16 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠴᠤᠬᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠡᠷᠸ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠡᠳᠤᠷᠵᠢ .pdf
15 ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠥᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨᠵᠢᠩ .pdf
14 ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ----- ︽ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠵᠥᠯᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠲ᠊᠂ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ .pdf
13 ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠰᠤᠳᠤᠯᠥᠯ ᠳᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ ᠦᠤᠷ .pdf
12 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠠᠯᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠤᠶᠤᠡᠳᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
11 ᠬᠠᠷᠡᠮᠤᠷᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ .pdf
10 ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠬᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
09 ︽ᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠢ ᠷᠥᠩ .pdf
08 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠰᠤᠪᠤᠳ .pdf
07 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪᠳᠤ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠬᠦᠥᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠯᠤᠯ ᠬᠠᠰᠡᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
06 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠲᠤᠯᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠠᠩ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠳᠡᠨ ᠬᠡ᠊᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠡ᠊᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠲᠤ .pdf
05 ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠬᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠤᠯ ᠪᠣᠦ ᠮᠢᠩ ᠱᠠᠨ .pdf
04 ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 99 ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠲᠦ᠊᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢ .pdf
03 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠠᠪ .pdf
02 ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.1.pdf
28 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ .pdf
27 ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠤᠢᠯᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠯᠯ᠎ᠠ .pdf
26 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
25 ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ .pdf
24 ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠶᠢᠨ · ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠦ᠋ᠬᠡ .pdf
23 ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠧ · ᠳᠠᠯᠠᠨᠲᠠᠢ ᠴᠢ ᠬᠤᠨᠩ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
22 ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠲᠠ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ .pdf
21 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ .pdf
20 ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠦᠶᠠᠨᠲᠣᠭᠲᠣᠬᠤ .pdf
19 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
18 ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠡᠨ︾ ᠳᠠᠬᠢ ︽莎斡纶︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠠ᠊ · ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ .pdf
17 ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠮᠦᠩᠪᠤᠶᠠᠨ .pdf
16 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠨᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
14 ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠲᠡᠯᠳᠤ .pdf
13 ︽ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠨ ᠤᠶ᠋ᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤ᠊᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠤᠯ᠂ ᠥᠷᠵᠢᠮᠢᠰ .pdf
12 ᠥᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠦᠶ᠋ᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ︽ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠ᠊᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠤ .pdf
11 ︽ᠬᠦᠬᠡ ᠵᠤᠯᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠬᠠᠷᠡᠬᠦᠥ .pdf
10 ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠣᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠥ᠊᠂ ᠨᠠᠷᠠᠡᠪᠠᠳᠤ .pdf
09 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠹᠧᠩ .pdf
08 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠯᠸᠤᠨᠠᠷᠳ᠋᠂ ᠪᠯᠤᠮᠹᠢᠸ᠋ᠯᠳ᠋ ᠪᠠ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ︽ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ︾ ᠵᠠ᠊᠂ ᠪᠠᠳᠣᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
06 ᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠭ᠎ᠠ --- ᠠ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ︽ᠢᠰᠢᠪᠠᠯᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠧᠩ .pdf
05 ᠳᠠ᠊᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠠᠳᠠ︾ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ [ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ] ᠮ᠊᠂ ᠰᠠᠷᠠᠡᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
04 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯᠡᠯ --- ᠽ᠊᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ︽ᠶᠠ ᠪᠤᠥ ᠯᠦ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ .pdf
03 ᠰᠤᠳᠣᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠤᠨᠡᠳ᠋ᠩᠷᠢ .pdf
02 ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.2.pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠬᠦᠦ᠄ ᠠᠳᠬᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠎ᠠ
24 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ ︵ᠠᠷᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ︶ .pdf
23 ᠪᠤᠷᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠩ ᠴᠠᠩ ᠰᠦᠢ .pdf
22 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠴᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ .pdf
08 ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠸᠠᠩ ᠰᠤᠪᠤᠳ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
07 ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠣᠶᠣᠡᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
