17 ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ 】.pdf
16 ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠡᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ 【 ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ 】.pdf
15 ᠬᠠᠷᠰᠢᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠪᠤᠥ ᠶᠢᠩ ᠱᠤ᠂ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ᠂ 】.pdf
14 ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠬᠤᠭᠠᠯ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠱᠤᠩᠳᠤᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠪᠤᠥ ᠭᠥᠸᠧ ᠴᠦᠨ 】.pdf
13 ᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠽᠸᠠᠢᠮᠦᠸ᠋ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠮᠧᠢ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ 】.pdf
12 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 43 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠶᠢᠨ ᠼᠠᠩ 】.pdf
3. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .pdf
30 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠷᠦᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 】.pdf
29 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠢᠯᠢᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠣᠶᠣᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ᠂ ᠸᠧᠨ ᠭᠠᠩ 】.pdf
28 ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ 【 ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ 】.pdf
67. ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ 候选框颜色说明.docx
65. ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ 蒙科立输入法键盘布局.docx
11 ᠰᠦᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 120 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠯᠳᠠ 【 ᠡᠥ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠢᠶᠠᠩ 】.pdf
10 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠦᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 【 ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ 】.pdf
27 ᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠲᠤᠷᠦ᠋ᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠪᠤᠥ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ᠂ ᠺᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ 】.pdf
09 ᠬᠤᠢᠭᠤᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠬᠤᠰᠬᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ 【 ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠤ 】.pdf
08 ᠦᠶᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠥᠸᠧ ᠢᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ 】.pdf
07 ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠰᠡᠩᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ 】.pdf
06 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠤᠶᠤᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠡᠳᠤᠷᠵᠢ᠂ ᠠᠢᠵᠢᠮᠦᠷᠡᠨ 】.pdf
05 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ 【 ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠪᠠᠳᠤ 】.pdf
04 ᠮᠠᠩᠬᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ 【 ᠮᠦᠳᠠᠨ 】.pdf
03 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 130 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ᠂ ᠪᠤᠥ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠨᠳᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠪᠤᠥ ᠱᠠᠨ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠮᠧᠢ 】.pdf
02 ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠦᠮᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠴᠧᠨ ᠦᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ 】.pdf
01 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠴᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠮᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠢᠷᠠᠭᠤ 】.pdf
33 ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠲᠦᠩ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠴᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠ 】.pdf
32 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠦᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ 】.pdf
31 ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ 【 ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠴᠡᠴᠡᠭ 】.pdf
11. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
10. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ .pdf
9. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ B.pdf
8. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ A.pdf
7. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ B.pdf
6. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ A.pdf
5. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ B.pdf
4. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ A.pdf
ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ
ᠲᠣᠳᠣ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠤᠭᠤᠳ
32 ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠮᠠᠯ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
11 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠬᠡᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠶᠠᠨ ᠹᠦ᠋ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ 】.pdf
10 ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠢᠯᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠬᠠᠨ ᠶᠢᠩ ᠶᠢᠩ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠴᠢᠩ ᠮᠧᠢ 】.pdf
09 ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠴᠧᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠩ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨᠪᠠᠲᠤ 】.pdf
ᠭᠠᠪᠠᠩ ᠱᠢᠷᠡᠪ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠤᠬᠡ
21 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠨ᠋᠊ ᠦᠠ᠋ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠡᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ︶ .pdf
03 ᠶᠣᠸᠡᠨ ᠬᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠦᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠬᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︵ᠰ᠊᠂ ᠰᠡᠰᠡᠷᠠᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠣ᠂ ᠤᠷᠡᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ︶ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠸᠧ ᠭᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠ
︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠵᠢᠶᠤ᠂ ᠤᠶᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠹᠤᠩ ᠮᠸᠢ .pdf
ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠢ ᠶᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢ .pdf
08 ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠴᠧᠨ ᠹᠦ᠋ ᠢᠦᠢ᠂ ᠯᠢᠩ ᠮᠧᠢ 】.pdf
07 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ RA ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ anti-ccp ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠴᠧᠨ ᠰᠢᠥ ᠬᠤᠩ 】.pdf
06 ᠬᠤᠷᠴᠠ -6 ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠪᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠴᠢᠮᠡᠭ 】.pdf
05 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 【 ᠪᠠᠢ ᠵᠧᠨ᠂ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸ᠎ᠠ 】.pdf
04 ᠰᠢᠮᠡᠳᠬᠦ ᠦᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠭᠵᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 30 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠳᠡ 【 ᠪᠤᠥ ᠸᠧᠨ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ 】.pdf
