ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ᠄ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠷ᠊ ᠴᠦᠨᠤᠮ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ
ᠷ᠊ ᠴᠦᠨᠤᠮ - ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮᠨᠠᠯ
ᠪ᠊ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠬᠤᠯᠠᠩ - ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠬᠡ ᠪᠤᠢ
ᠪ᠊ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠬᠤᠯᠠᠩ - ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ
ᠪ᠊ ᠯᠾᠬᠠᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ - ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ
ᠪ᠊ ᠯᠾᠬᠠᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ - ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ
ᠣ ᠳᠠᠰᠢᠪᠠᠯᠪᠠᠷ - ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠤᠮ︖ ︵1︶ .pdf
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠤᠮ︖ ︵1︶ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 蒙文版八省区地图.pdf
︽ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ .docx
ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
ᠬᠤᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ .docx
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ .docx
43 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠪᠠ .docx
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠤᠢ .docx
ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠢᠮ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ .docx
2016 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 赤峰市中考真题数学.pdf
2016 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 赤峰市中考真题蒙乙.pdf
2016 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 赤峰市中考真题蒙古语.pdf
2016 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 赤峰市中考真题理综.pdf
2016 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 赤峰市中考真题汉语.pdf
2016 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 赤峰市中考真题地理生物.pdf
2012 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 赤峰市中考真题英语.pdf
2012 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 赤峰市中考真题物理.pdf
2012 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 赤峰市中考真题思想品德.pdf
2012 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 赤峰市中考真题数学.pdf
2012 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 赤峰市中考真题生物.pdf
2012 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 赤峰市中考真题蒙乙.pdf
ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ .docx
ᠣᠨᠲᠥᠵᠣ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ .docx
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ .docx
ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠠ᠊ .docx
教师资格证复习题.PDF ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1981-06.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1981-05.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1981-04.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1981-03.pdf
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ 启运学堂寒假满语班教学材料.pdf
5 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第五册第5单元
4 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第五册第4单元
3 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第五册第3单元
2 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第五册第2单元
1 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第五册第1单元
5 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第四册第5单元
4 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第四册第4单元
3 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第四册第3单元
2 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第四册第2单元
1 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第四册第1单元
5 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第三册第5单元
4 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第三册第4单元
3 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第三册第3单元
2 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第三册第2单元
1 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第三册第1单元
&amp#160︔ &amp#160︔ &amp#160︔ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ .docx
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠩ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠴᠠᠬᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ︽ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ .docx
5 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第二册第5单元
4 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第二册第4单元
3 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第二册第3单元
2 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第二册第2单元
1 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第二册第1单元
︽ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠲᠤᠩ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ︾ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ - ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠮ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠠᠴᠠ 钦定外藩蒙古回部王公表傅文献研究土謝固汗部历史
ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 大蒙古国政治思想探究--以成吉思汗、窝阔台汗、贵由汗、蒙哥汗为例
ᠢᠨᠵᠠᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠬᠦᠭᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ︾ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ 尹湛纳希 ︽月鹃︾ 人物形象研讨
︽ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 试论 ︽青史演义︾ 形象塑造中对汉族故事传说的借鉴
ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ 巴林 ︽格斯尔︾ 传说探究
︽ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠴᠦᠢᠨᠵᠤᠩ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠲᠤᠯᠢ︾ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ︽布顿佛教史︾ 与 ︽水晶鉴︾ 比较研讨
︽ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ︽喀尔喀吉儒姆︾ 法哲学思想的研究
ᠲᠤᠤᠯᠢ ︽ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 史诗 ︽圣主格斯尔汗︾ 口述传承程式
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ︾ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ 蒙古 ︽格斯尔传︾ 与自然和谐之美
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠰᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 蒙古文未押头韵的诗歌创作到未押头韵的诗歌理论 — — 以搠思吉斡节儿与色_宝音尼木和蒙古文诗歌创作实践和理论为例
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴ᠊ ᠳᠠᠮᠲᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ 策_达木丁苏荣关于蒙古文书面文学与民间文学关系的论述
︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ︽蒙古源流︾ 蒙古文、满文、汉文版本研究
ᠨᠠ᠊ ᠰᠠᠢᠨᠴᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠲᠣ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 与纳_赛音朝克图传记有关的一份新资料
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ︾᠂ ︽ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ︾ ᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ 印度蒙古文 ︽甘珠尔︾ ︽丹珠尔︾ 研究概述
