ᠠᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ 锡盟蒙中理科状元阿娜尔生物笔记状元笔记.pdf
ᠠᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ 锡盟蒙中理科状元阿娜尔生物笔记状元笔记 .pdf
ᠪᠥᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ︿ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ﹀ .wps
ᠪᠥᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ︿ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠤᠭ﹀ .wps
ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ︿ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ﹀ .wps
ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ - ᠭᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ .wps
ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ - - ᠱᠠᠮᠠᠷ .wps
ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ - ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ .wps
ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ - ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ .wps
ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ - ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ .wps
ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ - ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ .wps
ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ﹀ ᠯ᠊ · ᠲᠦᠳᠤᠪ .wps
︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ︾ -10 ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ .wps
︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ︾ -9 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ .wps
︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ︾ -8 ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ .wps
︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ︾ -7 ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ .wps
︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ︾ -6 ᠥᠯᠭᠡ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ .wps
︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ︾ -5 ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ .wps
︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ︾ -4 ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ .wps
︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ︾ -3 ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ .wps
︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ︾ -2 ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ .wps
︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ︾ -1 ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ .wps
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢᠳ︶
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠳ︶
ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷ
ᠹᠦ᠋ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ
︽ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ︾ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠰ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠷ
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ 2
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠤ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠤ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠨᠠ᠊᠂ ᠰᠠᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠯ᠊᠂ ᠣᠳᠽᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠨᠠ᠊᠂ ᠰᠠᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ 10.pdf
ᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ 9 .pdf
ᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ 8
ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ 7.pdf
ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ 6
ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ 5
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ
ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠨᠣᠮ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
2020 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ︵ᠸᠠᠩ ᠱᠢ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ︶ .pdf
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ︵ᠸᠠᠩ ᠱᠢ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ︶ .wps
ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ 4
ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ 3
ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ 2
ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ 1
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢᠨᠠᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠄ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠋ ᠎ᠠ
ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠦ᠋ᠢᠯᠠᠶ ᠎ᠠ︾
ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠡᠭᠡ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2020 ᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ .pdf
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ .pdf
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ .pdf
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ .pdf
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ .pdf
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ .pdf
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ .pdf
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ .pdf
2-5 ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ .docx
2-4 ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ .docx
2-3 ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠰ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠰᠣᠪ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
2-2 ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ .docx
2-1 ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
1-6 ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
1-5 ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ .docx
1-4 ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ .docx
1-3 ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
1-2 ︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠣ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠬᠠᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
1-1 ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠠᠷ .docx
ᠬᠢᠲᠠᠳ --2020 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ .docx
ᠬᠢᠲᠠᠳ --2020 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ .docx
ᠬᠢᠲᠠᠳ --2020 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ .docx
ᠬᠢᠲᠠᠳ --2020 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ .docx
