ᠪᠢᠩᠳᠤ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ .PDF
ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ - ᠵᠠᠮᠰᠤ .PDF
ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠬᠡᠢᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ︾ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠤᠹᠲ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ .PDF
× × × × × × × × × ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ︶ .docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 25.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 26.docx
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 .5.13 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︽ᠠᠷᠤ ᠪᠤᠮᠪᠠ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠹᠤᠨᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ︾ Tengis Type_Aru-Bumba_2019.4.30
ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︽ᠠᠷᠤ ᠪᠤᠮᠪᠠ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠹᠤᠨᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ︾ Tengis Type_Aru-Bumba_2019.4.30
52 ᠤᠶᠤᠠᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠠᠭ︾ .wps
51 ᠤᠶᠤᠠᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠤᠷᠠᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠳᠤ︾ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪ᠊ · ᠲᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ .wps
50 ᠤᠶᠤᠠᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠠᠲᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ︾ .wps
49 ᠨᠠ᠊ · ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠪᠤᠳ︾ .wps
48 ᠨᠠ᠊ · ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠭᠤᠪᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ︾ - ᠵᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠶᠢᠲᠤ ᠭᠤᠪᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠽᠠᠮᠪᠤᠯᠢᠩ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠷᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ .wps
[ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ] ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ - ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ .ppt
[ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ] ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ - ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ .ppt
47 ᠨᠠ᠊ · ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨᠢ - ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠭ ᠭᠤᠶᠣᠣ︾ .wps
46 ᠨᠠ᠊ · ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ︾ .wps
45 ᠨᠠ᠊ · ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠪᠤᠷ︾ .wps
44 ᠨᠠ᠊ · ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠠᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ︾ .wps
43 ᠴᠢ᠊ · ᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠴᠠᠷᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠨᠠ︾ .wps
42 ᠴᠢ᠊ · ᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠨᠡᠭᠦᠲᠡᠯᠴᠢᠠ ᠤ ᠤᠶ᠋ᠩᠭᠠᠯᠠᠯ︾ .wps
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ - ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ᠋ᠧᠴᠢᠷ
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 265-281 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 247-264 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 230-246 ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 209-229 ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 198-208 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
Vogue ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ︵3︶ .pdf
Vogue ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ︵2︶ .pdf
Vogue ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ︵1︶ .pdf
Vogue ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ︵2︶ .pdf
Vogue ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ︵1︶ .pdf
ᠶᠡᠬᠡᠷᠬᠡᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠳᠬᠠᠭ ------- ᠵᠧᠢᠨ᠂ ᠣᠰᠲ᠋ᠢᠨ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ︶ Pride and Prejudice.傲慢与偏见
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 186-197 ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 170-185 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 148-169 ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 127-147 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 104-126 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 069-103 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀ - 001-068 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .wps
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ товчоон.odt
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵23︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵22︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵21︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵20︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵19︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵18︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵17︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵16︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵15︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵14︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵13︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵12︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵11︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵10︶ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ 2.wps
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ 1.wps
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 22.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 23.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 24.docx
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .8.11 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵1︶ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵2︶ .pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠ᠂ ᠬᠦᠨᠰᠠᠩᠵᠦ᠋ᠷᠮᠢᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1844 — 1875︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠳ᠋ᠠᠨᠢᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1931-1949 ᠣᠨ︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠ᠂ ᠯᠾᠠᠸᠠᠩᠫᠦ᠋ᠷᠦᠭᠵᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1910-1931︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠤᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠣ ︵1677-1949︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠣᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠲᠤᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠢᠩ ᠳᠤ ᠫᠦᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ — ᠨᠠᠸᠠᠨᠳᠠᠨᠵᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠢᠰᠯᠡᠮ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠳᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠢᠰᠣᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠣ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠣ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠣ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠡᠤᠬᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠡᠨᠳᠡᠷ ᠯᠾᠷᠠᠮᠪᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠤ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠺᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠵᠢᠴᠢ ︽ᠡᠷᠢᠯᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠴᠢ 苏日嘎拉图的采访.pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵9︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵8︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵7︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵6︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵5︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵4︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵3︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵2︶ .pdf
ᠲᠣᠬᠲᠠᠬᠤ 陶格陶呼 ︵1︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵13︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵12︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵11︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵10︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵9︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵8︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵7︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵6︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵5︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵4︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵3︶ .pdf
58 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ 蒙古语教材 ︵1︶ .pdf
ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 21.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 19.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 20.docx
ᠶᠢᠰᠣ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠤᠨᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1876-1909︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠬᠠᠪᠠᠯᠠ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1805-1832︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠲᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1739-1783︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠩᠳᠦ᠋ᠪᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1832-1843︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠪᠠᠯᠪᠠᠷ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1783-1804︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠠᠪᠤᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1709-1739︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠯᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1697-1707︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠨᠢᠭᠤᠷ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1677-1696︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ ----- ᠢᠥᠸᠠᠯ᠂ ᠾᠡᠷᠠᠷᠢ . ︵ᠢᠰᠷᠧᠯ︶ pdf
