14 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠦ ᠯᠠᠨ -200703.pdf
13 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠰᠢᠦ ᠶᠢᠩ -200703.pdf
12 ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠪᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠥᠰᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ -200703.pdf
11powerpoint ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ -200703.pdf
15 ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -200704.pdf
14 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢ ᠱᠦ ᠵᠢᠥ -200704.pdf
13 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ -200704.pdf
12 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ -200704.pdf
11 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠢᠨᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -200704.pdf
10 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ -200704.pdf
09 ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ -200704.pdf
08 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠮᠡᠠᠭᠡᠷᠡᠯ -200704.pdf
07 ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠹᠧᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠩᠬᠡ -200704.pdf
06 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠬᠡᠨᠭᠤᠯᠠ -200704.pdf
05 ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠣᠮᠢᠨ -200704.pdf
04 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠩᠭᠠᠷᠢᠨᠴᠢᠨ -200704.pdf
03 ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠯ ᠯᠢ ﹒ ᠪᠦᠬᠡ -200704.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200704.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200704.pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
28 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200703.pdf
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 2007.4 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ .docx
31 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200704.pdf
30 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200704.pdf
29 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2007.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200704.pdf
28 ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ 1999 — 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200704.pdf
27 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ -200704.pdf
26 ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨᠰᠢᠶᠤᠤ -200704.pdf
25 ᠳᠤᠮᠳᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ -200704.pdf
24 ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠮᠠᠳ -200704.pdf
23 ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠯ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠤ -200704.pdf
22 ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠳᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ -200704.pdf
21 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠣᠭᠦᠷᠡᠩ -200704.pdf
20 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨᠵᠤ — ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠢᠩ ᠴᠦᠨ -200704.pdf
19 ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠶᠠᠨᠢᠩᠪᠤ -200704.pdf
18 ᠡᠷᠢᠭᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠧᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ -200704.pdf
17 ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠤᠷᠠᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠬᠤᠸᠠ -200704.pdf
16 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠪᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ -200704.pdf
︽ᠣᠶᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ︾ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ .pdf
︽ᠣᠶᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ︾ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠳ᠋᠊᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ᠄ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠴᠢ᠊᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠄ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-5︶ ᠢᠯᠡᠭᠦᠳ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠄ ᠬᠦᠤᠵᠠᠶᠠᠭ᠋ ᠎ᠠ
ᠴᠢᠮᠡᠳᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠥᠭ
ᠵ᠊᠂ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠶᠢᠨ ︽ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠷᠣᠮᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦ᠋ ᠰᠠᠨ ᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠮᠦ᠊᠂ ᠠᠰᠬ ᠎ᠠ᠄ ᠬᠦᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠯ᠊᠂ ᠤᠳᠤᠨ᠄ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠪᠠ᠊᠂ ᠪᠠᠯᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ᠄ ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠷᠰ᠄ ᠤᠬᠤᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠬᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠴᠡᠪᠰᠢᠭ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠡᠢ ᠰᠤᠪᠬᠤ ᠸᠠᠲ᠋ᠤᠷ
25 ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ -200501.pdf
24 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ -200501.pdf
23 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠹᠦ᠋ ᠰᠢᠠᠩ -200501.pdf
22 ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠾᠧ ᠬᠤ᠋ -200501.pdf
21 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠦ᠋ ᠹᠦ᠋ ᠯᠢᠶᠠᠨ -200501.pdf
20 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠢᠥᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ -200501.pdf
19 ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠬᠡᠵᠤ ᠳᠡᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢ ᠶᠠᠨ -200501.pdf
18 ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200501.pdf
17 ᠷᠤᠮᠠᠨ ︽ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠤᠷ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠨᠢᠳᠥᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ -200501.pdf
16 ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ -200501.pdf
15 ᠨᠧᠲ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠢᠥᠢ ᠬᠤᠩ -200501.pdf
14 ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ -200501.pdf
13 ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠬᠠᠢ ᠯᠥᠩ -200501.pdf
12 ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭ ᠭᠧᠣᠮᠧᠳ᠋ᠷᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠡᠮᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200501.pdf
11 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨᠵᠢᠷᠤᠭ -200501.pdf
10 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠥᠢ -200501.pdf
09 ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠨᠠᠷᠠᠨ -200501.pdf
08 ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠣᠯᠲᠠᠢ • ᠷᠢ᠊ • ᠡᠩᠬᠡ -200501.pdf
