09 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠪᠳᠤᠷᠤᠳᠤ ᠵᠠᠭᠠᠳᠤᠨᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠪᠦᠬᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ 】.pdf
08 ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠰᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠤᠸ᠎ᠠ 】.pdf
07 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠹᠢᠦᠦᠽᠧᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠵᠠᠩ ᠬᠦᠥᠵᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ 】.pdf
06 ᠪᠤᠷᠤ ᠲᠤᠯᠪᠤᠳᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠤ c ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠨᠠᠮᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠢᠨᠳᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠮᠧᠢ 】.pdf
05 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠪᠤᠥ ᠢᠦᠢ ᠯᠠᠨ 】.pdf
04 ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ 【 ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ 】.pdf
ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ 4-8 ︽ᠭᠠᠩ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ︾ .wps
ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ 4-7 ︽ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠣᠢ︾ .wps
ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ 4-6 ︽ᠭᠠᠯ ᠶᠡᠭᠦᠳᠭᠡᠯ︾ .wps
03 ᠰᠦᠷᠦᠩᠵᠠᠪ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠤᠨ ︽ᠨᠦᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ︾ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠱᠢᠷᠤ 】.pdf
02 ᠰᠦᠮᠪᠠ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠢᠰᠢᠪᠡᠯᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠰᠤᠶᠤᠯ 】.pdf
01 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠮᠧᠢ᠂ ᠬᠠᠢ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠴᠡᠴᠡᠭ 】.pdf
30 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠩᠭᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠠᠢᠵᠢᠮᠦᠷᠡᠨ 】.pdf
29 ᠪᠤᠩ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠮᠪᠤᠷ 】.pdf
28 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠤᠳᠤᠮᠪᠠᠷᠠ 】.pdf
27 ᠲᠤᠯᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠴᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠲᠦᠩ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠ 】.pdf
26 ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠᠯᠢᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 】.pdf
25 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠦᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠥ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 】.pdf
24 ᠬᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠳᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ 【 ᠬᠠ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ 】.pdf
23 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ -5 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ 【 ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠬᠤᠩ ᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠭᠦᠩ ᠢᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ 】.pdf
22 ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠭ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠯᠢᠳᠠᠷᠢ - 5 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ 【 ᠵᠠ᠊᠂ ᠰᠦᠬᠡ᠂ ᠰᠠ᠊᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠫᠠ᠊᠂ ᠮᠤᠯᠤᠷᠡᠷᠠᠡᠷᠳᠡᠨᠢ 】.pdf
ᠡ᠊ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠪᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ︾ .pdf
ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ 4-5 ︽ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ︾ .wps
ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ 4-4 ︽ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠣᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠢᠯᠭᠡ︾ .wps
ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ 4-3 ︽ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖︾ .wps
16 ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠴᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ 【 ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ 】.pdf
15 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠳᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠰᠡᠴᠡᠨ 】.pdf
14 ᠨᠦᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠭᠤᠤ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ᠂ ᠪᠤᠥ ᠴᠢᠩ ᠱᠠᠨ 】.pdf
13 ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠵᠧᠦ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠢ 】.pdf
12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠰᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ 】.pdf
11 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠬᠦᠭᠡᠳᠤᠭ 】.pdf
10 ᠬᠤᠰᠬᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠰᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ 【 ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠤ 】.pdf
09 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ 【 ᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠭ 】.pdf
08 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠯᠢ ᠯᠠᠨ ᠯᠠᠨ 】.pdf
07 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠮᠢᠩᠭᠠᠴᠤᠭ᠂ ᠴᠧᠨ ᠫᠢᠩ 】.pdf
06 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠤᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 39 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ 【 ᠴᠤᠪᠤᠭᠤ 】.pdf
05 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠢᠪᠤᠷ ᠬᠠᠪᠤᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ 【 ᠨᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ 】.pdf
04 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠷᠦᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠴᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠴᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᡁᠢ 】.pdf
03 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠩᠬᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ 【 ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ 】.pdf
02 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ 【 ᠡᠩᠬᠡᠨᠠᠰᠤᠨ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠬᠤᠸᠠᠷ᠂ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ 】.pdf