06 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠪᠠᠷᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠡᠬᠤᠸᠠ .pdf
05 ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠯ ᠰᠢᠥ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
04 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠷᠢᠯᠲᠥᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠷᠰ .pdf
03 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠤᠶᠠᠨ .pdf
02 ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .PDF
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2008 ᠤᠨ ᠤ 4 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
11 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠲᠤ .pdf
0713---14 ᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠶ᠋ᠢᠷᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
21 ᠨᠠ᠊᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ︽ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ︵ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ︶ .pdf
20 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠥᠡᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
19 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠣᠶᠤᠯᠳᠣ .pdf
18 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠡᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠥᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠡᠳᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
17 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠥ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
16 ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠬᠡᠢᠪᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠢᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠ᠊᠂ ᠪᠠᠰᠠᠩ .pdf
15 ︽ᠳᠤᠮᠤᠭᠴᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠥᠰᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠤ᠊᠂ ᠬᠠᠰᠡᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ .pdf
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.3 内蒙古师范大学学报 2010.3-1-2.pdf
24 ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ ︵ᠠᠷᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ︶ .pdf
23 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ---- ᠦᠯᠵᠢᠪᠤᠷᠢᠨ︶ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ︵ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ .pdf
22 ᠤᠶᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠡᠳᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠠᠮᠢᠨ .pdf
21 ᠮᠡᠥ ᠽᠧ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠡᠳᠤᠷᠸ᠎ᠠ .pdf
20 ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠴᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠥᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠨᠡᠮᠷᠪᠬᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
19 ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠲᠤᠡᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠰ᠊᠂ ᠤᠳᠬᠤᠡᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
18 ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
17 ᠱᠠᠭᠳᠠᠷ ᠮᠠᠢᠷᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠵᠡᠬᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠪᠤ ᠨᠠᠶᠠᠡᠳᠠᠢ .pdf
16 ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠥᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠥ ᠬᠠᠢ ᠷᠥᠩ .pdf
15 ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠳᠡᠥᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠬᠥᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ ᠡᠥ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
14 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠵᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ --- ︿ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠨᠩ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ﹀ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠯᠢ ᠴᠠᠩ ᠮᠢᠩ .pdf
13 ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠡᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠬᠤᠷᠴᠠ .pdf
12 ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤᠬᠤᠡᠯᠵᠠᠢ .pdf
10 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠩ ᠤᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠠᠷ .pdf
09 ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢ --- ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠥ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩ .pdf
15. ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠥ ᠬᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
14. ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ---- ᠡ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠪᠤᠥ ᠹᠧᠩ ᠯᠠᠨ .pdf
13. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ --- ᠡ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠢᠨᠢᠵᠠᠪ ᠤᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
12. ︽ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠲᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠵᠤᠥ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
11. ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 60 ᠵᠢᠯ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮᠷᠠᠪᠬᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠠᠷᠥᠥ .pdf
10. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ --- ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠢ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠢᠥᠢ .pdf
09. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠬᠦᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠥ ᠴᠦᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ .pdf
08. ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠦ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠥ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩ .pdf
07 ᠪᠦᠬᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠹᠧᠩ ᠯᠧᠢ᠂ ᠬᠤ᠋ ᠮᠧᠢ ᠷᠥᠩ .pdf
06 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠴᠢ ᠶᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ --- ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠠᠷ .pdf