07 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠢᠥᠢ ᠱᠦ -200501.pdf
06 ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠤ ᠹᠧᠩ ᠯᠢᠨ -200501.pdf
05 ᠢᠨᠵᠠᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ - ︽ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ︾ ︽ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠨ︾ ᠵᠠᠬᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦ᠋ᠩ -200501.pdf
04 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ -200501.pdf
03 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200501.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠰᠡᠬᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡ -200501.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200501.pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠪᠠᠳᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠮ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠳᠤᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠎ᠠ᠃ ︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠷ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠴᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠄ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠰ᠊᠂ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠄ ᠡ᠊᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠵᠢᠭᠵᠢᠨ᠄ ︽ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠬᠦ᠊᠂ ᠴᠡᠷᠡᠩᠪᠠᠯ᠄ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠭᠡᠢ ᠲᠦᠮᠤ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠺᠠᠨᠤᠺᠤ ᠮᠢᠰᠤᠽᠦ᠋ ︵ᠶᠠᠫᠤᠨ︶᠄ ᠭᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠵᠦᠭ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠲᠤᠩ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷ ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-1︶ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ᠄ ︽ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ︾ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ
05 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦ᠊ ﹒ ᠱᠤᠭᠠᠷ᠎ᠠ -200502.pdf
04 ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤ ﹒ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ -200502.pdf
03 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ -200502.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200502.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200502.pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠤᠮᠨᠠᠷᠤᠨ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ᠄ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠳᠤ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠷᠢ᠊᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠳᠦ᠄ ᠡᠮᠳᠦ ᠰᠢᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠨᠠ᠊᠂ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷ᠄ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠄ ᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠦᠷᠯᠦᠳ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠤᠣ ᠎ᠠ᠄ ᠭᠦᠮᠪᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠳ᠋ᠠᠩ᠊᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠦ᠄ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠬᠦᠪᠦᠨ ᠎ᠡ .pdf
赤峰学报 2005.1期目录.docx
29 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.1 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200501.pdf
28 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200501.pdf
27 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200501.pdf
26 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ -200501.pdf
22 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200502.pdf
21 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200502.pdf
20 ᠡᠯᠧᠺᠳ᠋ᠷᠣᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠤᠴᠢᠳ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ ᠯᠥᠩ -200502.pdf
19 ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ -200502.pdf
18 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ -200502.pdf
17 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ -200502.pdf
16 ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ -200502.pdf
15 ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ ᠮᠧᠢ -200502.pdf
14 ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠤᠳ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ -200502.pdf
13 ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠾᠦᠸ᠋ ᠹᠠ -200502.pdf
12 ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠭᠠᠬᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠴᠠᠩ ᠰᠦᠢ -200502.pdf
11 ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠥᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋᠊ ﹒ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ -200502.pdf
10 ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠱᠥᠷᠭᠦᠭᠦ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠣᠤ ᠮᠠᠨᠯᠢᠶᠠᠩ -200502.pdf
09 ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠠᠮᠢᠨᠪᠦ᠋ᠬᠡ -200502.pdf
08 ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠭᠦᠰ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠪᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦᠲᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠮ᠊ ﹒ ᠦᠨᠢᠤᠯᠠᠭᠠᠨ -200502.pdf
07 ᠴᠢᠩᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ︽ᠭᠢᠯᠥᠪᠡᠷ ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ︾ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲ᠊ ﹒ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ -200502.pdf
06 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ [ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ] ﹒ ᠨᠡᠢᠲᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ -200502.pdf
14 ︽ᠵᠣᠣ ᠤᠳᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠠᠰ -200503.pdf
13 ︽ᠵᠣᠣ ᠤᠳᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠰᠦᠷᠦᠩ -200503.pdf
12 ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ︽ᠬᠠᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠩᠲᠡᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ -200503.pdf
11 ᠵᠣᠣ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠬᠤᠳᠣᠭᠴᠢᠨ︾ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠣᠳᠣᠨ -200503.pdf
10 ︽ᠭᠥᠩᠰᠡᠩᠨᠣᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠤᠭ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠ᠊ ﹒ ᠳᠣᠷᠵᠢ -200503.pdf
09 ᠵᠣᠣ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠥᠴᠥᠭᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠮᠢ -200503.pdf