01 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠥᠯᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠳᠬᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠰᠠᠴᠤᠷᠠ᠂ ᠪ᠊᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ 】.pdf
33 ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ 【 ᠯᠠᠨ ᠯᠠᠨ 】.pdf
ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ 4-2 ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ︾ .wps
35 ᠡᠪᠡᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ 】.pdf
34 ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠢᠦᠢ ᠬᠤᠩ 】.pdf
33 ᠡᠪᠤᠳᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ 【 ᠴᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠲᠦᠩ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠ 】.pdf
32 ᠦᠰᠤᠭᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠨᠠᠰᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠤᠸ᠎ᠠ 】.pdf
31 ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠵᠠᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠤᠳᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠲᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ 【 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠮᠡᠭ 】.pdf
30 ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠯᠢᠥ ᠬᠠᠢ ᠮᠢᠩ 】.pdf
29 ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠴᠧᠨ ᠤᠶᠤᠨ᠂ ᠮᠠ ᠰᠢᠥ ᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠠᠭᠨᠢᠳᠤᠨ 】.pdf
28 ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠢᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠣᠶᠣᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠭᠤᠸ᠎ᠠ 】.pdf
27 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠴᠤᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤ᠊᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ 】.pdf
26 ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠸᠠᠩ ᠶᠠ ᠭᠤᠸᠠᠩ᠂ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠮᠧᠢ 】.pdf
25 ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠪᠤᠥ ᠴᠢᠩ ᠶᠦᠨ᠂ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠢ ᠰᠦᠢ 】.pdf
24 ᠪᠤᠩ ᠠ ᠶᠢ ᠨᠤᠮᠤᠳᠬᠤᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠱᠦᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 【 ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠾᠦᠢ᠂ ᠰᠦᠩ ᠯᠢᠨ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠮᠦᠷᠡᠨ 】.pdf
23 ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠦᠨᠳᠤᠷᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠠ ︵BPV︶ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠬᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠳᠦᠰᠢ 】.pdf
22 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠬᠠᠢ ᠢᠦᠢ᠂ ᠪᠠᠢ ᠬᠠᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ 】.pdf
21 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ - ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ᠂᠂᠂᠂᠂᠂᠂᠂᠂᠂᠂᠂᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠧᠨ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠪᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠤ .pdf
20 ᠬᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ 】.pdf
19 ᠱᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ 【 ᠪᠤᠥ ᠣᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ 】.pdf
18 ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠳᠤ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠮᠧᠩ ᠲᠧ 】.pdf
17 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠭᠡᠮ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠨᠠ᠊᠂ ᠠᠯᠮᠠᠰ 】.pdf
21hplc ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠬᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ 【 ᠸᠠᠩ ᠮᠧᠢ ᠯᠢ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠯᠢ ᠯᠢ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠ 】.pdf
20 ᠵᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠤᠳᠬᠤᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ 【 ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠱᠠᠨ 】.pdf
19 ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠤᠢᠯᠠᠳᠤᠯᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠹᠠᠰᠳᠤ ᠦᠩᠭᠡᠳᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠱᠦᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 【 ᠸᠠᠩ ᠮᠧᠢ ᠯᠢ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠯᠢ ᠯᠢ᠂ ᠪᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ 】.pdf
121. ᠠᠯᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ .docx
90. ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ iOS ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ .docx
89. ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠶ︖ .docx
88. ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠶ iOS快速输入英文.docx
87.苹果手机上的高效输入法.docx
86.苹果手机上的标点符号键盘和其他输入键盘.docx
85.苹果手机上的输入法设置教程.docx
84.苹果手机版输入法下载和安装.docx
83. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠲᠤ ᠺᠣᠳ᠋ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠶ︖ .docx
82.方正文件怎么转换成蒙科立编码或标准编码文件︖ .docx
81.用蒙古文WPSoffice2002保存的蒙科立编码文件怎么转换标准编码文件或方正文件︖ .docx
80. Windows 7操作系统上的设置.docx
79. Windows 8操作系统上的设置.docx
78.Windows 10操作系统上的设置.docx
77. 输入法卸载方法.docx
76.特殊词的输入.docx
75.输入法的多变体附加成分 ︵Teyin-ilgal︶ 输入.docx
74.输入法的快速输入英文.docx
73.输入法的多词词组输入.docx
72.输入法的双词词组输入.docx
71.蒙科立输入法的高效输入法.docx
70.蒙科立输入法的基本输入法.docx
69. 蒙科立2016输入法的其他设置.docx
68.候选框翻页选词.docx
66.蒙科立输入法的其他设置.docx
64.数字键录入Teyin-ilgal和附加成分选项设置.docx
63.空格输出选项设置.docx
62.输入法的界面语言设置.docx
61.蒙科立输入法的设置窗口.docx
60.蒙科立输入法2016的输入窗口及候选框.docx
59.如何下载和安装国际国家标准编码输入法2016︖ .docx
58.蒙古文WPS Office 2002打印的步骤 .docx
57.蒙古文WPS Office 2002幻灯片播放.docx
56.蒙古文WPS Office 2002幻灯片背景音乐、音频文件.docx
55.蒙古文WPS Office 2002幻灯片超级链接.docx
54.蒙古文WPS Office 2002幻灯片动画效果.docx
53.蒙古文WPS Office 2002幻灯片页版式.docx
52.蒙古文WPS Office 2002幻灯片外观模版.docx
51.蒙古文WPS Office 2002幻灯片中编辑图片.docx
50.蒙古文WPS Office 2002幻灯片中插入图片.docx
49.蒙古文WPS Office 2002幻灯片中移动文本框.docx
48.蒙古文WPS Office 2002幻灯片中调整文本框的大小.docx
47.蒙古文WPS Office 2002幻灯片中删除文本框 .docx
46.蒙古文WPS Office 2002幻灯片中添加文本框 .docx
45.蒙古文WPS Office 2002幻灯片应用演示页版式.docx
44.蒙古文WPS Office 2002幻灯片应用外观模块.docx
43.蒙古文WPS Office 2002上奇数偶数页码不同显示.docx
42.win10系统上安装wps2002时闪退.docx
41.金山表格2002文件用Microsoft office excel如何打开.docx
40.蒙古文WPSOffice2002打开自动保存功能.docx
39.蒙古文WPS Office 2002设置文字方︖ .docx
38.蒙古文WPS Office 2002出现“WPS出错”或注册框不停的弹出来︖ .docx