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠤᠸ᠎ᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽格斯尔︾ 中的扎萨形象审美意义浅析
ᠴ᠊ ᠳᠠᠮᠲᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 策_达木丁苏荣与蒙汉古代文学关系研究
ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︽ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ︾ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 长调民歌 ︽成吉思汗的两匹骏马︾ 之声学研究
ᠰ᠊ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ C.宝音讷木和文学理论的独具特色
ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ︾ ᠪᠠ ᠭᠡᠰᠡᠷᠴᠢ ᠨᠠᠷ 青海蒙古族 ︽格斯尔︾ 及其说唱艺人
ᠰ᠊ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ︽ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 色_宝音尼木和作品 ︽奔向远方的金鱼︾ 的体裁之我见
ᠵᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠮᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 金巴扎木苏演唱的英雄史诗 ︽博格达格斯尔汗︾ 的押韵艺术
17. ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ﹇ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-20.pdf
16. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ﹇ᠮ᠊᠂ ᠰ᠊᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-19.pdf
15. ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ﹇ᠯᠠᠰᠤᠭᠮ᠎ᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-17.pdf
14. ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠪᠣᠤ ᠮᠠᠨᠯᠢᠶᠠᠩ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-16.pdf
13. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠲᠡᠪᠴᠠᠩ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ ﹇ᠰᠠᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-15.pdf
12. ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ﹇ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠦ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-13.pdf
11. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ﹇ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-12.pdf
10. ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ﹇ᠨᠠᠮᠺᠠᠮᠢᠳᠤᠭ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-11.pdf
9. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠲᠠᠨ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠳᠣᠭᠲᠠᠬᠤ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-10.pdf
8. ᠲᠦᠨ ᠰᠢᠷᠠᠪᠰᠡᠩᠭᠡ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠨ ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠨᠣᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ﹇ᠴ᠊᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠦᠭ᠌ᠲᠠᠬᠤ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-9.pdf
7. ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ﹇ᠦ᠊᠂ ᠬᠠᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-8.pdf
6. ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠮᠤᠤᠠᠥ᠋ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠦᠦ ︾ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠴᠣᠭᠲᠣ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-7.pdf
5. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠠᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠮᠣ ﹇ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-6.pdf
4. ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠴᠦ᠋ᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ﹇ᠰᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-5.pdf
3. ︽ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ︾ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ︾ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ ﹇ᠡᠦ ᠶᠦᠸᠧ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-4.pdf
2. ︽ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠢ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠨ︾ ﹇ᠭᠧ᠊᠂ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-3.pdf
1. ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠰ᠊᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ﹇ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭ᠎ᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.3 中国蒙古学 2006.3-2.pdf
0. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 201603 2006.3 中国蒙古学 2006.3.pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 应用蒙药的禁忌症
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ 对蒙药制剂工作的建议
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠯ 蒙药治疗“结核病”的现状及其展望
︽ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠲᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ︽蒙药正典︾ 中的蒙药材满文名称绍介
ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠯ 清末在京蒙古王公拥护君主反对共和之活动
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ︽-mε/-me︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢᠰᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 东部裕固语构词后缀 ︽-mε/-me︾ 的虚化研究
︽ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ︾ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠲᠤᠯᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 一层楼泣红亭与镜花缘比较研究
ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 光绪朝初期达拉特与土默特两旗间的土地纠纷问题探究研究
ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ 甘珠尔庙重建与当代社会功能探究
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ - ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡ 探析蒙古搏克服饰 — — 以内蒙古搏克服饰为例
ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ 八思巴字蒙古语文献中的汉语借词转写特点研究
ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠢᠭ - ᠳᠦᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠤ 八思巴字的一种变体--藏体研究概述
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠤᠯ ᠳᠦᠷᠬᠦ 成吉思汗大札撒的原形考
︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ︾ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 论成吉思汗大札撤中的法制问题
ᠱ᠊ ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 希.阿尤西的刻画人物形象型戏剧作品
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠤᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 试论青年格斯尔奇敖特根巴雅尔及其演唱的 ︽格斯尔︾
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1990-12﹈ .pdf
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1990-11﹈ .pdf
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1990-10﹈ .pdf
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1990-09﹈ .pdf
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1990-08﹈ .pdf
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1990-07﹈ .pdf
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1990-06﹈ .pdf
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1990-05﹈ .pdf
ᠢᠰᠢᠳᠡᠮᠪᠢᠷᠦᠮᠢ .pdf
ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 1.7 ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ 2019.3-7呼和浩特民族试验小学1年7班值日表.wps
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠨ ᠬᠡ ︵ᠬᠡᠰᠡᠭ︶ 蒙汉满三合 民国二年八月.pdf
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠸᠧᠨ ᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠬᠡᠰᠡᠭ︶ 满蒙汉三合文昌帝君阴骘文片段.pdf
5 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第一册第5单元
4 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第一册第4单元
3 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第一册第3单元
2 ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第一册第2单元
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ 蒙古语文高中第一册第一单元
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1990-04﹈ .pdf
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1990-03﹈ .pdf
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1990-02﹈ .pdf
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1990-01﹈ .pdf
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 11
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1959-05﹈ .pdf
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1959-04﹈ .pdf
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1959-03﹈
中国蒙医药杂志【蒙】2015年7期乌云.docx ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠰᠠᠳᠭᠦᠯ
中国蒙医药【蒙】2018年04乌云.docx ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠰᠠᠳᠭᠦᠯ
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 10
17. ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠠᠯᠤᠩᠬᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ︾ ᠪᠠ ︽ᠨᠥᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠡ᠊᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-93-99.pdf
7. ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ﹇ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-36-39.pdf
0. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-1-4.pdf
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠺᠠᠷᠲ᠋ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .docx
19. ᠲᠠᠨᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠦᠶᠦᠬᠡᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ﹇ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-109-112.pdf
18. ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ﹇ᠵᠠ᠊᠂ ᠢᠯᠠᠨ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-100-108.pdf
16. ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠵᠠ᠊᠂ ᠪᠡᠲᠤᠭᠡᠷᠡᠯ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-86-92.pdf
15. ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠦᠢ ﹇ᠬᠡᠪᠧᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ﹈ ﹇ᠰᠧ᠊᠂ ᠬᠠᠰᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-82-85.pdf
14. ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ﹇ᠦ᠊᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-78-81.pdf
13. ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠣᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ﹇ᠬᠠᠢᠱᠠᠨ﹈ ﹇ᠡᠦ ᠬᠦᠢ ᠿᠦᠩ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-74-77.pdf
12. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ﹇ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠦ﹈ ﹇ᠲᠥᠪᠰᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-67-73.pdf
11. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ﹇ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-60-66.pdf
10. ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ﹇ᠰᠡᠴᠡᠨ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-53-59.pdf
9. ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠦ ﹇ᠶᠣ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-45-52.pdf
8. ᠷᠠᠪᠵᠢᠮᠪᠠ ᠽᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠨᠠᠮᠬᠠᠢᠵᠠᠮᠰᠤ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-40-44.pdf
6. ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭ ᠲᠠᠢ ᠥᠨᠥᠴᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠴᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ︾ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ﹇ᠪᠣᠤ ᠯᠢ ᠰᠢᠨ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-32-35.pdf
5. ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ﹇ᠨᠠ᠊᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-28-31.pdf
4. ︽ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠤᠭ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ﹇ᠰᠤᠤᠬᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ﹈ ﹇ᠵᠤᠯᠠᠢ﹈ ﹇ᠣᠶᠣᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-21-27.pdf
3. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ﹇ᠲᠢᠶᠧ ᠠᠨ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-15-20.pdf
2. ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ﹇ᠬᠠᠢᠷᠠᠬᠠᠨ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-9-14.pdf
1. ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︾ ᠪᠠ ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠴ᠊᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006.2 中国蒙古学 2006.2-5-8.pdf
ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ︽ᠬᠤᠣᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ︾ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ - ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ - ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ .pdf
ᠥᠯᠵᠡᠢᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠯ 2019.3.3.pdf
ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ erhm15104781008 ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2019-03-01.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1981-02.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1981-01.pdf
ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ -6 正蓝旗文史资料6 ︵1991︶ .pdf
ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ -5 正蓝旗文史资料第五册.pdf
ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ -4 正蓝旗文史资料第四册.pdf
ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ -3 正蓝旗文史资料第三册.pdf
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 05
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 03 ︵2008︶
ᠤᠷᠠᠳᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠵᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ .pdf
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1978-01﹈ .pdf
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ﹇1959-02﹈
ᠠᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ .pdf
ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
︽ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︾ ︹1959-01︺