05 ︽ᠴᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ︾ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ﹇ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ﹈ ᠳ᠋᠊᠂ ᠪᠤᠲᠢᠰᠦ᠋ᠷᠥᠭ .pdf
04. ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ﹇ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ﹈ ᠨᠠ᠊᠂ ᠨᠠᠭᠠᠩᠪᠤᠥ .pdf
03.13--15 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ --- ᠪᠤᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠡᠮᠡᠷᠺᠠᠨᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠ᠊᠂ ᠳᠡᠮᠡᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.4 内蒙古师范大学学报 2010.4-1-2.pdf
22. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.3 内蒙古师范大学学报 2010.3-127-128.pdf
21. ︽ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠢ︾ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠠᠭᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠰᠤᠳᠤᠪᠢᠯᠢᠭ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠬᠠᠷᠠᠨᠤᠳ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠠᠯᠠᠢ᠄ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ
18. ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ [に] ᠪᠤᠯᠤᠨ ﹇で﹈ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠥᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ .pdf
17. ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠮ᠊᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .pdf
16. ᠦᠺᠷᠠᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ [ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ] ᠪᠠ᠊᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
15. ︽ᠴᠢᠡᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠬᠢᠬᠦᠷ︾ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠽᠦᠢ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
14. ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ --- ᠰ᠊᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ᠊᠂ ᠳᠠᠯᠠᠡᠳᠠᠢ .pdf
13. ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠥ ᠯᠠᠨ .pdf
12. ᠷ᠊᠂ ᠴᠦᠨᠤᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠠ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
11. ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ --- ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠠᠳᠠ .pdf
10. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠴᠤᠭᠰᠠᠢᠨ .pdf
09. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
08. ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠡᠮᠤᠷᠬᠤᠶᠠᠭ .pdf
07. ︽ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠳᠡᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠣᠷᠰᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠡᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
06. ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠣᠯᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠌ᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠤ᠋᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠰᠠᠩ .pdf
05. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠮᠠᠨᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠥ ᠯᠥᠩ .pdf
04. ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠲᠢᠶᠧ ᠵᠤ .pdf
03. ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠠᠰᠤᠬᠤᠨᠯᠵᠡᠢ .pdf
22. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠢᠩ ᠰᠢᠶᠥᠥ .pdf
21. ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠᠨᠳᠮᠠᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
20. ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠥᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠪᠢᠯᠢᠭ .pdf
19. ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠯ ᠪᠠᠢ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ .pdf
18. ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ .pdf
17. ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠹᠧᠩ .pdf
16. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠴᠤᠭᠳᠤ .pdf
15 ︽ᠬᠦᠬᠡ ᠳᠤᠭ︾ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠮᠤᠷᠪᠦ᠋ᠬᠡ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ .pdf
14 ︽ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠦᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
13 ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨᠵᠢᠩ .pdf
12 ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ︽ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠠᠯ ᠠᠷᠠᠳ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠷᠮᠡᠡᠳᠤ .pdf
11 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .pdf
10 ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠬ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠮᠤ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ .pdf
09 ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠠᠩᠳᠡᠮᠤᠷ᠂ ᠪᠤᠥ ᠰᠡᠷᠬᠦᠯᠡᠩ .pdf
08 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠥ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠤᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠸᠠᠩ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
07 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠯ ᠮᠦᠩᠬᠡᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ .pdf
06 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠪᠠ ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠨᠡᠬᠦᠳᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ .pdf
05 ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠠᠳᠠ .pdf
04 ᠳᠤᠯᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠡᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠦᠴᠢᠭ︾ ᠢ ᠳᠤᠯᠭᠠᠨᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨ᠊᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ .pdf
03 ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ -- ᠪᠤᠶᠠᠨ .pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2011.1 内蒙古师范大学学报 2011.1-1.pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.4 内蒙古师范大学学报 2010.4-133-134.pdf
25. ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ` ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
24. ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠭᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
23. ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ .pdf
22. ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠨᠡᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬᠠᠡᠴᠢᠮᠡᠭ .pdf
21. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠦᠸᠧ ᠢᠥᠢ ᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠤᠯᠤᠷ .pdf
20. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠦᠸᠧ ᠢᠥᠢ ᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠤᠯᠤᠷ .pdf
19. ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠴᠢᠨ ᠶᠦᠨ .pdf
18. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠦ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠤ᠋ ᠫᠢᠩ᠂ ᠤᠶᠤᠨᠽᠠᠡᠳᠠᠨ .pdf
17. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠠ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠢᠲᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ .pdf
16. ︽ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠡᠢᠷᠡᠯᠳᠤᠬᠤ︾ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠡᠷᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ︾ ᠤᠶᠤᠨ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠮᠠ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠳᠤ᠄ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ
26. ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠥ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠦᠥ .pdf
25. ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠦᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .pdf
24. ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ .pdf
23. ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠡᠨᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯᠤᠯ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠤ .pdf
22. ᠳᠡᠬᠦᠯᠳᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠤᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
21. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠡᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠱᠤᠸᠠᠩᠰᠢ .pdf
20. ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠰᠦᠨ ᠬᠠᠢ ᠯᠢᠨ .pdf
19. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠥᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ .pdf
18. ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠯᠦ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠥ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠨ .pdf
17. ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠤᠶᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠣ .pdf
16. ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠢᠮᠤ ᠦ᠊᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠡᠰᠢᠭᠰᠸ᠎ᠡ .pdf
15. ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ .pdf
14. ᠢᠯᠵᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠤᠥ ᠴᠧᠩ .pdf
13. ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠌ᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠳᠤᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠥ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
12. ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
11. ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠡᠳᠤᠷ ᠬᠦᠥ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠮ᠊᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ .pdf
10. ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠩᠭᠠᠨᠢᠪᠤᠥ .pdf
09. ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠤᠯ ᠰᠸᠡᠳᠤᠷ᠎ᠠ .pdf
08. ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠤ᠂ ᠴᠤᠭᠵᠢᠯᠳᠤ .pdf
07. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠮᠠᠨᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠥ ᠯᠥᠩ .pdf
06. ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠡᠰᠢ .pdf
05. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠬᠠᠰ .pdf
04. ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠷᠦ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ [ ᠠᠮᠸᠢᠷᠢᠺᠠ ] ᠠᠯᠰᠧᠨ ᠳᠤᠮᠡᠰ .pdf
03. ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.1 内蒙古师范大学学报 2013.1-1.pdf
30. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2011.1 内蒙古师范大学学报 2011.1-132.pdf
29. ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ --- ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠳᠤᠤᠯᠢ .pdf
28. ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠴᠠᠩ ᠬᠠᠢ .pdf
27. ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ .pdf
26. ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠡᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ .pdf
25. ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ .pdf
24. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ .pdf
23. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠬᠠᠰᠤᠡᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
14. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠪᠦᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .pdf
13. ︽ᠯᠦ ᠯᠥᠩ ᠰᠠᠢ ᠯᠢᠥᠸᠡᠢ︾ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠥ ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
12. ᠴ᠊᠂ ᠯᠤᠲᠦ᠋ᠳᠡᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠮᠢᠷ︾᠂ ᠡ᠊᠂ ᠪᠦᠷᠢᠡᠳᠡᠬᠦᠰ ᠤᠨ ︽ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠮᠦᠳᠡᠨ .pdf
11. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠡᠭᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ︽ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ︾ ᠨᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ .pdf
10. ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠥ ︽ᠪᠠᠢ ᠬᠤ᠋ ᠭᠡ ᠭᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ .pdf
09. ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠱᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ .pdf
08. ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠢ .pdf
07. ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ︽ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ︾ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠴᠧᠩ᠂ ᠡᠥ ᠹᠧᠩ .pdf
05. ᠬᠠ᠊᠂ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠤ ︽ᠦᠷᠳᠤᠰ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨ᠊᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ .pdf
04. ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠭᠡ᠊᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ .pdf
03.. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ -- ᠳᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.3 内蒙古师范大学学报 2013.3-1.pdf
30. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.1 内蒙古师范大学学报 2013.1-134.pdf
29. ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ︵ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
28. ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ -- ᠨᠠ᠊᠂ ᠰᠧᠷᠡᠩ .pdf
27. ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠢᠯ .pdf
03 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠳᠣᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ -200504.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200504.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200504.pdf
04. ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠢᠯᠳᠠ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨᠳᠡᠬᠦᠰ .pdf
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ 2013 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 03. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ - ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.4 内蒙古师范大学学报 2013.4-1.pdf
26. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.3 内蒙古师范大学学报 2013.3-128.pdf
25. ︽ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠥ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
24. ᠤᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠭᠤᠥ ᠰᠤ᠋ ᠰᠢᠶᠠ .pdf
23. ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠢᠰᠤᠯᠳᠤᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠲᠤᠯᠡᠯᠳᠠ ︵DIPCA · 3︶ ᠶᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ᠡ᠊᠂ ᠦᠨᠡᠡᠴᠢ .pdf
22. ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ︽たにめ︾ ᠪᠤᠯᠤᠨ ︽よぅに︾ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠤᠡᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
21. ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
20. ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠤᠥ ᠯᠥᠩ .pdf
19. ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠢ ᠵᠢᠥᠸᠡᠨ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠤ .pdf
18. ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
17. ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠮᠤᠬᠤᠸᠠᠷ .pdf
16. ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠭᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠰᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩ .pdf
15. ︽ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠮᠠᠨᠲᠠ .pdf
22 ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠤ -200504.pdf
21 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠯᠪᠠᠢᠬᠦᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠯᠢᠩ ᠶᠠᠨ -200504.pdf
20 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤ᠋ ᠮᠢᠨ -200504.pdf
19 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦ᠋ ᠢᠥᠢ ᠯᠥᠩ -200504.pdf
18 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠶᠢᠩ ᠴᠦᠨ -200504.pdf
17 ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ -200504.pdf
16 ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠽᠦᠸᠤ ᠹᠧᠢ -200504.pdf
15 ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠯ ᠬᠥᠴᠥᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢᠮᠠᠬ᠎ᠠ -200504.pdf
14 ︽ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠯ︾ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ -200504.pdf
13 ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠡ᠊ ﹒ ᠤᠷᠠᠨ -200504.pdf
12 ︽ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠯ ᠷᠤᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ -200504.pdf
11 ︽ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ -200504.pdf
10 ᠣᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠯᠥᠪ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠼᠦᠢ ᠷᠦᠩ -200504.pdf
09 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠬᠥᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠷ -200504.pdf
08 ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠨᠣᠳ ᠳᠣᠷᠵᠢ -200504.pdf
07 ᠶᠣᠩᠽᠦ᠋ᠩ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ︽ᠯᠣᠣᠶᠧ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ︾ ᠪᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ -200504.pdf
06 ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠬᠤᠸᠠ -200504.pdf
05 ᠠ᠊ Q ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠤᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200504.pdf
04 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ -200504.pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠯ᠊᠂ ᠰᠠᠷᠠᠯᠠᠩ᠄ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠢᠪ᠄ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠳ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠰ᠊᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠄ ᠬᠠᠰᠠᠷ
14. ᠬᠦᠩ ᠳᠠᠩ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦ᠊᠂ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ .pdf
13. ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠲ᠋ᠡᠯᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ -- ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .pdf
12. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠨᠩ .pdf
11. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠮᠤᠲᠢᠹ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
10. ᠦᠯᠤᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠨᠲᠢᠪ -- ︽ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ︾ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠷ .pdf
09. ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠷᠮᠡᠨᠳᠤ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠪ᠊᠂ ᠰ᠊᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭᠡᠷᠬᠢᠮ᠄ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠠᠴᠤᠨᠠᠮ
07. ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠰ᠊ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ .pdf
06. ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠡᠳᠠᠷᠢ᠂ ᠳᠠᠢᠴᠢᠨ .pdf
赤峰学报2005.4期目录.docx
