ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠪᠠᠭᠪᠠᠭᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠩ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠬᠡᠪ ᠳᠤ ᠴᠣᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠮᠠᠨᠠᠶᠢᠬᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠷᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠦᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠣ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠧ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠠᠮ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠨᠦᠢᠷᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
9.1.4 ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠰᠥᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ
9.1.3 ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ
9.1.2 ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ
9.1.1 ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
8.4.1 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ
8.4.1 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ
8.3.3 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 03
8.3.2 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 02
8.3.1 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 01
8.2.6 ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠦᠭᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ
8.2.5 ᠪᠣᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ
8.2.4 ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ
8.2.3 ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ
8.2.2 ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
8.2.1 ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ
ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶᠡᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠡᠩᠰᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠢᠵᠡ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢᠰᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ .pdf
ᠥᠲᠡᠯᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠢᠨᠡᠮ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠦᠦ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠪᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠠᠷᠲᠠᠬᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠲᠦ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠤᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠥᠯᠥᠭ ﹇ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠠᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ﹈ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠡᠵᠢ ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠡᠭᠡᠯ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠦᠩᠭᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠨᠡ ᠠᠮᠲᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠷᠣᠬᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠡᠪᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠡᠪᠦᠯ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠥᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠡᠪ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡ ᠭᠡᠵᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠥᠷᠥᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠥᠪᠥᠳᠡᠯ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠰᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠥᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠥᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ︵2︶ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠥᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠦᠨᠨᠡ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠬᠤ .pdf
ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
︽ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠷ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ︽ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠪᠡ .mp4
ᠢᠷᠦᠭᠡᠶ᠎ᠡ – ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠠᠨᠴᠢᠶᠦ᠋ᠨ .pdf
ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ
︽ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ︾ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠡ︕ ᠬᠤᠶᠠᠭ .mp4
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠥᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭ .mp4
ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .mp4
ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠨᠢ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .mp4
ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠤ ᠡᠵᠢ — ᠪᠣᠣ ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ .wps
ᠬᠤᠵᠢᠮᠳᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ wps
2021 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ .wps
2021 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ
ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .mp4
ᠭᠠᠳᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ︽ᠫᠣᠳ᠋ᠯᠠᠶᠢᠷ︾ 波德莱尔.pdf
ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠂ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭ .mp4
ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠨ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭ .mp4
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠥᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠷᠬᠠᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭ .mp4
ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠥᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠠᠨᠠᠷ .mp4
ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠥᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠨᠠᠷ .mp4
ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠥᠢ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠨᠠᠷ .mp4
ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠥᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠲᠡᠳ ᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠦ︖ ᠠᠨᠠᠷ .mp4
ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠭᠠᠭᠴᠠ .pptx
秘密--15.mp3
秘密--14.mp3
秘密--13.mp3
秘密--12.mp3
秘密--11.mp3
秘密--10.mp3
秘密--9.mp3
秘密--8.mp3
秘密---7.mp3
秘密--6.mp3
秘密--5.mp3
秘密-4.mp3
秘密--3.mp3
秘密--2.mp3
秘密1.mp3
365天.pptx
ᠮᠠᠷᠺ ᠲᠸᠧᠢᠨ — — 马克•吐温.pdf
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
︽6.1︾ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠷᠪᠢᠴᠢᠨ ᠮᠤᠯᠤᠷᠡᠷᠳᠡᠡᠨᠢ .pdf
︽6.1︾ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠷᠪᠢᠴᠢᠨ ᠮᠤᠯᠤᠷᠡᠷᠳᠡᠡᠨᠢ .pdf
选修1.12 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ .pptx
学案选修1.12 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠦ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠥᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︵ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠲᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ︶
ᠪᠥᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︵ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ︶
ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠭᠠᠭᠴᠠ .pptx
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ .pdf
ᠭᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︵ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ︶
ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︵ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ︶
ᠴᠦᠢᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︵ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠣᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ︶
ᠴᠤᠭ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︵ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡᠴᠤᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ︶
ᠬᠡᠰᠢᠭᠮᠡᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︵ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ︶
ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠪᠥᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠤᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠷᠢᠯᠭᠡ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠡᠵᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠡᠮᠰᠡᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠥᠳᠭᠡᠯ ᠱᠠᠩᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠵᠣᠯᠭᠠᠮᠠᠷ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠰᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠠᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠬᠤᠨᠣᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠠᠪᠤ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠪᠦᠦ ᠠᠷᠴᠢ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠁ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠪᠥᠬᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠨᠳᠥᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦ᠋ᠢᠴᠤᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ .pdf
ᠪᠥᠥᠪᠡᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ︵ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠪᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠁ ᠴᠡᠴᠡᠬᠤᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠪᠠ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠥᠮᠥᠭᠡᠷ ᠡᠵᠢ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠦ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠴᠢᠩ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠴᠢᠨᠦ ᠵᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠴᠠᠮᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠳᠡᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠬᠢᠨ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠥ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠨᠠᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠲᠤᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠡᠵᠢ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠮᠥᠷᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠣᠷᠣᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠮᠠᠨᠠᠶᠢᠬᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠁ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠠ᠊ • ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ .pdf
ᠰᠠᠷᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ︿ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠡᠷᠲᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹀ 萨仁老师 ︽关于早婚早育教育建议︾ ︵1︶ .mp3
ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︿ᠵᠤᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ﹀ .pdf
ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ 免费论文网站.docx
学案选修1.13 ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ .docx
选修1.13 ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠳᠠ .pptx
ᠠᠷᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ .pptx
学案选修1.11 ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠦ .docx
︽ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠥᠨᠥ ᠦᠶ᠎ᠡ︾ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ХУРЛЫН УРИЛГА “ЗАЛУУ МОНГОЛЧ СУДЛААЧИД: МОНГОЛ СУДЛАЛ БА ӨНӨӨ ҮЕ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ.pdf
4.1.3 ᠥᠭᠡᠯᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ
4.1.2 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ
4.1.1 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦᠷᠥᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ
选修1.11 ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ .pptx
选修1.10思维导图 ᠰᠡᠳᠭᠢᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pptx
ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠢᠷᠯᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠲᠦ .pdf
ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠢᠠᠮᠭ .pptx
ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ
ᠳᠤᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠥᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ︾ .pdf
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ .pdf
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ︾ .pdf
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ .pdf
ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ︾ .pdf
ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ .pdf
ᠨᠠᠰᠤᠨᠪᠠᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠪᠢᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︽ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ︾ .pdf
ᠦᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠲᠠᠯᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠬᠦᠪᠥᠲᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠸ᠊ • ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠦ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠵᠢᠦ ᠶᠦᠸᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠭᠤ • ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯᠲᠦ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠷᠥᠩ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠪᠣᠣ ᠢᠥᠢ ᠹᠧᠩ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠰ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
︽ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ︾ ᠨᠠᠰᠤᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ .pdf
ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠯᠠᠪᠰᠡ — ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠣᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠤᠳᠬᠠᠳᠪᠠᠶᠠᠷ .docx
ᠴᠦᠢᠵᠤᠩᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠴ᠊ • ᠥᠨᠢᠷᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ .pdf
蒙文书法 娜仁花.docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠠᠷᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ .docx
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠮᠥᠷ ᠳᠤᠷᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠲᠠᠥᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠮᠣᠳᠠᠯ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠥᠮᠥᠨ .docx
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ
ᠴᠢᠩᠳᠤᠤ ᠬᠤᠲᠡ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠭᠤᠶᠣ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ 20210711.docx
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ 100 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
︽5.1︾ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠠᠲᠠᠯᠠᠯ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠭ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠭᠤᠶᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠡᠵᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠡᠬᠡᠴᠦᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠠᠮ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ
ᠭᠤᠪᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠤᠯᠠᠭ
ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠦᠸ᠋ᠵᠢ
ᠵᠦᠩᠭᠦ᠋ᠸ᠋ ᠭᠦᠩᠴᠠᠨᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠸ᠋ᠵᠢ
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ
ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ
ᠪᠠᠺᠦ᠋ᠨᠢᠩ
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ 1848 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ
︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠨᠣᠮ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
︽ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
︽ᠳ᠋ᠦᠯᠢᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
3.6 ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ
3.5.2 ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠬᠤ ᠥᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
3.5.1 ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠥ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯᠲᠥ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ
ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ
ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ
ᠮᠠᠤ ᠵᠦᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵2︶
︽ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ︾ ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠮᠵᠢ
︽ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠮᠵᠢ
ᠮᠠᠤ ᠵᠦᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠶᠢᠬᠦᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ
ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ
︽ᠵᠠᠰᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠬᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ︾ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ︵1︶
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
ᠲᠥᠮᠥᠰᠥ ᠶᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ
ᠴᠠᠯᠢᠩ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ
ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠡᠩᠭᠧᠯᠰ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠦᠭᠡᠢᠭᠦᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠣᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠮᠵᠢ
ᠮᠠᠷᠺᠰ ︽ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ︾ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠭᠠᠨᠪᠦ᠋ ᠨᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ
ᠦᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠺᠠᠦ᠋ᠳ᠋ᠰᠺᠢ
ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠱᠠᠲᠤ ᠮᠥᠨ
3.4 ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠮᠦᠨ
3.3 ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ
3.2.3 ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰᠯᠡᠬᠦ
3.2.2 ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠤᠯᠳᠠ
3.2.1 ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ
3.1.2 ᠦᠷᠡᠲᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ
3.1.1 ᠵᠠᠮᠠᠭ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠬᠥᠪᠳᠥ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠ ᠣᠢᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
学案选修1.10 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠦ .docx
ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠨᠠᠮ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠢᠰᠢᠵᠠᠮᠵᠰᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
学案选修1.8 ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠵᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠦ .docx
ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ . ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠦᠶᠤᠯ docx
ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
教学反思 ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠡᠯ .docx
教案 范例 ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠥᠰᠦᠪ .docx
ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠬᠦᠦ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠬᠦ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠲᠣᠭᠤᠯ ᠪᠢ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢᠲᠠᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯᠴᠢ ᠴ᠊ • ᠨᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠩᠬᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠨᠱᠠᠨ .docx
ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ 20190814.docx
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠳ᠋᠊ • ᠣᠶᠤᠨᠰᠡᠴᠡᠨ .docx
ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠣᠮᠪᠣᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠲᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠷ
ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠣᠮᠤᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠬᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ
ᠬᠤᠯᠠᠴᠢ ᠬᠠᠷᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠳ
ᠠᠲ᠋ᠢᠯᠯᠠ ᠪᠠ ᠾᠦᠩᠨᠦᠴᠦᠳ
ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ
ᠮᠠᠨᠠᠨ
ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