2020 ᠤᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪ᠊᠂ ᠣᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠨᠠ᠊᠂ ᠰᠣᠩᠳᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠸ᠊᠂ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ
2019-2020 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ - ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ .pdf
2019-2020 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ .pdf
ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠣᠯ
ᠪ᠊᠂ ᠣᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
2017 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ
ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ 刑法 criminal law .mp4
ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠤᠮ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ 三笔 three stroke logo.mp4
ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠻᠦ᠋ᠳ᠋ 3
ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠻᠦ᠋ᠳ᠋ 2
ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠻᠦ᠋ᠳ᠋
ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠦ᠋ᠷᠠᠭ ᠵᠡᠨᠩᠬᠢ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠰᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠳᠡᠭ ᠡ᠃
ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠦ᠋ᠰᠦᠳ ᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ᠋ᠳᠦᠯᠭᠠᠨ ᠤᠳ
ᠳᠦ᠋ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ 2
ᠳᠦ᠋ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ 1
ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠤᠯ ᠨ᠋ᠦᠰᠦ᠋ᠠ᠋ ᠢ ᠪᠦ᠋ᠰᠦᠳ ᠨ᠋ᠦᠰᠦ᠋ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ ᠭ᠋ᠤᠯᠢᠯᠳᠦᠭᠤᠯᠦᠨ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ
ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠤᠯ ᠨ᠋ᠦᠰᠦ᠋ᠠ᠋ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠮᠡᠰᠢᠨᠳᠡᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃
ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠤᠯ ᠨ᠋ᠦᠰᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠮᠦ᠋ᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠦ᠋ᠷᠠᠭ ᠵᠡᠨᠩᠬᠢ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭ᠋ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠭᠤᠶ ᠳᠦ᠋ᠭᠠᠴᠢᠯ
ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠪᠦᠷᠢ᠄ ︽ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ︾
ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ
ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠪ
1999 ᠤᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ
ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠦ᠋ᠷᠠᠭ ᠵᠡᠨᠩᠬᠢ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠭ᠋ᠤᠯᠪᠦᠭ᠌ᠳᠡᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠯᠪᠦᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦ᠋ᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠤᠭᠤᠳ
ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠦ᠋ᠷᠠᠭ ᠵᠡᠨᠩᠬᠢ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦ᠋ᠳᠡᠳᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠦ᠋ᠷᠠᠭ ᠵᠡᠨᠩᠬᠢ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠢᠮᠤ
︽ᠴᠢᠩᠳᠠ︾ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠪᠠᠢ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠤᠶᠤᠨ
ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠴᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠶᠣᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ︽ᠲᠢᠹᠠᠨᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠭ︾ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠯᠳᠠ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ
ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ
︽ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︾
︽ᠴᠢᠩᠳᠠ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ︾ ᠪᠠᠷ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠪᠠᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠤᠶᠤᠨ ︵︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠦᠳ︾ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ︶
ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ ᠬᠢᠬᠦ .pptx
14 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ [ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ] ᠪ᠊ ﹒ ᠡᠩᠬᠡ -201501.pdf
13 ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︽ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ︾ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ -201501.pdf
12 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠪᠰᠢᠵᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠮᠠᠨᠳᠣᠬᠤ -201501.pdf
11 ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠲᠥᠭᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯᠭᠡ ᠮᠠᠥ ᠶᠠᠨ ᠯᠢ -201501.pdf
10 ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯ -201501.pdf
09 ︽ᠷᠡᠸ᠋ᠨ᠎ᠡ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠺᠠᠷᠢᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠮᠨᠠᠢ︾ ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠯ -201501.pdf
08 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠯ ᠳᠠᠷᠬᠤᠳ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ -201501.pdf
07 ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠳᠠᠯᠠᠢ -201501.pdf
06 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪ᠊ ﹒ ᠰᠦᠬᠡ -201501.pdf
05 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2015.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
04 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2015.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
03 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2015.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠥᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ -201501.pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2015.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2014.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
25 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2014.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
23 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -201304.pdf
22 ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ -201304.pdf
21 ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠳᠪᠥᠷᠢᠯᠷᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ -201304.pdf
24 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠥᠭᠡᠯ ᠤᠳ -201402.pdf
23 ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯ ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠯᠢᠨ ᠤ ᠭᠧ -201402.pdf
