯ .docx
ᠰᠡᠪᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠰᠠᠨᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ .docx
ᠮᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ .docx
ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ .docx
ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ .docx
ᠮᠠᠷᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ .docx
ᠭᠤᠤᠵᠢ ᠨᠠ ᠨᠠ .docx
ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠭ᠋ᠤᠣᠰ ᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠷ .docx
ᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ .docx
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 7.pptx
21 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ︽ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ︾ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠢᠮᠦ — ︵2000 — 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ︶
21 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ︽ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ︾ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠢᠮᠦ — ︵2000 — 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ︶
ᠸᠠᠨ ᠯᠢ .docx
ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ .docx
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ .docx
ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ .docx
ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ .docx
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠶ᠎ᠠ .docx
ᠴᠢᠨᠦ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢ .docx
ᠴᠢᠨᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ .docx
ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠦ ᠦᠨᠦᠰᠦᠬᠡᠴᠢ .docx
ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠦ ᠦᠨᠦᠰᠦᠬᠡᠴᠢ .docx
ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ .docx
ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠦ .docx
ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ .docx
ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠦᠰᠦᠯᠴᠡᠶ᠎ᠡ .docx
ᠲᠡᠩᠳᠡᠬᠦᠣ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 5.pptx
The New Yorker ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ .pdf
ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ The Economist .pdf
ᠴᠡᠩᠬᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠂ Entertainment Weekly - May 17, 2019.pdf
Discover ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ - June 2019.pdf
BBC ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ Wildlife - May 2019.pdf
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 .5.20 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ Time USA - May 20, 2019.pdf
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 .5.20 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ᠂ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ Time International Edition - May 20, 2019.pdf
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ 2019 .5. ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ Time Bookazines – May 2019.pdf
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 6.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 5.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 4.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 3.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 2.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 1.pptx
ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠵᠦᠩ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠷ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 400 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡᠥᠨᠭᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠪᠠ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 19.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 18.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 17.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 16.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 15.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 14.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 13.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 12.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 11.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 10.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 9.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 8.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 7.ppt
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 13.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 12.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 11.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 10.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 09.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 08.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 07.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 06.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 05.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 04.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 03.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 02.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 图表、图标素材 ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 01.pptx
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 毕业论文答辩PPT模板 6.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 图表、图标素材 ︵物理有关︶ .pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 图表、图标素材 ︵数学有关的︶ .pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 图表、图标素材 ︵地理有关的︶ .pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 图表、图标素材 ︵化学有关的︶ .pptx
ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠵᠦᠩ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠷ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 400 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡᠥᠨᠭᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠪᠠ
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 1.pptx
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 2.pptx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ PPT ᠬᠡᠪ 004 讲演.pptx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ PPT ᠬᠡᠪ 003 讲演.pptx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 总课程表 小学初中.xls
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ PPT ᠬᠡᠪ 002 蓝色简洁.ppt
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ PPT ᠬᠡᠪ 001 清新简洁PPT模板.ppt
︿ᠴᠠᠰᠤ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ .pdf
︿ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ .pdf
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
︿ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ .pdf
︿ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ .pdf
︿ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠲᠠᠢ﹀ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ .pdf
︿ᠪᠦᠯᠲᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ .pdf
ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
︿ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ .pdf
︿ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ .pdf
︿ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠡᠵᠢ ᠭᠤᠤᠯ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ - ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ .pdf
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 20.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 19.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 16.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 15.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 14.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 27.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 26.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 25.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 24.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 23.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 22.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 21.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 18.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 17.docx
ᠲᠠᠰᠢᠪᠠᠯᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ︾ .pdf
ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠣᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠭᠡᠢ︾ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ 音韵比赛通知.pdf
ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ 学生分组名单 模板.xlsx
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 1 ︵1︶ .pptx
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 1.pptx
︿ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ .pdf
ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠢᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠤᠹᠲ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ .PDF
ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ .pptx
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 1.pptx
ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ .wps
ᠢᠯᠭᠤᠮ ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠨᠤᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ PPT ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠨᠤᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ PPT ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠪᠠᠯᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠳ .docx
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠨᠢ .PDF
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ .PDF
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 --- 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ︵国家地理幼儿版︶
× × × × × × × × × ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ︶ .docx
ᠪᠢᠩᠳᠤ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ .PDF
ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ - ᠵᠠᠮᠰᠤ .PDF
ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠬᠡᠢᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ︾ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠤᠹᠲ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ .PDF
× × × × × × × × × ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ︶ .docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 25.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 26.docx
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 .5.13 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︽ᠠᠷᠤ ᠪᠤᠮᠪᠠ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠹᠤᠨᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ︾ Tengis Type_Aru-Bumba_2019.4.30
ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︽ᠠᠷᠤ ᠪᠤᠮᠪᠠ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠹᠤᠨᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ︾ Tengis Type_Aru-Bumba_2019.4.30
52 ᠤᠶᠤᠠᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠠᠭ︾ .wps
51 ᠤᠶᠤᠠᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠤᠷᠠᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠳᠤ︾ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪ᠊ · ᠲᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ .wps
50 ᠤᠶᠤᠠᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠠᠲᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ︾ .wps
49 ᠨᠠ᠊ · ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠪᠤᠳ︾ .wps
48 ᠨᠠ᠊ · ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠭᠤᠪᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ︾ - ᠵᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠶᠢᠲᠤ ᠭᠤᠪᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠽᠠᠮᠪᠤᠯᠢᠩ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠷᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ .wps
[ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ] ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ - ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ .ppt
[ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ] ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ - ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ .ppt
47 ᠨᠠ᠊ · ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨᠢ - ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠭ ᠭᠤᠶᠣᠣ︾ .wps
46 ᠨᠠ᠊ · ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ︾ .wps
45 ᠨᠠ᠊ · ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠪᠤᠷ︾ .wps
44 ᠨᠠ᠊ · ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠠᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ︾ .wps
43 ᠴᠢ᠊ · ᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠴᠠᠷᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠨᠠ︾ .wps
42 ᠴᠢ᠊ · ᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠨᠡᠭᠦᠲᠡᠯᠴᠢᠠ ᠤ ᠤᠶ᠋ᠩᠭᠠᠯᠠᠯ︾ .wps
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ - ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ᠋ᠧᠴᠢᠷ
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 265-281 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 247-264 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 230-246 ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 209-229 ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 198-208 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
Vogue ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ︵3︶ .pdf
Vogue ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ︵2︶ .pdf
Vogue ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ︵1︶ .pdf
Vogue ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ︵2︶ .pdf
Vogue ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ︵1︶ .pdf
ᠶᠡᠬᠡᠷᠬᠡᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠳᠬᠠᠭ ------- ᠵᠧᠢᠨ᠂ ᠣᠰᠲ᠋ᠢᠨ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ︶ Pride and Prejudice.傲慢与偏见
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 186-197 ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 170-185 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 148-169 ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 127-147 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 104-126 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 069-103 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 001-068 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ товчоон.odt
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵23︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵22︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵21︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵20︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵19︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵18︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵17︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵16︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵15︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵14︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵13︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵12︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵11︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵10︶ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ 2.wps
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ 1.wps
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 22.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 23.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 24.docx
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .8.11 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵1︶ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵2︶ .pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠ᠂ ᠬᠦᠨᠰᠠᠩᠵᠦ᠋ᠷᠮᠢᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1844 — 1875︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠳ᠋ᠠᠨᠢᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1931-1949 ᠣᠨ︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠ᠂ ᠯᠾᠠᠸᠠᠩᠫᠦ᠋ᠷᠦᠭᠵᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1910-1931︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠤᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠣ ︵1677-1949︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠣᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠲᠤᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠢᠩ ᠳᠤ ᠫᠦᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ — ᠨᠠᠸᠠᠨᠳᠠᠨᠵᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠢᠰᠯᠡᠮ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠳᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠢᠰᠣᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠣ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠣ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠣ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠡᠤᠬᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠡᠨᠳᠡᠷ ᠯᠾᠷᠠᠮᠪᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠤ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠺᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠵᠢᠴᠢ ︽ᠡᠷᠢᠯᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠴᠢ 苏日嘎拉图的采访.pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵9︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵8︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵7︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵6︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵5︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵4︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵3︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵2︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵1︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵13︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵12︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵11︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵10︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵9︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵8︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵7︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵6︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵5︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵4︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵3︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵1︶ .pdf
ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 21.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 19.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 20.docx
ᠶᠢᠰᠣ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠤᠨᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1876-1909︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠬᠠᠪᠠᠯᠠ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1805-1832︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠲᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1739-1783︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠩᠳᠦ᠋ᠪᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1832-1843︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠪᠠᠯᠪᠠᠷ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1783-1804︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠠᠪᠤᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1709-1739︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠯᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1697-1707︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠨᠢᠭᠤᠷ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1677-1696︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ ----- ᠢᠥᠸᠠᠯ᠂ ᠾᠡᠷᠠᠷᠢ . ︵ᠢᠰᠷᠧᠯ︶ pdf
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 18.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 17.docx
ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ - ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠁
︽ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠲᠦᠭᠡᠷᠬᠡᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ
Forbes ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ .pdf
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 11 ︵1︶ .docx
ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 14.docx
ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 15.docx
ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 16.docx
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ National Geographic Kids USA
ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ The Economist
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 7.docx
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .8.24 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .8.17 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .8.10 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .8.3 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .6.15 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .6.1 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .5.25 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .5.18 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .4.27 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .4.20 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .4.13 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .3.30 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .3.16 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .3.2 ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .2.23 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .2.2 ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .1.26 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .5.19 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .4.28 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .4.21 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .3.31 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .3.24 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .3.17 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .3.10 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .2.25 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .2.18 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .2.11 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008᠂ 1.28 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008᠂ 1. 21 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008᠂ 1.14 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ — ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 11.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 10.docx