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 18.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 17.docx
ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ - ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠁
︽ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠲᠦᠭᠡᠷᠬᠡᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ
Forbes ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ .pdf
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 11 ︵1︶ .docx
ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 14.docx
ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 15.docx
ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 16.docx
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ National Geographic Kids USA
ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ The Economist
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 7.docx
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .8.24 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .8.17 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .8.10 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .8.3 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .6.15 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .6.1 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .5.25 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .5.18 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .4.27 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .4.20 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .4.13 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .3.30 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .3.16 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .3.2 ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .2.23 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .2.2 ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .1.26 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .5.19 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .4.28 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .4.21 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .3.31 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .3.24 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .3.17 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .3.10 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .2.25 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .2.18 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .2.11 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008᠂ 1.28 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008᠂ 1. 21 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008᠂ 1.14 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ — ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 11.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 10.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 9.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 8.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 8.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 6.docx
ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠠᠢᠰᠤᠢ .docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 13.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 12.docx
2 ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ .wps
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 5.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 4.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 3.docx
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 2
ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 1.docx
Rolling Stone ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 4 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .7.27 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .7.2 0 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .7.13 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .6.29 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .6.22 ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠦ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ - ᠱ᠊ · ᠬᠡᠨᠢᠨᠳᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ︽ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤ ᠴ᠊ · ᠮᠦᠡᠭᠭᠡᠰᠦᠷᠦᠩ 2019.4.21 ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠠᠴᠠ .pdf
【 ᠲᠡᠥᠬᠡ 】 ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .pdf
ᠪᠢ᠊᠂ ᠽᠧᠪᠡᠭ † - ᠪᠢ᠊ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ 2019.4.22.pdf
ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ - ᠪᠢ᠊ &amp#183︔ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ 2019.4.21 ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠠᠴᠠ .pdf
【 ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 】 ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .pdf
ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠹᠠᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ .pdf
ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠹᠠᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ .pdf
ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠪᠠ ᠬᠦᠢ .docx
ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠤᠯᠪᠦᠷᠢ .pdf
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯ PPT .pdf
ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ .pdf
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .12.14 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .11.30 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .11.2 ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .10.19 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .9.28 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .9.21 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2009 .8.31 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
41 ᠪ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠤᠷᠠᠳ ᠭᠤᠪᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠡᠲᠦᠰᠦ︾ .wps
40 ᠪ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠥᠢᠳᠬᠠᠷ - ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ︾ .wps
39 ᠪ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠡᠩᠭᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠲᠦᠯ︾ .wps
38 ᠪ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠡᠲᠡᠢ ᠥᠢᠳᠬᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ︾ .wps
37 ᠪ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ︾ .wps
36 ᠪ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ︾ .wps
35 ᠪ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠢ︾ .wps
34 ᠪ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠵᠡᠭᠦᠲᠦᠠ ᠭᠤᠪᠢ︾ .wps
33 ᠪ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠳᠬᠠᠷ ᠰᠣᠩᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︾ .wps
32 ᠪ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠡᠷᠭᠡᠯ ᠭᠤᠤᠯ ᠡ︾ .wps
31 ᠪ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠪᠤᠷᠤ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ︾ .wps
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .12.22 ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .12.15 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .11.24 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .11.17 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .11.10 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .10.27 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .9.29 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .9.22 ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .9.15 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .9.1 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .8.25 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .8.18 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .8.11 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .7.28 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .7.21 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .7.14 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .6.30 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .6.16 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .6.2 ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .5.26 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ — ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ
ᠲ᠊ · ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠄ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
ᠲ᠊ · ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠄ ᠨᠣᠮ ᠣᠩᠰᠢᠶ᠎ᠡ
ᠲ᠊ · ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠄ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠪᠤᠳ — ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ 新蒙文语法.pdf
Microsoft ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ 微软新蒙文输入法教程.pdf
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠳᠥᠷᠪᠡ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠲᠠᠪᠤ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠨᠠᠢᠮᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠳᠥᠷᠪᠡ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠳᠥᠷᠪᠡ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠲᠠᠪᠤ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .docx
30 ᠪ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠤᠨᠠᠭᠠᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ︾ .wps
