18. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
16. ᠳᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
15. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ .pdf
14. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠴᠢᠥᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ .pdf
13. ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠳᠠᠷᠧᠨ .pdf
12. ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠮᠤᠭ ︽ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠦᠪᠤᠷᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ︽ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠡᠩᠰᠢ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ︾ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
11. ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ︾ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠰᠤᠡᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
10. ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ -- ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠷᠠᠩᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
09. ᠴ᠊᠂ ᠲᠠᠮᠴᠦᠭ᠌ᠳᠣᠷᠵᠢ ︵ᠳ᠋ᠠᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ﹇ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ﹈ ᠪ᠊᠂ ᠫᠤᠩᠰᠤᠯᠳᠤᠯᠮ᠎ᠡ .pdf
08. ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ︾ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ - ︽ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭ︾᠂ ︽ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ︾᠂ ︽ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ︾᠂ ︽ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ︾ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠳᠤ .pdf
07. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠤ᠋ᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤ .pdf
06. ᠦᠢᠷᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳ᠋᠊᠂ ᠳᠠᠶᠠ .pdf
05. ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠯ ︵1947-1976︶ ᠺᠡᠨ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ .pdf
04. ᠪᠤᠷᠠᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠷᠨᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ -- ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠠᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
03. ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠢᠴᠢᠰ ᠲᠤ ᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠨᠲᠢᠨ ᠬᠦᠷᠤᠩᠭᠡ - ︽ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠡᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠪ᠊᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2011.2 内蒙古大学学报 2011.2-1.pdf
17. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2011.1 内蒙古大学学报 2011.1-126.pdf
16. ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠤᠮᠢᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠡ .pdf
15. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠲᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠮᠤ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠩ .pdf
14. ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠱᠦᠨ ᠪᠤᠥ ᠰᠢᠶᠤᠥ ᠷᠥᠩ .pdf
13. ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠤᠭᠴᠢᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠡᠾᠦ᠋ᠩ ᠭᠤᠸᠠᠩ .pdf
12. ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠤᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠ .pdf
11. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .pdf
10. ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠨ᠊᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ .pdf
09. ᠤᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .pdf
08. ︽ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠦᠴᠤᠭᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠦᠴᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠳᠡᠬᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
07. ᠡᠷᠳᠢᠨᠢᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪ᠊᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ .pdf
06. ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠴᠡᠯᠠᠯᠳᠠ ᠱᠤ᠋ ᠴᠢᠨ .pdf
05. ᠲᠤᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳ᠋᠊᠂ ᠳᠠᠶᠠ .pdf
04. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ﹇ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ﹈ ᠱ᠊᠂ ᠴᠦᠮ᠎ᠡ .pdf
03. ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠶ᠎ᠡ ᠴᠦᠵᠤᠩᠴᠠᠪ .pdf
02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2011.1 内蒙古大学学报 2011.1-1.pdf
20. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.6 内蒙古大学学报 2010.6-130.pdf
18. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
17. ᠳᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︵ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ 147-152 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ︶ .pdf
16. ᠰᠢᠷᠠᠭᠡᠳᠤ ᠬᠦᠥᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠮᠢᠯᠠᠷᠠᠢᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ︾ ᠲᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
15. ︽ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ︾ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠢ ᠽᠦᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
14. ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠ᠊᠂ ᠢᠯᠡᠨ .pdf
13. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ .pdf
12. ︽ᠬᠦᠷᠤᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠡᠬᠦᠰ .pdf
11. ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠄ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢ --- ︽ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠢᠳᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠮᠡᠯ︾ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠬᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
10. ᠷᠠᠪᠵᠤᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠠᠷ ︽ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠦᠶᠤᠬᠡ .pdf
09. ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠥ ᠰᠠᠷᠠᠨ .pdf
08. ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠩᠰᠢ ᠬᠡᠮᠳᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ --- ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠢᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠰ .pdf
07. ︽ᠤᠢᠰᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ︾ ᠪᠠ 1640 ᠣᠨ ᠤ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ -- ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
06.1634 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠢᠵᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠢᠥᠢ ᡁᠢ .pdf
05. ᠶᠠᠫᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠨᠡᠬᠦᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠢ᠊᠂ ᠪᠠᠢ ᠱᠦᠨ .pdf
04. ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠤᠪ ᠪᠠ᠊᠂ ᠰᠦᠬᠡ .pdf
03. ︽ᠶᠤᠰᠤᠨ︾ ᠤ ᠤᠤᠯ ᠲᠤᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ --- ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠶᠤᠰᠤᠨ︾ ᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤᠭᠲᠤ .pdf
02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.6 内蒙古大学学报 2010.6-1.pdf
16. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.5 内蒙古大学学报 2010.5-121.pdf
15. ᠳᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
14. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
13. ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ︾ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ .pdf
