04 ᠬᠥᠪᠬᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠥᠴᠥᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ -201303.pdf
03 ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠤᠨ Fekete¬ — Szegö ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠣᠤ ᠴᠦᠨ ᠮᠧᠢ -201303.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠤᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠳ .docx
32 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠤᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
31 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠤᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
30 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠤᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠳ .docx
35 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
34 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
33 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2013.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
32 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠢ ᠹᠠᠩ -201303.pdf
31 ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠬᠦᠦ -201303.pdf
30 ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠥᠩ -201303.pdf
29 ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠳᠤᠯᠲᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ ᠷᠦ ᠫᠢᠩ -201303.pdf
28 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠭᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠢᠦ ᠼᠠᠢ ᠬᠤᠩ -201303.pdf
27 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ -201303.pdf
26 ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠠᠩ ᠮᠢᠩ ᠾᠦᠢ -201303.pdf
25 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠩ ᠸᠧᠡ ᠯᠢᠨ -201303.pdf
24 ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦ᠋ ᠴᠢᠶᠦ᠋ᠩ -201303.pdf
23 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠤ ᠭᠥᠸᠤ ᠹᠧᠩ -201303.pdf
22 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᡁᠢ ᠬᠤᠩ -201303.pdf
21 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠰᠠᠩ -201303.pdf
20 ︽ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ︾ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ -201303.pdf
19 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠶᠣᠨ᠎ᠠ -201303.pdf
18 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠥᠸᠠᠢ ᠴᠢᠩ -201303.pdf
17 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ -201303.pdf
ᠨᠠᠮ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ︾ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠪᠤᠭ
ᠴᠢᠮᠡᠳᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ &lt&lt ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠣᠷᠬᠢᠯ ᠳᠤ &gt&gt ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ — ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠣᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ .docx
ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠄ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠄ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠳᠠ
ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠄ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠳᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠤᠴᠢᠷ᠄ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠤᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠭᠤ᠂ ᠴᠡᠳᠡᠩᠳᠤᠮ ᠎ᠠ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ᠄ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭ ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠰᠢ᠊᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠄ ᠡᠴᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠦᠦ᠄ ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠎ᠡ ᠰᠦᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠲᠤᠩ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ ᠎ᠠ᠄ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠌ ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷ ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠯ᠊᠂ ᠤᠳᠤᠨ᠄ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠴᠡᠪᠰᠢᠭ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠳᠬ ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠠᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠠ᠊᠂ ᠵᠢᠷᠠᠨ᠄ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠲᠤ᠋᠂ ᠪᠠ᠊᠂ ᠨᠢᠮᠠᠵᠠᠪ᠄ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠳᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠡᠷᠬᠢᠮᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ᠄ ᠤᠪᠤᠭ᠋ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ᠄ ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠢᠪ᠄ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠤᠮᠨᠠᠷᠤᠨ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ᠄ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠪᠠᠳᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠬᠠᠷ ᠎ᠠ ᠪᠤᠤᠷ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠸ᠊᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠄ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠬᠤᠸᠠ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠴᠡᠷᠡᠨᠵᠢᠳ᠄ ︽ᠲᠤᠭᠤᠨᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠰᠢᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ︾ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠤᠡᠭᠰᠢᠭᠠᠳ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠬᠦ᠊᠂ ᠴᠡᠷᠡᠩᠪᠠᠯ᠄ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠪᠠ᠊᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠄᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠬ᠊᠂ ᠰᠢᠨᠡᠬᠦᠦ᠄ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠳ᠋ᠠ᠊᠂ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠄ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠋ ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳᠦᠷ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠼ᠊᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠳᠤ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠲᠡᠭᠦᠦᠳᠡᠢ᠄ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠤᠡᠭᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠯᠠ᠄ ᠤᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ ᠎ᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠠ᠊᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ᠄ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠤᠯᠠᠨᠠᠮ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠋ ᠎ᠠ᠄ ᠦᠬᠢᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠯᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠰ᠊᠂ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠄ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ᠄ ᠵᠦᠡᠭ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠎ᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠲ᠊᠂ ᠪᠦᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ᠄ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠩ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠶᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠢᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ︵2019 -6︶ ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ︵2019-6︶ - ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ : ᠬᠦᠤᠷ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠤᠶᠤᠩᠭᠤᠣ ᠎ᠠ᠄ ᠪᠤᠷᠤ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠴᠡᠪᠰᠢᠭ᠄ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠼᠠᠢ ᠶᠦᠡᠭ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠄ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠄ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠵᠢᠩᠮᠢᠳᠳᠤᠷᠵᠢ᠄ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠬᠠᠶᠢᠬᠢᠷᠤᠯ᠄ ᠴᠠᠭ᠋ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠡᠩᠭᠡᠳᠠᠯᠠᠢ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠳ᠋᠊᠂ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ᠄ ᠪᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠥᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠢᠯᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠬᠦᠬᠡᠰᠢᠯᠢ᠄ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠬᠢ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠶᠤ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠄ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠰᠢᠪᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠄ ᠪᠢ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠦᠷ ᠎ᠡ ᠰᠠᠳᠤ
ᠯ᠊᠂ ᠦᠰᠦᠷᠤᠩᠭᠦᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-6︶ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠭᠦᠰ ︽ᠬᠠᠷ ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ︾ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠰ᠊᠂ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠄ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠶᠠᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠰᠡᠴᠡᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠋ ᠎ᠠ᠄ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠬᠢᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠭᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠄ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠭᠤ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡ᠄ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠭᠠᠯᠴᠤᠭᠳᠤ᠄ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠴᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠯ᠊᠂ ᠤᠳᠤᠨ᠄ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠰ᠊᠂ ᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠭ᠄ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠨᠠ᠊᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠄ ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠨᠪᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠵᠠᠷᠮᠤᠳ ᠸ᠊᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ᠄ ᠲᠡᠨᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠭᠠ᠊᠂ ᠰᠢᠨᠡᠭᠦᠦ᠄ ᠲᠠᠶᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠸᠠᠩᠨᠤᠳ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠢᠪ᠄ ᠴᠠᠬᠢᠷᠮ ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠰᠡᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠴ᠊᠂ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ᠄ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ — ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠰ᠊᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠬᠦᠦ᠄ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠶ ᠎ᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠤ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠄ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠎ᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠰ᠊᠂ ᠲᠤᠯᠬᠢᠶ ᠎ᠠ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠯᠴᠢᠳ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠠᠯᠳᠠᠳ ᠦᠢᠯᠡᠰ᠄ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠰ᠊᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠄ ᠨᠢᠭᠦᠯᠳᠦ ᠬᠠᠷ ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠢᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠮ ᠎ᠠ᠄ ᠠᠭᠤᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠶ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠭ᠋ ᠎ᠠ᠄ ᠴᠠᠰᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠋ ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠴᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠡᠷᠡᠯ ᠠᠯᠳᠠᠩᠭᠤᠣ ᠎ᠠ᠄ ︽ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠠ᠊᠂ ᠪᠠᠰᠠᠩ᠄ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-1︶ ᠶ᠊᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠢ᠄ ᠴᠤᠯᠪᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠠ᠊᠂ ᠱᠤᠭᠠᠷ ᠎ᠠ᠄ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠠᠷᠤᠳᠢ᠄ ᠴᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠦᠳᠡᠰᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠮ᠊᠂ ᠴᠢᠩᠪᠠᠳᠤ᠄ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠰᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠵᠠᠩᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠄ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠡ᠊᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠦᠬᠡ᠄ ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠼ᠊᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠳᠤ᠄ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠴᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠪᠠᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ᠄ ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢᠩ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠡ᠊᠂ ᠤᠷᠳᠤᠨᠠᠰᠤᠳᠤ᠄ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠯᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠤᠪᠤᠳ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠪᠤᠷᠤᠨᠤᠳ ᠵᠢ᠊᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠩ᠄ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠳᠤ᠄ ᠴᠢ ᠨᠠᠮ ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠷᠰ᠄ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2020-2︶ ᠨᠤ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠪᠠᠳᠤ᠄ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠢᠷᠡᠨ ᠎ᠡ
16 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠰᠣᠶᠤᠯ -200604.pdf
15 ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠪᠠᠶᠠᠷ -200604.pdf
14 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠷ -200604.pdf
13 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠥᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠮᠢᠩ -200604.pdf
12 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠲᠣ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠡᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠴᠢᠨ -200604.pdf
11 ︽ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠯᠣᠭᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ -200604.pdf
10 ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ 1632 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠠᠴᠢᠪᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨᠢᠩᠪᠤ -200604.pdf
09 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ︽ᠦᠷᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ︾ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠡ᠊ ﹒ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ -200604.pdf