03 ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠪᠦᠯᠤᠩᠨᠡᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ 【 ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ 】.pdf
02 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ 】.pdf
01 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ 【 ᠰᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠢᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ 】.pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠸᠧ ᠭᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠ .pdf
︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠵᠢᠶᠧ᠂ ᠤᠶᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠮᠠᠨᠳᠠᠷᠠᠸ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ .pdf
ᠮᠡᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠷᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠳᠣᠨᠠᠰᠤᠨ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨᠬᠤᠸ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠩ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠠᠭᠢ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠤᠷᠢᠬᠲᠤ .pdf
ᠮᠠᠨᠤ — 4 ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ .pdf
HPLC ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠭᠠᠲᠦ ᠡᠮ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ — 13 ᠳᠤ ᠬᠢ ᠵᠦᠷᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠡᠯᠢᠺᠤᠰᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠫᠢᠡᠭ᠂ ᠴᠢ ᠴᠥᠨ ᠬᠤᠨᠭ᠌ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ᠂ ᠴᠢᠮᠪᠠᠢ .pdf
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ IR ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠲᠤᠮᠦ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ BONF ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠦ ᠮᠠᠨ ᠵᠢᠶᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ .pdf
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠭᠡᠮᠲᠦᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠱᠠᠷ — 4 ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠬᠡᠬᠠᠰ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
ᠬᠡᠢ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠲᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠡᠦ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠧ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠢᠯᠢᠲᠦ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠮᠦᠷᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠠᠨ .pdf
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠠᠷᠤᠷ᠎ᠠ — 5 ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠤᠰᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ .pdf
ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠢᠦᠢ ᠷᠦᠡᠭ᠂ ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ .pdf
ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 35 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠮᠸᠡᠢ .pdf
25 ᠳᠠᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠯᠢ ᠰᠢᠨ︶ .pdf
ᠡᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠦ 39 ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢ ᠵᠦᠡᠭ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
21 ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠴᠦᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ ᠪᠠ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ︵ᠸᠧᠨ ᠵᠢᠤᠸᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠯᠢᠦ ᠵᠢᠶᠧ ᠰᠠᠢᠬᠤᠴᠠᠷᠡᠯ ᠰᠡᠴᠡᠨ︶ .pdf
ᠶᠠᠮ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 60 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ .pdf
ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠪᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠦᠦ ᠷᠦᠩ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠩ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠᠲᠦ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠤᠪᠤᠳ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨᠰᠠᠩ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ︽ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ︾ ᠲᠠᠬᠢ ︽ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠮᠢᠩ ᠮᠢᠩ᠂ ᠪᠦᠦ ᠬᠠᠰᠤᠨ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠰᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ .pdf
ᠰᠠᠮ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠭᠦᠯᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠡᠮᠳᠦᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠺᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠲᠠᠢ .pdf
18 ᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ︵PRO︶ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ᠂ ᠵᠣᠦ ᠪᠠᠢ ᠰᠦᠢ︶ .pdf
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ .pdf
ᠨᠠᠮᠤᠰᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠢ ᠮᠸᠢ᠂ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠢ ᠰᠦᠢ᠂ ᠪᠦᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .pdf
45 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠦ ᠶᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠬᠤᠭᠠᠯ ᠶᠠᠰᠦᠨ ᠤ ᠱᠣᠩᠳᠣᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 30 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ︵ᠪᠦᠷᠢᠨ᠂ ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠩ︶ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠢᠯᠠᠰᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ .pdf
16 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠣ ᠳᠣᠲᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠬᠢᠴᠠ ︵ᠰᠣᠳᠣᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨᠳᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠯᠢ ᠢᠦᠢ ᠲᠠᠩ︶ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠯᠢᠩ ᠮᠸᠢ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠦ᠂ ᠴᠤᠨ ᠹᠦ᠋ ᠢᠦᠢ .pdf
14 ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠳᠣᠲᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠬᠢᠴᠠ ︵ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠦᠦ ᠶᠠᠡ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠯᠢ ᠢᠦᠢ ᠲᠠᠩ︶ .pdf
ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷ .pdf
ᠪᠠᠳᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠯᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠦ .pdf
ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠡᠷᠦᠨᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠠ᠊᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠦ ᠮᠠᠨ ᠰᠢ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠴᠤᠨ ᠶᠢᠩ ᠰᠦᠡᠭ .pdf
ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠦ᠂ ᠵᠢᠩ ᠪᠦᠦ .pdf
ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠿᠷᠭᠡᠯ .pdf
04 ᠠᠶᠦ᠋ᠷ ᠸᠤᠳᠠ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠪᠦ᠊᠂ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠦᠦ᠂ ᠭᠥᠸᠧ ᠰᠢᠦ ᠶᠢᠩ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ︶ .pdf
33 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠤᠯᠲᠡ ᠦᠭᠴᠦ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠡᠦ ᠴᠢ ᠱᠢ ᠱᠠᠨ᠂ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠩ᠂ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭ︶ .pdf
02 ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ︵ᠸᠠᠩ ᠪᠠᠢ ᠯᠢᠩ᠂ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠢᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷ︶ .pdf
10 ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦ᠋ᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠮᠢᠼᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠲᠤ ᠲᠣᠮᠦ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡ ︵ᠸᠠᠩ ᠮᠸᠢ ᠯᠢ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠯᠢ ᠯᠢ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠢ ᠢᠤᠢ ᠰᠢᠶᠠ︶ .pdf
39 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠦ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠱᠤ ᠶᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠲᠣᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠸᠡᠩ ᠮᠢᠩ︶ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠭᠴᠢ -7 ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠳᠤᠳ᠋ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ SOD ᠪᠠ MDA ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
35 ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠰᠠᠷᠠᠨᠳᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ︶ .pdf
08 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠣᠳᠬᠤᠨᠬᠡᠰᠢᠭ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠪᠢᠯᠢᠭ᠌︶ .pdf
19 ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠡᠦ ᠹᠦ᠋ ᠷᠦᠡᠭ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠲᠤ᠋᠂ ᠰᠦᠬᠡ︶ .pdf
03 ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠵᠦ ᠦᠳᠡᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠬᠠᠰᠭᠡᠷᠡᠯ︶ .pdf
01 ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠦᠯᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠪᠦᠦ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠮᠧᠢ ᠯᠢ︶ .pdf
27 ᠠᠩᠭᠡᠨᠠᠰᠦᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠴᠧᠨ ᠣᠶᠤᠨ︶ .pdf
26 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠴᠧᠨ ᠵᠧᠨ ᠰᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ︶ .pdf
19 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠷᠦ ᠲᠣᠯᠪᠦᠲᠦ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡ 30 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ︵ᠴᠢ ᠮᠢᠩ ᠢᠦᠢ᠂ ᠴᠧᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠥᠸᠧ ᠴᠢᠩ︶ .pdf
18 ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠬᠣ᠋ ᠴᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠ︶ .pdf
07 ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠰᠢᠷᠠᠭᠳᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠯᠲᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ︵ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶
14 ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ 【 ᠪᠤᠥ ᠶᠢᠨ ᠷᠦᠩ᠂ ᠪᠤᠥ ᠱᠤ᠋ ᡁᠢ 】.pdf
13 ᠬᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠳᠤᠬᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠦᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ 】.pdf
12 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠠᠪᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠭᠤᠤ ᡁᠢ ᠴᠢᠩ 】.pdf
11 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ 50 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ 】.pdf
10 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠬᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠧ ᠴᠧᠩ 】.pdf
09 ᠨᠠᠷᠤ -3 ᠪᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠦ 【 ᠲᠠᠩᠬᠢᠰ᠂ ᠸᠠᠩ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 】.pdf
08 ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠭᠦᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ 【 ᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 】.pdf
33 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ 【 ᠰᠠᠷᠡᠨ 】.pdf
32 ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ 【 ᠴᠢ᠊᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 】.pdf
31 ᠲᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠪᠤᠥ ᠰᠤᠪᠤᠳ᠂ ᠪ᠊᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ 】.pdf
30 ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠨᠤᠷᠪᠤ 】.pdf
29 ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢ ᠶᠤᠰᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠶᠦᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ 】.pdf
28 ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠸᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠡᠸᠥ᠋ᠩ 】.pdf
27 ᠡᠪᠤᠳᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ 】.pdf
26 ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠣᠯᠲᠠ 【 ᠠᠯᠳᠠᠨᠳᠦ᠋ᠰᠢ 】.pdf
26 ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠣᠯᠲᠠ 【 ᠠᠯᠳᠠᠨᠳᠦ᠋ᠰᠢ 】.pdf
25 ᠮᠦᠷᠢᠳ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠩ 【 ᠰᠠᠴᠡᠨᠬᠤᠸᠠᠷ 】.pdf
24 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠷᠠᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠪᠤᠥ ᠬᠤᠷᠴᠠ 】.pdf
23 ᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠮᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠮᠧᠢ 】.pdf
22 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ 50 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠮᠠ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠯᠲᠠ 【 ᠠᠯᠠᠬᠠᠨᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠯᠢᠥ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠷᠦᠩ 】.pdf
21 ᠱᠦᠩ ᠠᠭᠠᠷᠤ -8 ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠰᠤᠳᠨᠠᠮᠳᠤᠷᠵᠢ 】.pdf
20 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠤ 【 ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠷᠰ᠂ ᠡᠥ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠧ 】.pdf
19 ᠵᠤᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮᠤᠬᠤᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠣᠳᠤᠨ 】.pdf
18 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ -3 ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠤ 【 ᠹᠧᠩ ᠶᠢᠩ᠂ ᠪᠠᠳᠮᠠᠴᠠᠴᠡᠭ 】.pdf
17 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ 【 ᠮᠦᠩᠬᠡᠦ᠋ᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠷᠢᠨᠽᠢᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ᠂ ᠴᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲ 】 ᠤ .pdf
16 ᠰᠠᠮ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠪᠤᠥ ᠬᠤᠩ ᠶᠠᠨ 】.pdf
15 ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠪᠤᠥ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠰᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠤ 】.pdf
43 ᠠᠳᠬᠤᠭᠠᠯ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷ ᠠᠪᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠪᠦᠦ ᠤᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌︶ .pdf
41 ᠱᠤ᠋ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠴᠤᠭᠦᠷᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ .pdf
ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠸᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠦᠡᠭ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ .pdf
ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠮᠸᠢ .pdf
ᠬᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠰᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠾᠦ᠋ᠸᠧ ᠰᠢᠶᠦᠦ ᠬᠤᠨᠭ᠌ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠦ ᠶᠢᠩ .pdf
ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠠ ᠡᠮ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠦ ᠱᠠᠨ .pdf
ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠥᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠤ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠪᠦᠦ ᠰᠢᠶᠦᠦ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠯᠠ᠂ ᠪᠦ᠊ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠰᠢᠭᠡᠰᠦ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .pdf
ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯᠲᠦ .pdf
ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠯᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠡᠾᠦ᠋ᠢ .pdf
ᠨᠦᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠪᠦᠦ ᠱᠤ᠋ ᡁᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯᠲᠦ᠂ ᠪᠦᠦ ᠯᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ .pdf
ᠬᠦᠨᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠲᠤᠦ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠡᠮ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠳᠬᠠᠠᠩᠡᠷᠡᠯ .pdf
ᠭᠠᠭᠤᠯᠠ — 4 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ᠂ ᠰᠤᠪᠤᠳᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠢᠭᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠰᠦ ᠡᠲᠤᠷ ᠪᠠ ᠡᠲ᠋ᠢᠯ ᠠᠯᠺᠤᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
︽ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ︾ 2017 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠪᠣᠳᠢ 11 ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︵ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ︶ .pdf
︽ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ︾ 2017 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠪᠣᠳᠢ 11 ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ︶ .pdf
︽ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ︾ 2017 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠪᠣᠳᠢ 11 ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
ᠮᠠᠨᠤ — 10 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠡᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
69 ᠨᠢᠷᠦᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ︶ .pdf
68 ︽ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠪᠤᠦ ᠬᠠᠢ ᠯᠠᠨ︶ .pdf
67 ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠤᠷᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠬᠠᠨ ᠮᠧᠢ ᠯᠢ︶ .pdf
66 ᠣᠨᠠᠳᠠᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠭᠦᠢ ᠯᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠦ ᠴᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠ︶ .pdf
65 ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︵ᠴᠤᠨ ᠭᠦᠸᠧ ᠰᠢᠶᠠ︶ .pdf
64 ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠡᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠯᠠᠨ ᠯᠠᠨ︶ .pdf
63 ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠪᠤᠦ ᠴᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠬᠦᠢ ᠯᠠᠨ︶ .pdf
62 ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠸᠠᠩ ᠶᠢᠩ︶ .pdf
61 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ︵ᠵᠠᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠦ︶ .pdf
60 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠯᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠬᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠸᠧ᠂ ᠯᠢ ᠱᠤᠸᠡᠩ ᠰᠢ︶ .pdf
59 ᠬᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 30 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠴᠢᠤᠸᠡᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ︶ .pdf
58 ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠠᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠰᠣᠶᠣᠯᠪᠦ᠋ᠷᠢᠨ︶ .pdf
57 ᠡᠮᠴᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ︵ᠰᠣᠶᠣᠯᠲᠦ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ︶ .pdf
ᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠦᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠦ᠋ᠮᠪᠦᠷ .pdf
56 ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠢ ᠳᠣᠯᠭᠢᠰᠤᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠬᠠᠨ ᠰᠢᠶᠦᠦ ᠮᠧᠢ︶ .pdf
55 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠵᠬᠠᠪᠤᠷᠳᠦ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠭᠡᠮᠳᠦᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ︵ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠦᠸ᠎ᠠ᠂ ᠪ᠊᠂ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ︶ .pdf
ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠤ᠋ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠪᠦᠦ ᠬᠠᠰᠤᠨ .pdf
54 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠵᠢᠭᠵᠢᠮ᠎ᠡ︶ .pdf
53 ᠲᠣᠯᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ - 7 ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨᠴᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠬᠠᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᡁᠢ ᠭᠠᠨᠩ︶ .pdf
52 ᠬᠢᠰᠢᠬᠦᠨ᠎ᠠ - 6 ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠡᠦ ᠱᠣᠸᠠᠩ ᠶᠢᠩ᠂ ᠪᠦᠦ ᠽᠧ ᠰᠢᠣᠸᠡᠠ᠂ ᠪᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠ︶ .pdf
ᠭᠠᠮᠵᠤᠷ ᠢ ᠮᠠᠩᠭᠢᠰᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠵᠦ ᠰᠠᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠴᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠢᠦᠢ .pdf
51 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠦᠭ᠌ᠳᠠᠯ ︵ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠩ︶ .pdf
ᠨᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠤᠭᠤᠰ .pdf
50 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠳᠬᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠣᠳᠦᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠪᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠦᠨᠰᠡᠩ︶ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠪᠠ ᠴᠠᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠷᠠᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠱᠢᠷᠦᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠰᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ .pdf
49 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠪᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠦᠷᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠬᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ︶ .pdf
48 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠰᠤᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠦᠷᠢᠯ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ︵ᠣᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ .pdf
ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠰᠤᠶᠤᠯ .pdf
47 ᠮᠠᠨᠦ - 4 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ ︵ᠴᠸᠡ ᠢᠦᠢ ᠷᠦᠡᠭ︶ .pdf
46 ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠣᠳᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠨᠡᠯᠲᠡ ︵ᠣᠶᠣᠨᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡ︶ .pdf
44 ᠬᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠳᠠᠷᠠ᠂ ᠱᠤᠸᠡᠩ ᠮᠧᠢ︶ .pdf
42 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠪᠠᠢ ᠡᠾᠸᠢ ᠰᠢᠶᠦᠦ᠂ ᠪᠦᠦ ᠬᠤᠸᠠ︶ .pdf
40 ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠱᠤ᠋ ᠶᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ︵ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠦ︶ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 60 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ︵ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶ .pdf
38 ᠬᠦᠢᠰᠣᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠱᠢ ᡁᠢ ᠬᠤᠩ᠂ ᠱᠢ ᡁᠢ ᠹᠦ᠋︶ .pdf
37 ᠡᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠣᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠲᠦᠡᠭ ᠯᠠᠢ ᠱᠤᠩ︶ .pdf
37 ᠡᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠣᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠲᠦᠡᠭ ᠯᠠᠢ ᠱᠤᠩ︶ .pdf