37.蒙古文WPSOffice2002写文件时出错无法保存.docx
36.蒙古文WPSOffice2002菜单蒙古文显示︖ .docx
35.蒙古文WPSOffice2002写的文件打不开了怎么办︖ .docx
34.金山文字2002打印文档︖ .docx
33.蒙古文WPSOffice2002文件转换PDF格式文件︖ .docx
32.金山文字2002插入表格.docx
31.金山文字2002样式、模版的使用.docx
30.金山文字2002①②等数字的编辑.docx
29.金山文字2002插入公式︖ .docx
28.金山文字2002预览大小设置︖ .docx
27.金山文字2002插入图片︖ .docx
26.金山文字2002版本设置.docx
25.金山文字2002的生成目录.docx
24.金山文字2002的添加批注、脚注尾注︖ .docx
23.金山文字2002的文本分栏︖ .docx
22.金山文字2002添加制表位 ︵格式-制表位︶ .docx
21.金山文字2002如何插入自动编号.docx
20.金山文字2002的段落格式设置是︖ .docx
19.金山文字2002文本查找、替换的设置是︖ .docx
18.蒙古文WPS Office 2002安装及获取注册码步骤︖ .docx
17.如何设置MenkOffice幻灯片的动画效果︖ .docx
16.如何自定义放映MenkOffice幻灯片︖ .docx
15. MenkOffice幻灯片的控制放映的操作是︖ .docx
14.如何快速装饰MenkOffice幻灯片︖ .docx
13.如何插入MenkOffice电子表格模块工作表︖ .docx
12.如何设置Menk Office 2017插入表格︖ .docx
11.如何设置Menk Office 2017插入图片︖ .docx
10.如何设置Menk Office 2017分页︖ .docx
9.如何设置Menk Office 2017分栏︖ .docx
8.如何设置Menk Office 2017页眉、页脚与页码︖ .docx
7.如何设置Menk Office 2017项目符号与编号︖ .docx
6.如何设置Menk Office 2017行距与段间距︖ .docx
5.如何设置Menk Office 2017查找和替换︖ .docx
4.如何设置Menk Office 2017对齐方式︖ .docx
3.如何设置Menk Office 2017首行缩进与上下缩进︖ .docx
2.如何设置Menk Office 2017页面方向、文字方向、纸张大小与页边距︖ .docx
1.怎么安装 Menk Office 2017︖ .docx
110. ᠰᠠᠨ ᠰᠢᠩ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ .docx
109. ᠬᠤᠸᠠ ᠸᠧᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ .docx
108. ᠮᠧᠢ ᠽᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠮᠧᠢ .docx
107.OPPO ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ .docx
106. ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠮᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ .docx
105.Android ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ .docx
104. ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ .docx
103. ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ .docx
102. ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
101. ᠬᠤᠯᠪᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
85. IOS ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ .docx
84. ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ .docx
83. ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠬᠦ .docx
100. ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠭᠡᠲᠦ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ .docx
99. ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠰᠤᠹᠲ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
98. ᠭᠠᠷ ᠤᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
97. ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ .docx
92. Android ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ .docx
91. ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
95. ᠸᠡᠶᠢᠴᠲ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠣᠢ .docx
94. ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ .docx
82. ᠹᠠᠩ ᠵᠡᠩ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠣ ᠺᠣᠳ᠋ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠬᠦ .docx
96. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
90. ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ .docx
89. ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ .docx
93. Android ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ .docx
88. ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
87. ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲᠤᠮ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ .docx
86. ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲᠤᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠡᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ .docx
81. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠹᠠᠶᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠤᠶᠤ ᠹᠠᠩ ᠵᠡᠩ ᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
80. ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ Windows 7 ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
79. ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ Windows 8 ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
78. ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ Windows 10 ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠄ .docx
77. ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠠᠴᠠ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ .docx
76. ᠮᠦᠡᠭᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠰᠤᠹᠲ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ .docx
75. ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠰᠤᠹᠲ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ .docx
74. ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
73. ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠭᠡᠲᠦ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ .docx
72. ᠮᠦᠡᠭᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠰᠤᠹᠲ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
71. ᠮᠦᠡᠭᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠰᠤᠹᠲ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
70. ᠮᠦᠡᠭᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠰᠤᠹᠲ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
69. 2016 ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ .docx
68. ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ .docx
67. ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ .docx
66. ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ .docx
65. ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ .docx
64. ᠵᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠄ .docx
63. ᠵᠠᠢ ︵space︶ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠄ .docx
62. ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠄ .docx
61. ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠄ .docx
60. ᠮᠥᠩᠬᠡᠭᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ 2016 ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠄ .docx
59. ᠮᠥᠩᠬᠡᠭᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ 2016 ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
58. ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 2002 ᠶᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ︖ .docx
57. ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
56. ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 2002 ᠲᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
55. ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠹᠠᠶᠢᠯ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
54. ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 2002 ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ᠂ ᠳᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
53. ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
52. ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
51. ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 2002 ᠲᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
50. ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
49. ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 2002 ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
48. ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 2002 ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
47. ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 2002 ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
46. ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 2002 ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
45. ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 2002 ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
44. ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
43. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
42. win10 ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
41. Microsoft office excel ᠳᠤ ᠣᠶᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ 2002 ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
40. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠤᠳ᠋ᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
39. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
38. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠮᠵᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
37. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
36. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠶᠤᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ .docx
35. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠹᠠᠶᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
34. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
33. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ PDF ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
32. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
31. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
30. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ① ② ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
29. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
28. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
27. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
26. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
25. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
24 . ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
23. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ 2002 ᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
22. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠧᠪ ᠴᠡᠭ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
21. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
20. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
19. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠦᠭᠡ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠦᠭᠡ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
18. ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ 2002 ᠶᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
17 .MenkOffice 2017 ‍ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
16.MenkOffice 2017 ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
15.MenkOffice 2017 ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ︖ .docx
14. MenkOffice 2017 ‍ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
13. MenkOffice 2017 ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
12. MenkOffice 2017 ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
11. MenkOffice 2017 ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
10. MenkOffice 2017 ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
9. MenkOffice 2017 ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ︖ .docx
8.MenkOffice 2017 ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
7.MenkOffice 2017 ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
6. MenkOffice 2017 ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
5.MenkOffice 2017 ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠦᠭᠡ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
4 .MenkOffice 2017 ᠳᠤ ᠴᠢᠴᠠᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
3.MenkOffice 2017 ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠣᠭᠤᠭᠰᠢ ᠠᠪᠴᠢᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
2. ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ MenkOffice 2017 ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ .docx
1.MenkOffice 2017 ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
121. ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠄ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ ᠪᠣᠢ︖ .docx
120. ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠄ ᠸᠡᠶᠢᠴᠲ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
119. ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠄ ᠸᠡᠶᠢᠴᠲ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ .docx
118. ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠄ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
117. ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠄ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
116. ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠄ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠤᠤ︖ .docx
115. ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠄ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
114. ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠄ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
113. ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠄ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ .docx
112. ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ .docx
111. ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ .docx
18 ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠤᠪᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ 【 ᠭᠡᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ 】.pdf
2. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .pdf
1. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .pdf
16. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ .pdf
15. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
14. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
13.6 ᠠᠴᠠ 9 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ .pdf
12. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ B.pdf
11. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ A.pdf
10. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .pdf
9. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .pdf
8. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .pdf
7. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .pdf
6. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .pdf
5. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ B.pdf
4. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ A.pdf
3. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ B.pdf
2. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ A.pdf
1. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .pdf
120.微信写蒙古文发送给别人,对方看不到怎么办︖ .docx
119.微信聊天助手按钮不显示,如何解决︖ .docx
118.附加成分显示错误怎么办︖ .docx
117.输入时出现断字怎么办︖ .docx
116.我的手机是否支持蒙古文输入法︖ .docx
115.手机上如何安装蒙古文字体︖ .docx
114.输入的蒙古文变成表情 ︵图标︶ 怎么办︖ .docx
113.输入时出现方块、空白怎么办︖ .docx
112.安装蒙古文输入法后手机上不显示字或显示不正常︖ .docx
111.其他品牌手机.docx
110.三星手机.docx
109.魅族手机蒙古文字体安装.docx
108.华为手机安装蒙古文字体.docx
107.OPPO手机安装蒙古文字体.docx
106.小米手机安装蒙古文字体.docx
105.关于安卓系统上安装蒙古文字体和输入法.docx
104.混合输入.docx
103.标点符号输入.docx
102.附加成分的输入.docx
101.特殊字词的输入.docx
100.联想输入.docx
99.词组输入.docx
98.模糊输入规则.docx
97.基本输入规则.docx
96.蒙古文输入法设置.docx
95.微信中如何使用蒙古文输入法.docx
94. Android键盘布局.docx
93.Android输入法激活、输入法切换.docx
92.Android版本输入法下载方法是︖ .docx
91.iOS卸载输入法.docx
26 ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ 【 ᠡᠸᠠ ᠵᠢᠶᠧ᠂ ᠪᠠᠳᠮᠠᠰᠠᠳ᠂ ᠣᠶᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ 】.pdf
25 ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠦᠮᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ 【 ᠪᠤᠥ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠱᠧᠩ 】.pdf
24 ᠮᠤᠯᠤᠷ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ -4 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠤᠭᠲᠤ 】.pdf
23 ᠵᠦᠯᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ -15 ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠬᠠᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ 】.pdf
22 ᠰᠦᠭᠮᠡᠯ -3 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠤ 【 ᠶᠠᠨ ᡁᠢ ᠡᠸᠦ᠋ᠢ 】.pdf
21 ᠨᠠᠪᠴᠢᠷᠬᠠᠭ ᠦᠳᠤᠤᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠢᠮᠡᠭ 】.pdf
20 ᠪᠢᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨᠴᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ 【 ᠴᠢ ᠮᠢᠩ ᠢᠦᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ 】.pdf
19 ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠮᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ 【 ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ 】.pdf
18 ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠤᠷᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ 【 ᠯᠢ ᠴᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦ᠋ᠨᠳᠤᠰᠢ 】.pdf
17 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 120 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 【 ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯᠲᠤ 】.pdf
16 ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠭᠡ ᠹᠧᠩ ᠯᠢᠨ᠂ ᠵᠢᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠡᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 】.pdf
15 ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠩ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠮᠡᠴᠡᠯ 】.pdf
14 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠤᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠪᠠᠶᠠᠷ 】.pdf
13 ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠾᠧ ᠪᠠᠲᠤ 】.pdf
12 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠬᠡᠪᠳᠡᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠰᠤ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠽᠣᠣ ᠱᠠᠨ ᠬᠤ 】.pdf
17 ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ 】.pdf
16 ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠡᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ 【 ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ 】.pdf
15 ᠬᠠᠷᠰᠢᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠪᠤᠥ ᠶᠢᠩ ᠱᠤ᠂ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ᠂ 】.pdf
14 ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠬᠤᠭᠠᠯ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠱᠤᠩᠳᠤᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠪᠤᠥ ᠭᠥᠸᠧ ᠴᠦᠨ 】.pdf
13 ᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠽᠸᠠᠢᠮᠦᠸ᠋ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠮᠧᠢ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ 】.pdf
12 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 43 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠶᠢᠨ ᠼᠠᠩ 】.pdf
3. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .pdf
30 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠷᠦᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 】.pdf
29 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠢᠯᠢᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠣᠶᠣᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ᠂ ᠸᠧᠨ ᠭᠠᠩ 】.pdf
28 ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ 【 ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ 】.pdf
67. ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ 候选框颜色说明.docx
65. ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ 蒙科立输入法键盘布局.docx
11 ᠰᠦᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 120 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠯᠳᠠ 【 ᠡᠥ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠢᠶᠠᠩ 】.pdf