08 ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠥᠪ ᠬᠠᠨᠳᠣᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200604.pdf
07 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠧᠠᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠥᠢ ᠪᠣᠤ -200604.pdf
06 ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ︾ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ -200604.pdf
05 ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠡᠪᠧᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ -200604.pdf
04 ᠮᠠᠷᠺᠧ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠲ᠋ᠤᠫᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠣᠨ -200604.pdf
03 ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -200604.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200604.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200604.pdf
04 ︽ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠿᠣᠪᠧᠷᠲ ﹒ ᠪᠷᠠᠦ᠋ᠨᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠣᠳᠣᠨ -200701.pdf
03 ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠤᠯᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ -200701.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200701.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200701.pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ 2006.4 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
27 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200604.pdf
26 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200604.pdf
25 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2006.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200604.pdf
24 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠲᠤ -200604.pdf
23 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠳᠬᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ -200604.pdf
22 ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠥᠢ -200604.pdf
21 ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠰᠠᠩᠵᠠᠢ -200604.pdf
20 ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ ᠯᠥᠩ -200604.pdf
19 ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠱᠦ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠧᠩ -200604.pdf
18 ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠷᠡᠨᠴᠢᠮᠡᠭ -200604.pdf
17 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠡᠨᠴᠢᠮᠡᠭ -200604.pdf
21 ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠥᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠯᠬᠬᠤ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ -200701.pdf
20 ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠢ ᡁᠢ ᠭᠥᠸᠤ ᠯᠢ ᠪᠢᠩ -200701.pdf
19 ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠣᠬᠤᠰ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠤᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ ᠮᠦᠩᠬᠡ -200701.pdf
18 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ -200701.pdf
17 ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠲᠤ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠭ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠣᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ -200701.pdf
16 ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠯᠢ ᠶᠠ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ -200701.pdf
15 ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠵᠣᠣ ᠮᠢᠩ ᠢᠥᠢ -200701.pdf
14 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶ᠋ᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠣᠭᠵᠢᠯᠮ᠎ᠠ -200701.pdf
13 ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠯᠢᠦ ᠮᠧᠩ -200701.pdf
12 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠱᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦ -200701.pdf
11 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠣᠣ -200701.pdf
10 ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠠᠯᠲᠠᠨᠲᠤᠭᠤᠰ -200701.pdf
09C ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠯᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠢ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠶᠦᠸᠤ -200701.pdf
08 ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠨᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ -200701.pdf
07 ᠬᠤᠶᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠰᠠᠩ -200701.pdf
06 ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠠᠩ ᠮᠧᠢ ᠷᠦᠩ -200701.pdf
05 ᠵᠣᠣ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ -200701.pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ 2007.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
37 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200701.pdf
36 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200701.pdf
35 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200701.pdf
34 ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠠᠰᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ -200701.pdf
33 ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠳ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠴᠢᠮᠡᠭ -200701.pdf
32 ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200701.pdf
31 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠰᠡᠴᠡᠨ -200701.pdf
30 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠤ ᠵᠦ -200701.pdf
29 ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠯᠢ ᠾᠦᠩ ᠮᠢᠨ -200701.pdf
28 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠢᠴᠢᠨᠬᠦᠦ -200701.pdf
27 ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠩ ᠢᠥᠢ -200701.pdf
26 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ -200701.pdf
25 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ -200701.pdf
24 ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ︽ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ︾ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ - ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ -200701.pdf
23 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ︽ ᠲᠠᠢ︾ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠥᠸᠠᠢ ᠹᠧᠢ -200701.pdf
22 ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠶᠦᠸᠤ -200701.pdf
17 ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠲᠡ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲ᠋ᠠᠷᠢᠬᠢ -200702.pdf
16 ᠣᠷᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠤ ᠰᠢᠦ ᠶᠠᠨ -200702.pdf
15 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠲᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ -200702.pdf
14 ︽ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠡ᠊ ﹒ ᠬᠠᠰᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ -200702.pdf
13 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯ ᠰᠡᠴᠡᠨ -200702.pdf
12 ᠳ᠋ᠣᠪᠷᠣᠯᠶᠤᠪᠤᠸ᠋ ᠤᠨ ︽ᠠᠷᠠᠳᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠬᠤ ᠨᠢ -200702.pdf
11 ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -200702.pdf
10 ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ︾ ᠪᠠ ︽ᠣᠪᠰᠠᠩ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲ᠊ ﹒ ᠡᠷᠳᠢᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ -200702.pdf
