︽ᠴᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠴᠠᠩ ᠱᠠ ᠬᠤᠲᠡ︾ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠨᠠᠭᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠣᠲᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ︾ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠳᠤ ᠹᠦᠩᠺᠼ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠳᠤ ᠹᠦᠩᠺᠼ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦᠰᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦᠰᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠹᠦᠩᠺᠼ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠹᠦᠩᠺᠼ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠭᠴᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠶᠤᠰᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠭᠴᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠶᠤᠰᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠵᠢᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠢᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠵᠢᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠢᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠳᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠳᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭᠳᠥ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭᠳᠥ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠣᠭᠲᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠣᠭᠲᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠡᠮᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠳᠥᠷᠰᠤᠯᠡᠬᠦ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠡᠮᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠳᠥᠷᠰᠤᠯᠡᠬᠦ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠭᠧᠣᠮᠧᠳ᠋ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠷᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠭᠧᠣᠮᠧᠳ᠋ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠷᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠪᠥᠬᠦᠯᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠪᠥᠬᠦᠯᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 2︶
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ︵ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 1︶
ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠪᠤᠭᠳᠠ ᠠᠪᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ .pptx
学案选修1.4 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠪᠡᠯ .docx
选修1.4 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠪᠡᠯ .pptx
ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤ ︵ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ︶
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠲᠣᠲ᠋ᠧᠮ .pdf
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ .pdf
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ .pdf
ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠯ .pdf
ᠲᠣᠷᠤ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠳ .pdf
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦ .pdf
ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ .pdf
ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ .pdf
ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ .pdf
ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ .pdf
ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ .pdf
ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ ᠴᠤᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠣᠷᠭᠢᠯ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠪᠤ .pdf
ᠨᠠᠫᠤᠯᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠾᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠳᠤᠤᠷᠠᠲᠦ .pdf
ᠨᠠᠫᠤᠯᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠾᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ .pdf
ᠦᠯᠦ ᠰᠦᠬᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠳ .pdf
ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ .pdf
ᠤᠷᠤᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ .pdf
ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠡᠮᠧ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ .pdf
学案选修1.3 ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠮᠣᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ .docx
学案必修4.10 ᠯᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠹᠦ᠋ ᠳᠤᠷ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠤ .docx
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ pdf
01-031 ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ .pdf
31 ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠥᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ pdf
30 ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯᠲᠠ᠂ ᡂᠢ ᠭᠤᠷᠲᠢᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ .pdf
29 ᠬᠤᠷᠢ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ .pdf
28 ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠪᠠ ᠲᠥᠪ ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ .pdf
27 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
26 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ .pdf
25 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ : ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ .pdf
24 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠥᠬᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ᠂ ᠷᠣᠮᠪ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ .pdf
23 ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ : ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ ᠪᠠ ᠵᠢᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠢᠨ .pdf
22 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
21 ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠹᠦᠩᠺᠼ .pdf
20 ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠦᠰᠲᠡᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
19 ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ .pdf
18 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ .pdf
17 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠥ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ .pdf
16 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ .pdf
15 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠭᠧᠣᠮᠧᠲᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ᠂ ᠣᠭᠲᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ .pdf
14 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ pdf
13 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
12 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠪᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ .pdf
11 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠲᠦ ᠹᠦᠩᠺᠼ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
10 ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠠᠭ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
09 ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠠ ᠹᠦᠩᠺᠼ .pdf
08 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ︵ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ︶ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
07 ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠦ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
06 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ pdf
05 ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ︵ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ︶ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ .pdf
04 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ .pdf
03 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ .pdf
