ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠣᠷᠴᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 03
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 02
2. ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠪᠦ᠋ᠰ ᠲᠤ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-12.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-11.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-10.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-09.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-08.pdf
ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠬᠤᠨ ᠤᠳ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠠᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】拖雷伊金祭奠与拖雷伊金达尔扈特--拖雷伊金达尔扈特口述史资料探讨.pdf
ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠡ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】苏尼特蒙古语土话方言地理探究.pdf
ᠵᠠᠭᠦᠨ᠋ᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ 】试论准噶尔汗国的农业经济的发展.pdf
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠵᠢᠶᠧ 陈巴尔虎旗民族文化发展情况.pdf
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 21. ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ .wps
29. ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ .wps
9. ᠶᠠᠯᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
3. ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
28. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ .wps
27. ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ .wps
26. ᠵᠡᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .wps
25. ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ .wps
24. ᠲᠡᠮᠡᠤᠯᠤᠯ .wps
23. ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠲᠡ .wps
22. ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ .wps
21. ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ .wps
20. ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ .wps
20. ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ︵1︶ .wps
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 01
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ 2014.1 中国蒙医药 2014.1.pdf
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵6︶ .pptx
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵5︶ .pptx
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵4︶ .pptx
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵3︶ .pptx
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵2︶ .pptx
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵1︶ .pptx
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
23. ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
22. ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
21. ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠳ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
20. ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
19. ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠭ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
18. ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠭ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
17. ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
16. ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
15. ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
14. ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
13. ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
12. ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
11. ж,ч,ш ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
10. ж-з,ц-ч ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
9. Б,а ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
8. ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
7. ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡᠲᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
6. ᠬᠤᠣᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
5. ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
4. ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ 1-2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ︵2000.11︶ 蒙古文正字法公报.pdf
ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠷᠠᠾᠮᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ︵ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ︶
ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ
ᠴᠢᠦᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ︽ᠵᠦᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ︾ .pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ
ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ
ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1981.2
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1981.1
ᠬᠤᠷᠢ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠶᠢᠰᠦ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠰᠰᠢᠩᠳ᠋ᠪᠠᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠶᠤᠨᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠵᠠᠢ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠳᠥᠷᠪᠡ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
7. ᠡᠪᠲᠦ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
6. ︽ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ︾ ᠰᠦᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
5. ᠼᠢᠷᠺ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
4. ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
3. ᠢᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
2. ᠮᠠᠮᠤ ᠨᠠᠰᠢ ᠢᠷ᠎ᠡ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
1. ︽ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ︾ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠤᠳ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ 2 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠲᠦ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠴᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠬᠡᠪ
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ 1 ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
10. ᠡᠪᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠳᠠᠯᠭᠡᠷᠬᠦᠤ 】试论蒙古语语气词.pdf
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ | ᠣᠶᠣᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ 库伦旗蒙古民歌研究.pdf
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢᠲᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠰᠤᠭᠠᠢ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ | ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ 科尔沁左翼后旗海斯改苏木蒙古人方言独特词特征.pdf
ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ | ᠪᠣᠤ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ 接受视野中的科尔沁民歌研究.pdf
ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠦᠭᠡᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ 【 ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】清代阿拉善和硕特旗财政相关问题 — — 以阿拉善左旗扎萨克衙门蒙古文档案为中心的研究.pdf
ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ | ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ 巴林右旗蒙语授课中小学蒙古语使用情况.pdf
ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ | ᠣᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ 巴尔虎土语副动词与形动词研讨.pdf
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ 【 ᠰᠠᠴᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】浅谈关于阿鲁科尔沁次土语亲属关系词.pdf
ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ | ᠬᠥᠯᠥᠨ 巴尔虎民歌的种类与文化研究.pdf
1990 ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ | ᠾᠦᠩ ᠶᠠᠨ 1990年代蒙古文小说批评的研究.pdf
︽ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ︾ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ | ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 【参考消息】蒙文版初探.pdf
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠦ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠥᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ﹇【 ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】内蒙古广播电台蒙语广播发展史的研究.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ | ᠬᠠᠰᠭᠡᠷᠡᠯ ︽蒙古秘史︾ 人名旁译研究.pdf
ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ 【 ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】蒙古族现代诗歌研究.pdf
49. ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠤ ᠡᠵᠢ .wps
48. ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ .wps
47. ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠡᠴᠤᠳ .wps
46. ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .wps
45. ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ .wps
44. ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ .wps
43. ᠠᠷᠤ ᠴᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ .wps
42. ᠠᠮᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .wps
41. ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ .wps
40. ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤᠢ .wps
49. ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠤ ᠡᠵᠢ .wps
48. ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ .wps
47. ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠡᠴᠤᠳ .wps
46. ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .wps
45. ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ .wps
44. ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ .wps
43. ᠠᠷᠤ ᠴᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ .wps
42. ᠠᠮᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .wps
41. ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ .wps
40. ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤᠢ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 23. ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠲᠡ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 22. ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ .wps
29. ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ .wps
28. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 27. ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 26. ᠵᠡᠬᠦᠭᠳᠡᠵᠤ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 25. ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ .wps
39. ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ .wps
38. ᠠᠳᠡᠬᠦᠷᠡᠯ .wps
37. ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ .wps
36. ᠠᠳᠡ ᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ .wps
35. ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠲᠠᠮ᠎ᠠ .wps
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠠᠢᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ 【 ᠴᠠᠭᠠᠨᠰᠠᠷᠠ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】蒙古语骆驼名称研究.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠯᠣᠭᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ | ᠬᠠᠢ ᠮᠸᠢ ︽蒙古秘史︾ 的逻辑方法研讨.pdf
︽ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ | ᠬᠦᠦ᠋ᠷᠡᠭᠴᠢ ︽喀尔喀吉儒姆︾ 法哲学思想的研究.pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ 【 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 】 ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ 【 ᠷᠠᠮᠠᠶᠠᠨ᠎ᠠ 】 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠲᠠᠶᠠ ᠫᠷᠤᠪᠧᠰᠰᠤᠷ 蒙古史诗 ︽江格尔︾ 与印度史诗 ︽罗摩衍那︾ 的战争比较探究.pdf
3. ᠲᠣᠮᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
2. ᠳᠠᠩ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
1. ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
ᠬᠠᠺᠧᠷ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ︶
34. ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ .wps
33. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ .wps
32. ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ .wps
31. ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ .wps
30. ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ .wps
39. ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ .wps
38. ᠠᠳᠡᠬᠦᠷᠡᠯ .wps
37. ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ .wps
36. ᠠᠳᠡ ᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ .wps
35. ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠲᠠᠮ᠎ᠠ .wps
34. ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ .wps
33. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ .wps
32. ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ .wps
31. ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ .wps
30. ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ .wps
24. ᠲᠡᠮᠡᠤᠯᠤᠯ .wps
23. ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠲᠡ .wps
22. ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ .wps
21. ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ .wps
20. ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 21. ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 20. ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ .wps
29. ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ .wps
28. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ .wps
27. ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ .wps
26. ᠵᠡᠬᠦᠭᠳᠡᠵᠤ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .wps
25. ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ .wps
ᠠᠯᠤᠠᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ︵ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ︶ ᠴᠣᠭᠨᠠᠮᠵᠢᠯ
︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ︾ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ [1981-01]
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠦᠭ᠌ᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ︾ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠨᠢᠭᠡ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠬᠠᠷᠠᠱᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠵᠣ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠭᠵᠡᠪ 喀喇莎尔土尔扈特敖包祭祀.pdf