36 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 78 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠵᠤᠦ ᠬᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠ︶ .pdf
35 ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠭᠴᠢ -7 ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯ ᠦᠯᠭᠡᠢᠷᠡᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠵᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠯᠠᠨ︶ .pdf
34 ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠠ ᠶᠠᠮ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠵᠦ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠬᠠᠨᠭ᠌ ᠴᠠᠩ ᠱᠦᠨ︶ .pdf
33 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠴᠢᠮᠩ᠂ ᠬᠠᠰᠳᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠡᠾᠦ᠋ᠢ︶ .pdf
32 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠳ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ︵ᠵ᠊᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯᠴᠡᠴᠩ︶ .pdf
31 ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠣᠰᠣ ᠬᠤᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ︵ᠨᠠᠮᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ︶ .pdf
30 ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠣᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠳᠦᠯᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠠᠯᠲᠠᠨᠲᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠦ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠸᠧ︶ .pdf
29 ᠲᠦᠭᠦᠰᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠣᠷᠭᠢᠯ︶ .pdf
28 ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠵᠸᠦ ᠵᠤᠨ᠂ ᠪᠣᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ᠂ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠ︶ .pdf
27 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ︵ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠪᠣᠶᠠᠨᠰᠠᠩ︶ .pdf
25 ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠦᠤ ᠷᠦᠡᠭ︶ .pdf
24 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠦᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠰᠣᠶᠣᠯᠲᠦ᠂ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ︶ .pdf
26 ᠬᠢᠰᠢᠭᠦᠨ᠎ᠠ -3 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠢᠯᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠦ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠪᠤᠦ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ︶ .pdf
23 ᠴᠢᠰᠣᠨ ᠳᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠪᠤᠦ ᠱᠤ᠋ ᠴᠢᠩ᠂ ᠪᠣᠶᠠᠨᠴᠦᠭ᠌ᠯᠠ︶ .pdf
22 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠤᠫᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠲᠡᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠬᠠᠷᠪᠣᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠬᠠᠰᠣᠨᠳᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦ᠋ᠨᠳᠦᠰᠢ︶ .pdf
21 ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠦᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠪᠣᠦ ᠹᠦ᠋ ᠱᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯ︶ .pdf
20 ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠣᠯᠭᠢᠰᠦᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ︵ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨᠳᠦᠰᠢ︶ .pdf
19 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ -11 ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ︵ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨᠳᠦᠰᠢ︶ .pdf
17 ᠨᠢᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠰᠦᠷᠭᠠᠨ ᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︵ᠯᠢ ᠡᠾᠦ᠋ᠩ ᠶᠠᠡ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠵᠤᠦ ᠪᠠᠢ ᠰᠦᠢ︶ .pdf
15 ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠰᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦ᠋ᠨᠳᠦᠰᠢ︶ .pdf
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠯᠭᠢᠰᠤᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 53 ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
11 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠣᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 60 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ 【 ᠪᠠᠢ ᠭᠦᠢ ᠿᠦᠩ᠂ ᠪᠠᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ 】.pdf
10 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠲᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 【 ᠹᠦ᠋ ᠶᠢᠩ 】.pdf
9 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 【 ᠪᠤᠥ ᠢᠦᠢ 】.pdf
08 ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ 【 ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠳᠤᠰᠢ 】.pdf
07 ᠪᠤᠩ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ 【 ᠣᠷᠠᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠥ ᠬᠠᠰᠤᠨ᠂ ᠴᠧᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ 】.pdf
06 ᠰᠢᠮᠲ᠋ᠢᠭ᠍ᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠷᠸᠦ᠋ᠩᠪᠤ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ 【 ᠬᠠᠨ᠂ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠵᠤᠯᠠ 】.pdf
07 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠤ 【 ᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ 】.pdf
06 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠪᠠᠢ ᠱᠤ ᠮᠧᠢ᠂ ᠴᠧᠨ ᠶᠢᠩ ᠰᠦᠩ 】.pdf
05 ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠬᠤ ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ 【 ᠨᠠᠪᠴᠢ᠂ ᠶᠤᠣ ᠬᠠᠰ 】.pdf
04 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠸᠧ 】.pdf
03 ︽ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠥ ᠢᠦᠢ 】.pdf
02 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠶᠠᠰᠤ ᠰᠠᠢᠮᠠᠭᠡᠢᠷᠡᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠩ ᠵᠤ 】.pdf
01 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠤᠨᠤᠭ᠍ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠯᠢ ᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠨ ᠲᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 】.pdf
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ
23 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠷᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠲᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠭᠤᠬᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠬᠦᠨᠠᠰᠤᠳᠤ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠨᠳᠠᠭᠤᠯᠠ 】.pdf
22 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠠᠮᠤᠷ -6 ᠬᠤᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠮ ᠳᠠᠬᠢ 2 ᠬᠦᠯ ᠡᠮ ᠢ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠳᠤ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠰᠢᠯᠢᠨᠴᠠᠴᠡᠭ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠤᠳᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ 】.pdf
21 ᠪᠠᠮ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠪᠠᠢ ᠲᠢᠶᠤ ᠮᠢᠨ 】.pdf
20 ᠪᠠᠮ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ 】.pdf
19 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ︽ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ - 15︾ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠯᠢᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠴᠡᠭ 】.pdf
18 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠮᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠮᠤᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ 】.pdf
17 ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠭᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 【 ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ 】.pdf