28 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200504.pdf
27 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200504.pdf
26 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200504.pdf
25 ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠤ ᠢᠥᠢ ᠬᠤᠸᠠ -200504.pdf
24 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨᠰᠢᠶᠤᠤ -200504.pdf
23 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠣᠢᠷᠠᠲᠣᠭᠤᠯᠬᠤ︾ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠩᠰᠠᠩᠪᠤᠤ -200504.pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠶ᠊᠂ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠳᠤᠨᠷᠤᠰᠢᠬᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠳ᠋ᠠᠨᠽᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ᠄ ᠬᠢᠵᠢᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠪᠠᠶᠠᠮ ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠤᠭᠳᠤ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠰᠡᠷᠡᠩᠨᠤᠷᠪᠤ ︵ᠲᠦᠪᠡᠳ︶᠄ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠨᠢᠳᠦᠳᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠬ᠊᠂ ᠰᠢᠨᠡᠬᠦᠦ᠄ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠲᠤᠯᠢᠶᠠᠪᠠᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠰ᠊᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠬᠦᠦ᠄ ᠲᠠᠶᠢᠭ᠋ ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠴᠢ ᠰ᠊᠂ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ ᠎ᠠ᠄ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠦᠯᠵᠡᠢ᠄ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ᠄ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠱᠠᠳᠤᠪ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠰᠦᠷᠦᠩ᠄ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ ᠎ᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠬᠦ᠊᠂ ᠴᠡᠷᠡᠩᠪᠡᠯ᠄ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠢᠮᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠲ᠊᠂ ᠪᠠᠯᠰᠠᠩ᠄ ᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠬᠠ᠊᠂ ᠲᠤᠷᠵᠢᠳᠠᠰᠢ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠤ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠳ᠋᠊᠂ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠬᠠᠶᠢᠬᠢᠷᠤᠯ᠄ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠡᠵᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠪᠠ᠊᠂ ᠪᠠᠯᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ᠄ ᠤᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠦᠦ᠄ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠷᠤᠯᠭ᠋ ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠲᠤᠩ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠋ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-3︶ ᠰᠢ᠊᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠄ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠷᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠬᠦ᠊᠂ ᠴᠡᠷᠡᠩᠪᠠᠯ᠄ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠢᠮᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠨᠠ᠊᠂ ᠨᠤᠷᠪᠤ᠄ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠢᠳᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠮᠠ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠳᠤ᠄ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠬᠠᠷᠢ ᠬᠦᠷᠦᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠰ᠊᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠳ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠄ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠬᠢᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤᠳ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠨ ᠎ᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ᠄ ᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ᠄ ᠵᠤᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠡᠭᠰᠢᠳᠠᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠨᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ᠄ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ︵ 2019 - 4︶ ᠲ᠊᠂ ᠨᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠤᠭ᠋ ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠰ᠊᠂ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠄ ᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠳ᠋᠊᠂ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠄ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠠᠰ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠸᠧᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠰ ᠪᠤᠰ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠠᠯᠳᠠᠨᠵᠢᠮᠢᠰ᠄ ᠪᠤᠷᠤᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-4︶ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ
ᠣᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ .pdf
ᠤᠶᠢᠰᠡᠩ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ - ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠰᠳᠠᠭ ᠣᠴᠢᠷᠳᠠᠢ
︽ᠠᠹᠭᠠᠨᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ︾ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ - ᠨᠢᠰᠭᠡᠯᠴᠢ ᠬᠤᠣᠷ ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠡᠮᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ
ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ
19. ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
18. ︽ᠬᠠᠲᠤᠨ ︿ᠥᠬᠢ﹀ ᠪᠠ ᠠᠭᠲᠠ ᠪᠣᠯ ︿ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ﹀ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ︾ ᠦᠦ -- ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .pdf
17. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ -- ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠳᠣᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠪᠠ ︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ︾ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠴᠢᠮᠡᠳ ∙.pdf
16. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ -- ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠳᠣᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠪᠠ ︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ︾ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠴᠢᠮᠡᠳ ∙.pdf
12. ︽ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ︾ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠰ .pdf