02 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ .pdf
01 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠤᠳᠠᠲᠦ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
学案选修1.3 ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠮᠣᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ _ ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠲᠠᠰᠤ .docx
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ . ︽ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ︾ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
学案选修1.2 ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ .docx
选修1.2 ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ .pptx
学案选修1.1.2 ᠤᠯᠠᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠬᠡᠢᠰᠦᠭᠳᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ .docx
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 10.pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 8.pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 7.pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 6.pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 5.pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 4.pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 3.pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 2.pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ 1.pdf
ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
三说 ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ . ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ pdf
16.3 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ .ppt
16.2 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ .ppt
16.2 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ppt
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ︾ .pdf
︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ︾ ᠸᠧᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠵᠣᠳᠤᠭ .pdf
ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
ᠱᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠭᠲᠣ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
︽ᠥᠬᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ︾ ᠵᠢᠦ ᠶᠦᠸᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ︾ .pdf
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠠᠢᠨ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ .pdf
ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠰᠦ .pdf
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠹᠦᠵᠢᠨᠤ᠋ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠯᠠᠲᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ .pdf
ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ︾ .pdf
ᠰᠠᠷᠡᠨᠰᠤᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ .pdf
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ︾ ᠵᠢᠦ ᠶᠦᠸᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠴᠢᠨ ᠱᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ︾ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠥ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯᠲᠠ .pdf
目录.pdf
目录.docx
标准答案.pdf
标准答案.docx
31第三十一课 统计的初步认识.pdf
31第三十一课 统计的初步认识.docx
30第三十课 三视图,投影.pdf
30第三十课 三视图,投影.docx
29第二十九 平移与旋转.pdf
29第二十九 平移与旋转.docx
28第二十八课 轴对称与中心对称 ︵1︶ .pdf
28第二十八课 轴对称与中心对称 ︵1︶ .docx
27 与圆有关的计算.pdf
27 与圆有关的计算.docx
26 直线与圆的位置关系.pdf
26 直线与圆的位置关系.docx
25 圆的有关性质.pdf
25 圆的有关性质.docx
24第二十四课时 特殊平行四边形.pdf
24第二十四课时 特殊平行四边形.docx
23第二十三课时 多边形与平行四边形.pdf
23第二十三课时 多边形与平行四边形.docx
22第二十二课 直角三角形函数应用.pdf
22第二十二课 直角三角形函数应用.docx
21第二十一课 直角三角形函数.pdf
21第二十一课 直角三角形函数.docx
20第二十课 相似三角形.pdf
20第二十课 相似三角形.docx
19第十九课 直角三角形.pdf
19第十九课 直角三角形.docx
18第十八课 等腰三角形.pdf
18第十八课 等腰三角形.docx
17第十七课 全等三角形.pdf
17第十七课 全等三角形.docx
16第十六课 三角形与性质.pdf
16第十六课 三角形与性质.docx
15第十五课 几何画板的初步认识,相交线与平行线.pdf
15第十五课 几何画板的初步认识,相交线与平行线.docx
14第十四课 二次函数综合应用.pdf
14第十四课 二次函数综合应用.docx
13第十三课 二次函数应用.pdf
13第十三课 二次函数应用.docx
12第十二课 二次函数.性质与应用.pdf
12第十二课 二次函数.性质与应用.docx
11第十一课 反比例函数.pdf
11第十一课 反比例函数.docx
10第十课 一次函数与应用.pdf
10第十课 一次函数与应用.docx
09 平面坐标系与函数.pdf
09 平面坐标系与函数.docx
09 平面坐标系与函数 ︵答案︶ .docx
08一元一次不等式与不等式组.pdf
08一元一次不等式与不等式组.docx
08一元一次不等式与不等式组 ︵答案︶ .docx
07分式方程与应用.pdf
07分式方程与应用.docx
07分式方程与应用 ︵答案︶ .docx
06一元二次方程和应用.pdf
06一元二次方程和应用.docx
06一元二次方程和应用 ︵答案︶ .docx
05一次方程 ︵或组︶ 和应用.pdf
05一次方程 ︵或组︶ 和应用.docx
05一次方程 ︵或组︶ 和应用 ︵答案︶ .docx
04开平方和二次根式.pdf
04开平方和二次根式.docx
04开平方和二次根式 ︵答案︶ .docx
03分式.pdf
03分式.docx
03分式 ︵答案︶ .docx
02整式与因式分解.pdf
02整式与因式分解.docx
02整式与因式分解 ︵答案︶ .docx
01实数及运算.pdf
01实数及运算.docx
01实数及运算 ︵答案︶ .docx
ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ 16.pdf
︽ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ︾ 19.docx
24 9.2 ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ .pdf
11 ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
学案4. 13 ᠲᠡᠯᠳᠦ ᠬᠥᠬᠡ .docx
学案4.12 ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠨ᠎ᠠ .docx
学案4.11 ᠦᠶᠡᠷ .docx
ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠤᠷᠡᠯ .pdf
ᠪᠤᠲᠡᠲᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠭᠤᠷᠪᠡ 22.docx
ᠪᠤᠲᠡᠲᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠬᠤᠶᠡᠷ 21.docx
26 9.3 ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
25 ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
24 9.2 ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ .pdf
21 ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ .pdf
15 ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠬᠦ .pdf
14 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠦᠭᠲᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ 02.pdf
13 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠦᠭᠲᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ .pdf
10 ᠺᠦᠪ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ .pdf
9.1.1 ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ 20.pdf
09 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ .pdf
08 ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠡᠯ .pdf
07 ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠶᠣᠰᠤ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠯᠲᠠ .pdf
06 ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ .pdf
05 ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯᠲᠠ .pdf
学案4.9 ᠭᠤᠸᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ .docx
学案4.8 ᠰᠣᠨᠳᠤᠷ .docx
学案4.7 ᠬᠡᠮᠴᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠬᠡᠢ .docx
学案4.5 ᠤᠷᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ .docx
学案4.4 ᠲᠤᠷᠤᠭ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ .docx
学案4.3 ᠰᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
学案4.3 ᠰᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
学案4.2 ᠫᠠᠭᠮ᠎ᠠ .docx
学案4.1 ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠭ .docx
04 ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ .pdf
1975 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ .pdf
ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ
ᠨᠠᠬᠤ ᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ mp3
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ︾ ᠣᠶᠤᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠣᠶᠤᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠣᠶᠤᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ︾ .pdf
ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠰᠠᠭᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ .pdf
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠠᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ .pdf
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ — 2022.pdf
2012年-清明 满全作品.docx