12. ᠶᠢᠨ ᠶᠥᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ︽ᠬᠠᠯᠭᠤᠥ ᠳᠠᠨᠢᠯᠳᠠ︾ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠥ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠦ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
11. ᠸ᠊᠂ ᠡᠾᠡᠢᠰᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠨᠡᠨᠳᠤ ᠹᠦ᠋ ᠱᠠᠨ .pdf
10. ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
09. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡ --- ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠠᠳᠠ .pdf
08. ︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ .pdf
07. ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ︽ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠲᠤ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠰᠠᠷᠠ .pdf
06. ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ -- ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠪᠠ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠴ᠊᠂ ᠪᠠᠳᠤ .pdf
05. ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠤᠥ ᠸᠧᠨ ᠱᠧᠩ .pdf
04. ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠ --- ᠡᠷᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠤᠰᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
03. ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠩᠬᠦᠨᠵᠠᠪ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠳᠠᠢ ᠤᠶᠤᠡᠪᠢᠯᠢᠭ .pdf
02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.5 内蒙古大学学报 2010.5-1.pdf
16. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.4 内蒙古大学学报 2010.4-130.pdf
15. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
14. ︽ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠯᠧᠺᠳ᠋ᠷᠣᠨ ᠳᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠥ ᠰᠢᠥ ᠷᠦᠩ .pdf
13. ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠹᠦ᠋ ᠷᠦᠩ .pdf
12. ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ --- ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠱᠤ᠋ ᠯᠢᠨ .pdf
11. ᠹᠱᠱᠠᠨ ᠤ ︽ᠡᠥ ᠮᠧᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠤᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠾᠦ᠋ᠩ ᠸᠧᠢ .pdf
10. ᠤᠷᠵᠢᠨ ᠤᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ︵ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠬᠠᠢᠷᠠᠬᠠᠨ .pdf
09. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠡᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠭᠧᠨ ᠰᠢᠶᠥ᠋ᠩ .pdf
08. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .pdf
07. ᠪᠦᠬᠡ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠯᠦᠭ ︽ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ︾ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠠᠰᠤᠡᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
06. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠪᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠳ ᠳᠠᠮᠪᠠ .pdf
05.17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠭᠤᠳ ᠳᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤᠷᠡᠰᠬᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ --- ︽ᠳᠤᠷᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠴᠢᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠧᠺᠰᠸᠢ ᠮᠢᠬᠠᠢᠯᠤᠸᠢᠴᠢ ᠷᠤᠮᠨᠤᠸ᠋ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋᠊᠂ ᠳᠠᠶᠠ .pdf
04. ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ︽ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ︾ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ .pdf
03. ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠢᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠳᠦᠯᠤᠪᠯᠡᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠴᠢᠨ ᠰᠦ ᠤᠪᠤᠭᠮ᠎ᠡ --- ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠪ᠊᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ .pdf
02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.4 内蒙古大学学报 2010.4-1.pdf
15. ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ︾ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ ᠥᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
14. ︽ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠨ .pdf
13.17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 30-40 ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ -- ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ᠂ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ᠂ ᠱᠣᠩᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠦᠢ ᡁᠢ .pdf
12. ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ ︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ .pdf
11. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠦᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ︾ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯ ᠣᠳᠣᠬᠦᠦ .pdf
10. ︽ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠯ ᠨᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ .pdf
09. ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ -- ︽ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰ᠊ ∙ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ .pdf
08. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ︾ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ︽ᠬᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ -- ᠲᠥᠪᠡᠳ ︽ᠭᠤᠩᠮᠠ︾ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠬᠥᠮ᠎ᠠ︾ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
07. ︽ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ︾ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ [ ] [ ] ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠨᠢᠷᠰᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠦᠢ ᠷᠥᠩ .pdf
06. ᠵᠠᠩᠶᠧ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠯᠢ ᠮᠢᠩ .pdf
05. ᠸᠠᠭᠢᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯᠮ᠎ᠠ .pdf
04. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ sa-se-so-su-s︖ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .pdf
03. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠳ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.6 内蒙古大学学报 2013.6-1.pdf
20. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.5 内蒙古大学学报 2013.5-137-138.pdf
19. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
18. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠥᠦ .pdf
17. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠨᠠ᠊᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
16. ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ︾ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ .pdf
15. ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ .pdf
14. ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳᠡᠮᠤᠷᠵᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠨᠠ᠊᠂ ᠴᠤᠭᠳ .pdf
13. ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ︽ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ︾᠂ ᠬᠤᠳᠠᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠥ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
12. ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
11. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ --- ︽ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ︾ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠴᠢᠮᠡᠳ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠡᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠰᠤᠤᠬᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ .pdf