22 ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠾᠧ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ -201402.pdf
21 ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ -201402.pdf
20 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠳᠣᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ︽ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ︾ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠱᠦ ᠯᠠᠨ -201402.pdf
19 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠥᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮ᠊ ﹒ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -201402.pdf
18 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠣ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ -201402.pdf
17 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ -201402.pdf
16 ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠣ᠊ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠲᠦ ᠠᠰᠠᠷ︾ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠧᠺᠰᠲ ︽ᠹᠧᠨ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠯᠸᠥ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ︾ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ -201402.pdf
15 ᠭᠤᠷᠯᠣᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠠ ᠴᠧᠨ ᠯᠥᠩᠮᠧᠢ -201402.pdf
14 ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠴᠢᠩ ᠰᠦᠩ -201402.pdf
13 ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠤᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠣᠬᠤᠰ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠤᠪᠤᠳ -201402.pdf
12 ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠵᠥᠢᠷᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦᠢ ᠴᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠴᠢᠨ -201402.pdf
11 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠥᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠹᠧᠩ ᠭᠠᠩ ᠯᠢᠨ ᠪᠠ ᠭᠧ -201402.pdf
10 ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶ᠋ᠷᠯ ᠡᠷᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠢ -201402.pdf
09 ᠭᠠ᠊ ﹒ ᠰᠢᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠲᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠹᠦ᠋ ᠿᠦᠩ -201402.pdf
08 ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠧᠨ ᠰᠦᠸᠤ -201402.pdf
07 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠢᠨᠵᠠᠨᠠᠰᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠵᠢᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ -201402.pdf
06 ᠢᠨᠵᠠᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠭᠤ ᠰᠢᠯᠥᠭ︾ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ -201402.pdf
05 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2014.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
04 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2014.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
03 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2014.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ -201402.pdf
07 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠲᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠠᠢ ᠮᠧᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ -201304.pdf
06 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠦ᠊ ﹒ ᠴᠡᠷᠡᠩᠪᠠᠯ -201304.pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2014.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2014.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
05 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
04 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02 ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ -201304.pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
22 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2014.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -201401.pdf
21 ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 40 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ -201401.pdf
20 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠩᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠥᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠤᠤᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠦ ᠮᠧᠢ -201401.pdf
19 ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠮ᠊ ﹒ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -201401.pdf
18 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠥᠢᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ -201401.pdf
17 ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠪᠴᠢᠯᠴᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠤᠤ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ -201401.pdf
16 ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠢᠮᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠠᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ -201401.pdf
15 ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪ᠊ ﹒ ᠭᠧ ᠰᠢᠶᠠ -201401.pdf
14 ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ -201401.pdf
13 ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮ ᠪᠦᠲᠥᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠤᠶᠠᠨ -201401.pdf
12 ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠪᠠ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠧᠨ ᠦᠷᠡᠴᠡᠴᠡᠭ -201401.pdf
11 ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠥᠯᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ -201401.pdf
10 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠢ -201401.pdf
09 ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ -201401.pdf
08 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠧᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢ ᠬᠠᠰ -201401.pdf
07 ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠥᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠱᠦ ᠯᠠᠨ -201401.pdf
06 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠰᠧᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ︾ ᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠰᠤᠵᠢᠭᠤᠸ᠎ᠠ -201401.pdf
05 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2014.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
04 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2014.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