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ – 2016.docx
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ — 2017.docx
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠩᠰᠢ 2010.docx
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ — 2013.docx
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ — 2018.docx
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠩᠰᠢ 2011.docx
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠩᠰᠢ 2020-4-5.docx
清明-2014 满全作品.docx
清明-2019 满全作品.docx
清明-2020 满全作品.docx
清明祭•2021 满全作品.docx
清明节-2015 满全作品.docx
ᠮᠢᠩᠭᠠᠨᠲᠦ .pdf
ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ .pdf
ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ .pptx
ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ .pdf
ᠮᠢᠨᠦ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ .pdf
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ .pdf
ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠯ
ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠯ
学案3.1 ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ .docx
ᠦᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ .pdf
ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ 2021.11.16 .pdf
ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ﹀ .pdf
︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ﹀ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠦ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠥᠰᠦᠭ﹀ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠦ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ﹀ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠦ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ – ᠳᠡᠪᠢᠭᠦᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ .pdf
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︿ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ﹀ .pdf
ᠰᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ﹀ .pdf
ᠳᠤᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠥᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ﹀ .pdf
ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ﹀ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ︾ ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠣᠶᠤᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠥᠰᠦᠭ︾ .pdf
ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ︾ .pdf
︽ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ︾ ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠠᠢᠨ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ︾ ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠡᠮᠵᠡᠭᠬᠡᠨ ᠬᠥᠷᠡᠩ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠲᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︾ ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
学案3.8 ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ .docx
学案3.7 ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ .docx
学案3.6 ᠠᠷᠭᠠᠯ .docx
学案3.5 ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ .docx
学案3.4 ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯ .docx
学案3.3 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠪᠡ .docx
学案3.2 ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ .docx
学案2.13 ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ .docx
学案2.12 ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ .docx
学案2.11 ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ .docx
学案2.10 ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠳ .docx
学案2.9 ᠤᠮᠳᠠ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ .docx
学案2.8 ᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ .docx
学案2.7 ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠮᠠᠯ ᠦᠵᠡᠯ .docx
学案2.6 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ .docx
学案2.5 ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ .docx
学案2.4 ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠬᠤᠮᠪᠤᠤ .docx
学案2.3 ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠦ .docx
学案2.2 ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ .docx
学案2.1 ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
选修1.3 ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢ ᠰᠠᠩᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ .pptx
选修1.1.1 ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠯᠢ ᠪᠠᠢ .pptx
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ 7.pdf
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠦᠮ .docx
期中考试分析 ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ .docx
高一第一学期期中考试试题 ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ .docx
ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠤ ᠳᠡᠨᠵᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .pdf
ᠮᠡᠬᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
ᠪᠣᠷᠣ ᠴᠥᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .pdf
ᠡᠳᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠡᠬᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ .docx
ᠭᠠᠴᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠤᠨᠳᠤᠷ .docx
ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠤᠨᠳᠤᠷ .docx
ᠳᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠦᠩᠭᠡᠲᠦ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠤᠰᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
学案1.13 ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠦ .docx
学案1.12 ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
学案1.11 ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠪᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠦ .docx
学案1.10 ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
学案1.9 ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
学案1.8 ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ ︵2︶ .docx
学案1.7 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
学案1.6 ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠪᠴᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
学案1.5 ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
学案1.4 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠩᠭᠢᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ .docx
学案1.3 ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠳᠤᠷ᠎ᠠ .docx
学案1.2 ᠹᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠤ᠃ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
学案1.1 ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠺᠣᠨ᠋ᠰᠫᠧᠺᠲ .docx
ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡ .pdf
︽ᠮᠠᠤ ᠽᠧ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠮᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠶᠦ᠋ᠯᠢ .pdf
ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ .docx
x选修1.1 ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠮᠦ ᠱᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ .学案docx
ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡ .pdf
Миний Уран Бүтээлүүд.pptx
s8 ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠤ .docx
ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠴᠢ᠂ ᠪᠠᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ .pptx
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠳ
ᠭᠠᠯᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ .pdf
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ .pdf
ᠯᠤᠤ ᠱᠠᠨ ᠵᠢᠶᠧ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ .pdf
ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ ᠨᠣᠮ
ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤ ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