︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ
︽ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠭ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ
︽ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ 4
ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060901
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ︵ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ︶ - ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ︵ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ︶
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ — — ᠨ᠊᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ — — ᠨ᠊᠂ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ -- ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠣᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ
︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
︽ᠨᠤᠬᠠᠢ︾ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ
︽ᠠᠹᠭᠠᠨᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠣ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ
ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠺᠢᠨᠣ᠋ ︿︿ᠲᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠᠨᠨᠢᠺ﹀﹀ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠯᠳᠠ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ
ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ
ᠰᠤᠨᠳᠤᠷ - ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ — ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ 4
︽ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ︾ - ᠮᠦᠸᠧ ᠶᠠᠨ - ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ — ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ
ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ --- ︽ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠢᠮᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ︾ ︵人类简史︶
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060501
ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ — ᠪᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠁ ︵1964 ᠣᠨ ᠤ ᠫᠦᠯᠢᠽᠸᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ e ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ︶
ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ .docx
ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ .wps ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠤᠪ
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠥᠰᠥᠪ — ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ 
︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠤᠡᠭᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ︽ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠤᠪ
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060402
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060401
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ︽ᠡᠬᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ︾ ᠪᠠ ︽ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠣᠨᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠣᠳᠣᠷ︾ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
中国现代文学史主讲老师:云韬教授-样片.mp4
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060302
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060301
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060201
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060202
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060202
ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 060201
ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ .docx
ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ .docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 052703 .pptx
ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 052702.pptx
ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 052701.pptx
ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 052601.pptx
ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ 52602.pptx
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ .pdf
ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ .docx
ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ
ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ
ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ
ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ .wps
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ 【 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠦ 】.wps
ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭᠲᠦ
ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠩ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ 【 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠦ 】.pdf
ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠮᠦᠭᠡᠷᠴᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ - ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠥᠪ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ︕
ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ︵ᠺᠤᠤᠰᠸᠠᠢᠷ︶
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ︵ᠺᠤᠤᠰᠸᠠᠢᠷ︶
ᠴᠦᠨᠳᠤᠪ - ᠰ᠊ ᠦᠯᠵᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ .docx
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤ - ᠰ᠊ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ .docx
ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦᠰ - ᠰ᠊᠂ ᠦᠯᠵᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ .docx
ᠴᠢᠰᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠢᠰᠦ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ︵ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ︶ .odt
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠮᠠᠯ ᠭᠡᠮ ︵ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ︶ .odt
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠣᠰᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ︵ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ︶ .odt
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ︵ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ︶ .odt
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ︵ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ︶ .odt
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠦᠮᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭ᠌ - ᠰ᠊᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠠᠶᠠᠷ .docx
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ .pdf
ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ ᠴᠠᠬᠢᠷᠮ᠎ᠠ - ᠱᠤ᠋ ᠲᠢᠩ ︵1952 —︶ - ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .wps
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 1_2019年 ︽花的柴达木︾ 杂志 6期目录.pdf
ᠵᠤᠪᠠᠨᠢᠯ — ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ - ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .wps
ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ - ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .wps
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠭᠡ - ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠡᠨ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠭᠡ - ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠭᠡ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠡᠨ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠭᠡ - ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠭᠡ - ᠠᠯᠲᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠲᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠤᠯ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠦᠨᠦᠷᠳᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ .docx
︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢᠵᠤᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ .docx
ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ .docx
ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ .docx
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ .docx
ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ .docx
ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ︽ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ︾ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠠᠵᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ
3. ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ .ppt
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠠᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ - ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢ ᠱᠣᠸᠠᠩ ᠴᠧᠩ ᠠᠴᠠ .docx
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ .docx
ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ wps
2. ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ︖ .ppt
jurkhen tolta ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠲᠥᠯᠲᠠ .pdf
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠪᠠᠢ - ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ - ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠸᠧᠨ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠪᠠᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ - ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠸᠧᠨ .pdf
ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠫᠠᠢᠯᠤᠤᠷ 五台山供施 - ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠸᠧᠨ .pdf
ᠸᠡᠰᠢᠮᠪᠦᠷᠡᠩᠭᠡ ︵ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ︶ 维吾尔人 ︵满文︶ ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠸᠧᠨ -.pdf
ᠳᠠᠢᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ .pdf
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 天文原理- ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠸᠧᠨ .pdf
ᠦᠨᠡᠨᠮᠥ᠋ᠩᠬᠡ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ unicode ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ - ᠺᠣᠳ᠋ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠᠷᠠᠮᠢᠳ 心经 ︵蒙古文︶ 略本Baatar古文- ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠸᠧᠨ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠨᠢᠺᠦᠳ᠋ ᠲᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠺᠣᠳ᠋ᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ - ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠸᠧᠨ .pdf
2. ᠵᠢᠶᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ .ppt
ᠤᠰᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ .ppt
ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠯᠡᠯ - ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠸᠧᠨ .pdf
ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠠᠷᠬᠢᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 1979
ᠤᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠮᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ
ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠷᠦ᠋ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ︶
ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃
ᠰ᠊ · ᠮᠠᠷᠱᠠᠺ ︽ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ︾
ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠭᠦᠮᠡᠭ
ᠱ᠊ · ᠴᠦᠢᠮ᠎ᠠ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠭᠡ
ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠨᠠᠪᠠᠺᠤᠸ᠋ — ︽ᠯᠤᠯᠢᠳ᠋ᠨ︾
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠤᠮ
3. ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠢᠶ᠎ᠠ .ppt
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠳᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ — ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ — ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠤᠨ — ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ — ᠦᠷᠴᠠᠶᠢᠬᠤ — 18.2.2🎬 ‍ᠤᠮᠪ ︵1︶ .pptx
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ — ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ — ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠤᠨ — ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ — ᠦᠷᠴᠠᠶᠢᠬᠤ — 18.2.1🌵 ᠲᠡᠭᠰᠢ u ᠦᠨᠴᠦᠭᠲᠦ ︵1︶ .pptx
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ — ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ — ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠤᠨ — ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ 18.2.1 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠦᠨᠴᠦᠭᠳᠦ ︵2︶ .pptx
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ — ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠪ᠊ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ — ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤᠨ — ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ — — ᠦᠷᠴᠠᠶᠢᠬᠤ — ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ
Ulbar khun - N.Mandal.pdf
ᠡ᠊ · ᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠪᠥᠬᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ︾
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ — ᠵᠦᠪ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
ᠢᠤᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ
ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠳᠤᠯᠤᠯ 2015 ᠤᠨ
ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠳᠤᠯᠤᠯ 2015 ᠤᠨ
ᠯᠦᠸᠧ ᠰᠢᠨ ︽ᠿᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠪ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ︾
ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ
ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠤ︕ ᠬᠠ ᠬᠠ ︵ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠦ ᠨᠤᠮ︶
ᠨᠤᠮ ᠤᠳ 2013
ᠶᠡᠭᠡ ᠳ᠋᠊ · ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠭᠡᠢ ᠫᠠᠭᠮᠠᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ
ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷ
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠨᠤᠮ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ
ᠪᠠᠷᠰ ︵ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠦ︶
十六世紀蒙古社會 游牧佛教之研究
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
︹ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ︺ Kim Sungsoo 16 — 17 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠦᠭᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ
ᠶᠤ · ᠸ᠊ · ᠲᠷᠢᠹᠤᠨᠤᠸ᠋ ︽ᠦᠢᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ — ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ︾
2018 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠳ
ᠬᠢᠲᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ
ᠠ᠊ · ᠸᠤᠯᠺᠤᠸ᠋ ︽ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠨ︾ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ
ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ — ︵451 ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ︶
ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠪᠠ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠮ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠲ᠋ᠧᠯ ︽ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠵᠦᠢ︾
ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠭᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ︾ 1 — 20 ᠪᠤᠳᠢ ︵ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ︶
ᠳ᠋᠊ · ᠴᠠᠸᠠᠩᠳᠤᠷᠵᠢ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ︾ — ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠭᠤᠤᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ
ᠢ᠊ · ᠴᠠᠪᠠᠯ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ︾ ︵ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 20132 ᠤᠨ᠃︶
ᠪ᠊ · ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ︾ 1968 ᠤᠨ᠃
ᠶᠤ · ᠵᠠᠩᠴᠢᠪ ︽ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ︾
︽ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠤᠸᠠᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ︾ ᠠᠷᠬᠢᠪ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ 181 — 591 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠃
︽ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠠᠴᠠ︾ — ︽ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006 ᠤᠨ᠃
ᠠ᠊ · ᠠ᠊ · ᠺᠤᠸᠠᠯᠸᠧ᠄ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰᠬᠦᠷ︾ — ︽ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2007 ᠤᠨ᠃
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠧᠷᠯᠠᠢ ︽ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾
ᠬᠦᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠡᠭᠠᠳᠤᠷ ︽ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ︾ ︽ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 1969
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵18 — 20 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ︶
ᠬᠡ᠊ · ᠴᠡᠷᠡᠩᠳᠤᠷᠵᠢ ︽ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠢᠮᠦ 1961 ᠤᠨ᠃
ᠳ᠋᠊ · ᠭᠤᠩᠭᠤᠷ ︽ᠬᠤᠪᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠡᠤᠭᠡ︾
ᠬᠢᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠽᠠᠷᠭᠠᠷᠢᠳᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠦ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠳᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ 1913 ᠤᠨ᠃
ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ
Tsatanchuud.pdf
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠧᠷᠯᠠᠢ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠶᠢᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ 1976 ᠤᠨ᠃
ᠴ᠊ · ᠮᠢᠭᠮᠠᠷᠰᠦᠷᠦ᠋ᠩ ︽ᠰᠤᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ︾
ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡ︕ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠴᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠤᠳ
ᠤᠸᠧᠨ ᠯᠠᠳ᠋ᠲ᠋ᠢᠮᠦᠷ ︽ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢᠳ︾ 1994
ᠨᠢᠱᠠᠨ ᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠮᠠᠷᠺᠤ ᠫᠤᠯᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ︵ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ︶
ᠸᠠᠲ᠋ᠢᠺᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠷᠬᠢᠪ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠺᠤᠽᠯᠤᠸ᠋ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ — 1923 — 1926
ᠪ᠊ · ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠬᠤᠯᠠᠩ ︽ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︾
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ
ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠮᠧᠨᠧᠵᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠤᠷ
ᠸ᠊ · ᠾᠢᠰᠢᠰᠢᠭ ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠰᠦᠲᠦ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ
ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠢᠮᠦ
ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠨᠢᠺᠣᠯᠠᠢ ᠮᠢᠬᠠᠶᠢᠯᠣᠸᠢᠴᠢ ᠫᠷᠵᠸᠧᠠᠯᠢᠰᠺᠢ ᠶᠢᠨ ︵ 1839 — 1888 ︶ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠳᠷ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ︶
︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ︾
ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ
ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ 2300 ᠲᠠᠩ ᠦᠭᠡ
ᠸ᠊ · ᠰᠠᠶᠢᠨᠴᠤᠭᠲᠦ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠰᠺᠦᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ︾
ᠸ᠊ · ᠰᠠᠶᠢᠨᠴᠤᠭᠲᠦ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠰᠺᠦᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ︾
ᠬᠡᠸ᠋ᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠬᠧᠣᠯᠤᠭᠢ
ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠷᠦ᠋ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠰᠦ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠲᠢ︶
ᠫᠷᠤᠮᠢᠰᠢᠤᠰ
︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ
2. ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ .ppt
ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠯ .ppt
ᠲᠣᠭᠤᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠤᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ .pptx
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ .pptx
ᠬᠥᠳᠥᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ .pptx
ᠱᠤᠷᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠤᠰᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ
ᠪᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠄ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠵᠦ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠪᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠳᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ
ᠪᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠄ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠶᠢᠷᠳᠣ᠋ ᠊ ᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠪᠠ .docx
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠤ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠯᠠᠮᠠᠹᠦ᠋ᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠪᠠ .docx
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ︽ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ 2020 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ‍ᠤᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ︾ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠪᠠ .docx
︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ .docx
ᠪᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠄ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ︖
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤᠯᠢ 蒙汉词典.pdf
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ 五谷.pdf
ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠶ᠎ᠠ - ᠰ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠷ 色.巴雅尔老师作品.故乡.pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ - ᠵᠣ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ 蒙古马史诗 ︵陶克陶著︶ .pdf
1. ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ .pdf
1. ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ .docx
1. ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ .wps
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ︶
ᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ︶
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ 1 ᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ .docx
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ .docx
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠰᠤᠭᠠᠢ .docx
︽ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡ︾ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨᠭᠦ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ 201109.docx
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠰᠤᠭᠠᠢ .docx
︽ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯᠬᠦ︾ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠨᠢ ︽ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ︾ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠢ 201607.docx
︽ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡ︾ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨᠭᠦ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ 201109.docx
︽ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ︾ ᠢ 201009.docx
ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ - ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠲᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠪᠡ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠮᠦᠬᠦ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠤᠮᠤ ᠡ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠯ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠭ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠣᠳᠤ .pdf
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ .pdf
ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠭᠤᠮ ᠰᠤᠨᠣᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ - ᠰ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ - ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ 娜仁图雅
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ .pptx
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 2020 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .pdf
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 2020 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ .pdf
︽ᠮᠦᠰᠯᠢᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ︾ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠥᠷᠥᠭᠳᠡᠯ
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠣᠺᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ
ᠪᠢᠲᠡᠬᠡᠢ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ︕ .docx
ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ︕ .pdf
