ᠸᠠᠨᠳᠤᠯᠢᠨ · ᠸᠠᠨ · ᠳ᠋ᠷᠬᠤᠨ ︵ᠠᠮᠤᠷᠢᠺᠠ︶ - ︽ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠯ︾ .pdf
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 5. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷᠲᠡᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 4. ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 3. ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 2. ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ .wps
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠣᠢ
bodhicary-avatara ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ - NICHOLAS POPPE
[ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ] ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ - ᠤᠳᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠪᠡᠶᠡᠲᠡᠨ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠦᠶᠡᠲᠡᠨ
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 5. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷᠲᠡᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 4. ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 3. ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ .wps
ᠯᠦᠩᠳᠦᠪ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ 4᠄ ᠰ᠊ · ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ︿ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ﹀ .wps
7. ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠳᠣ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ - ᠰᠠᠷᠠᠨ 准确把握我国统一的多民族国家基本国情 ︵萨仁︶ .pdf
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ 3 - ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨᠲᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠭ - ᠯᠢᠦ ᠵᠧᠦ 1961 - ᠮᠥᠩᠬᠡᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .pdf
ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠪᠤᠢ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠴᠠᠭ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ - ᠺᠢᠷᠢᠯ
︽ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠢᠢᠳ︾ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠤᠯ
Vladimir zoff᠄ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ
Vladimir zoff᠄ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢᠭᠡ
ᠲᠣᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ
ᠳ᠋᠊ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ ᠴᠠᠭ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ - ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 10. ᠡᠬᠡ ᠦᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 9. ᠦᠤᠷ ᠴᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 8. ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ .wps
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ 3 - ᠨᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ - ᠰᠦᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ 1963.pdf
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 2. ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 1. ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ .wps
ᠯᠦᠩᠳᠦᠪ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ 3᠄ ᠮ᠊ · ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ︿ᠡᠷᠢᠯᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ﹀ .wps
ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 18. ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 17. ᠡᠵᠢ — ᠬᠤᠷᠳᠤ .wps
6. ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠮᠥᠷᠳᠡᠯᠭᠡ - ᠠ᠊ ᠦᠷᠭᠡᠨ 民族区域自治制度的形成和发展历程 ︵乌力更︶ .pdf
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ 3- ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ - ᠧᠦ ᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ 1962 - ᠮᠥᠩᠬᠡᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .pdf
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 9. ᠦᠤᠷ ᠴᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .wps
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 8. ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ .wps
[ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ] ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ - ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢᠲᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠲᠡᠨ
ᠪ᠊ · ᠳᠤᠭᠮᠢᠳ - ︽ᠦᠷ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︾
ᠠ᠊ · ᠲᠤᠯᠰᠲ᠋ᠤᠢ - ︽ᠤᠷᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ︾
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ - ᠪᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ 蒙古秘史中的梦姓氏.wps
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠣᠯᠣᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
ᠵᠣᠯᠠᠴᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠷᠠᠮᠪᠠ
5. ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ 内蒙古自治区人民政府办公厅关于金融支持乡村振兴战略的指导意见.pdf
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ 3 - ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠬᠢ ᠠᠢᠯ - ᠵᠧᠦ ᠯᠢ ᠪᠥᠸᠧ 1957 周立波 ᠮᠥᠩᠬᠡᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .pdf
ᠯᠦᠩᠳᠦᠪ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ 2 ᠴᠢᠮᠡᠳᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ﹀ .wps
ᠰᠢᠯᠦᠭ - ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ .wps
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠦ ᠲᠠᠢᠯᠪᠦᠷᠢ
4. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ︽ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠧᠲ + ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ - ᠨᠣᠮᠢᠨ 内蒙古“互联网+畜牧业”发展研究 ︵诺敏︶ .pdf
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ 3 - ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠦ ᠡᠪᠡᠰᠦ - ᡁᠢ ᠰᠢᠶᠠ 1950 ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ︵ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠤᠰ ᠢ ᠲᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ︶ 初中历史教案 ︵抗美援朝︶ .pdf
ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︶
ᠰᠢᠯᠦᠭ - ᠲᠤᠶᠢᠭ ᠲᠤᠶᠢᠭ ᠲᠤᠶᠢᠭ .wps
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠳ
3. ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ - ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠳᠣᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ 牧民专业合作社发展中存在的问题及对策建议 ︵白嘎利等︶ .pdf
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ 3 - ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ - ᠰᠦᠨ ᠯᠢ 1949.pdf