10.. ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮᠠᠳ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨ᠊᠂ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
09. ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠴ᠊᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ .pdf
08. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨ .pdf
07.. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠨᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
06. ︽ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠥ︾ ᠶᠢᠨ ︽ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ︾ ᠮᠤᠲᠢᠹ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠹᠦ᠋ ᠷᠦᠩ .pdf
05. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠵᠤᠢ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ .pdf
04. ᠪ᠊᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠠᠳᠠ .pdf
3. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.5 内蒙古大学学报 2013.5-1.pdf
10. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.3 内蒙古大学学报 2013.3-63-64.pdf
09. ︽ᠬᠤᠭ ᠢᠲᠡᠵᠤ ᠬᠤᠮᠡᠬᠤᠯ ᠳᠦᠯᠡᠬᠦ︾ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ -- ᠦᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ .pdf
08. ᠯᠤᠪᠰᠡᠩ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ -- ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠪᠢᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠᠩᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
07.. ᠮᠠᠯᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .pdf
06. ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠵᠤᠬᠦᠨ ᠤ ᠢᠷᠤᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠮᠠᠯ ᠰᠤᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠷ ᠦᠰᠤᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠠᠯ ᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .pdf
05. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠦ᠋ᠩᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
04. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ︽ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ︾ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ --- ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠰᠠᠷᠠ .pdf
03. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.3 内蒙古大学学报 2013.3-1.pdf
21. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.2 内蒙古大学学报 2013.2-126-127.pdf
20. ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
19. ᠶᠠᠫᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠰᠡᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠠᠰᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
18. ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ .pdf
17. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠡᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠡᠯᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠴᠢᠩ ᠾᠧ .pdf
16. ᠵᠤᠤᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ︾ ᠲᠤ ᠬᠢ ︽ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠠᠩᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠯᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
15. ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠦᠨ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠨ -- ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ -- ᠬᠡᠰᠩ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠰᠢᠯᠡᠵᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
14. ᠠᠮᠠᠷᠲᠧᠶᠠ᠂ ᠰᠧᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠥ ᠬᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
13. ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ --- ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠡᠪᠢᠯᠢᠭ .pdf
12. ᠽᠤᠩᠺᠡᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠱᠢᠷᠡᠮᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠸᠠᠩᠴᠤᠭ .pdf
11. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠩᠭ᠎ᠠ .pdf
10. ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ` ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ --- ᠬᠠᠨ ᠪᠦᠸᠧ᠂ ᠪᠤᠥ ᠷᠦᠢ᠂ ᠶᠢᠨ ᠯᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠪᠳᠠᠯᠴᠠᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠ᠊᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ .pdf
09. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
08. ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠯᠦᠩ᠂ ᠭᠤ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ .pdf
07. ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
05. ︽ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠡᠭᠦᠰ .pdf
04. ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠢᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ - ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
03. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ︿ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ﹀ ᠰᠤᠳᠤᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2014.2 内蒙古大学学报 2014.2-1.pdf
07. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠡᠳᠦᠯᠬᠡᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠱᠦ ᠯᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
06. ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ .pdf
05.18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ .pdf
04.. ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠣ ∙ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ .pdf
03. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢᠲᠠᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠲᠠᠢ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠶ᠎ᠡ .pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2014.1 内蒙古大学学报 2014.1-1.pdf
23. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.6 内蒙古大学学报 2013.6-140.pdf
22. ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠳ .pdf
21. ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︵ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ 165-170︶ .pdf
20. ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
19. ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠣᠭᠤᠴᠢᠯ .pdf
18. ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠴᠠᠨ ᠢᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯᠲᠤ .pdf
17.21 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ --2000-2012 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠣ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ .pdf
16. ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ — ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠬᠤᠢ .docx
ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠥᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ .docx
ᠠᠪᠤ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠬᠤᠶᠠᠷ
02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 、 ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠽᠡᠸᠠᠩ ︵1926.10.15--1998.11.4︶ .pdf
2020 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ .docx
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢ .docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ .docx
ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ .docx
ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ .docx
ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ .docx
ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ .docx