03 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2014.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ -201401.pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2014.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
13 ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠭᠤᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ︽ᠨᠠᠷᠠᠲᠠᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ︾ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠡ᠊ ﹒ ᠰᠧᠳᠡᠨᠵᠠᠪ ᠵᠢᠨᠬᠤᠸᠠ -201304.pdf
12 ︽ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ︾ ᠤ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠥᠯ ᠪ᠊ ﹒ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠬᠦ -201304.pdf
11 ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ ᠯᠥᠩ -201304.pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
20 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠲᠥᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠦ᠋ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ -201304.pdf
19 ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ -201304.pdf
18 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠸᠠ -201304.pdf
17 ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠢᠰᠤᠨ ᠲᠥᠯᠬᠢᠭᠦᠷ — ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠯ ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ ᠲᠣ ﹒ ᠲᠡᠮᠥᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ -201304.pdf
16 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠢᠥᠢ ᠱᠠᠨ ᠴᠧᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠫᠢᠩ -201304.pdf
15 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠳᠠᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠪ᠊ ﹒ ᠪᠤᠶᠠᠨ -201304.pdf
14 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠨᠳᠣᠰᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ -201304.pdf
10 ᠠᠦ᠋ᠰᠲ᠋ᠧᠨ ᠤ ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠥᠵᠥᠭᠦᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ -201304.pdf
09 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︽ᠬᠠᠨᠳᠡᠷᠮ᠎ᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ -201304.pdf
08 ᠰᠦᠷᠥᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠢ᠊ ﹒ ᠬᠥᠴᠥᠨ -201304.pdf
03 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
17 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠥᠷᠴᠡᠴᠡᠭ -201302.pdf
16 ︽ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ︾ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠥᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠶᠠᠨ -201302.pdf
15 ᠵᠠᠷᠣᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠨᠠᠴᠢᠨ -201302.pdf
14 ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ︽ᠥᠨᠥᠴᠢᠨ ᠣᠳᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠹᠧᠩ ᠬᠠᠢ ᠶᠠᠨ -201302.pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
23 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -201302.pdf
22 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠥᠭᠡᠯ ᠤᠳ -201302.pdf
21 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠤ ︽ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ︾ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨᠬᠠᠰ ᠪ᠊ ﹒ ᠰᠣᠳᠣ -201302.pdf
20 ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ -201302.pdf
19 ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ -201302.pdf
12 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ︾ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ -201002.pdf
11 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ︽ᠨᠢᠳᠦ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠥᠢᠷᠯᠡᠯ ᠯ᠊ ﹒ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠥᠢ ᠰᠢᠶᠠ -201002.pdf
10 ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠭᠤᠷᠯᠣᠰ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠤ ᠱᠦ ᠯᠠᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ -201002.pdf
02 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ -201002.pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
09 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠰᠤᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ -201002.pdf
08 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠠᠢ ᠹᠧᠩ ᠯᠠᠨ -201002.pdf
04 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
03 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
06 ᠬᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠬᠤᠷᠴᠠ -201001.pdf
05 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
04 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
07 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ︽ᠠᠰᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠴᠢᠩ︾ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠵᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠯᠢᠦ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ -201002.pdf
06 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠮᠡᠨᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ﹒ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ -201002.pdf
05 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
23 ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠭᠤᠳᠠᠯ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ -201001.pdf
22 ᠢ᠊ ﹒ ᠰᠢᠦ ᠯᠠᠨ ᠤ ︽ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠡ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ︾ ᠲᠡᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠢ ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠨ -201001.pdf
21 ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢ -201001.pdf
17 ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ -201001.pdf
16 ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ -201001.pdf
15 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠥᠪᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠤ ᠶᠦᠩ ᠮᠧᠢ -201001.pdf
14 ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︽ᠰᠢᠨᠱᠤᠸᠠᠷ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠱᠢ ᠶᠠᠨ ᠯᠢ -201001.pdf
25 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -201001.pdf
24 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠥᠭᠡᠯ ᠤᠳ -201001.pdf
20 ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠥᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠣᠳᠣᠬᠦᠦ -201001.pdf
19 ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠥᠰᠢᠮᠡᠯ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠼᠣᠣ ᠰᠢᠩ ᠹᠧᠢ -201001.pdf
18 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠮᠢᠩ ᠵᠧ -201001.pdf