11. ᠰᠢᠮᠦᠯᠲᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠢᠭᠪᠦᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
07. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠱᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
06. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠴᠦᠵᠣᠩᠵᠠᠪ .pdf
05. ︽ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ︾ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠰᠠᠷᠠ .pdf
04. ︽ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ︾ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .pdf
03. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠲᠡᠨ ᠢᠦᠢ ᠪᠧᠢ ᠴᠧᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠶ᠎ᠠ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2015.2 内蒙古大学学报 2015..pdf
ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ .pdf
15. ︽︿ᠣᠷᠣᠰ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠺᠣᠮᠢᠨᠲᠧᠷᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ﹀ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ︾ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ .pdf
14. ᠳᠠᠺᠸᠦ᠋ᠵᠢ ᠳᠠᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
13. ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠡᠩᠬᠡ .pdf
10. ︽ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭ︾ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠦᠷᠡᠨ .pdf
09. ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ︽ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ︾ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ --1922 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
08. ᠤᠷᠠᠨ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ -- ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠬᠤᠵᠢᠭᠢᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
23. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2014.4 内蒙古大学学报 2014.4-138.pdf
22. ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ 65 ᠵᠢᠯ - ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ︾ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ .pdf
21. ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
20. ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ 65 ᠵᠢᠯ - ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ︾ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ .pdf
19. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ .pdf
18. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ︽ᠲᠣᠭᠤᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠤᠭ︾ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠧᠮ᠎ᠠ .pdf
17. ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠨ ᠯᠦ ᠵᠠᠨ ᠺᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠨ ᠸᠧᠢ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ .pdf
16. ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ .pdf
15. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ .pdf
14. ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠥᠯ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠢᠩᠭ᠍ᠭᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .pdf
13. ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠦ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
12. ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠪᠤᠥ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩ .pdf
11. ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
10. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ .pdf
09. ︽ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ︾ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ -- ︽ᠬᠦᠷ ᠬᠠᠷᠬᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠷᠭᠤᠳ ︿ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ﹀︾ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋᠊ ∙ ᠲᠠᠶᠠ .pdf
08. ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠡᠲᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠴ᠊ ∙ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .pdf
07. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ︵ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ︶ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠤᠢ ᠹᠠᠩ᠂ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ .pdf
06. ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ .pdf
05. ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬ᠊ ∙ ᡀᠠᠬᠠᠪᠠᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ [ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ]᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .pdf
04. ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ︽ö︾ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠦᠨᠬᠦᠦ᠂ ᠴᠦᠵᠣᠩᠵᠠᠪ .pdf
03. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02.. ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ 65 ᠵᠢᠯ - ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ︾ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ .pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2014.4 内蒙古大学学报 2014.4-1.pdf
25. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2015.3 内蒙古大学学报 2015.3-1 ︵25︶ .pdf
24. ︽ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ︾ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ .pdf
23. ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
22. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ .pdf
21. ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
20. ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠤᠨ ᠮᠣ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ ﹇ᠢᠰᠷᠧᠯ﹈ ᠮᠢᠬᠠᠢᠯ ᠪᠢᠷᠡᠨ ∙ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ .pdf
19. ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠱᠣᠯᠣᠢ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ﹇ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ﹈ ᠣ ∙ ᠣᠨᠳᠣᠷᠮ᠎ᠠ .pdf
18. ᠠᠷᠢᠭᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠢᠯ .pdf
17. ︽ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠳᠤ ᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠨ ᠾᠦᠢ ᠯᠢᠩ .pdf
16. ᠲᠣ ᠸᠠᠩ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠤᠭᠠᠨ ᠸᠠᠩ ∙ ᠪᠠᠶᠠᠷᠬᠦᠦ ᠬᠤ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠷᠥᠩ .pdf
15. ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠣ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ﹇ᠢᠰᠷᠧᠯ﹈ ᠮᠢᠬᠠᠢᠯ ᠪᠢᠷᠡᠨ ∙ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ .pdf
14. ︽ᠵᠣᠣᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ︿ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ﹀ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ ᠬᠥᠬᠡ ᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠦᠢ ᠵᠧ .pdf
13. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠯ ︵1976-2013︶ ᠺᠠᠨ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ .pdf
12. ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
11.. ᠠᠭᠸᠠᠩᠬᠠᠢᠳᠠᠪ ᠤᠨ ︽ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠤᠨᠵᠣᠭᠵᠠᠮᠰᠤ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠣᠳᠣᠬᠦᠦ .pdf
10. ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠦ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠯ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ -- ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠦ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠶᠣᠰᠣ ᠱᠦ ᠯᠠᠨ .pdf
09. ᠣᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ 13 ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠦ ︽ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ︾ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳ᠋᠊ ∙ ᠲᠠᠶᠠ .pdf
08. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ .pdf
07. ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ -- ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ﹇ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ﹈ ᠵ᠊ ∙ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
06. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ .pdf
05. ᠣᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ h ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠦᠨᠬᠦᠦ ᠴᠦᠵᠣᠩᠵᠠᠪ .pdf
04. ︽ᠢ ᠢᠦᠢ︾ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .pdf
03. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ︽ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ︾ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2015.3 内蒙古大学学报 2015.3-1 ︵1︶ .pdf
21. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2015.2 内蒙古大学学报 2015.2-132.pdf
20. ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠲᠡᠨ ᠢᠦᠢ ᠪᠧᠢ ᠴᠧᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠶ᠎ᠠ .pdf
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠠᠷ -- ᠵᠢᠷᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠠᠷ -- ᠲᠠᠪᠢ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠠᠷ -- ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ
︽ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ
︽ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠢ ᠨᠣᠷᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠭᠦᠯᠬᠡᠭᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠵ᠊
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠠᠷ - ᠲᠠᠪᠢᠳᠣᠭᠠᠷ
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠠᠷ - ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠠᠷ - ᠲᠦᠴᠢᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ
06. ︽ᠰᠤᠪᠢᠰᠢᠳᠢ ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠱᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
05. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠮᠠᠨᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ᠂ ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠳᠡᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠥ ᠯᠦᠩ .pdf
04. ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ .pdf
03. ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠱᠠᠩᠨᠡᠨᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠡᠳᠡᠬᠦᠰ .pdf
02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.2 内蒙古大学学报 2013.2-1.pdf
20. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2011.2 内蒙古大学学报 2011.2-118.pdf
19. ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠽᠡᠸᠠᠩ ᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ .pdf
18. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
16. ᠳᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
15. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ .pdf
14. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠴᠢᠥᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ .pdf
13. ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠳᠠᠷᠧᠨ .pdf
12. ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠮᠤᠭ ︽ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠦᠪᠤᠷᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ︽ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠡᠩᠰᠢ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ︾ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
11. ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ︾ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠰᠤᠡᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
10. ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ -- ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠷᠠᠩᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
09. ᠴ᠊᠂ ᠲᠠᠮᠴᠦᠭ᠌ᠳᠣᠷᠵᠢ ︵ᠳ᠋ᠠᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ﹇ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ﹈ ᠪ᠊᠂ ᠫᠤᠩᠰᠤᠯᠳᠤᠯᠮ᠎ᠡ .pdf
08. ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ︾ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ - ︽ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭ︾᠂ ︽ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ︾᠂ ︽ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ︾᠂ ︽ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ︾ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠳᠤ .pdf
07. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠤ᠋ᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤ .pdf
06. ᠦᠢᠷᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳ᠋᠊᠂ ᠳᠠᠶᠠ .pdf
05. ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠯ ︵1947-1976︶ ᠺᠡᠨ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ .pdf