08 ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠠ ︽ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠬᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠷᠠᠰᠢᠫᠤᠩᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠤᠬᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠢᠯᠡᠰ ᠣ ﹒ ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ -200503.pdf
07 ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠ᠊ ᠬᠤᠲᠤᠷᠠᠩᠭ᠎ᠠ -200503.pdf
06 ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠥᠢᠯ ᠲᠡᠮᠴᠣᠭ᠍ᠵᠡᠪ -200503.pdf
05 ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠴᠢ ᠪᠣᠣᠱᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠰᠠᠩ -200503.pdf
04 ᠨᠠ᠊ ﹒ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠡᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠷᠠᠬᠢᠰᠦᠷᠦᠩ -200503.pdf
03 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200503.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠣ ᠰᠡᠬᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡ -200503.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200503.pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠨᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠨ ᠎ᠠ᠄ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
赤峰学报2005.2期目录.docx
23 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200502.pdf
31 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200503.pdf
30 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200503.pdf
29 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200503.pdf
28 ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ -200503.pdf
27 ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠮᠧᠢ -200503.pdf
26 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ -200503.pdf
25 ᠲᠣᠭᠤᠵᠢ ︽ᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠦᠨ ᠶᠠᠩᠭᠢᠷ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ ᠭᠧᠷ -200503.pdf
24 ᠷᠤᠮᠠᠨ ︽ᠭᠠᠯ ᠶᠡᠭᠦᠳᠬᠡᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠣᠰ -200503.pdf
23 ᠠᠮᠢᠳᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠦ ᠶᠦᠠ -200503.pdf
22 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ -200503.pdf
21 ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ -200503.pdf
20 ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ -200503.pdf
19 ︽ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠠᠢ -200503.pdf
18 ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠹᠦ᠋ -200503.pdf
17 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠵᠢ ᠱᠠᠭᠠᠯᠠᠢ -200503.pdf
16 ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠦ ᠿᠦᠩ -200503.pdf
15 ᠡᠪ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ -200503.pdf
15 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠨᠩ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠵᠠᠭᠠᠷ .pdf
14 ︽ᠬᠠᠪᠤᠲᠦ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠋ᠯᠴᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ︾ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠰᠣᠯᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
13 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠨᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠸᠠᠩ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
12 ︽ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ︾ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ︾ ᠢ ᠨᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦ᠊᠂ ᠬᠤᠩ ᠮᠧᠢ .pdf
11 ︽ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠤᠭ︾ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ 64 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠥᠭᠡᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ .pdf
10 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠶᠦ .pdf
09 ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠸ᠎ᠠ ︵ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ︶ ᠭᠡ᠊ · ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠲᠤ .pdf
08 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠦ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠬᠡᠰᠢᠭ .pdf
07 ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠨᠩ .pdf
06 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠶᠠᠩ · ᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
05 ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ᠭᠥᠷᠥᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠰᠠᠨᠳᠠᠸ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠲᠤᠷᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠪ᠊ · ᠲᠡᠮᠤᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
04 ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
03 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 200904 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 200904 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠎ᠠ᠄ ᠦᠬᠦᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠱᠠᠨ
赤峰学报2005.3期目录.docx
21 ︽ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ︾ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠡᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠸ᠊᠂ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .pdf
20 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠥ ᠬᠠᠢ ᠷᠥᠩ .pdf
19 ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠡ᠊᠂ ᠤᠷᠠᠨ᠄ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠵᠦᠰᠡᠷᠡᠨ ᠎ᠡ
17 ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ------ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠤᠪᠳᠤ ᠬᠡᠴᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠢᠶᠧ ᠵᠤ᠋ .pdf
16 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠴᠤᠬᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠡᠷᠸ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠡᠳᠤᠷᠵᠢ .pdf
15 ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠥᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨᠵᠢᠩ .pdf
14 ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ----- ︽ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠵᠥᠯᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠲ᠊᠂ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ .pdf
13 ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠰᠤᠳᠤᠯᠥᠯ ᠳᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ ᠦᠤᠷ .pdf
12 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠠᠯᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠤᠶᠤᠡᠳᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
11 ᠬᠠᠷᠡᠮᠤᠷᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ .pdf
10 ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠬᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
09 ︽ᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠢ ᠷᠥᠩ .pdf
08 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠰᠤᠪᠤᠳ .pdf
07 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪᠳᠤ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠬᠦᠥᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠯᠤᠯ ᠬᠠᠰᠡᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
06 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠲᠤᠯᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠠᠩ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠳᠡᠨ ᠬᠡ᠊᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠡ᠊᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠲᠤ .pdf
05 ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠬᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠤᠯ ᠪᠣᠦ ᠮᠢᠩ ᠱᠠᠨ .pdf
04 ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 99 ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠲᠦ᠊᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢ .pdf
03 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠠᠪ .pdf
02 ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.1.pdf
28 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ .pdf
27 ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠤᠢᠯᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠯᠯ᠎ᠠ .pdf
26 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
25 ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ .pdf
24 ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠶᠢᠨ · ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠦ᠋ᠬᠡ .pdf
23 ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠧ · ᠳᠠᠯᠠᠨᠲᠠᠢ ᠴᠢ ᠬᠤᠨᠩ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
22 ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠲᠠ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ .pdf
21 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ .pdf
20 ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠦᠶᠠᠨᠲᠣᠭᠲᠣᠬᠤ .pdf
19 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
18 ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠡᠨ︾ ᠳᠠᠬᠢ ︽莎斡纶︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠠ᠊ · ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ .pdf
17 ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠮᠦᠩᠪᠤᠶᠠᠨ .pdf
16 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠨᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
14 ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠲᠡᠯᠳᠤ .pdf
13 ︽ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠨ ᠤᠶ᠋ᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤ᠊᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠤᠯ᠂ ᠥᠷᠵᠢᠮᠢᠰ .pdf
12 ᠥᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠦᠶ᠋ᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ︽ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠ᠊᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠤ .pdf
11 ︽ᠬᠦᠬᠡ ᠵᠤᠯᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠬᠠᠷᠡᠬᠦᠥ .pdf
10 ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠣᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠥ᠊᠂ ᠨᠠᠷᠠᠡᠪᠠᠳᠤ .pdf
09 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠹᠧᠩ .pdf
08 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠯᠸᠤᠨᠠᠷᠳ᠋᠂ ᠪᠯᠤᠮᠹᠢᠸ᠋ᠯᠳ᠋ ᠪᠠ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ︽ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ︾ ᠵᠠ᠊᠂ ᠪᠠᠳᠣᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
06 ᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠭ᠎ᠠ --- ᠠ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ︽ᠢᠰᠢᠪᠠᠯᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠧᠩ .pdf
05 ᠳᠠ᠊᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠠᠳᠠ︾ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ [ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ] ᠮ᠊᠂ ᠰᠠᠷᠠᠡᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
04 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯᠡᠯ --- ᠽ᠊᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ︽ᠶᠠ ᠪᠤᠥ ᠯᠦ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ .pdf
03 ᠰᠤᠳᠣᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠤᠨᠡᠳ᠋ᠩᠷᠢ .pdf
02 ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.2.pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠬᠦᠦ᠄ ᠠᠳᠬᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠎ᠠ
24 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ ︵ᠠᠷᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ︶ .pdf
23 ᠪᠤᠷᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠩ ᠴᠠᠩ ᠰᠦᠢ .pdf
22 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠴᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ .pdf
08 ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠸᠠᠩ ᠰᠤᠪᠤᠳ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
07 ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠣᠶᠣᠡᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
06 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠪᠠᠷᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠡᠬᠤᠸᠠ .pdf
05 ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠯ ᠰᠢᠥ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
04 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠷᠢᠯᠲᠥᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠷᠰ .pdf
03 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠤᠶᠠᠨ .pdf
02 ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .PDF
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2008 ᠤᠨ ᠤ 4 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
11 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠲᠤ .pdf
0713---14 ᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠶ᠋ᠢᠷᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
21 ᠨᠠ᠊᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ︽ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ︵ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ︶ .pdf
20 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠥᠡᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
19 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠣᠶᠤᠯᠳᠣ .pdf
18 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠡᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠥᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠡᠳᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
17 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠥ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
16 ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠬᠡᠢᠪᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠢᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠ᠊᠂ ᠪᠠᠰᠠᠩ .pdf