09 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠳᠠᠨ -200702.pdf
08 ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠬᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ -200702.pdf
07 ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠣᠮᠢᠨ -200702.pdf
06 ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ -200702.pdf
05 ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠨ᠊ ﹒ ᠰᠧᠷᠡᠩ -200702.pdf
04 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠡ᠊ ﹒ ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠠᠩ -200702.pdf
03 ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠴᠢᠩᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ -200702.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200702.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200702.pdf
10 ︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭᠲᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠴᠢᠩᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ -200703.pdf
09 ᠣ᠊ ﹒ ᠪᠤᠶ᠋ᠬᠠᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠢᠩ ᠶᠦᠨ -200703.pdf
08 ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠣᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200703.pdf
07 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ -200703.pdf
06 ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠰᠢᠲᠥᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ -200703.pdf
05 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠣᠪᠤᠳᠣᠠᠭᠡᠷᠡᠯ -200703.pdf
04 ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠴᠥᠨ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠥᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠣᠭᠢᠭ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ -200703.pdf
03 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠡᠰᠢ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨ᠊ ﹒ ᠰᠧᠷᠡᠩ -200703.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200703.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200703.pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ 2007.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
23 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200702.pdf
22 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200702.pdf
21 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200702.pdf
20 ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ -200702.pdf
19 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢ᠊ ﹒ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ -200702.pdf
18 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ -200702.pdf
27 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200703.pdf
26 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200703.pdf
25 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠤ ᠴᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ -200703.pdf
24 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠦᠳᠠᠭᠤᠯᠠ -200703.pdf
23 ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ -200703.pdf
22 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠯ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ -200703.pdf
21 ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ -200703.pdf
20 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠬᠦᠬᠡᠨᠭᠤᠯᠠ -200703.pdf
19 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠮ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠸᠠ -200703.pdf
18 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠩ -200703.pdf
17 ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠳᠬᠤᠨ -200703.pdf
16 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠠᠰᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠩᠪᠤᠤ -200703.pdf
15 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠥᠸᠠᠨ -200703.pdf
14 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠦ ᠯᠠᠨ -200703.pdf
13 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠰᠢᠦ ᠶᠢᠩ -200703.pdf
12 ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠪᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠥᠰᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ -200703.pdf
11powerpoint ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ -200703.pdf
15 ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -200704.pdf
14 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢ ᠱᠦ ᠵᠢᠥ -200704.pdf
13 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ -200704.pdf
12 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ -200704.pdf
11 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠢᠨᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -200704.pdf
10 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ -200704.pdf
09 ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ -200704.pdf
08 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠮᠡᠠᠭᠡᠷᠡᠯ -200704.pdf
07 ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠹᠧᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠩᠬᠡ -200704.pdf
06 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠬᠡᠨᠭᠤᠯᠠ -200704.pdf
05 ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠣᠮᠢᠨ -200704.pdf
04 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠩᠭᠠᠷᠢᠨᠴᠢᠨ -200704.pdf
03 ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠯ ᠯᠢ ﹒ ᠪᠦᠬᠡ -200704.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200704.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200704.pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
28 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200703.pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 2007.4 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ .docx
31 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200704.pdf
30 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200704.pdf
29 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200704.pdf
28 ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ 1999 — 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200704.pdf
27 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ -200704.pdf
26 ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨᠰᠢᠶᠤᠤ -200704.pdf
25 ᠳᠤᠮᠳᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -200704.pdf
24 ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠮᠠᠳ -200704.pdf
23 ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠯ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠤ -200704.pdf
22 ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠳᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ -200704.pdf
21 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠣᠭᠦᠷᠡᠩ -200704.pdf
20 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨᠵᠤ — ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠢᠩ ᠴᠦᠨ -200704.pdf
19 ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠶᠠᠨᠢᠩᠪᠤ -200704.pdf
18 ᠡᠷᠢᠭᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠧᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ -200704.pdf
17 ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠤᠷᠠᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠬᠤᠸᠠ -200704.pdf
16 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠪᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ -200704.pdf
︽ᠣᠶᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ︾ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ .pdf
︽ᠣᠶᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ︾ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠳ᠋᠊᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ᠄ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠴᠢ᠊᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠄ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠢᠯᠡᠭᠦᠳ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠄ ᠬᠦᠤᠵᠠᠶᠠᠭ᠋ ᠎ᠠ
ᠴᠢᠮᠡᠳᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠥᠭ
ᠵ᠊᠂ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠶᠢᠨ ︽ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠷᠣᠮᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦ᠋ ᠰᠠᠨ ᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠮᠦ᠊᠂ ᠠᠰᠬ ᠎ᠠ᠄ ᠬᠦᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠯ᠊᠂ ᠤᠳᠤᠨ᠄ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠪᠠ᠊᠂ ᠪᠠᠯᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ᠄ ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠷᠰ᠄ ᠤᠬᠤᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠬᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠴᠡᠪᠰᠢᠭ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠡᠢ ᠰᠤᠪᠬᠤ ᠸᠠᠲ᠋ᠤᠷ
25 ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ -200501.pdf
24 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ -200501.pdf
23 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠹᠦ᠋ ᠰᠢᠠᠩ -200501.pdf
22 ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠾᠧ ᠬᠤ᠋ -200501.pdf
21 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠦ᠋ ᠹᠦ᠋ ᠯᠢᠶᠠᠨ -200501.pdf
20 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠢᠥᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ -200501.pdf
19 ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠬᠡᠵᠤ ᠳᠡᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢ ᠶᠠᠨ -200501.pdf
18 ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200501.pdf
17 ᠷᠤᠮᠠᠨ ︽ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠤᠷ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠨᠢᠳᠥᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ -200501.pdf
16 ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ -200501.pdf
15 ᠨᠧᠲ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠢᠥᠢ ᠬᠤᠩ -200501.pdf
14 ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ -200501.pdf
13 ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠬᠠᠢ ᠯᠥᠩ -200501.pdf
12 ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭ ᠭᠧᠣᠮᠧᠳ᠋ᠷᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠡᠮᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200501.pdf
11 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨᠵᠢᠷᠤᠭ -200501.pdf
10 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠥᠢ -200501.pdf
09 ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠨᠠᠷᠠᠨ -200501.pdf
08 ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠣᠯᠲᠠᠢ • ᠷᠢ᠊ • ᠡᠩᠬᠡ -200501.pdf
07 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠢᠥᠢ ᠱᠦ -200501.pdf
06 ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠤ ᠹᠧᠩ ᠯᠢᠨ -200501.pdf
05 ᠢᠨᠵᠠᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ - ︽ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ︾ ︽ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠨ︾ ᠵᠠᠬᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦ᠋ᠩ -200501.pdf
04 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ -200501.pdf
03 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200501.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠰᠡᠬᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡ -200501.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200501.pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠪᠠᠳᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠮ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠳᠤᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠎ᠠ᠃ ︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠷ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠴᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠄ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠰ᠊᠂ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠄ ᠡ᠊᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠵᠢᠭᠵᠢᠨ᠄ ︽ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠬᠦ᠊᠂ ᠴᠡᠷᠡᠩᠪᠠᠯ᠄ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠭᠡᠢ ᠲᠦᠮᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠺᠠᠨᠤᠺᠤ ᠮᠢᠰᠤᠽᠦ᠋ ︵ᠶᠠᠫᠤᠨ︶᠄ ᠭᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠵᠦᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠲᠤᠩ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷ ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ᠄ ︽ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ︾ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ
05 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦ᠊ ﹒ ᠱᠤᠭᠠᠷ᠎ᠠ -200502.pdf
04 ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤ ﹒ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ -200502.pdf
03 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ -200502.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200502.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200502.pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠤᠮᠨᠠᠷᠤᠨ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ᠄ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠳᠤ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠷᠢ᠊᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠳᠦ᠄ ᠡᠮᠳᠦ ᠰᠢᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠨᠠ᠊᠂ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷ᠄ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠄ ᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠦᠷᠯᠦᠳ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠤᠣ ᠎ᠠ᠄ ᠭᠦᠮᠪᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠳ᠋ᠠᠩ᠊᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠦ᠄ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠬᠦᠪᠦᠨ ᠎ᠡ .pdf
赤峰学报 2005.1期目录.docx
29 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200501.pdf
28 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200501.pdf
27 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200501.pdf
26 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ -200501.pdf
22 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200502.pdf
21 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200502.pdf