10 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠦᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 【 ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ 】.pdf
27 ᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠲᠤᠷᠦ᠋ᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠪᠤᠥ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ᠂ ᠺᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ 】.pdf
09 ᠬᠤᠢᠭᠤᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠬᠤᠰᠬᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ 【 ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠤ 】.pdf
08 ᠦᠶᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠥᠸᠧ ᠢᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ 】.pdf
07 ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠰᠡᠩᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ 】.pdf
06 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠤᠶᠤᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠡᠳᠤᠷᠵᠢ᠂ ᠠᠢᠵᠢᠮᠦᠷᠡᠨ 】.pdf
05 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ 【 ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠪᠠᠳᠤ 】.pdf
04 ᠮᠠᠩᠬᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ 【 ᠮᠦᠳᠠᠨ 】.pdf
03 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 130 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ᠂ ᠪᠤᠥ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠨᠳᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠪᠤᠥ ᠱᠠᠨ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠮᠧᠢ 】.pdf
02 ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠦᠮᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠴᠧᠨ ᠦᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ 】.pdf
01 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠴᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠮᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠢᠷᠠᠭᠤ 】.pdf
33 ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠲᠦᠩ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠴᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠ 】.pdf
32 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠦᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ 】.pdf
31 ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ 【 ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠴᠡᠴᠡᠭ 】.pdf
11. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
10. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .pdf
9. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ B.pdf
8. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ A.pdf
7. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ B.pdf
6. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ A.pdf
5. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ B.pdf
4. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ A.pdf
ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ
ᠲᠣᠳᠣ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠤᠭᠤᠳ
32 ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠮᠠᠯ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
11 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠬᠡᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠶᠠᠨ ᠹᠦ᠋ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ 】.pdf
10 ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠢᠯᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠬᠠᠨ ᠶᠢᠩ ᠶᠢᠩ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠢ 】.pdf
09 ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠴᠧᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠩ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨᠪᠠᠲᠤ 】.pdf
ᠭᠠᠪᠠᠩ ᠱᠢᠷᠡᠪ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠤᠬᠡ
21 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠨ᠋᠊ ᠦᠠ᠋ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠡᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ︶ .pdf
03 ᠶᠣᠸᠡᠨ ᠬᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠦᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠬᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︵ᠰ᠊᠂ ᠰᠡᠰᠡᠷᠠᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠣ᠂ ᠤᠷᠡᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ︶ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠸᠧ ᠭᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠ
︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠵᠢᠶᠤ᠂ ᠤᠶᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠹᠤᠩ ᠮᠸᠢ .pdf
ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠢ ᠶᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢ .pdf
08 ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠴᠧᠨ ᠹᠦ᠋ ᠢᠦᠢ᠂ ᠯᠢᠩ ᠮᠧᠢ 】.pdf
07 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ RA ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ anti-ccp ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠴᠧᠨ ᠰᠢᠥ ᠬᠤᠩ 】.pdf
06 ᠬᠤᠷᠴᠠ -6 ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠪᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠴᠢᠮᠡᠭ 】.pdf
05 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 【 ᠪᠠᠢ ᠵᠧᠨ᠂ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸ᠎ᠠ 】.pdf
04 ᠰᠢᠮᠡᠳᠬᠦ ᠦᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠭᠵᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 30 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠳᠡ 【 ᠪᠤᠥ ᠸᠧᠨ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ 】.pdf
03 ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠪᠦᠯᠤᠩᠨᠡᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ 【 ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ 】.pdf
02 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ 】.pdf
01 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ 【 ᠰᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠢᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ 】.pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠸᠧ ᠭᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠ .pdf
︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠵᠢᠶᠧ᠂ ᠤᠶᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠮᠠᠨᠳᠠᠷᠠᠸ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ .pdf