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠪᠠ .docx
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠤᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠠ .docx
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠪᠠ .docx
ᠯᠣᠭᠢᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ 2
ᠨᠣᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠬᠡᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠲᠡᠢᠰᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
ᠯᠣᠭᠢᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ 1: ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ
ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠪᠠᠳᠠᠭ᠄ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳ᠋᠊ · ᠨᠠᠴᠣᠭᠳᠣᠷᠵᠢ
ᠲᠣᠳᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠣᠳᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ .pdf
︽ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠯᠤᠬᠢᠭ︾ ᠪᠠ ︽ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ︾ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠠᠩ ᠷᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ᠂ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠯ ᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ .pdf
ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ----20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 90 ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠶ᠊᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ .pdf
ᠳ᠋᠊᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶ᠊᠂ ᠳᠡᠮᠤᠷᠵᠢᠨ .pdf
ᠤᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠬᠦᠡᠳᠤ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠠᠰᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠡᠯᠱᠠ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠳᠡᠭ᠌ᠰᠰᠠᠨ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠳᠡᠭ᠌ᠰᠰᠠᠨ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ .pdf
︽ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤᠲᠤᠯᠡᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠤ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ .pdf
ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠢᠩᠳᠤ ᠵᠠᠰᠬᠠᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠢᠶᠡᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠩᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
︽ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ︾ ︽ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠥ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠱᠠᠭᠠᠯᠠᠢ .pdf
04. ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠦᠷᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ︿ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ﹀ ᠱ᠊᠂ ᠴᠦᠮ᠎ᠡ .pdf
ᠬᠠᠢᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠪᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠤ ︽ᠵᠤᠨᠤᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠷᠢᠭᠡᠰᠤ︾ -- ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ︿ᠬᠤᠶᠠᠷ﹀ ᠳᠡᠬᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠰᠢᠯᠥᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ︾
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠪᠡᠰᠤ 2010.3 内蒙古大学学报
ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠨᠠ᠊᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠥᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ 3
ᠰᠠᠢᠴᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠨᠢᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ︽ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ︿ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ﹀ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ︿ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ﹀ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠫᠷᠦᠭᠷᠠᠮ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
︽ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠲᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠫᠷᠦᠭᠷᠠᠮ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠤᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋︾ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠡᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠮᠵᠢ
ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠳᠣᠨ ᠲᠤᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ — — ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ
ᠰᠢᠯᠥᠭ ︽ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ︾ — ᠴᠣᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠨ .wps
ᠰᠤᠪᠤᠳ ︵ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ︶
ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ — ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1997.2 内蒙古大学学报目录 1997.2-120-121
ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ︽ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠢ︾ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠡᠩᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠴᠢ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠢᠨᠢᠪᠠᠲᠠᠷ
ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠪᠠ᠊᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠳᠤ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠠ ᠠᠬᠤᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳᠬᠠᠡᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠪᠤᠥᠰᠢᠶᠡᠩ᠂ ᠪᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠠᠡᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠭᠳᠠᠯ᠎ᠡ
︽ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ︾ ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠡᠭᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠴ᠊᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ
ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠦᠪᠤᠷᠢ︾ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ
ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠷᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠳᠡᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢᠯᠬᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠭᠤ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ --- ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 1997.2
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵1997.2︶ — — ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ
ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ︽通俗文化,媒介和日常生活中的叙事︾
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 0615
ᠰᠢᠯᠥᠭ ︽ᠣᠳᠣᠮᠰᠢᠯᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ︾
ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ — ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠲᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷᠲᠠ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ
ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠪᠠ — ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ — ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ — ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ
ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠣᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
︽ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠪᠠ︾ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ 3
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ
︽ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠭ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠤ
︽ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠭ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠤ
︽ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ︾ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ
︽ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠭ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ
︽ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ 4
ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060901
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ︵ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ︶ - ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ︵ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ︶
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ — — ᠨ᠊᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ — — ᠨ᠊᠂ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ -- ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠣᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ
︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
︽ᠨᠤᠬᠠᠢ︾ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ
︽ᠠᠹᠭᠠᠨᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠣ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ
ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ︿︿ᠲᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠᠨᠨᠢᠺ﹀﹀ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠯᠳᠠ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ
ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ
ᠰᠤᠨᠳᠤᠷ - ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ — ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ 4
︽ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ︾ - ᠮᠦᠸᠧ ᠶᠠᠨ - ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ — ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ
ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ --- ︽ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠢᠮᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ︾ ︵人类简史︶
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060501
ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ — ᠪᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠁ ︵1964 ᠣᠨ ᠤ ᠫᠦᠯᠢᠽᠸᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ e ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ︶
ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ .docx
ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ .wps ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠤᠪ
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠥᠰᠥᠪ — ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ 
︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠤᠡᠭᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ︽ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠤᠪ
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060402
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060401
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ︽ᠡᠬᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ︾ ᠪᠠ ︽ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠣᠨᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠣᠳᠣᠷ︾ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
中国现代文学史主讲老师:云韬教授-样片.mp4
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060302
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060301
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060201
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060202
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060202
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060201
ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ .docx
ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ .docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 052703 .pptx
ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 052702.pptx
ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 052701.pptx
ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 052601.pptx
ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 52602.pptx
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ .pdf
ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ .docx
ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ
ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ
ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ
ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ .wps
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ 【 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠦ 】.wps
ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭᠲᠦ
ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠩ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ 【 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠦ 】.pdf
ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠮᠦᠭᠡᠷᠴᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ - ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠥᠪ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ︕
ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ︵ᠺᠤᠤᠰᠸᠠᠢᠷ︶
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ︵ᠺᠤᠤᠰᠸᠠᠢᠷ︶
ᠴᠦᠨᠳᠤᠪ - ᠰ᠊ ᠦᠯᠵᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ .docx
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤ - ᠰ᠊ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ .docx
ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦᠰ - ᠰ᠊᠂ ᠦᠯᠵᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ .docx
ᠴᠢᠰᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠢᠰᠦ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ︵ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ︶ .odt
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠮᠠᠯ ᠭᠡᠮ ︵ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ︶ .odt
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠣᠰᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ︵ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ︶ .odt
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ︵ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ︶ .odt
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ︵ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ︶ .odt
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠦᠮᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭ᠌ - ᠰ᠊᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ .docx
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ ᠴᠠᠬᠢᠷᠮ᠎ᠠ - ᠱᠤ᠋ ᠲᠢᠩ ︵1952 —︶ - ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .wps
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 1_2019年 ︽花的柴达木︾ 杂志 6期目录.pdf
ᠵᠤᠪᠠᠨᠢᠯ — ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ - ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .wps
ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ - ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .wps
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠭᠡ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠡᠨ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠭᠡ - ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠭᠡ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠡᠨ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠭᠡ - ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠭᠡ - ᠠᠯᠲᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠲᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠤᠯ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠦᠨᠦᠷᠳᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ .docx
︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢᠵᠤᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ .docx
ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ .docx
ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ .docx
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ .docx
ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ .docx
ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ︽ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ︾ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠠᠵᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ
3. ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ .ppt
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠠᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ - ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢ ᠱᠣᠸᠠᠩ ᠴᠧᠩ ᠠᠴᠠ .docx
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ .docx
ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ wps
2. ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ︖ .ppt
jurkhen tolta ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠲᠥᠯᠲᠠ .pdf
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠪᠠᠢ - ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ - ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠸᠧᠨ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠪᠠᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ - ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠸᠧᠨ .pdf
ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠫᠠᠢᠯᠤᠤᠷ 五台山供施 - ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠸᠧᠨ .pdf
ᠸᠡᠰᠢᠮᠪᠦᠷᠡᠩᠭᠡ ︵ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ︶ 维吾尔人 ︵满文︶ ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠸᠧᠨ -.pdf
ᠳᠠᠢᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ .pdf
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 天文原理- ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠸᠧᠨ .pdf
ᠦᠨᠡᠨᠮᠥ᠋ᠩᠬᠡ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ unicode ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ - ᠺᠣᠳ᠋ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠᠷᠠᠮᠢᠳ 心经 ︵蒙古文︶ 略本Baatar古文- ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠸᠧᠨ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠨᠢᠺᠦᠳ᠋ ᠲᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠺᠣᠳ᠋ᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ - ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠸᠧᠨ .pdf
2. ᠵᠢᠶᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ .ppt
ᠤᠰᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ .ppt
ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠯᠡᠯ - ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠸᠧᠨ .pdf
ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠠᠷᠬᠢᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 1979
ᠤᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠮᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ
ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠷᠦ᠋ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ︶
ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃
ᠰ᠊ · ᠮᠠᠷᠱᠠᠺ ︽ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ︾
ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠭᠦᠮᠡᠭ
ᠱ᠊ · ᠴᠦᠢᠮ᠎ᠠ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠭᠡ
ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠨᠠᠪᠠᠺᠤᠸ᠋ — ︽ᠯᠤᠯᠢᠳ᠋ᠨ︾
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠤᠮ
3. ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠢᠶ᠎ᠠ .ppt
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠳᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ — ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ — ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠤᠨ — ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ — ᠦᠷᠴᠠᠶᠢᠬᠤ — 18.2.2🎬 ‍ᠤᠮᠪ ︵1︶ .pptx
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ — ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ — ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠤᠨ — ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ — ᠦᠷᠴᠠᠶᠢᠬᠤ — 18.2.1🌵 ᠲᠡᠭᠰᠢ u ᠦᠨᠴᠦᠭᠲᠦ ︵1︶ .pptx
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ — ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ — ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠤᠨ — ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ 18.2.1 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠦᠨᠴᠦᠭᠳᠦ ︵2︶ .pptx
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ — ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠪ᠊ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ — ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤᠨ — ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ — — ᠦᠷᠴᠠᠶᠢᠬᠤ — ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ
Ulbar khun - N.Mandal.pdf
ᠡ᠊ · ᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠪᠥᠬᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ︾
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ — ᠵᠦᠪ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
ᠢᠤᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ
ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠳᠤᠯᠤᠯ 2015 ᠤᠨ
ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠳᠤᠯᠤᠯ 2015 ᠤᠨ
ᠯᠦᠸᠧ ᠰᠢᠨ ︽ᠿᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠪ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ︾
ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ
ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠤ︕ ᠬᠠ ᠬᠠ ︵ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠦ ᠨᠤᠮ︶
ᠨᠤᠮ ᠤᠳ 2013
ᠶᠡᠭᠡ ᠳ᠋᠊ · ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠭᠡᠢ ᠫᠠᠭᠮᠠᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ
ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷ
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠨᠤᠮ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ
ᠪᠠᠷᠰ ︵ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠦ︶
十六世紀蒙古社會 游牧佛教之研究
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
︹ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ︺ Kim Sungsoo 16 — 17 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠦᠭᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ
ᠶᠤ · ᠸ᠊ · ᠲᠷᠢᠹᠤᠨᠤᠸ᠋ ︽ᠦᠢᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ — ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ︾
2018 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠳ
ᠬᠢᠲᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ
ᠠ᠊ · ᠸᠤᠯᠺᠤᠸ᠋ ︽ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠨ︾ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ
ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ — ︵451 ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ︶
ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠪᠠ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠮ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠲ᠋ᠧᠯ ︽ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠵᠦᠢ︾