117.pdf论蒙古族博克文化的传承与发展历程.pdf ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ 【 ᠪᠦᠬᠡ 】 ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠰᠢᠨ ᠯᠠᠢ ᠮᠢᠨ 】
111.pdf蒙古人的禁忌风俗.pdf ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠰᠤᠶᠤᠯ 】
107.pdf碦喇车里克部归附爱新国时间考.pdf ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠢᠰᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ 【 ᠢᠦᠢ ᠬᠠᠢ 】
103.pdf哈萨尔直系月鲁贴木儿与两都之战初探.pdf ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠴᠢᠰ ᠰᠸᠢ ᠤᠩ ᠯᠤᠭᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠢᠰᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ 【 ᠪᠤ᠂ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ 】
098 ︵1︶ .pdf江格尔的故乡和布克赛尔说考.pdf【 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 】 ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠬᠤᠪᠤᠭᠰᠠᠢᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠪᠤ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ 】
094.pdf科尔沁狩猎文化中的猎狗.pdf ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ 【 ᠪ᠊᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ᠂ ᠡᠥ ᠫᠦ᠋ ᠶᠢᠩ 】
087.pdf民国时期蒙古文学油印本研究.pdf ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ 【 ᠶᠦᠩ ᠱᠧᠩ 】
083 ︵1︶ .pdf关于新时期蒙古文学开端.pdf ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯ 【 ᠪᠤ᠂ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ 】
076 ︵1︶ .pdf剧作英雄孩儿铁木真与水浒传的关联.pdf【 ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠮᠦᠵᠢᠨ 】 ᠵᠦᠴᠤᠭᠡ 【 ᠱᠦᠢ ᠬᠡᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ 】 ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ 【 ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 】
071.pdf蒙古文学中的身体写作.pdf ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ 【 ᠶ᠊᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠮᠦᠷᠡᠨ 】
067.pdf蒙古族巧媳妇故事产生的历史渊源.pdf ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠴᠡᠨ
060 ︵1︶ .pdf乌拉特文学研究概述.pdf ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ 【 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ 】
20150103 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
20150102 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠳᠬᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ︿︿VCV﹀﹀ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .pdf
20150101 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .pdf
20150101 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .pdf
2. ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠥᠮ᠎ᠡ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ﹇ᠪᠠ᠊᠂ ᠣᠷᠭᠢᠯ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
036.pdf科尔沁土语区碦喇沁方言岛和科尔沁碦喇沁土语词首判音的声学比较.pdf ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
030.pdf东乡语混种词特点探析.pdf ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠯᠦᠩ 】
025 ︵1︶ .pdf阿旺丹德尔著作【善说蒙古语法语饰】中的音节元素.pdf ᠠᠩᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ { ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠢᠳᠤᠷ ᠨᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ } ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠤᠪᠤ 】
020 ︵1︶ .pdf蒙古文正字法校对系统.pdf ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ 【 ᠯᠤᠭᠯᠤ 】
001.pdf突泉县蒙古族语言文学应用问题研究.pdf ᠲᠦᠴᠢᠥᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 【 ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ 】
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠨᠣᠣᠯᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠯ .pdf
ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ︾ ᠶᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ --- ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ 2018.04.pdf .pdf
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 09
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 08
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 07
20150113 ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ .pdf
20150112 ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠬᠢ ︿︿ᠡᠵᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ﹀﹀ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ .pdf
20150111 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
20150110 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ .pdf
20150109 1921-1924 ᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ .pdf
20150107 ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ .pdf
20150106 ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠱ᠊ ᠊ ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
20150105 ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .pdf
20150104 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ .pdf
047 ︵1︶ .pdf莫.伊达木苏荣文艺研究.pdf ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮ᠊᠂ ᠢᠳᠠᠮᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ 【 ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 】
042 ︵1︶ .pdf论蒙古语的一字多音原则和省略原则.pdf ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ 【 ᠲᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ 】 ᠪᠠ 【 ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠮᠨᠡᠬᠦ 】 ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ 】
~ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ︵文艺节目︶ .wps
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ 课程表-蒙文模板.xlsx
12. ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
11. ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
10. ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠳᠤ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
9. ᠭᠤᠮᠣᠳᠠᠯ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
8. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
7. ᠰᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
6. ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
5. ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
4. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
3. ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
2. ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
1. ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ︽ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ﹇ᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠵᠤᠯᠠ﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠦᠯᠵᠢᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ WORD蒙文功能 ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ 写蒙文字五线格.docx
20150108 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠬᠦᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ .pdf
33 ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠲᠠᠢ ᠨᠣᠮ
3. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ﹇ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠤᠸ᠎ᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
21. ︽ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ︾ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ﹇ᠪᠤᠶᠠᠨᠴᠤᠭᠯᠠ﹈ 200601 ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ .pdf
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
20. ᠪᠠ᠊᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ﹇ᠸᠧᠢ ᠰᠢᠦ ᠯᠠᠨ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
19. ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ︽ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ︾ ᠶᠢ ᠴᠡᠴᠡᠯᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠯ᠊᠂ ᠦᠰᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠢ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
18. ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ﹇ᠨᠠᠷᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
17. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ .pdf
16. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ﹇ᠳ᠋᠊᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
15. ᠴᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ﹇ᠪᠠᠢᠭᠠᠯ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
14. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ﹇ᠪᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
13. ᠲᠣᠲᠡᠮᠢᠰᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ﹇ᠬᠤᠢᠳ᠂ ᠪᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
12. ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠠ ︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠣ ﹇ᠨᠠ᠊᠂ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ﹈ ﹇ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠨᠢᠩᠪᠤ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
11. ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠰᠡ ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠨᠠᠭᠤᠷ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
10. ︽ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠬᠡᠲᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ﹇ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
9. 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ﹇ᠬᠤᠷᠴᠠ﹈ ﹇ᠭᠤᠸ᠎ᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
8. ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ︽ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ︾ ᠪᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠲᠣ᠂ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠸᠠᠩᠴᠤᠭ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
7. ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ - ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ﹇ᠪᠠ᠊᠂ ᠳᠠᠸᠠᠳᠠᠭᠪᠠ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
6. ︽ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ﹇ᠴ᠊᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠦᠭ᠌ᠲᠠᠬᠤ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
5. ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ︽ᠮᠠᠨᠶᠤᠱᠺᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ︽ᠮᠠᠨᠵᠤᠱᠠᠺᠠ︾ ᠪᠣᠯᠣᠯᠲᠠᠢ ﹇ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
4. ︽ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ﹇ᠪᠠ᠊᠂ ᠡᠩᠬᠡ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
1. ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠵᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ﹇ᠳ᠋᠊᠂ ᠪᠠᠲᠤ﹈ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
24. ︽ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠥᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ︾ ᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
23. ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
22. ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 200601.pdf
ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
3 - 4 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
3 - 3 ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠢᠽᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
3 - 2 ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
3 - 1 ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
2 - 3 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠮᠵᠢ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
2 - 2 ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
2 - 1 ᠲᠣᠯᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
1 - 4 ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
1 - 3 ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠪᠬᠡᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
1 - 2 ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
1 - 1 ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ︽ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾
ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵6 - 3︶ ︽ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ︾ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵6 - 2︶ ᠬᠤᠷᠧᠰᠮ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵6 - 1︶ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠ ᠥᠷᠥᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵5 - 4︶ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵5 - 3︶ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢᠯᠠᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵5 - 2︶ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵5 - 1︶ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵4 - 3︶ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵4 - 2︶ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠭᠤᠷᠠᠭ ᠪᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵4 - 1︶ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵3 - 4︶ ᠪᠥᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵3 - 3︶ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵3 - 2︶ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵3 - 1︶ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
︵2 - 3︶ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ .pdf
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 06
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 05
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 04
20 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ︵ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶ ﹇Александр Дюма﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
20 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ︵ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ︶ ﹇Александр Дюма﹈ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶
ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ [ Жорж Орвеллын ].pdf
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 03
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 02
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 01
ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ︹ ᠪ᠊᠂ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ︺ ︵ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠨᠣᠮ︶
︽ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ︾ ︽ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ︾
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠷ᠂ ᠪᠤᠤ ᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠪᠤᠤ ᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1981.4
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1981.2
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1981.1
ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ 时间简史a brief history of time
ᠰᠢᠪᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠣᠷᠴᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 03
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 02
2. ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠪᠦ᠋ᠰ ᠲᠤ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-12.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-11.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-10.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-09.pdf
︽ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ 1980-08.pdf
ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠬᠤᠨ ᠤᠳ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠠᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】拖雷伊金祭奠与拖雷伊金达尔扈特--拖雷伊金达尔扈特口述史资料探讨.pdf
ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ 【 ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠡ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ 】苏尼特蒙古语土话方言地理探究.pdf
ᠵᠠᠭᠦᠨ᠋ᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ 】试论准噶尔汗国的农业经济的发展.pdf
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ | ᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠵᠢᠶᠧ 陈巴尔虎旗民族文化发展情况.pdf
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠄ 21. ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ .wps
29. ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ .wps
9. ᠶᠠᠯᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
3. ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ︽ᠠᠪᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠳ᠋᠊ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
28. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ .wps
27. ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ .wps
26. ᠵᠡᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .wps
25. ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ .wps
24. ᠲᠡᠮᠡᠤᠯᠤᠯ .wps
23. ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠲᠡ .wps
22. ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ .wps
21. ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ .wps
20. ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ .wps
20. ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ︵1︶ .wps
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ 01
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ 2014.1 中国蒙医药 2014.1.pdf
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵6︶ .pptx
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵5︶ .pptx
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵4︶ .pptx
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵3︶ .pptx
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵2︶ .pptx
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ppt ᠬᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵1︶ .pptx
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
23. ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
22. ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
21. ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠳ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
20. ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
19. ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠭ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
18. ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠭ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
17. ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
16. ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
15. ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
14. ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
13. ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
12. ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
11. ж,ч,ш ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
10. ж-з,ц-ч ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
9. Б,а ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
8. ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
7. ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡᠲᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
6. ᠬᠤᠣᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
5. ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
4. ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ︽ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠫᠣᠩᠰᠤᠭ .pdf
ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ 1-2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ︵2000.11︶ 蒙古文正字法公报.pdf
ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠷᠠᠾᠮᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ︵ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ︶
ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ
ᠴᠢᠦᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ︽ᠵᠦᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ︾ .pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ
ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ
ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1981.2
ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ 1981.1
ᠬᠤᠷᠢ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠶᠢᠰᠦ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠ᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠰᠰᠢᠩᠳ᠋ᠪᠠᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ︵ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︶ ︵ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ .pdf