2014 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ .wps
ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ERP ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ERP在语言研究中的应用 ︵王瑞明︶ 201908 ︵1︶ .pdf
ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ 201605.docx
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽春天的雨点.pptx.︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽应用写作.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽古诗 听力 写作.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽悠长的铃声.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽陶校长的演讲.pptx.︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽师恩难忘.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 师恩难忘1.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽古诗二首.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽热爱大自然.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽鸟语.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽爬山虎的脚 第二课时.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽爬山虎的脚 第一课时.ppt︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽春光染绿我们双脚 第二课时.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽春光染绿我们双脚 第一课时.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 9 ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠪᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠳᠦ
ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯ᠊ 5.灯光.pptx ᠬᠤᠩ ᠢᠥᠢ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯ᠊ 8.中华少年.pptx
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯ᠊ 7.彩色的翅膀.pptx ᠬᠤᠩ ᠢᠥᠢ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯ᠊ 6.金色的鱼钩.ppt ᠬᠤᠩ ᠢᠥᠢ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 4.月是故乡明.pptx ᠬᠤᠩ ᠢᠥᠢ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 3、小桥流水人家.pptx ᠬᠤᠩ ᠢᠥᠢ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯ᠊ 2、桂花雨.pptx ᠬᠤᠩ ᠢᠥᠢ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 1, ︽乡愁︾ .ppt ᠬᠤᠩ ᠢᠥᠢ
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪ
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪ
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 好行为.mp4
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 蔬菜歌.mp4
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 十二生肖歌.mp4
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 上学一路歌1.pptx
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 彩色的梦 ︵第一课时︶ .pptx
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 彩色的梦 ︵第二课时︶ .pptx
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ
ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ — — ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠺᠣᠷᠣᠨᠠ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 上学一路歌2.pptx
ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠱᠦᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠪᠠᠯ .mp4 ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ U5 T2 SectionD.ppt
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ U5 T2 SectionC.ppt
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ U5 T2 SectionB.ppt
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ U5 T2 SectionA.ppt
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ - ᠰ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠷ 色.巴雅尔老师作品孩子们的婚姻.pdf
ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠰᠤᠹᠲ ~ ᠣᠨᠣᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ onon文库新增蒙古语语音搜索功能.mp4
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ︽ᠪᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ︾
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠮᠠᠰᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦ ︵ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ︶ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ .pptx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠷᠣᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ .wps
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠷᠣᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ .wps
ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠠᠷᠭᠠᠳᠤ ᠪᠣᠷᠤ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠴᠠᠢ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠢᠨᠵᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠴᠡᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠡ .pdf
ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ 王二小 -玲玲.mp4
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ 王二小 -玲玲.mp4
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ 陈毅探母 -玲玲.mp4
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ - I usually come to school by subway - ᠬᠤᠷᠴᠠ .ppt
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ - I usually come to school by subway - ᠬᠤᠷᠴᠠ .ppt
ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠬᠦᠯᠥᠬᠡᠷᠡᠢ — ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠬᠦ ᠭᠡᠮ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ - ᠰ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ 王二小 -玲玲
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ 王二小 -玲玲.mp4
ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ .mp3
16.1 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ︵2︶ .pptx
16.1 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ︵2︶ .pptx
16.1 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ 1 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ .pptx
16.1 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ 1 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ .pptx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠨᠤᠲᠤᠬ
ᠲᠡᠩᠷ᠊ ᠢ ᠁ ᠬᠠᠷᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ .mp4
ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .mp4
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ .pdf
ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ .pdf
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ .pdf
ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠢᠰᠤ .pdf
ᠠᠪᠤ .pdf
ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠲᠠᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠥᠯᠴᠡᠩᠭᠦᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ -- ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠲᠣ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ︵ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠲᠤ︶ .docx
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ - ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠄ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ︶ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ .docx
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠡᠷᠭᠡᠲᠡᠨ .docx
ᠮᠣᠷᠢ .docx
ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦᠱᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ .docx
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠲᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ .docx
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ .docx
ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ .docx
ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ .docx
ᠭᠡᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .mp4
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠡᠷᠢ 4.pdf
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠡᠷᠢ 3.pdf
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠡᠷᠢ 2.pdf
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠡᠷᠢ 1.pdf
ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ 5.pdf
ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ 4.pdf
ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ 3.pdf
ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ 2.pdf
ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ 1.pdf
腾格尔 - 蒙古好.mp3
腾格尔 - 落发.mp3
ᠰᠦᠯᠳᠡ
战旗乐队SULD - 铁胡子.mp3
西日布才仁 - 这是德都蒙古.mp3
西日布才仁 - Eej.mp3
奈热乐队 - 走马.mp3
奈热乐队 - 呼格泰阿都沁.mp3
蒙古利亚组合 - 四岁的海骝马.mp3
九宝乐队 - 特斯河之赞.mp3
杭盖 - 圣祖成吉思汗.mp3
阿基耐 - 宿草.mp3
阿基耐 - 布里亚特民歌.mp3