20 ᠡᠯᠧᠺᠳ᠋ᠷᠣᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠤᠴᠢᠳ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ ᠯᠥᠩ -200502.pdf
19 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ -200502.pdf
18 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ -200502.pdf
17 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ -200502.pdf
16 ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ -200502.pdf
15 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ ᠮᠧᠢ -200502.pdf
14 ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠤᠳ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200502.pdf
13 ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠾᠦᠸ᠋ ᠹᠠ -200502.pdf
12 ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠭᠠᠬᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠴᠠᠩ ᠰᠦᠢ -200502.pdf
11 ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠥᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋᠊ ﹒ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ -200502.pdf
10 ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠱᠥᠷᠭᠦᠭᠦ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠣᠤ ᠮᠠᠨᠯᠢᠶᠠᠩ -200502.pdf
09 ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠠᠮᠢᠨᠪᠦ᠋ᠬᠡ -200502.pdf
08 ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠭᠦᠰ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠪᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦᠲᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠮ᠊ ﹒ ᠦᠨᠢᠤᠯᠠᠭᠠᠨ -200502.pdf
07 ᠴᠢᠩᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ︽ᠭᠢᠯᠥᠪᠡᠷ ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ︾ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲ᠊ ﹒ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ -200502.pdf
06 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ [ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ] ﹒ ᠨᠡᠢᠲᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ -200502.pdf
14 ︽ᠵᠣᠣ ᠤᠳᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠠᠰ -200503.pdf
13 ︽ᠵᠣᠣ ᠤᠳᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠰᠦᠷᠦᠩ -200503.pdf
12 ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ︽ᠬᠠᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠩᠲᠡᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ -200503.pdf
11 ᠵᠣᠣ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠬᠤᠳᠣᠭᠴᠢᠨ︾ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠣᠳᠣᠨ -200503.pdf
10 ︽ᠭᠥᠩᠰᠡᠩᠨᠣᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠤᠭ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠ᠊ ﹒ ᠳᠣᠷᠵᠢ -200503.pdf
09 ᠵᠣᠣ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠥᠴᠥᠭᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠮᠢ -200503.pdf
08 ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠠ ︽ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠬᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠷᠠᠰᠢᠫᠤᠩᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠤᠬᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠢᠯᠡᠰ ᠣ ﹒ ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ -200503.pdf
07 ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠ᠊ ᠬᠤᠲᠤᠷᠠᠩᠭ᠎ᠠ -200503.pdf
06 ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠥᠢᠯ ᠲᠡᠮᠴᠣᠭ᠍ᠵᠡᠪ -200503.pdf
05 ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠴᠢ ᠪᠣᠣᠱᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠰᠠᠩ -200503.pdf
04 ᠨᠠ᠊ ﹒ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠡᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠷᠠᠬᠢᠰᠦᠷᠦᠩ -200503.pdf
03 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200503.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠣ ᠰᠡᠬᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡ -200503.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200503.pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠨᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠨ ᠎ᠠ᠄ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
赤峰学报2005.2期目录.docx
23 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200502.pdf
31 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200503.pdf
30 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200503.pdf
29 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200503.pdf
28 ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ -200503.pdf
27 ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠮᠧᠢ -200503.pdf
26 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ -200503.pdf
25 ᠲᠣᠭᠤᠵᠢ ︽ᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠦᠨ ᠶᠠᠩᠭᠢᠷ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ ᠭᠧᠷ -200503.pdf
24 ᠷᠤᠮᠠᠨ ︽ᠭᠠᠯ ᠶᠡᠭᠦᠳᠬᠡᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠣᠰ -200503.pdf
23 ᠠᠮᠢᠳᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠦ ᠶᠦᠠ -200503.pdf
22 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ -200503.pdf
21 ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ -200503.pdf
20 ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ -200503.pdf
19 ︽ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠠᠢ -200503.pdf
18 ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠹᠦ᠋ -200503.pdf
17 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠵᠢ ᠱᠠᠭᠠᠯᠠᠢ -200503.pdf
16 ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠦ ᠿᠦᠩ -200503.pdf
15 ᠡᠪ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ -200503.pdf
15 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠨᠩ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠵᠠᠭᠠᠷ .pdf
14 ︽ᠬᠠᠪᠤᠲᠦ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠋ᠯᠴᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ︾ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠰᠣᠯᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
13 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠨᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠸᠠᠩ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
12 ︽ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ︾ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ︾ ᠢ ᠨᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦ᠊᠂ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ .pdf
11 ︽ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠤᠭ︾ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ 64 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠥᠭᠡᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ .pdf
10 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠶᠦ .pdf
09 ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠸ᠎ᠠ ︵ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ︶ ᠭᠡ᠊ · ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠲᠤ .pdf
08 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠦ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠬᠡᠰᠢᠭ .pdf
07 ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠨᠩ .pdf
06 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠶᠠᠩ · ᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf