ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ .docx
ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠡᠰᠠ᠊ᠷᠭᠦ ᠡᠳᠦᠷ .docx
ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ .docx
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠣ .docx
ᠵᠢᠯᠥᠭᠤᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .docx
ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ .docx
ᠴᠡᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠴᠢᠮᠡᠵᠣ ᠯᠡ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ .docx
ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ .docx
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠰᠢᠦ .docx
ᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ .docx
ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ .docx
ᠴᠠᠰᠤ .docx
ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ .docx
ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠮᠴᠢ .docx
ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠰ .docx
ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠰ .docx
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠲᠣᠭᠤᠰᠣᠲᠤ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ .docx
ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ .docx
ᠰᠥᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ .docx
ᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ .docx
ᠤᠨᠡᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠬ .docx
ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ .docx
ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ .docx
ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ .docx
ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ .docx
ᠡᠵᠢ ᠵᠥᠩ .docx
ᠡᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ .docx
ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ .docx
ᠡᠵᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ .docx
ᠡᠵᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ .docx
ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠡᠵᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠩ .docx
ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ .docx
ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ .docx
ᠡᠵᠢ .docx
ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ .docx
ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ .docx
ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ .docx
ᠠᠪᠤ .docx
ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠷᠠᠢ .docx
ᠡᠵᠢ ᠥᠷᠯᠤᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ .docx
ᠶᠦᠩᠷᠥᠮ᠎ᠠ .docx
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ .docx
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ .docx
ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠬᠠᠷᠠᠭᠦᠦ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠡᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ .docx
ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ .docx
ᠪᠢᠲᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .docx
ᠪᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ .docx
ᠪᠢ .docx
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ .docx
17 ᠨᠠᠰᠤ .docx
ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ .docx
ᠲᠡᠰ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠡᠵᠢ .docx
ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠲᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ .docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ — — ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠳᠤᠤᠨ .docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ .docx
ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ .docx
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ .docx
ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠷ .docx
ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ .docx
ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ .docx
ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠡᠵᠢ .docx
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠪᠤ .docx
ᠪᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠨ .docx
ᠪᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠨ .docx
ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠦ .docx
ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ .docx
ᠨᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠠᠪᠤ .docx
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ︾ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ 艺术节方案.pdf
ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠ 3
ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠ 2
ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠ
*** ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ****** ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵56︶ .pptx
*** ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ****** ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵55︶ .pptx
*** ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ****** ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵54︶ .pptx
ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ *** ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵53︶ .pptx
ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ *** ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵52︶ .pptx
ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ *** ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵51︶ .pptx
ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ *** ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵50︶ .pptx
*** ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵49︶ .pptx
*** ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵48︶ .pptx
*** ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵47︶ .pptx
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵46︶ .pptx
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵45︶ .pptx
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵44︶ .pptx
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵43︶ .pptx
*** ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵42︶ .pptx
*** ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵41︶ .pptx
ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ .docx
ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠵᠢ .docx
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠭᠡᠴᠢ .docx
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ .docx
ᠪᠦᠦᠪᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠯᠭᠡ .docx
ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ .docx
ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠨᠤᠮᠤᠭᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠷ᠊ · ᠴᠦᠢᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ .docx
ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨᠲᠤ ᠭᠤᠪᠢ .docx
ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ .docx
ᠵᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠳᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ .docx
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢ .docx
ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ .docx
ᠴᠠᠭᠠᠨ .docx
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ docx.docx
ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ .docx
ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠮᠣᠷᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠷᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠥᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠮᠢᠨᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠬᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠤᠷᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠤᠴᠢᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠨᠥᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭᠬᠡᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ 2019.5.25-26.pdf
ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ .pdf
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ .pdf
ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ .pdf
︽ᠵᠠ ᠰᠠᠭᠤ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ .pdf
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ .pdf
ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠢ .pdf
ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳ ︵ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ︶ .pdf
ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ — ᠰ᠊ · ᠰᠡᠷᠡᠪ .pdf
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠢᠨᠤ .pdf
ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ .pdf
ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ .pdf
ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠤ .pdf
ᠸ᠊ · ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ **** ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵36︶ .pptx
ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ **** ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵35︶ .pptx
ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ **** ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵34︶ .pptx
ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ **** ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵33︶ .pptx
ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ **** ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ PPT ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ︵32︶ .pptx
ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ~ ᠪᠣᠷᠣᠲᠣᠬᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠣᠶᠣᠨ 额日和木输入法研讨会2019.5.16.pptx
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨᠲᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ - erhm ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 额日和木发言PPT.pptx
ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ︽ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠡ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠬᠤ︾ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭ᠊
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ .docx
ᠰᠧᠷᠡᠮᠪᠦᠦ ᠰᠦᠢᠯᠢᠩ .docx
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠵᠠᠮᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷ᠎ᠠ .docx
ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠤᠮ .docx
ᠮᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠬᠤᠳᠠ .docx
ᠮᠧᠳᠡᠭ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ .docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ .docx
ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ .docx
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ .docx
ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤᠴᠡᠷᠠᠯ .docx
ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ .docx
ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ .docx
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ .docx
ᠬᠦᠶᠦᠭᠦᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ .docx
ᠬᠦᠶᠦᠭᠦᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ .docx
ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ .docx
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫ ᠬᠥᠮᠥᠨ .docx
ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ .docx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 21.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 20.pptx
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 4.pptx
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 3.pptx
ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠰᠢᠭ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠨᠵᠢᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠴᠢᠭ .docx
ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠨ .docx
ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠲᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠦᠵᠦᠮᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ .docx
ᠦᠨᠡᠨ .docx
ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ .docx
ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠡᠨᠡ ᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ .docx
ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠴᠢᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠨ .docx
ᠠᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ .docx
ᠠᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ .docx
Sweet girl.docx
One love.docx
ᠬᠠᠢᠷᠧᠦᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ - HP 7 - Harry Potter and the Deathly Hallows.pdf
ᠬᠠᠢᠷᠧᠦᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ - HP 6 - Harry Potter and the Half-Blood Prince.pdf
ᠬᠠᠢᠷᠧᠦᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ - HP 5 - Harry Potter and the Order of the Phoenix.pdf
ᠬᠠᠢᠷᠧᠦᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ - HP 4 - Harry Potter and the Goblet of Fire.pdf
ᠬᠠᠢᠷᠧᠦᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ - HP 3 - Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.pdf
ᠬᠠᠢᠷᠧᠦᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ - HP 2 - Harry Potter and the Chamber of Secrets.pdf
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 35.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 34.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 33.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 32.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 31.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 30.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 29.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 28.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 27.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 26.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 25.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 24.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 23.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 22.pptx
ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠬᠡᠷᠴᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠬᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠪᠦᠷᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠪᠦᠷ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠨᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠪᠤᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠲᠦᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠪᠣᠯᠠᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠰᠡᠷᠮᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠡᠭᠰᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠳᠡ .docx
ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠴᠠᠮᠴᠠ .docx
ᠬᠦᠪᠠᠬᠦᠨ .docx
ᠬᠦᠩᠵᠥ .docx
ᠬᠤᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ .docx
ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ .docx
ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠷᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠴᠤᠭ .docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ .docx
ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠪᠦᠭᠡᠮ .docx
ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠠᠶ᠎ᠠ .docx
ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠠᠶ᠎ᠠ .docx
ᠪᠤᠯᠵᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ .docx
ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠦᠨᠦᠰᠴᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ .docx
ᠦᠨᠦᠰᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠴᠢ .docx
ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ .docx
ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ .docx
ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ .docx
ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ .docx
Winter song.docx
Winter song.docx
To be one .docx
SAK.docx
Lover .docx
I just wanna party.docx
ᠬᠠᠢᠷᠧᠦᠢ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ - HP 1 - Harry Potter and the Philosopher's Stone.pdf
ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ .docx
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ .docx
ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠯ .docx
ᠰᠡᠪᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠰᠠᠮᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠰᠠᠨᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ .docx
ᠮᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ .docx
ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ .docx
ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ .docx
ᠮᠠᠷᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ .docx
ᠭᠤᠤᠵᠢ ᠨᠠ ᠨᠠ .docx
ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠭ᠋ᠤᠣᠰ ᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠷ .docx
ᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ .docx
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 7.pptx
21 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ︽ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ︾ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠢᠮᠦ — ︵2000 — 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ︶
21 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ︽ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ︾ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠢᠮᠦ — ︵2000 — 2010 ᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ︶
ᠸᠠᠨ ᠯᠢ .docx
ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ .docx
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ .docx
ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ .docx
ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ .docx
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠶ᠎ᠠ .docx
ᠴᠢᠨᠦ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢ .docx
ᠴᠢᠨᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ .docx
ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠦ ᠦᠨᠦᠰᠦᠬᠡᠴᠢ .docx
ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠦ ᠦᠨᠦᠰᠦᠬᠡᠴᠢ .docx
ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ .docx
ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠦ .docx
ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ .docx
ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠦᠰᠦᠯᠴᠡᠶ᠎ᠡ .docx
ᠲᠡᠩᠳᠡᠬᠦᠣ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 5.pptx
The New Yorker ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ .pdf
ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ The Economist .pdf
ᠴᠡᠩᠬᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠂ Entertainment Weekly - May 17, 2019.pdf
Discover ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ - June 2019.pdf
BBC ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ Wildlife - May 2019.pdf
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 .5.20 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ Time USA - May 20, 2019.pdf
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 .5.20 ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ᠂ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ Time International Edition - May 20, 2019.pdf
TIME ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ 2019 .5. ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ Time Bookazines – May 2019.pdf
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 6.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 5.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 4.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 3.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 2.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 1.pptx
ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠵᠦᠩ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠷ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 400 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡᠥᠨᠭᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠪᠠ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 19.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 18.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 17.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 16.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 15.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 14.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 13.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 12.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 11.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 10.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 9.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 8.pptx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 7.ppt
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 13.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 12.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 11.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 10.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 09.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 08.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 07.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 06.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 05.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 04.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 03.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 02.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 图表、图标素材 ︵文字变蒙文时候文字方向和文本框调整就可以了︶ 01.pptx
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 毕业论文答辩PPT模板 6.pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 图表、图标素材 ︵物理有关︶ .pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 图表、图标素材 ︵数学有关的︶ .pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 图表、图标素材 ︵地理有关的︶ .pptx
PPT ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 图表、图标素材 ︵化学有关的︶ .pptx
ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠵᠦᠩ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠷ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 400 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡᠥᠨᠭᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠪᠠ
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 1.pptx
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ 2.pptx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ PPT ᠬᠡᠪ 004 讲演.pptx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ PPT ᠬᠡᠪ 003 讲演.pptx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 总课程表 小学初中.xls
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ PPT ᠬᠡᠪ 002 蓝色简洁.ppt
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ PPT ᠬᠡᠪ 001 清新简洁PPT模板.ppt
︿ᠴᠠᠰᠤ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ .pdf
︿ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ .pdf
ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
︿ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ .pdf
︿ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ .pdf
︿ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠲᠠᠢ﹀ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ .pdf
︿ᠪᠦᠯᠲᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ .pdf
ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
︿ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ .pdf
︿ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ .pdf
︿ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠡᠵᠢ ᠭᠤᠤᠯ﹀ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠲ - ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ .pdf
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 20.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 19.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 16.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 15.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 14.docx
ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ 27.docx