ᠰᠢᠯᠦᠭ - ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ - ᠨᠠ᠊ · ᠰᠠᠶᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠣ .wps
ᠣᠨᠣᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
2.40 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ - ᠰᠦᠨ ᠵᠢᠶᠧ 40年党的建设的基本经验 ︵孙杰︶ .pdf
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ 3 - ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠦᠯᠬᠦ - ᠵᠣᠣ ᠰᠤ᠋ ᠯᠢ 赵树理1950 ᠴᠡᠪᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .pdf
1. ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ - ᠵᠧᠨ ᠵᠠᠨ ᠮᠢᠨ 意识形态工作强起来的战略任务 ︵甄占民︶ .pdf
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ 3 - ᠰᠦᠩ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ - ᠰᠢ ᠿᠥᠩ 宋老大进城 西戎 1955.pdf
ᠪ᠊ · ᠳᠤᠭᠮᠢᠳ - ︽ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ︾
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠨᠤᠭᠤᠳ
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ
ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ
ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ .docx
ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠂ ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠢ .docx
ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ .docx
ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ 布小林主席参加政协蒙古语讨论组分组讨论.docx
ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ 129 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 蒙古语名词术语总第129号 2017.12.28.pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ 128 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 蒙古语名词术语总第128号 2017.11.27.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ - ᠪᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ 蒙古秘史中的蒙古姓氏 .docx
ᠮᠦᠰᠯᠢᠮ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠠ᠊ ᠵ᠊ ᠵᠳᠠᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ
ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠾᠷ᠊ ᠵᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰ᠊ ᠵᠡ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ .pdf
ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 1905 ᠣᠨ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ .docx
ᠰᠠᠯᠠᠳᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠬᠠᠮᠢᠨᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠ ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ 1221–1410
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠡᠾᠤ᠋ ᠵᠩᠨᠤ᠂ ᠸᠢᠺᠢᠩ .pdf
GB 25914-2010 ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 【2011版信息技术 传统蒙古文名义字符、变形显现字符和控制字符显现规则】
13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠲᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ .pdf
ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠪᠠ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ .pdf
ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ .pdf
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠᠲᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ .pdf
ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ .pdf
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠮᠯᠦᠺ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ — ᠭᠠᠨᠰᠦ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ .pdf
ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠨ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ .pdf
ᠵᠡᠪᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠪᠠ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠺᠠᠤᠺᠠᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .pdf
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠯᠮᠧᠨ᠋ᠲ .pdf
ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ .pdf
ᠫᠠᠭᠪᠠ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ .PDF
ᠣᠷᠤᠰ ᠪᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ .pdf
ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ - ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ .wps
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠ 13 ~ 14 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠤᠤ ᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ .pdf
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ .pdf
ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠲᠣᠯᠢ
ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ︾ ᠣᠳᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ
ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ .pdf
ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ .pdf
ᠢᠷᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠲᠤᠳ 1206−1335.pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .pdf
ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠣᠷᠤᠰ᠂ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ 1220-1335.pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢ ᠶᠣᠰᠤ 1251 — 1259.pdf
ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠳᠣᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠪᠠᠷ — ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠲᠡᠢ .pdf
︽ᠲᠣᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠈
ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠣᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ︵1274᠂ 1281 ᠣᠨ︶ .pdf
ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ .pdf
ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ
ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠲᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠨᠳᠤᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠮᠦᠬᠦᠯ
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠯ 1190 ~ 1400
ᠺᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠠᠯᠧᠰᠲ᠋ᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ 1260
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ 1200 ~ 1350
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠢ ᠮᠣᠯᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .pdf
ᠲᠣᠳᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠢ 1915 ᠣᠨ
1949 ᠣᠨ ᠤ ︽ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ︾ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠ᠊ ᠨᠢ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ .
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠦᠪ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠣᠯᠢ ᠊ ᠁ ᠅ ᠉ ᠁‍ᠯ ᠁ ᠷ᠊ ᠁‍ᠰ # ᠁ ‍ᠯ᠊ 褐
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠣᠯᠢ
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠣᠳᠣ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢ 1866 ᠣᠨ # ᠁ #巰 ᠆ ᠀ # ᠀ ᠉
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ 1911 ᠣᠨ ᠈ ‍ᠠᠯ᠊ ᠀ ᠊ᠠ᠊ ᠉ ᠕ ‍ᠠ᠊ ᠅ ᠉ ‍ᠠᠷ
2019 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ 8.pdf
2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠄ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠯ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ .docx
ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠣᠶᠣᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 2019.4.23.pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠣᠶᠣᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 2019.4.23.pdf
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠬᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠰᠤ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠣᠷ .wps
ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ .txt
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 12-13.pdf
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠢᠯᠲᠠ 9-11.pdf
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠢᠯᠲᠠ 4-8.pdf
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ 2.pdf
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ .docx
ᠮᠥᠩᠬᠡᠭᠠᠯ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ .docx
ᠮᠥᠩᠬᠡᠭᠠᠯ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠤᠨ ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ︾ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ 【 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ 】.docx
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠳᠥᠲᠥᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠨᠦ .docx
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠢ ᠰᠥᠨᠥᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠨᠦ .docx
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤ .docx
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠤᠭ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ .docx
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠤᠭ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ .docx
ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ︾ ᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ .docx
2019 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ︵ᠬᠡᠰᠡᠭ︶
ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ︵ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ︶ — ᠲᠣᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ
ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ︵ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ︶ — ᠤᠷᠠᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ
ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠯᠡᠰᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 2019 ᠣᠨ .docx
ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ
ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠺᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ .docx
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠤᠷ ᠮᠥᠷᠭᠦᠮᠦ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ .wps
ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ Монгол хэл 蒙古语.docx
ᠣᠨᠣᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠦᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ _20190108102113.pdf
ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ .pdf
︽ᠡᠩ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠣᠳᠣ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ - ᠮ᠊ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2009.4
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ
ᠤᠴᠠᠷᠠᠯᠲᠦ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠤᠨ ︽ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠪᠤ ᠫᠧᠷᠯᠠᠢ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2015.1 评介乌其拉图教授的 ︽匈奴语研究︾ .pdf
ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠵᠢᠷ ︵ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠢᠭ︶ pdf # ᠀ ᠈ ᠀ ‍ᠨ᠋᠊ 褐 ᠈᠂ _ ᠀‍ᠷ
ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠬᠢᠨ ᠠᠩᠭᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ
ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠ ᠡᠷᠯᠢᠵᠡ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ Word ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠄ J. K. Rowling
ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠ ᠰᠢᠳᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ Word ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠄ J. K. Rowling
ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠ ᠹᠧᠨᠢᠺᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ Word ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠄ J. K. Rowling
ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠥᠷᠦᠭᠡ Word ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠄ J. K. Rowling
ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠ ᠭᠠᠯ ᠲᠤ ᠴᠣᠮᠣ Word ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠄ J. K. Rowling
ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠ ᠠᠽᠺᠠᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠯ Word ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠄ J. K. Rowling
ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠ ᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ Word ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠄ J. K. Rowling
ᠸᠢᠺᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠭ
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ -- ᠲᠠᠬᠢᠮᠳᠠᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ -- ᠰᠣᠯᠬᠠᠷᠨᠢ ᠷᠧᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ -- ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ -- ᠪᠣᠳᠢᠰᠢᠸ᠎ᠠ ᠴᠠᠷᠶ᠎ᠠ ᠠᠸᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ -- ᠥᠯᠵᠡᠢᠲᠦ ᠰᠣᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ 2019 ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ .wps