【 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 】 ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠦᠰᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ , ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠤ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 蒙古秘史时间范畴的旁译研究.pdf
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠭᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ 】试论汉译蒙中以蒙古语思维表达的技巧 — — 以 ︽汉蒙新词典︾ 为例.pdf
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ | ᠦᠷᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ 科尔沁左翼后旗阿古拉镇蒙古语方言形成的社会历史背景.pdf
ᠲᠤᠤᠯᠢ 【 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 】 ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠳ᠋ᠤᠷᠲ᠋ᠤᠷ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 【 ᠰᠠᠴᠠᠨ 】史诗 ︽江格尔︾ 中的萨满教世界动物.pdf
ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ | ᠣᠶᠣᠨ 近代中国蒙古文报刊探究.pdf
1. ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ .docx
ᠰᠡᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠭᠡᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ | ᠨᠠ᠊᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ 雕刻版蒙古文古籍装订形式.pdf
ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ | ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ 大蒙古国政治思想探究--以成吉思汗、窝阔台汗、贵由汗、蒙哥汗为例.pdf
ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠥᠴᠥᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ | ᠣᠶᠣᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ 达斡尔乌钦及其文化价值.pdf
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ ᠢ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠴᠦ᠋ᠯᠳᠥᠮ ᠤᠨ ︽ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ︾ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ 成吉思汗陵 ︽马奶祭文︾ 及洛桑楚臣 ︽马奶祭文︾ 比较研究.pdf
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】蒙古国文化诗歌在内蒙古的流传.pdf
ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠴᠥ᠋ᠯᠳᠥᠮ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠣ 察哈尔格西洛桑楚臣研究概述.pdf
【 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 】 ᠳᠤ ᠬᠢ ᠤᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 蒙古秘史动词的态旁译研讨.pdf
ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠢᠭ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ .pdf
ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠢᠭ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ .docx
ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠢᠭ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ .wps
ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠢᠭ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ .pdf
ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠢᠭ , ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ .wps
ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠢᠭ , ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ .wps
ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠢᠭ , ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ .wps
ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠬᠦᠰᠠᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠢᠦᠢ ᠷᠦᠩ ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】现代蒙古语祈使句的研究.pdf
ᠦᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠤᠴᠢ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】乌珠穆沁蒙古人传统本命年习俗及其现状研究.pdf
ᠤᠷᠠᠳ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠸ᠊᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ 】乌拉特口语与科尔沁土语语音比较研究.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠠᠷ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠦᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
10. ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
9. ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
8. ᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠪᠣᠢ︖ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
7. ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .docx
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠪᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ 关于科尔沁文化及文献信息中心建设.pdf
ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ | ᠭᠦᠸᠧ ᠶᠦᠩ ᠰᠢᠩ 古代蒙古人萨满教环保意识试析.pdf
ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠲ᠊᠂ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠵᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠤᠯ︾ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠬᠡᠪᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ | ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 嘎拉桑金巴蒙译 ︽育民甘露︾ 与察哈尔格布希蒙译之关系研究.pdf
【 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠷᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠯ 】蒙古人的禁忌习俗与生态文化.pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠷᠣᠯ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ | ᠣᠶᠤᠨ 俄日势力在蒙古地区的扩张与 ︽蒙话报︾ .pdf
8. ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
7. ᠣᠰᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
6. ᠪᠡᠯᠡᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
5. ᠵᠣᠴᠢᠨ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
4. ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1981.5
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1981.3
︽ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ︾ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ | ᠨᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ︽内蒙古生活周报︾ 蒙文版初探.pdf
︽ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ︾ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ | ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠤ ︽内蒙古日报通讯︾ ︵蒙文版︶ 历史研究.pdf
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠥᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ 【 ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ 】内蒙古电视台蒙语卫视的发展历程.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ | ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠨᠠᠪᠴᠢ ︽蒙古秘史︾ 叙事艺术研究.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ | ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ︽蒙古秘史︾ 熟语的研究.pdf
︵2 - 2︶ ᠣᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵2 - 1︶ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵1 - 2︶ ᠥᠷᠥᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ - ᠰᠧᠺᠢᠲ᠋ᠠᠢ ᠪᠠ ᠾᠦᠩᠨᠦ .pdf
︵1 - 1︶ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾
ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾
ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ︽ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡ︾ ᠰ᠊᠂ ᠠᠨᠤᠳᠠᠷᠢ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠ ︽ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡ︾ ᠰ᠊᠂ ᠠᠨᠤᠳᠠᠷᠢ .pdf
ᠶᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ︽ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡ︾ ᠰ᠊᠂ ᠠᠨᠤᠳᠠᠷᠢ .pdf
ᠪᠥᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ︽ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡ︾ ᠰ᠊᠂ ᠠᠨᠤᠳᠠᠷᠢ .pdf
6. ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
5. ᠴᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠦ᠂ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠦ︕ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
4. ᠪᠥᠲᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
3. ᠣᠭᠤᠳᠣᠩ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
2. ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠦᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠬᠦᠦ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
1. ᠦᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠰᠣᠶᠣᠯ 布里亚特婚庆民歌探析.pdf
ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ | ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ 巴林右旗民族教育的今昔比较研究.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠲᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠲ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ︽蒙古民俗多元文化结构︾ 的文化系统探析.pdf
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠮᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ 美国蒙古学研究第2次会议.pdf
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠳ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ 【 ᠬᠠᠯᠠ 】 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ 】满语、通古斯语和蒙古语巴尔虎布利亚特方言中的“哈拉”一词分析.pdf
ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ 【 ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ 】论卫拉特民歌中的三位英雄人物.pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠠᠳ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ 【 ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠲᠦᠯᠬᠡᠴᠢ 】 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ 【 ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠷ᠊᠂ ᠷᠢᠨᠽᠠᠨ 】蒙藏 ︽猪头卦师︾ 类型故事母题比较研究.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ︽蒙古秘史︾ 中的“burqanqaldun”解读.pdf
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠲᠧᠷ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠂ 论满蒙文化关系问题.pdf
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ᠂ 【 ᠪᠠᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ 】论科尔沁民歌中母亲形象.pdf
ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ 【 ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ 】论达尔罕旗蒙古民歌的独具特征.pdf
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠥᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠠ᠂ 【 ᠬᠤᠷᠴᠠ 】论库伦旗的历史演变.pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠂ 【 ᠮᠦᠩᠬᠡᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠤ 】论蒙古学学术论文中的汉文文献利用.pdf
ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠬᠡᠪᠰᠢ ᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠦ᠋ᠯᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ᠂ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 论察哈尔格西洛桑楚臣文学观.pdf
︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠡᠷᠢᠬᠡ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠹᠧᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ︽金篓︾ 中的蒙古史重要资料来源分析.pdf
︽ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ︾ ᠤᠨ ︽ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠪᠥᠯᠥᠭ︾ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠦ | ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ︽江格尔︾ 序诗版本及研究概括
︽ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ︾ ᠪᠠ ︽ᠱᠦᠢ ᠬᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ ︽江格尔︾ 和 ︽水浒传︾ 英雄比较分析
︽ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ | ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠤ ︽草叶集︾ 蒙译本分析以阿尔泰译 ︽草叶集︾ 为例
︽ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠤ | ᠣᠶᠣᠨᠪᠤᠯᠠᠭ “蒙文启蒙诠释”研究概述
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︹【 ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠪᠠᠶᠠᠷ 】蒙古语简单句句法结构树库的建设ConstructionofMongolsimplesentencestructuretreebank.pdf
ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠳᠮᠬᠤᠳᠰᠠᠷ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 蒙古语阿巴嘎、阿巴哈纳尔土话方言地图的研究.pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ 【 ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠮᠧᠢ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】蒙古语网络文学的调查研究.pdf
ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠨᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ 】扎鲁特蒙古语土话地理研究.pdf
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ | ᠼᠤᠤ ᠶᠠᠨ ᠫᠢᠩ 科尔沁右翼前旗地名的研究.pdf
ᠬᠤᠢᠳᠤ ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ 【 ᠪᠤᠤ ᠱᠤ᠋ ᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ 】原郭尔罗斯后旗蒙古人方言独特词特征.pdf
ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠯᠳᠠ 【 ᠦᠵᠠᠰᠭᠦᠯᠠᠩ 】伊金霍洛镇居民饮食习惯调查报告.pdf
ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠰᠢ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ 】燕子故事与蒙古文化中的燕子.pdf
ᠦᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠭᠦᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ 【 ᠭᠤ᠋᠂ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠢ 】乌珠穆沁部大迁移路线管窥.pdf
ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠢᠯᠠᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ 【 ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ 】卫拉特蒙古民歌心境表现特点.pdf
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠷᠦᠨ - ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ
ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ 【 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ 】 ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】英雄史诗 ︽阿拉坦嘎鲁海汗︾ 研究.pdf
【 ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠠᠷᠵᠠᠢ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ 】 ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯ 中国蒙古学阿尔寨国际学术研讨会综述.pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ 【 ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠠᠮᠢᠨᠪᠦ᠋ᠬᠡ 】昭乌达地区敖包祭祀的文化人类学探索.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-07.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-05.pdf
ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ - ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠢ .pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠾᠧ ᠶᠧ 】奈曼旗地名的民族文化内涵.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠨᠢ 【 ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠤ 】 ︽蒙古秘史︾ 汉字音写勘误.pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠳᠤ ᠪᠦᠳᠤᠴᠠ 【 ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠷᠰ 】蒙古语句法层次结构.pdf
