ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠤᠯᠤᠪᠲᠦ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠬᠤᠨᠭ᠌ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠮᠲᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠪᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠦ᠋ᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠯᠢ ᠵᠢᠩ .pdf
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠦ᠂ ᠸᠠᠩ ᠶᠢᠩ ᠴᠥᠨ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠤᠸᠠᠨ ᠵᠦ .pdf
ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠤᠶᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠠᠶᠠᠨ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠠᠩ ᠬᠦᠢ ᠴᠥᠨ᠂ ᠴᠤᠨ ᠭᠦ᠋ᠨ ᠵᠤᠸᠠᠩ .pdf
ᠬᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠴᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠣ ᠽᠦᠢ ᠫᠢᠡᠭ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ︽ᠲᠤᠭᠲᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ︾ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠮᠦᠡᠭᠬᠡᠪᠦ᠋ᠬᠡ᠂ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
ᠷᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠦ ᠵᠦᠡᠭ ᠽᠠᠢ ᠶᠦᠨ .pdf
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠷᠢᠯ ᠤᠨ MCAOR ᠲᠤᠮᠦ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ᠂ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠪᠠᠢ ᠵᠤᠨ᠂ ᠱᠦᠢ ᠯᠢᠩ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠦ᠋ᠭ -6 ᠲᠠᠩ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠤᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ 2018年05 ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ 2018年04 ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ 2018年03 ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ 2018年02 ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ 2015年7 ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ 2014年7 ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ 2014年6 ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ .pdf
ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠤᠮᠠᠳᠬᠠᠬᠤ .pdf
ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠲᠤᠯᠠᠬᠤ .pdf
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠴᠢᠶᠦᠦ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠠ ᠬᠠᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠯᠭᠢᠰᠤᠯ ᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠹᠸᠡᠭ ᠶᠦᠨ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 38 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠨᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠵᠤᠤ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠦᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠬᠤᠰᠬᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
ᠳ᠋ᠠᠩ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬᠤᠰᠬᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ 38 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠤ ᠪᠤᠣ ᠯᠦᠡᠭ .pdf
ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠱᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠮ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠡᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 57 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠦᠸᠧ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ .pdf
ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ᠎ᠡ .pdf
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠯᠡ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠦ ᠳᠤᠷᠦ᠋ᠲᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 86 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠦᠢ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ .pdf
ᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠲᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠵᠦᠨᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠭᠡᠷᠰᠦᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠲᠤᠪᠦ᠋ᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ .pdf
ᠷᠠᠰᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠯᠲᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ 30 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠦᠮᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠸᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠢᠯᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠢ ᠴᠢᠩ ᠴᠥᠨ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ .pdf
ᠰᠠ ᠦᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠤᠩᠨᠠᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ .pdf
ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠮᠠᠠᠳᠠ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠦ᠋ᠮᠪᠦᠷ .pdf
ᠤᠳᠤᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠯᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠦ ᠯᠠᠨ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ .pdf
ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠶᠣᠨᠬᠡᠷᠡᠯ ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦ᠊᠂ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠴᠢᠨ᠋᠊ ᠦᠠ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠮᠠᠭ -7 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠷᠦᠡᠭ .pdf
ᠰᠦᠷᠦᠩᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠲᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠯᠲᠡ ᠯᠦᠡᠭ ᠶᠡᠨ᠂ ᠪᠤᠣ ᠭᠥᠢ ᠯᠠᠨ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠠᠢ ᠯᠦᠡᠭ ᠲᠠᠩ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠡᠶᠢᠲ᠋ᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ︽ᠤᠭ ᠳ᠋ᠡᠶᠢᠲ᠋ᠠ︾ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠠ᠊᠂ ᠷᠤᠯᠮ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠤ ᠬᠠᠰᠣᠨ .pdf
ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠦᠳᠠᠭᠤᠯ .pdf
ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠸᠡᠭ ᠶᠦᠸᠧ .pdf
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠣ ᠽᠦᠢ ᠫᠢᠡᠭ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠵᠢᠶ᠋ᠸᠢ᠂ ᠤᠶᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
PCI ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠢ ᠱᠸᠡᠭ᠂ ᠵᠠᠩ ᠭᠸᠡᠭ ᠹᠸᠡᠭ᠂ ᠳ᠋ᠸᠡᠭ ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠮᠸᠢ ᠯᠠᠨ .pdf
ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠶᠤᠨᠰᠡᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠰᠠᠩ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠮᠸᠢ ᠯᠢ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠦ ᠯᠠᠨ᠂ ᠴᠤᠨ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠮᠸᠢ .pdf
HPLC ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠭᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠯᠢᠩᠬ᠊ ᠤᠠ᠋᠂ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠮᠸᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠨᠲ᠋ᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠱᠦᠢ ᠯᠢᠩ᠂ ᠮᠸᠢ ᠯᠢ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨᠰᠠᠩ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠲᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ .pdf
ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ -4 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠪᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠮ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠱᠢ ᡁᠢ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠱᠢ ᡁᠢ ᠹᠦ᠋ .pdf
ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 8
ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 7
ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ 6
ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠲᠠᠪᠦ
ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠳᠦᠷᠪᠠ
ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠭᠤᠷᠪᠠ
ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠬᠤᠶᠠᠷ
ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠨᠢᠭᠡ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠠᠩ ᠬᠦᠢ ᠴᠥᠨ ᠴᠧᠨ ᠭᠧᠨ ᠵᠤᠸᠠᠩ .pdf
16 ᠲᠣᠯᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠯᠢ ᠴᠢᠦᠸᠡᠨ ᠶᠢᠦ᠂ ᠴᠤᠨ ᠶᠢᠩ ᠰᠦᠡᠭ᠂ ᠦᠷᠡᠨᠲᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ︶ .pdf
15 ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠦᠬᠡᠬᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ︵ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠪᠡᠭᠠᠳᠦᠷ᠂ ᠡᠦ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨ︶ .pdf
14 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠦᠰᠡᠩ ᠭᠡᠲᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ︵ᡁᠢ ᠬᠤᠨᠭ᠌︶ .pdf
13 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠣᠯᠪᠦᠲᠦ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠪᠠᠢ ᠬᠦᠢ ᡁᠢ︶ .pdf
12 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠰᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ︶ .pdf
11 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠰ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ︵ᠪᠠᠢ ᠯᠦᠡᠭ᠂ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ︶ .pdf
09 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ︵ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠡᠭ︶ .pdf
08 ᠳᠠᠭᠤᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠲᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠦ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠬᠢᠴᠠ ︵ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠪᠤᠦ ᠸᠧᠨ ᠹᠸᠡᠭ᠂ ᠽᠠᠢᠬᠤᠯᠠ᠂ ᠪᠦᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌︶ .pdf
07 ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠰᠢᠷᠠᠭᠳᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠯᠲᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ︵ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶ .pdf
06 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠦᠨ ᠬᠠᠪᠣᠳᠠᠷ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠳ᠋ᠦᠩ ᠾᠦᠢ ᠴᠸᠡᠭ︶ .pdf
05 ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠣᠶᠣᠨᠬᠤᠸᠡᠷ︶ .pdf
04 ᠠᠶᠦ᠋ᠷ ᠸᠤᠳᠠ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠦᠣ᠂ ᠪᠦ᠊᠂ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠭᠢᠯ᠂ ᠰᠣᠷᠦᠨ᠎ᠠ︶ .pdf
03 ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠦᠡᠭᠭᠦᠯᠴᠡᠭ ᠲᠤ ᠣᠰᠦ ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠮᠦᠩᠬᠡᠳᠠᠯᠠᠢ︶ .pdf
01 ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠵᠠᠩ ᠢᠤᠢ ᠯᠠᠠ︶ .pdf
0 2 ︽ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ︾ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠪᠦᠦ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠸᠠ︶ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ CT ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪ᠊᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠢᠦᠢ ᠵᠢᠩ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠶᠠ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠢᠦᠢ ᠲᠠᠩ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠱᠥ ᠴᠢᠩ᠂ ᠪᠠᠢ ᠢ ᠫᠢᠡᠭ᠂ ᠴᠤᠨ ᠯᠢ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠩᠨᠡᠯ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠷᠦᠡᠭ᠂ ᠸᠠᠩ ᠴᠢᠩ ᠯᠦᠡᠭ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠢᠯᠳᠠᠰᠦ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠤᠯᠪᠤᠲᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 30 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠠ TDP ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰᠦ᠂ ᠺᠦᠡᠭ ᠽᠦᠢ ᠶᠢᠩ .pdf
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠤᠪᠤᠳ .pdf
ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠦ᠂ ᠸᠠᠩ ᠶᠢᠩ ᠴᠥᠨ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠤᠸᠠᠨᠵᠦ .pdf
ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠪᠡᠷᠬᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠮᠦᠩᠪᠠᠲᠦ᠂ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠩ .pdf
ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠮᠸᠢ ᠷᠦᠡᠭ .pdf
ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠦ ᠰᠢᠶᠦᠦ ᠶᠢᠩ
ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠣᠰᠢᠭ᠎ᠠ ︽蒙古秘史︾ 词汇语义类标签 ︵暂定版︶ .pdf
ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠮᠸᠢ ᠷᠦᠡᠭ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ - ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠦᠦ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ .pdf
ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠦ ᠰᠢᠶᠦᠦ ᠶᠢᠩ .pdf
ᠬᠤᠰᠬᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ -7 ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠨᠡᠬᠦ ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠯᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠯᠢᠦ ᠰᠡᠴᠢᠨ .pdf
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠯᠤᠭᠰᠢᠯᠲᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠵᠠ᠊᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠳ᠋ᠸᠡᠭ ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠨᠭ᠌᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ .pdf
ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠠᠳᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
︽ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠬᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤ᠋᠂ ᠭᠦᠸᠧ ᠪᠤᠤ ᠱᠸᠡᠭ᠂ ᠠᠯᠮᠠᠰ .pdf
ᠠᠨᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠯᠢ ᠶᠢᠩ ᠭᠧ .pdf
中国蒙医药 _______ _______ ______ __ _______ 2017.12.1 ︵1︶ .pdf
ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠩ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ︾ ᠬᠤᠷᠠᠯ .pdf
ᠬᠤᠣᠰ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠥᠪᠥᠷᠢᠭᠦᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠴᠥᠪᠥᠷᠢᠭᠦᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ︶ .xlsx
ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠥᠨᠴᠥᠭ︶ .xlsx
ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠯᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵ᠨᠠᠷᠢᠨ︶ .xlsx
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︵ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ︶ .xlsx
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ .pdf
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠪᠯᠡᠵᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ .pdf
ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰᠯᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠮᠠᠭ .xlsx
ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮᠠᠭ .xlsx
ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰᠯᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰᠯᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
2017 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ .xlsx
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠣᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠪᠣᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠠᠲᠤ ᠪᠣᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠪᠣᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .xlsx
ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ .xlsx
ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ 蒙科立输入法测试 ︵第二次︶ .docx
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ .docx