15 ︽ᠳᠤᠮᠤᠭᠴᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠥᠰᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠤ᠊᠂ ᠬᠠᠰᠡᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ .pdf
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.3 内蒙古师范大学学报 2010.3-1-2.pdf
24 ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ ︵ᠠᠷᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ︶ .pdf
23 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ---- ᠦᠯᠵᠢᠪᠤᠷᠢᠨ︶ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ︵ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ .pdf
22 ᠤᠶᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠡᠳᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠠᠮᠢᠨ .pdf
21 ᠮᠡᠥ ᠽᠧ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠡᠳᠤᠷᠸ᠎ᠠ .pdf
20 ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠴᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠥᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠨᠡᠮᠷᠪᠬᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
19 ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠲᠤᠡᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠰ᠊᠂ ᠤᠳᠬᠤᠡᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
18 ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
17 ᠱᠠᠭᠳᠠᠷ ᠮᠠᠢᠷᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠵᠡᠬᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠪᠤ ᠨᠠᠶᠠᠡᠳᠠᠢ .pdf
16 ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠥᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠥ ᠬᠠᠢ ᠷᠥᠩ .pdf
15 ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠳᠡᠥᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠬᠥᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ ᠡᠥ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
14 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠵᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ --- ︿ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠨᠩ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ﹀ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠯᠢ ᠴᠠᠩ ᠮᠢᠩ .pdf
13 ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠡᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠬᠤᠷᠴᠠ .pdf
12 ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤᠬᠤᠡᠯᠵᠠᠢ .pdf
10 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠩ ᠤᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠠᠷ .pdf
09 ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢ --- ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠥ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩ .pdf
15. ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠥ ᠬᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
14. ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ---- ᠡ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠪᠤᠥ ᠹᠧᠩ ᠯᠠᠨ .pdf
13. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ --- ᠡ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠢᠨᠢᠵᠠᠪ ᠤᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
12. ︽ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠲᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠵᠤᠥ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
11. ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 60 ᠵᠢᠯ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮᠷᠠᠪᠬᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠠᠷᠥᠥ .pdf
10. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ --- ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠢ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠢᠥᠢ .pdf
09. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠬᠦᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠥ ᠴᠦᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ .pdf
08. ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠦ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠥ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩ .pdf
07 ᠪᠦᠬᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠹᠧᠩ ᠯᠧᠢ᠂ ᠬᠤ᠋ ᠮᠧᠢ ᠷᠥᠩ .pdf
06 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠴᠢ ᠶᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ --- ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠠᠷ .pdf
05 ︽ᠴᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ︾ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ﹇ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ﹈ ᠳ᠋᠊᠂ ᠪᠤᠲᠢᠰᠦ᠋ᠷᠥᠭ .pdf
04. ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ﹇ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ﹈ ᠨᠠ᠊᠂ ᠨᠠᠭᠠᠩᠪᠤᠥ .pdf
03.13--15 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ --- ᠪᠤᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠡᠮᠡᠷᠺᠠᠨᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠ᠊᠂ ᠳᠡᠮᠡᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.4 内蒙古师范大学学报 2010.4-1-2.pdf
22. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.3 内蒙古师范大学学报 2010.3-127-128.pdf
21. ︽ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠢ︾ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠠᠭᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠰᠤᠳᠤᠪᠢᠯᠢᠭ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠬᠠᠷᠠᠨᠤᠳ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠠᠯᠠᠢ᠄ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ
18. ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ [に] ᠪᠤᠯᠤᠨ ﹇で﹈ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠥᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ .pdf
17. ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠮ᠊᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .pdf
16. ᠦᠺᠷᠠᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ [ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ] ᠪᠠ᠊᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
15. ︽ᠴᠢᠡᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠬᠢᠬᠦᠷ︾ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠽᠦᠢ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ .pdf
14. ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ --- ᠰ᠊᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ᠊᠂ ᠳᠠᠯᠠᠡᠳᠠᠢ .pdf
13. ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠥ ᠯᠠᠨ .pdf
12. ᠷ᠊᠂ ᠴᠦᠨᠤᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠠ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
11. ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ --- ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠠᠳᠠ .pdf
10. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠴᠤᠭᠰᠠᠢᠨ .pdf
09. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf
08. ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠡᠮᠤᠷᠬᠤᠶᠠᠭ .pdf
