TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .7.21 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .7.14 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .6.30 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .6.16 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .6.2 ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2008 .5.26 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶
ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ — ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ
ᠲ᠊ · ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠄ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
ᠲ᠊ · ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠄ ᠨᠣᠮ ᠣᠩᠰᠢᠶ᠎ᠡ
ᠲ᠊ · ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠄ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠪᠤᠳ — ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ 新蒙文语法.pdf
Microsoft ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ 微软新蒙文输入法教程.pdf
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠳᠥᠷᠪᠡ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠲᠠᠪᠤ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠨᠠᠢᠮᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠳᠥᠷᠪᠡ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠳᠥᠷᠪᠡ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠲᠠᠪᠤ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .docx
30 ᠪ᠊ · ᠪᠦᠷᠢᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠤᠨᠠᠭᠠᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ︾ .wps
29 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠠ ᠭᠡᠭᠡᠠ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠲᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠠ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦ︾ .wps
28 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠤᠪᠤᠠ ᠬᠦᠩ︾ .wps
27 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠥᠩ︾ .wps
26 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠤᠨᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠠ︾ .wps
25 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠱᠦᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠱᠦᠭᠦᠮᠡᠭ︾ .wps
24 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠤᠷᠠᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ︾ .wps
23 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠤᠨᠠ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ - C ᠠᠪᠲᠠᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ︾ .wps
22 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠤᠨᠠ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ - B ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ︾ .wps
21 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠤᠨᠠ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ - A ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠢ︾ .wps
20 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠰᠠᠩᠲᠤ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ︾ .wps
19 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠴᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠮ︾ .wps
18 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠤᠨᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ︾ .wps
17 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠭ︾ .wps
16 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠬᠠᠪᠤᠲᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠲᠤᠭ︾ .wps
15 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠬᠠᠪᠤᠲᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ︾ .wps
14 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠬᠠᠲᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ︾ .wps
13 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠴᠢᠭ︾ .wps
12 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠬᠤᠩᠭᠢᠯ︾ .wps
11 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠲᠠ︾ .wps
10 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠦᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ︾ .wps
9 ᠵᠢᠷᠠᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠤᠨᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ︾ .wps
8 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠤᠷᠠᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ︾ .wps
7 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠦᠡᠲᠦᠷ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠩᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ︾ .wps
6 ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷ᠎ᠡ︾ .wps
5 ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠭᠡᠷ︾ .wps
4 ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠡᠵᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ︾ .wps
3 ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ︾ .wps
2 ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠳᠡᠯᠯᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ︾ .wps
1 ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠴᠤᠯᠮᠤᠠ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ︾ .wps
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠨᠠᠢᠮᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠶᠢᠰᠦ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠳᠥᠷᠪᠡ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠲᠠᠪᠤ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ .docx
ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ︵2019 乙类蒙古语︶ .wps
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠠᠮᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠴᠢᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠦᠬᠦᠴᠢᠬᠡᠪᠡ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯᠳᠤ ᠡᠪᠦᠬᠡᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠨᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠬᠦᠤ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠬᠤ ᠤᠤ ᠪᠤᠯᠢᠬᠤ ᠤᠤ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠵᠦ ᠯᠠᠪ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠁
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠠᠷᠯᠢᠰ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠴᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠢᠤ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠤ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠳᠡ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠬᠦᠤ ᠹᠷᠦ᠋ᠢᠳ᠋
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠡᠬᠦᠳᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠢᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠤ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠹᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠬᠢᠮᠳᠠᠯ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠯᠳᠡᠭ ᠬᠦᠤ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠲᠠ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠲᠡᠷᠬᠡᠳᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠬᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠢᠳᠢᠳᠤ ᠵᠤᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠨᠢᠬᠡ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠮᠠᠰᠢᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ
ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠴᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠠᠷᠢᠯᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠡᠵᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠤ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠬᠡᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠠᠯᠠᠩ ᠰᠠᠯᠠᠩ ᠯᠤᠷᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠵᠧᠺ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠳᠬᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠠᠮᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠮᠠᠷᠳᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠨᠢᠬᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠱᠤᠸᠠᠰᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠴᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠭᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠠᠷᠧᠷᠳ᠋ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ︾