16 ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠨ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠴᠡᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠯᠢᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ᠂ ᠤᠳᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ 】.pdf
15 ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ 【 ᠭᠤᠤ ᠵᠧᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ᠂ ᠠᠢ ᠮᠢᠨ 】.pdf
14 ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠵᠢᠨᠵᠢᠯᠮ᠎ᠠ 】.pdf
13 ᠬᠤᠰᠬᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠦᠪᠳᠤᠷᠤᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 【 ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠤᠤᠰᠴᠡᠭᠡ 】.pdf
12 ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠲᠤᠯᠬᠢᠰᠤᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠪᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ 】.pdf
ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦᠮ — 13 ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠢᠯᠢᠭ .pdf
ᠮᠠᠩᠭᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠦ ᠳᠤᠷᠦ᠋ᠲᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠸᠡᠭ ᠭᠦᠸᠧ ᠶᠠᠨ .pdf
ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ .pdf
32 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠨᠠᠷᠤ - 3 ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠠᠰᠦᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ CCI ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠣᠮᠦ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠦᠳᠠᠯ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠪᠤᠷᠣ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠦ ᠬᠠᠢ ᠱᠠᠨ .pdf
ᠯᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠦ ᠢᠦᠢ ᠰᠢᠶᠦᠦ .pdf
26 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠪᠠ ᠪᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠦᠷᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠶᠦᠸᠧ ᠯᠢᠶᠠᠩ︶ .pdf
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠢ ᠯᠢ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠠᠯᠠᠢ .pdf
11 ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠮᠠᠨᠳᠠᠷᠠᠸ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨᠳᠦ᠋ᠰᠢ︶ .pdf
37 ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ︶ .pdf
36 ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢᠷᠦᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠬᠡᠷᠰᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠳᠣᠪᠦ᠋ᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ︶ .pdf
35 ᠬᠢᠰᠢᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ ᠶᠢᠨ ᠷᠦᠢ︶ .pdf
34 ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠠᠮᠦᠭᠤᠯᠠᠩ︶ .pdf
33 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠰᠠᠷᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠨᠠᠰᠦᠬᠤᠷᠳᠦ︶ .pdf
30 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 56 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ︵ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠣᠳᠬᠤᠨᠬᠡᠰᠢᠭ︶ .pdf
29 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠦ ᠮᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠦ᠋ᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠤ︶ .pdf
28 ᠰᠦᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠢᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ︶ .pdf
27 ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 36 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ︵ᠺᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠤᠸᠠᠨ ᠵᠦ︶ .pdf
25 ᠠᠮᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠣᠯᠭᠢᠰᠤᠯ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠭᠥᠸᠧ ᠢᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶ .pdf
24 ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠣᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ︵ᠪᠦᠦ ᠯᠦᠩ︶ .pdf
23 ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠬᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠠ︶ .pdf
22 ᠬᠠᠷᠰᠢᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ︵ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ︶ .pdf
21 ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠡᠾᠦ᠋ᠡᠭ ᠫᠢᠡᠭ᠂ ᠡᠾᠦ᠋ᠡᠭ ᠭᠠᠨᠩ︶ .pdf
20 ᠬᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠪᠦᠦ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠱᠤᠩ᠂ ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠴᠧ ᠴᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠂ ᠪᠦ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠪᠠᠲᠦ︶ .pdf
19 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮ ᠰᠣᠷᠣᠭᠤᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠠᠮᠦᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠰᠢᠦ ᠯᠠᠠ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠠᠭᠤᠯᠠ︶ .pdf
18 ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠰᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠳᠣᠪᠦ᠋ᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠵᠠᠩᠭᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠴᠣᠭᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ︶ .pdf
17 ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠦ ᠮᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠪᠤᠦ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠠ︶ .pdf
16 ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ︵ᠪᠠᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠦᠷᠤᠨᠳᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ︶ .pdf
15 ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠡᠰᠡ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠤᠷᠠᠨᠳᠣᠳᠢ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠤᠸᠠᠨ ᠵᠦ︶ .pdf
14 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠨᠤᠭ᠍ᠰᠢᠷᠡᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠪᠣᠶᠠᠨᠰᠠᠩ︶ .pdf
13 ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠤᠳᠣᠷᠢᠩᠬᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠷᠦᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︵ᠰᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠪᠦ᠊᠂ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠋︶ .pdf
12 ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠤ ᠳᠣᠷᠦ᠋ᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ︵ᠳ᠋ᠠᠢ ᠦᠷᠡᠯ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠣᠸᠠᠨ ᠵᠤ᠋︶ .pdf
ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠸᠦ ᠶᠠᠨ ᠯᠢ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠦ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠭᠠᠨᠭ᠌ ︵2︶ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠤᠶᠤᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠡᠦ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ .pdf
ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠾᠧ ᠺᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠦᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ 120 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠦ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠪᠦᠦ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠠᠮᠤᠷ᠎ᠠ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠦᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠮ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰᠦ .pdf
ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠳᠤᠪᠦ᠋ᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 48 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢ ᠬᠦᠢ ᠿᠦᠡᠭ .pdf
ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠭᠠᠷ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠬᠤᠭᠠᠯ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 24 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ .pdf
ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠦ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠦ ᠹᠸᠡᠭ ᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠦ ᠡᠾᠦ᠋ᠡᠭ ᠱᠸᠡᠭ .pdf
ᠬᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 35 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠳᠳᠤᠷᠵᠢ .pdf
ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠤᠰᠤ — 18 ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠽᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠦ ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠾᠸᠦ ᠢᠦᠢ .pdf
ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠭᠡᠷᠰᠦᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠳᠤᠪᠦ᠋ᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠦ ᠢᠦᠢ ᠷᠦᠡᠭ .pdf
ᠬᠦᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠤᠶᠤᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠴᠤᠯᠠ᠂ ᠭᠠ᠊᠂ ᠴᠣᠭᠵᠤᠯᠮ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠦ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠪᠦ᠊ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠬᠤ ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠲᠤᠮᠦ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠡᠳ᠋ ᠲᠣ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ᠂ ᠴᠤᠨ ᠶᠢᠩ ᠰᠦᠡᠭ .pdf
ᠰᠠᠮ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .pdf
ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠶᠠ ᠭᠤᠸᠠᠩ᠂ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠦᠸᠠᠢ ᠮᠸᠢ .pdf
ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠦᠢ ᠵᠤᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠦ᠋ᠮᠪᠦᠷ .pdf
ᠲᠣ᠂ ᠰᠦᠬᠡ ᠫᠷᠣᠹᠤᠰᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠦ ᠹᠦ᠋ ᠷᠦᠡᠭ .pdf
ᠲᠡᠯᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠨᠳᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .pdf
ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠴᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠦᠷᠢᠳᠦ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠤᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠮᠢᠶᠤᠤ ᠮᠸᠢ᠂ ᠯᠢ ᠰᠢᠦᠸᠡᠢ ᠶᠦᠡᠭ .pdf
ᠰᠦᠭᠮᠡᠯ — 3 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠵᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠮᠡᠭ .pdf
ᠪᠡᠶ ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ .pdf
ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦ — ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠶ ᠎ᠠ .pdf
︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠷᠦᠡᠭ .pdf
ᠳ᠋᠊ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ - ︽ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ︾ ︵PDF ᠡᠯᠧᠺᠳ᠋ᠷᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ︶
05 ᠰᠠᠮ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠰᠢᠥ ᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ 】.pdf
04 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 【 ᠬᠣ ᠯᠦᠩ ᠲᠠᠩ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ 】.pdf
03 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠯᠢᠥ ᠰᠠᠷᠠᠨ 】.pdf
02 ᠡᠩᠬᠡᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠰᠤᠶᠤᠯᠴᠠᠴᠡᠭ 】9-14.pdf
01 ᠴᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠴᠢᠩᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠪᠠᠢ ᠯᠦᠩ 】.pdf
ᠴᠢᠬᠢᠨᠢ ᠬᠤᠵᠢᠷ ︵ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶
13 ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ︵ᠣᠳᠣᠮᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠰᠣᠨᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ︶ .pdf
12 ᠬᠤᠰᠭᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠯᠦᠩ ᠮᠧᠢ︶ .pdf
11 ᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠪᠦ᠊᠂ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠤᠠᠠᠴᠡᠴᠩ᠂ ᠴᠢᠩ ᠱᠠᠨ᠂ ᠭᠥᠸᠧ ᠰᠢᠦ ᠶᠢᠩ︶ .pdf
10 ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠴᠦᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ ᠪᠠ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠵᠦᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ︵ᠬᠠᠨ ᠯᠢᠦ ᠵᠢᠶᠧ᠂ ᠰᠠᠢᠬᠤᠴᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠸᠧᠨ ᠵᠢᠦᠸᠡᠨ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ︶ .pdf
09 ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠣᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠵᠣᠦ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ︶ .pdf
08 ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠮ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯᠳᠡ ︵ᠵᠤᠨ᠎ᠠ︶ .pdf
07 ᠨᠦᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠰᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ︶ .pdf
06 ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠦ︶ .pdf
04 ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ︵ᠬᠠᠨ ᠲᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠦᠦ᠂ ᠡᠦ ᠹᠧᠩ ᠯᠠᠨ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠡᠷᠡᠯ︶ .pdf
05 ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ︵ᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠦᠸᠡᠢ ᠮᠧᠢ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠪ᠊᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ︶ .pdf
03 ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠢᠦᠢ ᠱᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠣᠴᠢ︶ .pdf
02 ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︵ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ︶ .pdf
01 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠲᠡᠭᠰᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠵᠡᠩ ᠯᠢᠶᠠᠩ︶ .pdf
10 ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠪᠠᠢ ᠣᠶᠡᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ︶ .pdf
09 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ PRO ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠮᠤᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶ .pdf
07 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠰᠡᠴᠡᠨᠳᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠢ ᠴᠡᠩ ᠱᠢ︶ .pdf
08 ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ︵ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ︶ .pdf
06 ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠬᠠᠰᠤᠨᠲᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠳᠦ᠋ᠰᠢ︶ .pdf
05 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠦᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ︵ᠯᠢ ᠢᠦᠢ ᠳᠠᠩ︶ .pdf
04 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︵ᠦᠵᠦᠮ︶ .pdf
03 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ︵ᠸᠠᠩ ᠶᠦᠸᠧ ᠬᠤᠩ᠂ ᠨᠠᠷᠨᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ︶ .pdf
02 ᠰᠣᠷᠪᠦᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ᠂ ᠢᠷᠭᠤᠢ︶ .pdf
01 ᠰᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠷᠪᠦᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︵ᠮᠦᠩᠬᠦᠠᠬᠤᠸᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌︶ .pdf
38 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ︶ .pdf
37 ᠨᠢᠷᠦᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠᠯᠢᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤ︶ .pdf
36 ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠦᠯᠭᠠᠲᠦ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠣᠣᠠᠬᠠᠨᠰᠦᠸ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠯᠠ︶ .pdf
35 ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠳᠤᠯᠭᠢᠰᠤᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠤᠳᠠᠪᠠᠯ᠎ᠠ︶ .pdf
34 ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠭᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠰᠤᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ︶ .pdf
32 ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠦᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ︵ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠩ ᠰᠣᠶᠣᠯ︶ .pdf
31 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠡᠮ ᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠠᠷᠪᠢᠨᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ︶ .pdf
30 ᠳᠠᠩ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︵ᠭᠡᠷᠡᠯ︶ .pdf
29 ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠯᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 37 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠪᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠡᠩᠬᠡᠨᠠᠰᠤᠨ᠂ ᠦᠵᠦᠮ᠎ᠡ︶ .pdf
28 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠵᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠳ᠋ᠦᠩ ᠬᠠᠢ ᠲᠤᠦ᠂ ᠪᠦᠦ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶ .pdf
27 ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠷᠦᠭᠤ ᠬᠦᠯ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠸᠧᠨ ᠭᠠᠨᠩ︶ .pdf
26 ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠮᠧᠢ ᠷᠦᠡᠭ︶ .pdf
25 ᠰᠦᠰᠤ - 7 ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠦᠰᠦ ᠤᠭᠲᠤᠯᠬᠤ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠤᠷᠬᠠᠭ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 60 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ︵ᠵᠸᠦ ᠵᠸᠠ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ︶ .pdf
24 ᠬᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠲᠠᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡ ︵ᠸᠴᠢᠷ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ︶ .pdf
23 ᠪᠠᠷᠬᠠᠱᠦ᠋ᠨ - 14 ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠦᠨ ᠪᠣᠷᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠩ᠂ ᠣᠳᠣᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠡᠩᠬᠡᠳᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ᠂ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ︶ .pdf
ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ .pdf
21 ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠴᠢ ᠠᠮᠤᠷᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠰᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠬᠠᠰ︶ .pdf
20 ᠪᠣᠷᠣᠩᠨᠢᠩ -6 ᠪᠠᠷ ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠦᠢᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠬᠠᠰᠦᠨᠳᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ᠼᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠪᠠ︶ .pdf
18 ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠪᠤᠷᠢᠭᠦᠲᠦ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︵ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠢ︶ .pdf
17 ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ - 9 ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠪᠬᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ︶ .pdf
16 ᠨᠠᠮᠠᠷᠢᠳᠦ ᠨᠢᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ︵ᠰᠢᠶᠧ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠭ︶ .pdf
15 ᠬᠠᠷᠠᠪᠦᠷ -16 ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ︵ᠱᠤᠩ ᠯᠢ᠂ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ︶ .pdf
14 ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ︵ᠴᠡᠯᠮᠩ︶ .pdf
13 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠬᠦᠰᠡᠯ᠂ ᠪᠦᠦ ᠯᠢᠩ ᠯᠢᠩ᠂ ᠭᠤᠤ ᠱᠠᠨ︶ .pdf
12 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠳᠣᠷᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠣᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠴᠣᠯᠮᠥᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠶᠠᠩ ᠴᠡᠩ ᠱᠤᠩ᠂ ᠪᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠯᠠᠠ᠂ ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠ︶ .pdf
11 ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠬᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ︵ᠯᠥᠸᠧ ᠮᠦᠷᠡᠨ︶ .pdf
10 ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ︵ᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ︶ .pdf
09 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠴᠢᠨᠦ ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠢᠮᠦ ︵ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠢ ᠮᠸᠢ ᠿᠥᠩ︶ .pdf
08 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠢᠮᠦ ︵ᠲᠤᠩ ᠢᠦᠢ ᠹᠠᠩ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ︶ .pdf
07 ᠰᠦᠰᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︵ᠨᠣᠮᠢᠨ᠂ ᠦᠷᠡᠨᠲᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ︶ .pdf
06 ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠰᠸᠢᠢᠮ᠎ᠠ︶ .pdf
05 ᠬᠡᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠬᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠ︶ .pdf
04 ᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ︵ᠦᠵᠦᠮ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠢ︶ .pdf
22 ᠭᠠᠯ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠣᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ︵ᠮᠠ ᠱᠢ ᠶᠦᠸᠧ︶ .pdf
03 ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠵᠦ ᠦᠳᠡᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠬᠠᠰᠭᠡᠷᠡᠯ︶ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠨᠦᠯ 7
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠨᠦᠯ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠨᠦᠯ ᠲᠠᠪᠦ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠨᠦᠯ ᠳᠦᠷᠪᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠨᠦᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠨᠦᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠨᠦᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠨᠦᠯ ᠨᠢᠭᠡ
ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ .pdf
02 ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ︵ᠸᠠᠩ ᠪᠠᠢ ᠯᠢᠩ᠂ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠢᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷ︶ .pdf
35 ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠰᠠᠷᠠᠨᠳᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ︶ .pdf
33 ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠶᠢᠩ ᠴᠦᠨ︶ .pdf
34 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠵᠡᠩ ᠶᠢᠨ ᠷᠦᠡᠭ︶ .pdf
32 ᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ︵ᠲᠣᠩᠭᠠᠯᠠᠭ︶ .pdf
31 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠡᠦ ᠭᠤᠸᠡᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ︶ .pdf
30 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠦᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 60 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ︵ᠬᠡᠰᠢᠭ︶ .pdf
29 ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ︵ᠰᠠᠷᠠᠨᠳᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ︶ .pdf