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠶᠠᠩᠯᠢᠷᠬᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠬᠥᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ -- ᠬᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠨᠢᠪᠠᠰ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠯᠢᠫ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ - ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 2019.1.4.pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ -- ᠬᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ ᠷᠧᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ -- ᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠣᠩ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ -- ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠭᠠᠮᠵᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
︽ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ︾ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ -- ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠵᠢᠬᠦᠨᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ -- ᠰᠢ ᠨᠢᠩ ᠣᠩ ᠲᠠ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ -- ᠴᠠᠩ ᠶᠢᠩ ᠱᠣᠢ ᠷᠧᠨ ᠣᠷᠢᠳᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠱᠠᠭᠵᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ 2019.pdf
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠤᠬᠡ ︵ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ︶ ᠆ ‍ᠠ᠊
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠺᠤᠯᠠᠰ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠲᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠢ ᠸᠧᠢ ᠭᠦᠩ ᠳᠠᠬᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠶᠢᠰᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ .pdf
ᠮᠠᠶᠠ ᠳᠦᠷᠰᠦᠲᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ | ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ︶ Introduction to Maya Hieroglyphs.pdf
5. ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ -2018.7.18
2. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ 40 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ - ᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠽᠧ᠂ ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠭᠠᠩ᠂ ᠭᠥᠸᠧ ᠴᠢ ᠭᠤᠸᠠᠩ᠂ ᠴᠢ ᠰᠢᠦ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ
1. ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠭᠠᠢ - ᠾᠧ ᠢ ᠲᠢᠩ᠂ ᠴᠢ ᠰᠢᠦ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ
8. ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ - ᠵᠠᠩᠭᠠᠨᠣᠷᠪᠤ 搞好乡村治理 建设美丽新农村 ︵张嘎诺日布︶ .pdf
7. ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠷᠠᠮᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ - ᠬᠠᠰᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 建设敢于担当的新时代干部队伍 ︵哈斯图雅︶ .pdf
6. ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ - ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ 简论近代蒙古族文论启蒙思想发展 ︵阿拉坦巴根︶ .pdf
4. ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ - ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠷᠰ 宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要意义 ︵查干巴日斯︶ .pdf
3. ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠦᠦ 习近平新时代中国特色社会主义思想的重大理论创新 ︵达日夫︶ .pdf
ᠺᠠᠤᠺᠠᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ - ᠯᠦ ᠮᠢᠩ ᠾᠦᠢ 1990 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 清代蒙古史_卢明辉.pdf
ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭᠯᠡᠯ - ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ - ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠ 2015
ᠪᠷᠠᠾᠮᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠬᠠᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ - ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠴᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠪᠡ .pdf
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠩᠲᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ - ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ 2018.12.pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ - ᠳ᠋ᠠ᠊ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .pdf
ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠴᠦ᠋ᠳᠠᠨ ᠤ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ︾ ︵ᠤᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ︾︶ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 蒙古风俗鉴_罗布桑却单_赵景阳汉译版1988.pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ 2012.12.28-30.pdf
︽ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ︾ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡ
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠯ᠊ . ᠢ ᠴᠡᠸᠢᠺᠥ᠋ᠸᠠ 1991 ᠣᠨ
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠦᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ︵ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ︶
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠬᠤ ᠣᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ︵ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ
ᠶᠢᠰᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ 冬至.pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ - ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠰ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 2019.1.5.pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠥᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ︾ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 2018.12.20.pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ 蒙古族文学家哈斯宝和他的译著- ᠢᠷᠡᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1979.1-2.pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠪᠣᠭ 蒙古人的姓氏- ᠢᠷᠡᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1977.2.pdf
ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ - ︽ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠪ᠊᠂ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ 书评蒙译 ︽圣武亲征录︾ - ᠢᠷᠡᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1983.2.pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ 内蒙古古代史的若干问题 - ᠢᠷᠡᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠯ 1986.pdf
ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠤ᠂ ᠪᠤᠤᠬ᠎ᠠ 额尔古纳、巴尔虎布特哈-- ᠢᠷᠡᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ 1981.1.pdf
ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠩᠬᠢᠢᠨ 额济纳、阿拉善、杭锦- ᠢᠷᠡᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ 1981.2.pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ 古蒙古语月名- ᠢᠷᠡᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1978.1.pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠢ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠱᠢᠪᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵ᠊ . ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ . ᠠᠩᠭᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠠᠪᠰᠦᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︶
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ︵ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠠ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ︶
ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠣ . ᠬ᠊ . ᠮᠠᠺᠠᠷᠣᠸ᠎ᠠ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠷᠰᠤᠲᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ ᠤ . ᠪᠠᠰᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ 1940 ᠣᠨ ︵ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ︶
ᠴᠢ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯᠬᠦ 起辇谷和古连勒古- ᠢᠷᠡᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1987.3.pdf
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ 中国北方民族与蒙古族族源- ᠢᠷᠡᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1980.1.pdf
ᠮᠣᠷᠣᠴᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ 莫那察山与金册 - ᠢᠷᠡᠨᠵᠢᠨ ︽ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ - ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠸᠠᠯᠲ᠋ᠧᠷ ᠾᠡᠢᠰᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠢ ᠳᠤ︾ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ 1993.pdf
ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠤᠳ 元代蒙语音译汉字的惯例- ᠢᠷᠡᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1982.4.pdf
ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ 回鹘体蒙古文和古蒙古语语音- ᠢᠷᠡᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1977.1-2,1978.1.pdf
ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠥᠪ︾ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ .pdf
ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠢᠷᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠢ ᠪ᠊ . ᠬ᠊ . ᠲᠣᠳᠠᠶᠡᠸ᠎ᠠ ︵ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ︶
ᠿᠧᠦᠿᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠰᠠᠷ 柔然拾零- ᠢᠷᠡᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1992.1.pdf
ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠦᠵᠢᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 元代硬译公牍文体- ᠢᠷᠡᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1978.2.pdf
10-12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠭᠤᠯ 关于10-12实际的孛斡勒- ᠢᠷᠡᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1981.3.pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ︽元朝秘史︾ 及其复原 - ᠢᠷᠡᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ 1987.pdf
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠲᠠᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠶᠠᠯ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ 1907 ᠣᠨ
ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳ᠋᠊ . ᠺᠠᠷᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ
ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠵᠢ ᠲᠦᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ - ᠴᠣᠭᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ︽ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾ 2014.5.pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ - ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠰ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠤ . ᠺᠷᠤᠴᠢᠺᠢᠨ 2006
ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠠ . ᠨᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ .. ᠨ᠊ . ᠸᠠᠴᠢᠷᠣᠪ 1994
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ 1-2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ︵ᠨᠢᠭᠡ - ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ 2000.11 蒙古文正字法公报规范词-2000年
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠣᠳᠣ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤ ᠲᠣᠯᠢ ᠯᠢᠲ . ᠠ . ᠢᠺᠤᠨᠨᠢᠺᠣᠸᠠ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠠ 1895 ᠣᠨ
ᠣᠨᠣᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ .docx
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠣᠯᠢ 1911 ᠣᠨ ᠳ᠋᠊ . ᠫᠥᠽᠳᠢᠨᠢᠶᠧᠪ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ
ᠪᠣᠷᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ
ᠸᠧᠩ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠧᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ︶ 翁独健译:明治以后日本学者研究满蒙史的成绩.pdf
ᠱᠠᠭᠵᠠᠮᠤᠨᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠴᠦᠬᠦᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠠᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠠᠷᠢ ᠪᠣᠯᠠᠢ .pdf
ᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠯ .docx
ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ︹ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ︺ .pdf
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ 4.pdf
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ 3.pdf
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ 2.pdf
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ - ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ .pdf
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ - ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ .pdf
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠢᠮᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ︹ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ︺ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ︹ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ︺ .pdf
ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ WORD ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ - ᠦᠯᠵᠡᠢᠳᠠᠯᠠᠢ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ .pdf
ᠬᠡᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠥᠨᠴᠥᠭ᠂ ᠣᠭᠲᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ .pdf
ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ .pdf
ᠪᠤᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ .pdf
ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠦ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ᠂ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠲᠤ ᠹᠦᠩᠺᠼ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ .pdf
ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ .pdf
2012 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠡᠰᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
2012 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠡᠰᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ .pdf
05 ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ .pdf
04 ᠪᠤᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ .pdf
03 ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ .pdf
02 ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠣᠷᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ
ᠶᠢᠰᠦᠳᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠲᠦᠰᠲᠡᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠤ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ .pdf
ᠵᠢᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠢᠨ ᠪᠠ ᠱᠠᠳᠣᠯᠵᠢᠨ .pdf
ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠲᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦ .pdf
ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ .pdf
ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ .pdf
ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ .pdf
ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠦᠨᠴᠦᠭᠲᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ .pdf
ᠲᠡᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮᠠᠭ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠫᠠᠪᠯ᠎ᠠ᠂ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠴᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠸᠡᠳ᠋ᠯᠠᠨᠠ 2002
ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠴ᠊᠂ ᠳ᠋᠊ ᠨᠣᠮᠢᠬᠠᠨᠣᠪ 1935 ᠣᠨ ᠲᠠᠱᠺᠢᠨᠲ᠋ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ︵ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ︶
ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠲᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠢ︾ - ᠴᠦᠵᠤᠩᠵᠠᠪ᠂ ᠲᠤ᠋ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ 1979.5
01 ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ .pdf
ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠤᠭᠤᠳ ︵ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ︶
ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ — ᠦᠰᠦᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 1590-2010 [ ᠨᠠᠷᠠᠩ᠊ ᠣᠠ᠋᠂ ᠺᠷᠢᠪᠪ ] ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ︶
ᠬᠠᠮᠨᠢᠭᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ ᠨᠤᠭᠤᠳ .docx
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ
ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ — ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ︶
ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ — ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠧᠷ ᠸᠣᠸᠢᠨ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ︶
ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ The Historical context to the Huis Tolgoi inscription -Étienne de La Vaissière ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ︶
ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢ ᠰᠠᠩᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ - ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠶᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃
ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠰᠠᠢᠷᠠᠮ ︵ᠲᠣᠳᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ︶
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ .pdf
ᠪᠤᠳᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ︵ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ — ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠩᠷᠣᠪ ᠣᠴᠢᠷᠨᠣᠧ
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ︶ 1. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ︽ᠨᠤᠲᠤᠭ︾ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ Ebul ᠬᠦᠴᠦᠨ .docx
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠲᠠᠢ ᠺᠠᠫᠢᠲ᠋ᠠᠨ
ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ 3
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ -- ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠭᠥᠶᠥᠭ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡ
ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ
ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠡᠴᠡᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ 2018.12.24 ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ
ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ 2018.12.15 ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ
ᠷ᠊ ᠴᠦᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠣᠳᠬᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ︽ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ︾ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠥᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
ᠢᠮᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ
ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠲᠣᠯᠢ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ
清内秘书院蒙古文档案汇编汉译
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ︵ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠭ︶
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ 2
ᠶᠠᠭᠰᠠ
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠮ᠎ᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠬᠦᠦ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