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠬᠦᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠢ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠬᠡᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠰᠤᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠢᠲᠢᠮ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠡᠸ᠋ᠳ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠳ᠋ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠲᠤᠷᠠᠨ ᠡᠬᠦᠳᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠫᠦᠯᠢᠳ᠋ᠽᠧᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠳᠠᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠯᠤᠰᠠᠨᠲ᠋ᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ
× × × × × × × × × ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .docx
× × × × × × × × × ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .docx
× × × × × × × × × ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠦᠯᠦᠰᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠤᠷᠺ ᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠨᠢᠰᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠴᠠᠪᠴᠢᠭᠰᠠᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠲᠦᠬᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠤ ᠲᠤᠮ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠦᠷᠦᠪᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠺᠧᠪᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠤᠭᠳᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠪᠤ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠮᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ - ᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ
︵ᠶᠠᠫᠤᠨ︶ ᠫᠠᠭᠫᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ︶ - 9 ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ .wps
ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ - ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ -18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠷᠢᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠡᠰ 2019.4.11 ᠥ ᠮᠣ ᠶᠡ ᠰᠤ
ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ - ᠦᠷᠳᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ 2019.4.11 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠡ .docx
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ .docx
ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠥᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠮᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ 滿文金瓶_一百回_明笑笑生撰_清闕名譯_康熙四十七年序刊本 ︵三十冊︶ .pdf
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ 滿漢西廂記_四卷_元王德信撰_清闕名譯_康熙四十九年刊本.pdf
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠵᠤ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ 滿文太祖高皇帝本紀書_清闕名撰嘉慶二十四年鈔本.pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ︶ - 9 ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ .wps
ᠨᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠭᠦᠢᠯᠡᠰᠦ - ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠳᠤ︾ 2019.4.4.pdf
ᠨᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ︾ 2019.4.5.pdf
ᠳᠣᠯᠣᠳ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ︾ .pdf
ᠮᠠᠨᠵᠤ᠄ ᠨᠢᠱᠠᠨ ᠰᠠᠮᠠᠨ ᠢ ᠪᠢᠳᠬᠡ ︵ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ︶
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠸᠢᠯᠢᠶᠠᠮ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠬᠦᠬᠢᠳᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ
﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤ᠋ᠷᠲᠤ﹈ - ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠢᠨ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠲᠡᠬᠦᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠯᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠢᠶᠠᠳᠤ ᠪᠤᠢ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠵᠠᠩᠬᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠠᠭ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠬᠦᠷ ᠲᠤ ᠰᠦ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠤ ] - ᠷᠦᠢᠺᠷᠤᠺ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠤ ] - ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ︾ ᠨᠢ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ
﹇ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ﹈ - ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠬᠤᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠰᠢᠭ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ
ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠠᠳᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ .docx
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ Kiwi ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠬᠤᠵᠢᠭᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ .docx
ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ Dram4.docx
ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠳᠦᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠬᠡᠷᠪᠡ Otgoo ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ soko ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠬᠡᠲᠦᠷᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ soko ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠴ᠊ · ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠵᠠᠪ .docx
ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠪᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠄ ᠴᠢᠩᠪᠣᠯᠣᠷ ᠡᠩᠬᠡᠮᠡᠨᠳᠦ .docx
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠰᠢᠳᠤᠨᠳᠤᠭ .docx
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ Kiwi ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠴ᠊ · ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠵᠠᠪ .docx
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ Freezone ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ .docx
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ .docx
ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ .docx
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠤ
[ ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ ] - ᠲᠤᠳᠤᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠩ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ
2018 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 政治、历史.pdf
2018 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 语文.pdf
2018 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 英语.pdf
2018 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 物理、化学.pdf
2018 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 数学.pdf
2018 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 汉语.pdf
2018 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 地理、生物.pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ 133 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2018.12.18蒙古语名词术语公报133期.pptx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ 132 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2018.11.16蒙古语名词术语公报132期.pptx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ 131 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2018.10.18蒙古语名词术语公报131期.pptx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ 130 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 2018.8.16蒙古语名词术语公报130期.pptx
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠥ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠥ ︽ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠥ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ︾ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠤᠳ
ᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ .docx
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ Dram4.docx
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠤᠮᠢᠨᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠄ ᠵᠤᠤᠵᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ .docx
ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠳ᠋ᠧᠷᠮ᠎ᠠ .docx
ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭ᠎ᠠ &ampamp︔ amp︔ ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠳᠠᠰᠢᠳᠤᠨᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠰᠢᠳᠤᠨᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠯᠥᠭ᠄ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ .docx
ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠠᠳᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ .docx
ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠣᠯ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠣ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠢᠭ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠳᠡ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠷᠬᠦᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠠ᠊ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠯᠥᠭ᠄ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ Classic gem.docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠥᠰᠥᠷᠪᠠᠷᠠᠮ ᠣᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ .docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠪᠣᠯᠣᠳ .docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠯᠡ ᠠᠷᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ freezone ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ .docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ Classic gem.docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ EBA.docx
ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠰᠢᠳᠤᠨᠳᠤᠭ .docx
ᠮᠠᠮᠤ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠮᠢᠭᠮᠦᠷᠰᠦᠷᠦᠩ .docx
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠤᠳᠤ .docx
ᠭᠤᠮᠣᠷᠬᠠᠯ ᠣᠳᠬᠠᠨᠲᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠭᠤᠭᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨᠪᠥ᠋ᠬᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ .docx
ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠪᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ .docx
ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠵᠡᠯᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠳᠦᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ EBA.docx
ᠬᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠥ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠳ᠋᠊ · ᠪᠣᠷᠮ᠎ᠠ .docx
ᠬᠥᠯᠢᠶᠡᠯᠳᠡ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠨᠤ .docx
ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ Otgoo ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠴᠡ᠊ ᠱᠠᠭᠳᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ︿ᠰᠣᠶᠣᠩᠪᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ﹀ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠨᠠᠪᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ 360 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠪᠡ 1995 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ the alphabet of Soyombo
︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ︾ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠶᠢᠳᠬᠠᠷᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠤ ᠮᠦᠩᠬᠦ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠴᠦ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠰᠢᠷᠠᠯ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠯ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠦᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠨᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠬᠡᠷ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠨᠠᠫᠤᠯᠢᠶᠤᠨ ᠪᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠦᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ 15 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠮᠦᠷᠦᠬᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ
[ ᠠ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠳᠤ ] - ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ
ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠠᠰᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠳᠡᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠳᠠᠶᠠ ᠪᠥᠬᠡᠷ᠎ᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
 ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠳ᠋ᠷᠢᠶᠠᠲ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠵᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠦᠰᠦᠯᠴᠡᠶ᠎ᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠲᠣᠭᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠪᠴᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪ᠊ .docx
ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠮᠢᠭᠮᠦᠷᠰᠦᠷᠦᠩ .docx
ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ soko.docx
ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠳᠦᠰᠦᠬᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ Freezone ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ .docx
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠡ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠷᠠᠰᠴᠥ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠮᠠᠰᠢ .docx
ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢ ᠮᠠᠷᠲᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠳᠤᠨᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠱᠠᠯ ᠳᠡᠮᠡᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠰᠥᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠰᠡᠷ ᠰᠡᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ – EBA [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠰᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠨᠳᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠰᠠᠮᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠤᠮ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠪᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠯᠥᠩ ᠮᠸᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠰᠠᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠮᠠᠰᠢ .docx
ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠣᠳᠬᠠᠨᠲᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠮᠢᠭᠮᠦᠷᠰᠦᠷᠦᠩ .docx
ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ EBA.docx
ᠦᠳᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ freezone ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ .docx
ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠬᠢᠮ᠎ᠠ .docx
ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠯᠤ · ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠯᠡ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠠᠳᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ .docx
ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ Dram4 ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ .docx
ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠰᠢᠭ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ .docx
ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ 【PPT ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ 】 .pptx
2019 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ 赤峰3.20语文 ︵汉语授课︶ 分析.pdf
2019 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ 赤峰3.20英语考试分析.pdf
2019 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ 赤峰3.20文综考试分析.pdf
2019 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ 赤峰3.20数学文分析.pdf
2019 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ 赤峰3.20数学理考试分析.pdf
2019 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ 赤峰3.20理综考试分析.pdf
[ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ] ᠲᠠᠯ᠎ᠠ &amp#183︔ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠣᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ _2016.07.07
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠰᠢᠦ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠢᠨᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠢ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
【 ᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ 】- ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡ .wps
ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠦᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ]
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ .wps
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ .wps
ᠵᠥᠰᠡᠷ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠠ᠊ · ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠵᠤᠤᠵᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠬᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠣᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠢᠮᠡᠭ .docx
ᠵᠣᠯᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨᠣᠷᠪᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ — ᠷ᠊ · ᠴᠦᠢᠨᠠᠮ ᠰᠣᠰᠣᠷᠪᠠᠷᠠᠮ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠩ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠠᠭᠪᠠ .docx
ᠵᠢᠷᠥᠬᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨᠳᠥ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ︶ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ︵ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︶ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠶᠦᠩᠳᠦ᠋ᠩ ᠭᠡ ᠭᠡ ᠪᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠳ .docx
ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠬᠡ ᠬᠡ ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ ᠲᠠᠰᠢᠳᠤᠨᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ ᠲᠠᠰᠢᠳᠤᠨᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠪᠥᠰᠡᠭᠦᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠲᠣᠨᠣᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ .docx