13 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠢ ᠪᠠᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ -201001.pdf
12 ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ ︽ᠨᠤᠭᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠥᠯ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ -201001.pdf
03 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ -201001.pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2015.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
15 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠦ ᠮᠦᠩᠬᠡᠨ᠋ᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ -201501.pdf
14 ᠰᠦᠮᠪᠠ ᠬᠠᠮᠪᠤ᠂ ᠢᠰᠢᠪᠠᠯᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ︵ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ︶ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠵᠣᠣ ᠪᠠᠢ ᠰᠦᠢ -201501.pdf
13 ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ︽ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠬᠡᠪᠲᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠮ︾ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ ᠮᠧᠢ ᠷᠥᠩ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ ᠨᠠᠷ .pdf
18 ︽ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠰᠢᠯᠥᠭ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ .pdf
17 ᠠ᠊ · ᠲᠣᠯᠰᠲ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠥᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ .pdf
16 ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠬᠤᠷ ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠣᠮᠣᠨᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ .pdf
15 ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠪᠠ .pdf
22 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2015.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ -201501.pdf
21 ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠲᠠᠳᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠤ ᠯᠠ ᠶᠣᠸᠠᠢ -201501.pdf
20 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠥᠯᠲᠡᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠣᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ -201501.pdf
19 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠱᠦᠩ ᠠᠭᠠᠷᠤ — 8 ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 35 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠴᠧᠨ ᠪᠠᠷᠰ -201501.pdf
18 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠲᠡᠯᠥᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠮᠥᠷ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ -201501.pdf
17 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠲᠤᠷᠢᠩᠬᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠰᠥᠨ ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠥᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 36 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠥᠯᠲᠡ ᠪᠣᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠠᠢᠨᠴᠢᠮᠡᠭ -201501.pdf
16 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ 150 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠯᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠥᠯᠲᠡ ᠣᠶᠣᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ -201501.pdf
10 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠠᠬᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠥᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠨᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠨᠠᠷᠡᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠸᠠᠩ ᠴᠢᠩ ᠬᠤ᠋ -201501.pdf
09 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡᠨ ᠳᠣᠯᠭᠢᠰᠣᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠩ ᠰᠢᠦ ᠵᠧᠨ ᠯᠢᠦ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠣ ﹒ ᠦᠯᠵᠡᠢ -201501.pdf
08 ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠲᠣᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠤ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠩ ᠦ᠋ ᠴᠢ ᠱᠢ ᠰᠠᠨ -201501.pdf
07 ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠬᠤᠷ ᠢ ᠪᠣᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠮᠲᠥᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠢᠭᠲᠡ — 4 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ -201501.pdf
06 ︽ᠦᠷᠥᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ︾ ᠢ ᠰᠡᠳᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ︽ᠵᠢᠷᠥᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠵᠠᠯᠠᠯ︾ ᠪᠠ ︽ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠳᠠᠯᠳᠤᠯ︾ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ -201501.pdf
05 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2015.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
04 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2015.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
03 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2015.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
06 ︽ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠦ᠊ · ᠱᠤᠭᠠᠷ᠎ᠠ .pdf
05 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠴ᠊ · ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .pdf
04 ᠦᠢᠨᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠠᠷᠠᠬᠦᠦ .pdf
03 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠥᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ -201501.pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2015.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠣ .pdf
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠥᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
19 ᠴᠠᠩ ᠲᠢᠶᠧ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠮᠧᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠷᠦᠨ᠂ ᠫᠠᠨ ᠱᠦᠨ ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
14 ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠥᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠭᠵᠢᠳ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ .pdf
13 ︽ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠣᠨᠢᠨ︾ ᠵᠡᠡᠷᠭᠡ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠥᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠣᠳᠣᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠪᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠾᠧ ᠯᠢ .pdf
12 ᠦᠭᠡ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠲ᠊ · ᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