29 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠠ ᠭᠡᠭᠡᠠ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠲᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠠ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦ︾ .wps
28 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠤᠪᠤᠠ ᠬᠦᠩ︾ .wps
27 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠥᠩ︾ .wps
26 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠤᠨᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠠ︾ .wps
25 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠱᠦᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠱᠦᠭᠦᠮᠡᠭ︾ .wps
24 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠤᠷᠠᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ︾ .wps
23 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠤᠨᠠ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ - C ᠠᠪᠲᠠᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ︾ .wps
22 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠤᠨᠠ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ - B ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ︾ .wps
21 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠤᠨᠠ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ - A ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠢ︾ .wps
20 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠰᠠᠩᠲᠤ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ︾ .wps
19 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠴᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠮ︾ .wps
18 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠤᠨᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ︾ .wps
17 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠭ︾ .wps
16 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠬᠠᠪᠤᠲᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠲᠤᠭ︾ .wps
15 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠬᠠᠪᠤᠲᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ︾ .wps
14 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠬᠠᠲᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ︾ .wps
13 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠴᠢᠭ︾ .wps
12 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠬᠤᠩᠭᠢᠯ︾ .wps
11 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠲᠠ︾ .wps
10 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠦᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ︾ .wps
9 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠤᠨᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ︾ .wps
8 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠤᠷᠠᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ︾ .wps
7 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠦᠡᠲᠦᠷ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠩᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ︾ .wps
6 ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷ᠎ᠡ︾ .wps
5 ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠭᠡᠷ︾ .wps
4 ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠡᠵᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ︾ .wps
3 ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ︾ .wps
2 ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠳᠡᠯᠯᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ︾ .wps
1 ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠴᠤᠯᠮᠤᠠ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ︾ .wps
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠨᠠᠢᠮᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠶᠢᠰᠦ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠳᠥᠷᠪᠡ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠲᠠᠪᠤ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ︵2019 乙类蒙古语︶ .wps
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠠᠮᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠴᠢᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠦᠬᠦᠴᠢᠬᠡᠪᠡ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯᠳᠤ ᠡᠪᠦᠬᠡᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠨᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠬᠦᠤ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠬᠤ ᠤᠤ ᠪᠤᠯᠢᠬᠤ ᠤᠤ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠵᠦ ᠯᠠᠪ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠁
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠠᠷᠯᠢᠰ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠴᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠢᠤ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠤ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠳᠡ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠬᠦᠤ ᠹᠷᠦ᠋ᠢᠳ᠋
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠡᠬᠦᠳᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠢᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠤ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠹᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠬᠢᠮᠳᠠᠯ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠯᠳᠡᠭ ᠬᠦᠤ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠲᠠ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠲᠡᠷᠬᠡᠳᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠬᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠢᠳᠢᠳᠤ ᠵᠤᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠨᠢᠬᠡ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠮᠠᠰᠢᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ
ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠴᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠠᠷᠢᠯᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠡᠵᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠤ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠬᠡᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠠᠯᠠᠩ ᠰᠠᠯᠠᠩ ᠯᠤᠷᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠵᠧᠺ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠳᠬᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠠᠮᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠮᠠᠷᠳᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠨᠢᠬᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠱᠤᠸᠠᠰᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠴᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠭᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠠᠷᠧᠷᠳ᠋ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ︾
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠬᠦᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠢ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠬᠡᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠰᠤᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠢᠲᠢᠮ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠡᠸ᠋ᠳ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠳ᠋ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠲᠤᠷᠠᠨ ᠡᠬᠦᠳᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠫᠦᠯᠢᠳ᠋ᠽᠧᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠳᠠᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠯᠤᠰᠠᠨᠲ᠋ᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ
× × × × × × × × × ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .docx
× × × × × × × × × ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .docx
× × × × × × × × × ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠦᠯᠦᠰᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠤᠷᠺ ᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠨᠢᠰᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠴᠠᠪᠴᠢᠭᠰᠠᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠲᠦᠬᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠤ ᠲᠤᠮ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠦᠷᠦᠪᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠺᠧᠪᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠤᠭᠳᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠪᠤ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠮᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ
︵ᠶᠠᠫᠤᠨ︶ ᠫᠠᠭᠫᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ︶ - 9 ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ .wps
ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ - ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ -18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠷᠢᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠡᠰ 2019.4.11 ᠥ ᠮᠣ ᠶᠡ ᠰᠤ
ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ - ᠦᠷᠳᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ 2019.4.11 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠡ .docx
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ .docx
ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠥᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠮᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ 滿文金瓶_一百回_明笑笑生撰_清闕名譯_康熙四十七年序刊本 ︵三十冊︶ .pdf
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ 滿漢西廂記_四卷_元王德信撰_清闕名譯_康熙四十九年刊本.pdf
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠵᠤ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ 滿文太祖高皇帝本紀書_清闕名撰嘉慶二十四年鈔本.pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ︶ - 9 ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ .wps
ᠨᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠭᠦᠢᠯᠡᠰᠦ - ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠳᠤ︾ 2019.4.4.pdf
ᠨᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ︾ 2019.4.5.pdf
ᠳᠣᠯᠣᠳ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ︾ .pdf