07. ︽ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠳᠡᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠣᠷᠰᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠡᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
06. ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠣᠯᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠌ᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠣᠪᠴᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠤ᠋᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠰᠠᠩ .pdf
05. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠮᠠᠨᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠥ ᠯᠥᠩ .pdf
04. ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠲᠢᠶᠧ ᠵᠤ .pdf
03. ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠠᠰᠤᠬᠤᠨᠯᠵᠡᠢ .pdf
22. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠢᠩ ᠰᠢᠶᠥᠥ .pdf
21. ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠᠨᠳᠮᠠᠴᠡᠴᠡᠭ .pdf
20. ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠥᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠪᠢᠯᠢᠭ .pdf
19. ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠯ ᠪᠠᠢ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ .pdf
18. ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ .pdf
17. ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠹᠧᠩ .pdf
16. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠴᠤᠭᠳᠤ .pdf
15 ︽ᠬᠦᠬᠡ ᠳᠤᠭ︾ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠮᠤᠷᠪᠦ᠋ᠬᠡ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ .pdf
14 ︽ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠦᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
13 ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨᠵᠢᠩ .pdf
12 ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ︽ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠠᠯ ᠠᠷᠠᠳ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠷᠮᠡᠡᠳᠤ .pdf
11 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .pdf
10 ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠬ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠮᠤ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ .pdf
09 ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠠᠩᠳᠡᠮᠤᠷ᠂ ᠪᠤᠥ ᠰᠡᠷᠬᠦᠯᠡᠩ .pdf
08 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠥ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠤᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠸᠠᠩ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
07 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠯ ᠮᠦᠩᠬᠡᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ .pdf
06 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠪᠠ ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠨᠡᠬᠦᠳᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ .pdf
05 ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠠᠳᠠ .pdf
04 ᠳᠤᠯᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠡᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠦᠴᠢᠭ︾ ᠢ ᠳᠤᠯᠭᠠᠨᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨ᠊᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ .pdf
03 ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ -- ᠪᠤᠶᠠᠨ .pdf
01 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2011.1 内蒙古师范大学学报 2011.1-1.pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2010.4 内蒙古师范大学学报 2010.4-133-134.pdf
25. ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ` ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
24. ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠭᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pdf
23. ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ .pdf
22. ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠨᠡᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬᠠᠡᠴᠢᠮᠡᠭ .pdf
21. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠦᠸᠧ ᠢᠥᠢ ᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠤᠯᠤᠷ .pdf
20. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠦᠸᠧ ᠢᠥᠢ ᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠤᠯᠤᠷ .pdf
19. ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠴᠢᠨ ᠶᠦᠨ .pdf
18. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠦ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠤ᠋ ᠫᠢᠩ᠂ ᠤᠶᠤᠨᠽᠠᠡᠳᠠᠨ .pdf
17. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠠ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠢᠲᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ .pdf
16. ︽ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠡᠢᠷᠡᠯᠳᠤᠬᠤ︾ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠡᠷᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ︾ ᠤᠶᠤᠨ .pdf
︽ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ︵2019-2︶ ᠮᠠ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠳᠤ᠄ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ
26. ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠥ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠦᠥ .pdf
25. ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠦᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .pdf
24. ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ .pdf
23. ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠡᠨᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯᠤᠯ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠤ .pdf
22. ᠳᠡᠬᠦᠯᠳᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠤᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
21. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠡᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠱᠤᠸᠠᠩᠰᠢ .pdf
20. ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠰᠦᠨ ᠬᠠᠢ ᠯᠢᠨ .pdf
19. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠥᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ .pdf
18. ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠯᠦ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠥ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠨ .pdf
17. ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠤᠶᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠣ .pdf
16. ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠢᠮᠤ ᠦ᠊᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠡᠰᠢᠭᠰᠸ᠎ᠡ .pdf
15. ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ .pdf
14. ᠢᠯᠵᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠤᠥ ᠴᠧᠩ .pdf
13. ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠌ᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠳᠤᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠥ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
12. ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
11. ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠡᠳᠤᠷ ᠬᠦᠥ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠮ᠊᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ .pdf
10. ᠳᠡᠥᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠩᠭᠠᠨᠢᠪᠤᠥ .pdf
09. ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠤᠯ ᠰᠸᠡᠳᠤᠷ᠎ᠠ .pdf
08. ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠤ᠂ ᠴᠤᠭᠵᠢᠯᠳᠤ .pdf
07. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠮᠠᠨᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠥ ᠯᠥᠩ .pdf
06. ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠡᠰᠢ .pdf
05. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠬᠠᠰ .pdf
04. ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠷᠦ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ [ ᠠᠮᠸᠢᠷᠢᠺᠠ ] ᠠᠯᠰᠧᠨ ᠳᠤᠮᠡᠰ .pdf
03. ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
02. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.1 内蒙古师范大学学报 2013.1-1.pdf
30. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2011.1 内蒙古师范大学学报 2011.1-132.pdf
29. ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ --- ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠳᠤᠤᠯᠢ .pdf
28. ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠴᠠᠩ ᠬᠠᠢ .pdf
27. ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ .pdf
26. ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠡᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ .pdf
25. ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ .pdf
24. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ .pdf
23. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠬᠠᠰᠤᠡᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
14. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠪᠦᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .pdf
13. ︽ᠯᠦ ᠯᠥᠩ ᠰᠠᠢ ᠯᠢᠥᠸᠡᠢ︾ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠥ ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ .pdf
12. ᠴ᠊᠂ ᠯᠤᠲᠦ᠋ᠳᠡᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠮᠢᠷ︾᠂ ᠡ᠊᠂ ᠪᠦᠷᠢᠡᠳᠡᠬᠦᠰ ᠤᠨ ︽ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠮᠦᠳᠡᠨ .pdf
11. ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠡᠭᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ︽ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ︾ ᠨᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ .pdf
10. ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠥ ︽ᠪᠠᠢ ᠬᠤ᠋ ᠭᠡ ᠭᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ .pdf
09. ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠱᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ .pdf
08. ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠢ .pdf
07. ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ︽ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ︾ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠴᠧᠩ᠂ ᠡᠥ ᠹᠧᠩ .pdf
05. ᠬᠠ᠊᠂ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠤ ︽ᠦᠷᠳᠤᠰ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨ᠊᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ .pdf
04. ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠭᠡ᠊᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ .pdf
03.. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ -- ᠳᠤᠭᠲᠠᠬᠤ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.3 内蒙古师范大学学报 2013.3-1.pdf
30. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.1 内蒙古师范大学学报 2013.1-134.pdf
29. ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ︵ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
28. ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ -- ᠨᠠ᠊᠂ ᠰᠧᠷᠡᠩ .pdf
27. ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠢᠯ .pdf
03 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠳᠣᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ -200504.pdf
02 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ -200504.pdf
01 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2005.4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ -200504.pdf
04. ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠢᠯᠳᠠ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨᠳᠡᠬᠦᠰ .pdf
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ 2013 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 03. ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
02. ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ - ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ .pdf
01. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.4 内蒙古师范大学学报 2013.4-1.pdf
26. ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 2013.3 内蒙古师范大学学报 2013.3-128.pdf
25. ︽ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠥ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
24. ᠤᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠭᠤᠥ ᠰᠤ᠋ ᠰᠢᠶᠠ .pdf
23. ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠢᠰᠤᠯᠳᠤᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠲᠤᠯᠡᠯᠳᠠ ︵DIPCA · 3︶ ᠶᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ᠡ᠊᠂ ᠦᠨᠡᠡᠴᠢ .pdf
22. ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ︽たにめ︾ ᠪᠤᠯᠤᠨ ︽よぅに︾ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠤᠡᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
21. ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ .pdf
20. ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠤᠥ ᠯᠥᠩ .pdf
19. ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠢ ᠵᠢᠥᠸᠡᠨ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠤ .pdf
18. ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
17. ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠮᠤᠬᠤᠸᠠᠷ .pdf
16. ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠭᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠰᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩ .pdf
15. ︽ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠮᠠᠨᠲᠠ .pdf
22 ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠤ -200504.pdf
21 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠯᠪᠠᠢᠬᠦᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠯᠢᠩ ᠶᠠᠨ -200504.pdf
20 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤ᠋ ᠮᠢᠨ -200504.pdf
19 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦ᠋ ᠢᠥᠢ ᠯᠥᠩ -200504.pdf
18 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠶᠢᠩ ᠴᠦᠨ -200504.pdf
17 ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ -200504.pdf
16 ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠽᠦᠸᠤ ᠹᠧᠢ -200504.pdf