11 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠨᠠ᠊ · ᠭᠠᠷᠤᠳᠢᠨᠤᠷᠪᠤ .pdf
10 ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠩᠬᠸ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠰᠪᠤᠯᠤ .pdf
09 ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠡᠭᠡ ᠮ᠊ · ᠦᠨᠢᠤᠯᠠᠭᠠᠨ .pdf
08 ︽ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠭᠡ᠊ · ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠲᠤ .pdf
07 ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠨᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ .pdf
06 ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠥᠷᠥᠭᠳᠡᠯ ᠴ᠊ · ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .pdf
05 ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠯᠢᠩ .pdf
04 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠲᠥᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ︶ ᠠ᠊ · ᠣᠳᠽᠡᠷ .pdf
02 ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠯ ᠱᠧᠨ ᠲᠥᠩ ᠾᠧᠩ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
01 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠥᠯᠬᠢᠭᠦᠷ 1983.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
19 ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠢᠦ᠋ᠩ ᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ .pdf
18 ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠥᠯᠬᠢᠭᠦᠷ︾ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤ · ᠷᠠᠰᠢᠵᠠᠪ .pdf
17 ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠥᠯᠬᠢᠭᠦᠷ︾ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ .pdf
16 ︽ᠠᠷᠵᠠᠢ ᠪᠤᠷᠵᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ .pdf
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠥᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠳ .docx
08 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠪᠥᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠧᠳᠣᠷᠵᠢ .pdf
07 ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠰᠢᠯᠥᠭᠴᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ .pdf
03 ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠥᠯᠬᠢᠭᠦᠷ︾ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ︵ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ︶ ᠢᠳᠰᠢᠨ .pdf
02 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠥᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠳ .pdf
01 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠥᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ 1981.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠳᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵ᠭᠤᠴᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠪᠠ︶ .pdf
15 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠰᠣᠳᠨᠡᠮᠸᠠᠩᠵᠢᠯ .pdf
14 ︽ᠪᠠᠯᠭᠠᠨᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠯᠭᠠᠨᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠢ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ .pdf
13 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ︽ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠨ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠳᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠦᠦ .pdf
11 ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ︽ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ︾ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠪᠡ᠊ ﹒ ᠰᠦᠬᠡ -201001.pdf
10 ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠡᠰᠢᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ -201001.pdf
09 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠴᠠᠩ ᠰᠦᠸᠤ -201001.pdf
08 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠴᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ — ︽ᠰᠥᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ ﹒ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠤ -201001.pdf
07 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠰᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠰᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠬᠥᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠦ ᠯᠠᠨ -201001.pdf
12 ᠴᠠᠭᠠ ᠠᠷᠤᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠤ ᠸᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠴᠢᠥᠸᠠᠨ ᠦ᠋ ᠴᠢ ᠱᠠᠨ ᠰᠠᠨ -201501.pdf
11 ᠰᠤᠮᠠᠷᠡᠽᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨᠰᠤᠪᠤᠳ -201501.pdf
12 ᠳᠥᠢᠩᠺᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰ᠊ · ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ .pdf
11 ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ᠦ᠊ · ᠱᠤᠭᠠᠷ᠎ᠠ .pdf
10 ︽ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ︾ ᠪᠠ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠩᠭᠢᠮ︾ ᠤᠨ ᠠᠳᠡ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ .pdf
09 ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠢᠮᠤ ᠬᠠᠰᠪᠠᠷᠰ .pdf
18 ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣᠯ ᠬᠥᠯᠥᠰᠤ ᠮ᠊ ﹒ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -201302.pdf
13 ︽ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠥᠨ ᠶᠢᠩ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠤ ᠲᠡᠨᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠥᠴᠥᠨᠲᠤ -201302.pdf
12 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠣᠭᠲᠤ -201302.pdf
11 ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ -201302.pdf
10 ᠬᠠᠲᠠᠴᠢ᠂ ᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠨᠢᠰᠤ -201302.pdf
09 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠬᠢ ︽ᠰᠢᠭᠡᠰᠥᠲᠡᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠡᠨ ᠳᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣ ﹒ ᠲᠡᠮᠥᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ -201302.pdf
08 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠭᠥᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠥᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ﹒ ᠪᠠᠲᠤ -201302.pdf
07 ︽ᠤᠷᠠᠨ ᠥᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠴᠣᠮᠤᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭ᠎ᠠ -201302.pdf
19 ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠡᠨᠴᠤ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠨᠠᠷᠡᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ -201101.pdf
18 ︽ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ︾ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠤ -201101.pdf
17 ᠰ᠊ ﹒ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠬᠠᠰᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ -201101.pdf
16 ᠰ᠊ ﹒ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠿᠦᠩ -201101.pdf
13 ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠱᠢ ᠶᠠᠨ ᠯᠢ -201101.pdf
12 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠪᠤᠯᠠᠭ -201101.pdf
11 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠠᠢ ᠬᠠᠰ -201101.pdf
10 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠴᠠᠩ ᠴᠢᠥᠸᠠᠨ -201101.pdf
02 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠪᠠ -201101.pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2011.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
02 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ -201004.pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2011.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
24 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2011.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -201101.pdf
23 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ -201101.pdf
22 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠥᠪᠲᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦ᠊ ﹒ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ -201101.pdf
21 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠥᠪᠲᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦ᠊ ﹒ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ -201101.pdf
20 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠩ -201101.pdf
15 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︽ᠬᠠᠨ ᠰᠢᠦ ᠶᠢᠩ︾ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ ᠯᠢᠩ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -201101.pdf
14 ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠧᠢ -201101.pdf
09 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠢᠴᠢᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠠᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ -201101.pdf
08 ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠤ ᠬᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ -201101.pdf
18 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠢᠯᠢᠭ -201003.pdf
17 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠭᠤᠳᠠᠯ ᠦ᠋ ᠮᠢᠩ ᠶᠠᠨ -201003.pdf
16 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︽ᠪᠢᠩᠲᠤ ᠸᠠᠩ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ -201003.pdf
15 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠫ᠊ ﹒ ᠠᠨᠠᠪᠠᠳ -201003.pdf
19 ᠬᠤᠲᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠦᠵᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠫᠠᠢᠰᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠱᠢᠷᠥᠨᠴᠢᠮᠡᠭ -201004.pdf
18 ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠤ -201004.pdf
17 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ︵ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ︶ — ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ︵ᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ︶ ᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠷᠡᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -201004.pdf
13 ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠡᠷ ᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ -201004.pdf
12 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠥᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -201004.pdf
11 ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠨ︾ ᠤ ᠬᠥᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠯ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠨᠠᠪᠴᠢ -201004.pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠳ .docx
24 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -201004.pdf
23 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠥᠭᠡᠯ ᠤᠳ -201004.pdf
22 ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠴ᠊ ﹒ ᠰᠡᠩᠭᠡ -201004.pdf
21 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠹᠧᠩ -201004.pdf
20 ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤ ﹒ ᠮᠠᠭᠯᠢᠶᠠᠩ -201004.pdf
16 ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠰᠦᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ -201004.pdf
15 ᠨᠠᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ -201004.pdf
14 ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠷᠰ -201004.pdf
10 ᠪᠦᠬᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠯ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ -201004.pdf
09 ᠠᠥᠬᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠥᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ -201004.pdf
08 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠥᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ -201004.pdf
07 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨᠹᠡᠩ -201004.pdf
06 ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠤ ︽ᠲᠣᠲ᠋ᠧᠮ︾ ᠰᠢᠲᠥᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠸᠠᠩᠴᠤᠭ -201004.pdf
05 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
04 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
03 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
22 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -201003.pdf
02 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ -201003.pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2010.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
18 ᠬᠤᠲᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠶᠠ᠊ ﹒ ᠴᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ -201002.pdf
17 ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠥᠯᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠥᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠢᠨᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -201002.pdf
16 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ -201002.pdf
15 ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ [ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ] ᠭᠠᠯᠰᠡᠩᠪᠠᠯᠲᠡᠨ ᠤ ᠯᠣᠪᠣᠷ -201002.pdf
21 ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ -201003.pdf
20 ᠹᠢᠯᠡᠳᠧᠯᠢᠹᠢ ᠬᠤᠲᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠ [ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ] ᠮ᠊ ﹒ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ — ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ -201003.pdf
19 ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠁ ᠳᠥᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠣᠭᠵᠢᠯᠲᠣ -201303.pdf