ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ︵ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ︶
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ︵ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ︶
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶
ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠨ
ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠥᠷᠨᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠩᠬᠠᠭ
ᠹᠢᠽᠢᠺ ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶
ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ
ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠰᠧ ᠮᠠ ᠴᠢᠶᠠᠨ
ᠢᠯᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪ
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ
ᠠᠯᠭᠧᠪᠧᠷᠡ ︵ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶
ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠵᠦᠩ
ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠲᠠᠬᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ
ᠡᠮ ᠲᠡᠭᠦᠭᠴᠢ ᠥᠬᠢᠨ
ᠴᠢᠳᠬᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠦᠯᠦ ᠠᠶᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ︵ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ
ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠯᠢᠺᠼᠢ
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ 中国的地理差异.ppt
选修1.6 ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠵᠢ .pptx
ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 班级诗歌比赛通知.pdf
ᠦᠨᠡᠰᠦᠭᠡᠯᠵᠡᠨ
ᠠᠷᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ .pdf
ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠬᠠᠨ ᠴᠦᠳᠡᠩ - ᠸᠠᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠᠨ 七根火柴-王愿坚.pdf
ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ﹀ 我知道-兀良哈 宝音图.pdf
ᠠᠯᠭᠤᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠡᠵᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ﹀ 额吉活佛.pdf
ᠲᠣᠳᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ &lt ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ &gt托忒文母亲节诗一首.pdf
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ﹀ 其其格 ︽母亲节来临︾ .pdf
ᠳ᠋᠊ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠥᠨᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ﹀ 献给母亲节.pdf
ᠠᠢ᠊ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ﹀ 那达慕-那木吉拉.pdf
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ .pdf
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ︵ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤᠢ︶ — ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠦᠲᠦ .docx
ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ — ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠦᠲᠦ .docx
ᠮᠥᠨᠳᠥᠷ — ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠦᠲᠦ .docx
ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ — ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠠᠨᠰᠦᠲᠦ .docx
ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠮᠤᠢ ︵ᠡᠴᠢᠭᠡᠴᠥᠥᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ︶ — ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠦᠲᠦ .docx
ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠷ᠎ᠡ — ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠤᠲᠦ .docx
ᠰᠠᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠴᠤᠤᠯ — ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠤᠲᠦ .docx
ᠬᠦᠬᠦᠷ — ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠤᠲᠦ .docx
ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠦ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠴᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤᠢ — ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠦᠲᠦ .docx
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ — ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠤᠲᠦ .docx
ᠨᠠᠮᠤᠷ — ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠤᠲᠦ .docx
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ — ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠤᠲᠦ .docx
ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤ — ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠤᠲᠦ .docx
ᠠᠨᠳᠠᠢ — ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠤᠲᠦ .docx
ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .docx
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .docx
ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠷᠠᠢ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .docx
ᠨᠦᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ .docx
ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ .docx
ᠥᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠲᠤ᠋ • ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠸ᠋ᠴᠢᠷ .docx
ᠠᠵᠠ ᠬᠡᠢᠮᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠰᠠᠢ︕ ᠷᠢ᠊ • ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ .pdf
ᠴᠥᠢᠵᠤᠩᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ – ᠣᠨᠣᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ 确精扎布老师唁电--斡仑科技.pdf
8.1.4 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ︵ᠥᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠰᠥᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ︶
8.1.3 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ
8.1.2 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ
8.1.1 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ
学案选修1.10 ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ .docx
选修1.10 ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ .pptx
ᠪᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ — ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠣᠲᠣ
ᠪᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ︵ᠡᠬᠡᠴᠦᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ︶ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠦᠲᠦ .docx
ᠪᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ︵ᠡᠬᠡᠴᠦᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ︶ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠰᠦᠲᠦ .docx
ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ
7.2.2 ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ
7.2.1 ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ
ᠰᠢ᠊ ᠶᠢᠨᠵᠤᠤᠷ ︵ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ – ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ
ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠣᠨᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ — — ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ
ᠪᠧᠲ᠋ᠢᠶᠦᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠥ ᠽᠧ ᠳ᠋ᠦᠩ 纪念白求恩---毛泽东.pdf
ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤ ︵ᠨᠠᠢᠮᠠ︶
ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤ ︵ᠶᠢᠰᠦ︶
ᠵᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠤᠶᠤᠯ .docx
ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠸ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠤᠶᠤᠯ .docx
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠤᠶᠤᠯ .docx
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠡ᠂ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠤᠶᠤᠯ .docx
ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠲᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠤᠶᠤᠯ 3.docx
ᠨᠣᠮ ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠤᠶᠤᠯ .docx
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠨᠠᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠤᠶᠤᠯ .docx
ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠤᠶᠤᠯ .docx
ᠠᠮᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠤᠶᠣᠯ .docx
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ – ᠵᠥᠪ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠠ᠊ • ᠫᠦᠷᠪᠣᠱ ︵ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ︶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ .pdf
ᠴᠥᠢᠵᠤᠩᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ – ᠤᠨᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ 确精扎布老师唁电--斡仑科技.pdf
ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠣᠨ ᠠᠢᠰᠤᠢ ᠱ᠊ ᠳᠡᠮᠴᠦᠭᠳᠣᠩᠷᠣᠪ 夏季来临.pdf
ᠲᠡᠷᠡᠰᠦ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 138 ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ .wps
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤ 2.pdf
2018 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ᠂ ᠪᠣᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠲᠤᠪ
2020 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠲᠤᠪ
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠲᠤᠪ
2018 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠲᠤᠪ
ᠠᠷᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ .pptx
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠶ᠎ᠡ – ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ 54青年节快乐-青年是时代先锋.pdf
︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ︾ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ – ᠯᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ 五四精神,薪火相传–李温都苏.pdf
ᠴᠥᠢᠵᠤᠩᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ – ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠱᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠫᠦᠷᠪᠦᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠠᠴᠠ 确精扎布唁电-bld.pdf
ᠡᠬᠡᠴᠦᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ Mini MBA ᠵᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠵᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ .pdf
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠲᠤᠪ
2018 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠲᠤᠪ
ᠴᠥᠢᠵᠤᠩᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ – ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠴᠠ .pdf
ᠴᠥᠢᠵᠤᠩᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ – ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ .pdf
ᠴᠥᠢᠵᠤᠩᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ – ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ .pdf
ᠴᠥᠢᠵᠤᠩᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ – ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ .pdf
ᠴᠥᠢᠵᠤᠩᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ – ᠲᠥᠪ ‍ᠤᠨᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ .pdf
ᠴᠥᠢᠵᠤᠩᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ – ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠴᠦᠵᠤᠩᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ – ᠪᠠᠳᠮᠠᠣ᠋ᠰᠣᠷ ᠤᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ﹀ ᠨᠣᠮ ᠠᠴᠠ .pdf
ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠦᠭ᠌ᠲᠠᠬᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ – ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ 贺老师唁电.pdf
ᠬᠠᠷᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ Kara Gyorgy ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ – ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ Kara bagshiin tuhai gashuudal.pdf
ᠴᠥᠢᠵᠤᠩᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ – ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ 唁电.pdf
ᠴᠥᠢᠵᠤᠩᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ – ᠴᠦᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠴᠠ emgenel Choijinjav.pdf
ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ .pptx
ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ .pdf
ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠥᠪᠯᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠯ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠤᠨ — ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠤᠭ᠌ .docx
ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ .ppt
ᠴᠥᠢᠵᠤᠩᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ – ᠲᠤ᠋ · ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠠᠴᠠ 确精扎布老师吊唁.pdf
ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ .docx
ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ .docx
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ .docx
ᠪᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ .docx
ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ .docx
ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠯᠠ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠫ᠊ • ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠫ᠊ • ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠬᠡᠢᠮᠥᠷᠢ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠫ᠊ • ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠪᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠥᠬᠦᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠶᠤᠮ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠫ᠊ • ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠬᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣᠭᠠᠵᠢᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠫ᠊ • ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠦ .docx
ᠰ᠊᠂ ᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ .docx
︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠠᠯ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠰ᠊ ᠪᠥᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ .docx
ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ .docx
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ — ︽5.4︾ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠤ • ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .pdf
ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ — ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠤ • ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .pdf
ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠢᠯ .pdf
4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠊ .docx
ᠰᠠᠢᠨᠸᠠᠴᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ︿ᠱᠠᠩᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ﹀ .docx
ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ — — ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
ᠴ᠊ ᠬᠤᠯᠠᠨ ︽ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ︾ .docx
ᠪᠤᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ – ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ 66 ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠯᠭᠤᠷ .docx
ᠦᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ – ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ 66 ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠯᠭᠤᠷ .docx
ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ – ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ 66 ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠨ ᠵᠤ᠋ ᠯᠢ .docx
ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ ᠯᠠᠪᠠᠯᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ .docx
ᠰᠠᠷᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︿ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ﹀
7.1.2 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ – ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ︶ – ᠬᠠᠰᠪᠣᠶᠠᠨᠲᠤ
7.1.3 ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠮᠥᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
7.1.3 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭᠳᠥ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠵᠠᠢ
ᠰ᠊ · ᠱᠠᠮᠠᠩ &lt ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ &gt- ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ .docx
ᠳᠣᠷᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ – ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ 道荣尕先生唁电.pdf
ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ – ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠪ᠊ • ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ .pdf
ᠬᠥᠬᠡ ᠵᠤᠪᠬᠢᠲᠦ ᠮᠣᠳᠣᠳ 3 ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠠ .pdf
ᠬᠥᠬᠡ ᠵᠤᠪᠬᠢᠲᠦ ᠮᠣᠳᠣᠳ 2 ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠠ .pdf
ᠬᠥᠬᠡ ᠵᠤᠪᠬᠢᠲᠦ ᠮᠣᠳᠣᠳ 1 ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠠ .pdf
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠬᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠪᠡ ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠠ .pdf
ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠠᠷᠲ 期中考试答题卡.docx
2021--2022 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ .docx
ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠣ • ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ .docx
ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠣ • ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ .docx
ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠣ • ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ .docx
ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ .pdf
ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ .pdf
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ︵27 ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠳ᠋᠊ ᠊ ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
学案选修1.5 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠨᠠᠮᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ .docx
选修1.5 ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠨᠠᠮᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ .pptx
7.1.1 ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠦ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠬᠤᠣᠰ .pptx
ᠬᠥᠬᠡ ᠵᠤᠪᠬᠢᠲᠦ ᠮᠣᠳᠣᠳ ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠠ .pdf
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠬᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠪᠡ ᠭᠠᠩᠪᠤᠯᠤᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠠ .pdf
ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ .docx
ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︿ᠰᠤᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠨᠢ ᠪᠠᠬᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ﹀ ᠣ • ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ .pdf
ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠣ • ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ .pdf
ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠭᠥᠶᠥᠭ ᠬᠠᠭᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠣ • ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ .pdf
ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ︾ ᠣ • ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠲᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ .docx
ᠨᠦᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠺᠦ᠋ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠳ᠋᠊ • ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ .docx
ᠰᠣᠯᠢᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠢᠺᠦ᠋ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠳ᠋᠊ • ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ .docx
ᠪᠣᠯᠵᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠺᠦ᠋ ᠤᠳ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠳ᠋᠊ • ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ .docx
ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠰᠠᠢ ᠰᠧᠷᠠᠨᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ .docx
ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠰᠧᠷᠠᠨᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ .docx
ᠬᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ ᠰᠧᠷᠠᠨᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠰᠧᠷᠠᠨᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ .docx
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠰᠧᠷᠠᠨᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ .docx
ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠣ • ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ .docx
ᠮᠢᠨᠥ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠣ • ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ .docx
ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠣ • ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ .docx
ᠢᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠰᠢᠶᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠣ • ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ .docx
ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠣᠨ᠎ᠠ ᠣ • ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ .docx
ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠰᠢᠪᠠ ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠮᠠᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 蒙译清代科尔沁部满文档案目录 ︵科尔沁左翼后旗部分︶ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ .docx
ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠢᠺᠦ᠋ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠳ᠋᠊ • ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ .docx
ᠳᠠᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠲᠦ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠳ᠋᠊ • ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ .docx
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
ᠬᠤᠲᠡ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠳ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ .docx
ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
ᠪᠠᠶ᠋ᠷᠥᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠰ᠊ • ᠥᠯᠵᠡᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
7.1.1 ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠬᠤᠣᠰ
7.2.1 ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ
7.1.2 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ
学案语法1 ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ .docx
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠥᠭᠦᠷᠡᠩᠰᠠᠢᠬᠠᠨ .pdf
计算机与信息工程-小区物业管理系统的设计与实现 -皑润.doc
学案作文2 ᠳᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠶ᠎ᠡ .docx
学案作文 ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ .docx
学案选修1.12 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠦ .docx
学案选修1.15 ᠡᠭᠡᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ .docx
作文课 ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pptx
选修1.12 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠤ .pptx
语法课 ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ .pptx
作文课 ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠶ᠎ᠡ .pptx
选修1.15 ᠡᠬᠡᠴᠦᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ .pptx
ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠦᠷ ᠭᠤᠶᠣᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ .pdf
ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ .pdf
ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ .pdf
ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ .pdf
ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ᠂ .pdf
ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ – ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ .pdf
ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠮᠢᠨᠦ︾ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ︾ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︾ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢ︾ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠴᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠴᠠᠰᠤ︾ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠴᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠴᠠᠰᠤ︾ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠴᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠴᠠᠩ ᠱᠠ ᠬᠤᠲᠡ︾ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠨᠠᠭᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠣᠲᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ︾ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠳᠤ ᠹᠦᠩᠺᠼ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠳᠤ ᠹᠦᠩᠺᠼ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦᠰᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦᠰᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠹᠦᠩᠺᠼ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠹᠦᠩᠺᠼ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠭᠴᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠶᠤᠰᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠭᠴᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠶᠤᠰᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠵᠢᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠢᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠵᠢᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠢᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠳᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠳᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭᠳᠥ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭᠳᠥ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠣᠭᠲᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠣᠭᠲᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠡᠮᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠳᠥᠷᠰᠤᠯᠡᠬᠦ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠡᠮᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠳᠥᠷᠰᠤᠯᠡᠬᠦ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠭᠧᠣᠮᠧᠳ᠋ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠷᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠭᠧᠣᠮᠧᠳ᠋ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠷᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠪᠥᠬᠦᠯᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠪᠥᠬᠦᠯᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶
ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠪᠤᠭᠳᠠ ᠠᠪᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ .pptx
学案选修1.4 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠪᠡᠯ .docx
选修1.4 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠪᠡᠯ .pptx
ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤ ︵ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ︶
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤ ︵ᠠᠷᠪᠠ︶
ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠲᠣᠲ᠋ᠧᠮ .pdf
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ .pdf
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ .pdf
ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠯ .pdf
ᠲᠣᠷᠤ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠳ .pdf
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦ .pdf
ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ .pdf
ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ .pdf
ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ .pdf
ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ .pdf
ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ .pdf
ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ ᠴᠤᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠣᠷᠭᠢᠯ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠪᠤ .pdf
ᠨᠠᠫᠤᠯᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠾᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠳᠤᠤᠷᠠᠲᠦ .pdf
ᠨᠠᠫᠤᠯᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠾᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ .pdf
ᠦᠯᠦ ᠰᠦᠬᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠳ .pdf
ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ .pdf
ᠤᠷᠤᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ .pdf
ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠡᠮᠧ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ .pdf
学案选修1.3 ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠮᠣᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ .docx
学案必修4.10 ᠯᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠹᠦ᠋ ᠳᠤᠷ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠤ .docx
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ pdf
01-031 ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ .pdf
31 ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠥᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ pdf
30 ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯᠲᠠ᠂ ᡂᠢ ᠭᠤᠷᠲᠢᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ .pdf
29 ᠬᠤᠷᠢ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ .pdf
28 ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠪᠠ ᠲᠥᠪ ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ .pdf
27 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
26 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ .pdf
25 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ : ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ .pdf
24 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠥᠬᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ᠂ ᠷᠣᠮᠪ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ .pdf
23 ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ : ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ ᠪᠠ ᠵᠢᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠢᠨ .pdf
22 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
21 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠹᠦᠩᠺᠼ .pdf
20 ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠦᠰᠲᠡᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
19 ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ .pdf
18 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ .pdf
17 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠥ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ .pdf
16 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ .pdf
15 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠭᠧᠣᠮᠧᠲᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ᠂ ᠣᠭᠲᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ .pdf
14 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ pdf
13 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
12 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠪᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ .pdf
11 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠲᠦ ᠹᠦᠩᠺᠼ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
10 ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠠᠭ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
09 ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠠ ᠹᠦᠩᠺᠼ .pdf
08 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ︵ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ︶ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
07 ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠦ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
06 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ pdf
05 ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ︵ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ︶ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
04 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ .pdf
03 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ .pdf
02 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ .pdf
01 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠤᠳᠠᠲᠦ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
学案选修1.3 ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠮᠣᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ _ ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠲᠠᠰᠤ .docx
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ . ︽ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ︾ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
学案选修1.2 ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ .docx
选修1.2 ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ .pptx
学案选修1.1.2 ᠤᠯᠠᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠬᠡᠢᠰᠦᠭᠳᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ .docx
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 10.pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 8.pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 7.pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 6.pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 5.pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 4.pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 3.pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 2.pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 1.pdf
ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
三说 ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ . ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ pdf
16.3 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ .ppt
16.2 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ .ppt
16.2 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ppt
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ︾ .pdf
︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ︾ ᠸᠧᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠵᠣᠳᠤᠭ .pdf
ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
ᠱᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠭᠲᠣ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
︽ᠥᠬᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ︾ ᠵᠢᠦ ᠶᠦᠸᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ︾ .pdf
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠠᠢᠨ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ .pdf
ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠰᠦ .pdf
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠹᠦᠵᠢᠨᠤ᠋ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠯᠠᠲᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ .pdf