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ 1- 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠃ 2000-11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠨ ᠡᠭᠦᠰᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ 【 ᠥᠨᠡᠨᠮᠥ᠋ᠩᠬᠡ ︵ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠥ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ︶ 】.pdf
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ .xlsx
ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ PPT ︵3︶ .pptx
ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ PPT ︵2︶ .pptx
ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ PPT ︵4︶ .pptx
ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ PPT ︵3︶ .pptx
ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ PPT ︵2︶ .pptx
ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ PPT ︵1︶ .pptx
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ︵3︶ .pptx
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ︵2︶ .pptx
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ PPT ︵1︶ .pptx
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ︶ .pdf
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ︶ .pdf
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ︵ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ︶ .pdf
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ︵ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ︶ .pdf
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ︵ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ︶ .pdf
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ︶ .pdf
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ︵ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ︶ .pdf
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ︶ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠪᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠳᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2015 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ -- ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ .docx
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ -- ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ .docx
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ -- ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ .docx
ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 中国蒙医药杂志.ppt
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠲᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠪᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ .pdf
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ ︽ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ︾ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ Mongol 蒙古文词典.pdf
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ -2 五体清文鉴 ︵中册︶ .pdf
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ 3 五体清文鉴 ︵下册︶ .pdf
ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠪᠦᠦ ᠠᠶᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠪᠦᠪᠡᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠡᠯᠭᠦᠲᠠᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠲᠦ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠡ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠠᠪᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠷᠥ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠪᠢᠯᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠬᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠬᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠬᠢᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠳᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠨᠳᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠤᠰᠢᠨᠵᠤᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ .docx
ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠷ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦᠰ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ .docx
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠯᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠤᠩᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠤᠩᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠤᠩᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠡᠯᠡᠵᠥ ᠦᠭᠭᠦᠭᠡᠴᠢ ᠠᠪᠤ ᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠦᠮᠦ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠷᠠᠮᠨᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠶ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠡᠳᠦ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠧ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠧ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠰᠢᠦ ᠡᠵᠢ ᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠩ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠯᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠬᠦᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠵᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠵᠢ ᠣᠶᠠᠭᠠᠴᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠳᠡᠬᠦᠤ ᠶᠧ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠣᠭᠤᠷᠣᠯ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠣ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠴᠢᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠪᠦ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠳᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠭᠦᠣ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠨᠢ ᠠᠳᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠡᠳᠦ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠠᠪᠦ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠥᠰᠢᠶᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠲᠤᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠬᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠶ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠡᠨᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠯᠥ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠦᠰᠴᠦ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠦᠰᠦᠶ᠎ᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠦᠰᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠮᠥᠳᠬᠡᠨ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠡᠳᠠᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠦᠨᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠵᠦᠡᠭ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠣᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠣᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠥᠬᠢᠳ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠳᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠲᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠳᠤᠷᠦ᠋ᠢᠰᠡᠭᠠᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠳᠣᠬᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠦᠰᠬᠦ ᠠᠪᠤ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠳᠣᠣᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠷᠡᠬᠦᠥ ᠬᠥᠬᠡᠷᠥᠬᠦᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠥ ᠤᠤ ᠪᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠬᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠵᠢ ᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠲᠤᠷᠦ᠋ᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠢᠭ᠋ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx
ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ [ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ].docx