ᠴ᠊᠂ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ᠳᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 论策_贺希格陶格陶的蒙古古代诗歌研究.pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠ 】蒙古人起汉名的思维特征.pdf
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ [ ] ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ 科尔沁口语中的虚词“”之义.pdf
【 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 】 ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ 【 ᠠᠷᠠᠮ 】 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠠᠪᠰᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ 】史诗 ︽江格尔︾ 中的兵器研究.pdf
︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ | ᠳ᠋᠊᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ︽蒙古源流︾ 蒙古文、满文、汉文版本研究.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠯᠲᠡ | ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ ︽蒙古秘史︾ 中的成吉思一词解析.pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠯ 【 ᠪ᠊᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ 】奈曼旗知名文人综述.pdf
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ︾ ᠳᠠᠬᠢᠯ | ᠪᠠᠢ ᠮᠸᠢ ᠿᠦᠩ 科尔沁萨满教的“五种生祭品”.pdf
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ | ᠰᠢᠦ ᠬᠤᠸᠠ 卡尔梅克语元音结构.pdf
ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ - ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ | ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠯᠲᠤ 喀喇沁 — 土默特方言与科尔沁方言的元音对应关系.pdf
ᠡᠯᠵᠢᠬᠡᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ︽ᠡᠯᠵᠢᠬᠡᠨ︾ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠬ᠊᠂ ᠯᠾᠬᠠᠪᠠᠪᠠᠶᠠᠷ 额力吉根喀尔喀历史及额力吉根称呼考.pdf
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︽ᠳᠢᠩᠬᠡᠷᠵᠠᠪ︾ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ | ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ 从民歌 ︽丁和尔扎布︾ 谈起蒙古长调歌曲的一种新形式.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ | ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠲᠤ 从 ︽蒙古秘史︾ 两种英文版本看文化差异.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ - ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠪᠣᠤ ᠯᠢ ᠵᠢᠦᠸᠠᠨ ︽卫拉特法典︾ 中的审判员和审判制度初探.pdf
ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠰᠠᠷᠮᠠᠬᠦᠨ 】清延在漠南蒙古设立帮办盟务一职探析.pdf
ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠂ 【 ᠲᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ 】清代八旗蒙古武举考试.pdf
ᠴ᠊᠂ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠳᠣᠷᠵᠢ 策_达木丁苏荣对蒙古学的贡献.pdf
ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 【 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 】 ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ 【 ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠴᠤᠷᠠ 】青海 ︽江格尔︾ 传承问题研究.pdf
ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠵᠡᠭᠦᠨ︾ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ | ᠸᠠᠩᠴᠤᠭ 阿尔泰语系游牧民族与 ︽尚左︾ 文化.pdf
ᠲᠠᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢ ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ 【 ᠴ᠊᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠷᠮ᠎ᠠ 】浅论德都蒙古都其卡传统及教育功能 — — 以甘肃省肃北蒙古族自治县德都蒙古为例.pdf
︽ᠰᠥᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠥᠰᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠴᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ | ᠰ᠊᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ︽察哈尔格西洛桑楚臣传︾ 研究
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ︾ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠲᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠪᠠ ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠠᠷ︶
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
ᠤᠶᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ
ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ - ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠢ .docx
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ 【 ᠦ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ 】蒙古人鹿崇拜缘由.pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 蒙古人的太阳崇拜研讨.pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠤᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠸ᠎ᠠ 】蒙古人的求雨习俗.pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ 1.1 ᠪᠠ 1.2.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ ﹇1980-06﹈
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ ﹇1980-01﹈
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠲ᠋ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠ
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠰᠣᠷᠬᠤ 3 .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ᠄ ᠤᠨᠳᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ - ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠢ 1980
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠲᠣᠯᠢ 2004
ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ 中共内蒙古自治区委员会机构名称蒙汉对照表 ︵最新标码︶ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ — ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ
ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ᠄ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ .pdf
︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ︾ 2005.4.27
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠮᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠭᠦᠦᠰᠢ ᠬᠠᠨ .pdf
1001 ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ
︽ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠢ︾ - ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠢᠯ ᠳᠤ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠧᠦ᠋ᠷᠥᠫᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 蒙西医结合诊治精神疾病.pdf
ᠪᠦᠬᠡ ᠯᠠᠢᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡᠢ 萨满的治病习俗.pdf
37 ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠮᠵᠢ 2018.11.11.pdf
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ
ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠦ ᠣᠰᠣᠯᠳᠠ - ᠮᠦᠯᠳᠦᠳᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠤᠯᠠᠭ .pdf
ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠬᠡᠪᠰᠢ ᠯᠤᠪᠰᠡᠩᠴᠦ᠋ᠯᠳᠦᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠳᠤ ᠲᠤᠯᠢ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠨᠣᠮ
2019 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠠᠷᠥᠩᠬᠡᠢ︶ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ .pdf
2019* ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠠᠷᠥᠩᠬᠡᠢ︶ ᠰᠡᠳᠦᠪ
photoshop ᠰᠤᠹᠲ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ — ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ︽ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠰᠦ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ︾ 应知应会常用满语2010.pdf