2019 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ .pdf
2019-2020 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ - ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ︶ - ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ .pdf
2019-2020 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ - ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ︶ - ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ .pdf
2019-2020 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ - ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ︵ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ︶ - ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ .pdf
2019-2020 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ - ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ︶ - ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ .pdf
ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠰᠡᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠣ .wps
ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠭᠤᠳᠠᠰᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ .wps
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠲᠠᠪᠤ︶ .pdf
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 2019-12-30
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ .xlsx
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ - ᠣᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ .xlsx
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ - ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ .xlsx
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ - ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠣᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠰ .xlsx
[ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ] ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ - ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠲᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠦᠷᠬᠦᠭᠴᠢᠳ .pptx
[ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ] ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ .pptx
[ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ] ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ - ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ .pptx
[ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ] ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ - ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠠ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲᠤᠮ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ .pptx
ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠬᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ︽ᠭᠤᠪᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ︾ .docx
ᠰᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ︾ .docx
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -12.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -11.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -10.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -9.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -8.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -7.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -6.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -5.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -4.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -3.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -2.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -1.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -0.pdf
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .docx
ᠬᠦᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ .docx
ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠤᠯ .wps
ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ .docx
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ︽14 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠲᠠᠶᠢᠨ︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ .docx
ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠵᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ - ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ .pptx
ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ .docx
ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠮᠪᠤᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ - ᠷᠢᠡᠴᠢᠡᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠡᠴᠤᠬᠳᠦ .wps
ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠶᠤᠮ — ᠬᠡᠨᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠣᠬᠦᠣ .wps
ᠪᠤᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠢ - ᠷᠢᠡᠴᠢᠡᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠡᠴᠤᠬᠳᠦ .wps
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ .pdf
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ︵2018 — 2022 ᠣᠨ︶ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠪᠣᠭ .docx
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ .docx
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .docx
ᠵ᠊᠂ ᠯᠣᠳᠣᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠳᠠᠶᠢᠨ︾ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ .docx
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ .docx
ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ .wps
ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ .docx
ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠣᠰᠠ .docx
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ .docx
ᠲᠠᠬᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ .docx
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡ .docx
︽ᠬᠠᠯᠭᠢᠳᠠᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ︾ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .docx
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ .docx
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ .docx
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ .wps
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ 2 .wps
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ .wps
ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ
ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠲᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ︽ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠯᠦ ᠮᠠᠷᠲᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ︾ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠ᠊
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ .wps
ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ 民主评议党员表 ︵蒙文版︶ .wps
ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 巴达荣贵个人对照材料.docx
1992 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ - ᠴᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠬᠤᠸᠠ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ 蒙汉单位名称.docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠪᠦᠷ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ︾ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠯᠢᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ︾ ᠪᠤᠯᠪᠠ .docx
ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ .docx
ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ .docx
ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ .docx
ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ 蒙汉单位名称.docx
ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ .docx
ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ︵2019.12.15︶ .pdf
15 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ︾ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ - ︽ᠪᠢᠯᠢᠭ︾ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ .pdf
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ︽ᠨᠠᠮᠣᠷ︾ .docx
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠬᠠᠰᠬᠦᠦ ︽ᠲᠡᠷᠡ ᠯᠡ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ︾ .docx
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠬᠠᠨ ᠰᠧ ᠬᠠᠢ ︽ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠡᠭᠬᠡ︾ .docx
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ︽ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨᠳᠦ ᠤᠶᠠᠷᠡᠯ︾ .docx
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤᠷᠠᠰᠦᠮᠵᠢ︾ .docx
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠡᠷᠬᠢᠮᠳᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ︽ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ︾ .docx
ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠄ ᠮᠠᠬᠰᠤᠷ ᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ .docx
ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
基于电子发音词典的蒙古语多音字问题研究_敖敏.pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤ .docx
ᠲᠠᠪᠤᠠᠬᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠲᠤᠪᠬᠢᠬᠰᠠᠨ︾ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ .docx
ᠬᠦᠯᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ .docx
ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ︖ .docx
ᠰᠢᠯᠥᠭᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠶᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠮᠵᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ .docx
ᠰᠦᠵᠸᠦ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ .docx
ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ .docx
ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ .xlsx
︽ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ︾ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠠᠧᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠯ᠎ᠠ .docx
︽ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠮᠠᠯ ᠱᠦᠵᠢ︾ ᠸᠠᠩ ᠢᠤᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩ .docx
︽ᠪᠢᠴᠢᠯ︾ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠ .docx
︽ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯᠬᠦ︾ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠨᠢ ︽ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ︾ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠢ .docx
︽ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ︾ .docx
︽ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡ︾ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ .docx
︽ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ .docx
ᠭᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠦ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠵᠦᠢᠲᠡᠢ .docx
︽ᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ︾ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠩ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ .wps
ᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠤ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠲᠤᠯ .docx
ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ 3 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ .docx
︽ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠥᠵᠡᠯᠳᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠥᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬᠳᠤ ᠲᠡᠪᠳᠠᠷ︾ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠥᠷᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠠᠢ .docx
︽2+2︾ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠ .docx
ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠡᠷᠡᠢ .docx
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ .docx
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ
ᠬᠤᠯᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠢ ᠲᠤᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ︽成达寺︾ .docx
ᠬᠤᠠ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠣᠭᠦ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .docx
ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ .docx
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡ .docx
ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ .docx
ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ .xlsx
ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠬᠡ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠪᠡ .docx
ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ .docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠣᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ .docx
ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ .docx
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ︾ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ
ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠽᠢᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠥᠳᠥᠭᠡᠯ
ᠬᠤᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠶ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︖ .docx
ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ .docx
ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠤᠪᠠ .docx
ᠸᠠᠩᠨᠤᠳ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠢᠪ ︽ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠮᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ︾ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ︶ -15 ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡ .docx
ᠦᠷᠠᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ .pptx
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ︽119︾ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠡ
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠪᠡ
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ
ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ .docx
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠢᠯᠢ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ .docx
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠬᠢ .docx
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠦᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠳᠤᠯ ︵ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠨᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ︶ .pdf
ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠪᠣᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠭᠡ .pdf
ᠵᠦᠢᠷ ᠦᠭᠡ .wps
ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ .pdf
ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2019-2020 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ .xlsx
ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ 5 案例5.wps
ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠲᠣ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ 案例2.wps
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ Flash ᠪᠠ Flash ᠺᠠᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠪᠤᠷᠢ 案例1.wps
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ .pdf
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ .pptx
ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ︾ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠣᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠰ .docx
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ .pptx
ᠯᠦᠪᠠᠷᠴᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ .pdf
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠣᠳ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ .docx
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ .docx
ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠢ︖ .docx
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ︽ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ︾ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠪᠡ
浅水洼里的小鱼 说课稿.doc
浅水洼里的小鱼 教案.docx
ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ︽ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠺᠤᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠤᠨ ᠠᠷᠬᠢᠸ᠋ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ . ᠫᠤᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠣ . ᠫᠤᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠢᠮᠦ .pdf
ᠥᠨᠥᠴᠢᠨ ᠴᠢᠨ᠋᠊ ᠦᠠ᠋ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ︾ .pdf
ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ 守初心.wps
ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ 案例4.wps
ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ 案例3.wps
ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ 制作演示文稿
ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ .pptx
ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ︾ - ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ︵ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ︶ .docx
ᠳᠣᠮᠲᠠᠲᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ︵ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ︶ .docx
ᠠᠷᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ — ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ — ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ .wps
ᠤᠷᠲᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ
ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ .wps
ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .wps
ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ .pptx
9 ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ .pptx
9 ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ .ppt
︽ᠦᠯᠡᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠤᠯ .ppt
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠣᠷᠰᠸᠠᠢᠷ
ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠥᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ︵1︶ .ppt
ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ .ppt
ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ .ppt
ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ 邀请函.docx
ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵2︶ 邀请函.docx
ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠦ ︵1︶ .ppt
ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ .docx
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ .wps
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学13.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学12.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学11.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学10.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学9.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学8.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学7.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学6.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学5.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学4.pptx
ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠣᠪ .docx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学3.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学2.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学1.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学20.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学19.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学18.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学17.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学16.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学15.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学14.pptx
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ .pptx
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︽ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ︾ .pptx
ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠦ .ppt
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ︽ᠪᠣᠣᠪᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ︾ 5.4.ppt
真爱梦想工作总结
ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ .wps
ᠲᠤᠯᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠰᠣᠶᠣᠯ .wps
ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ .wps
ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ 2.wps
U1T2SD.docx
U1T2SC.docx
U1__ T1___SA.docx
U1 T1 SB.docx
ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ .wps
第十课教案.docx
第九课教案.docx
第八课教案.docx
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ .pptx
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ .pptx
今天比昨天冷.pptx
五年级生字表练习测试题.docx
五年级期中.docx
四 年 级 生 字 练 习 测 试 题.docx
六年级期中.docx
第八课教案.docx
小马过河.docx
︽ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠠᠲᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ppt3.pptx
ᠤᠰᠣ .pptx
1_unit4_I_have_a_pen_pal_第一课时课件.ppt
ᠠᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ︿︿ᠸᠧᠷᠰᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ﹀﹀ ᠪᠠ ︿︿ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ﹀﹀ .wps
⒕ ᠹᠠᠱᠢᠰ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ .wps
18. ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠨᠣᠭᠤᠷᠠᠯ .wps
期中测试.docx
棉鞋里的阳光教学设计.docx
教学反思.docx
新版六年级下册英语_Unit_3_Where_did_you_go_B_Let's_talk.ppt
新版PEP六年级下册Unit3_Where_did_you_go__B_Let's_learn.ppt
新版PEP六年级下Unit3_Where_did_you_go_A_Let's_learn ︵1︶ .ppt
第十一课教案.docx
ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠯᠠ .wps
7新版PEP5_Unit1_What’s_he_like_A_Let’s_learn.ppt
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ .wps
22. ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ .wps
ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠬᠦᠮᠡᠯ ᠲᠠᠯᠠᠢ ︵2︶ .pptx
ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ .pptx
ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ︵2︶ .pptx
ᠤᠰᠤ .pptx
期中教学反思.docx
新版六年级下册英语_Unit_3_Where_did_you_go_B_Let’s_talk.ppt
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠡ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ . ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ . ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠯ 5.1docx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ
7 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠯ .wps
新版六年级下册英语_Unit_3_Where_did_you_go_B_Let’s_talk.ppt
︽ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠲᠣ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠪ
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠣᠷᠰᠸᠠᠢᠷ
新版PEP小学英语三年级上册Unit5-A-Let's-talk.ppt
新版PEP三年级英语上册Unit-6-happy-birthday-Let's-spell.ppt
新版pep小学英语三年级下册unit-4-Where-is-my-car-A-let's-learn公开课课件.ppt
新版PEP三年级英语下册unit4-A-let's-learn课件.ppt
新版pep三年级上册Unit-6-A-let's-spell.ppt
新版PEP三年级上册Unit5Let's-eat-Part-A-let's-learn.ppt
Unit 5 Feeling Excite2.docx
Unit 5 Feeling Excite1.docx
ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ .pptx
ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ︵2︶ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ .pptx
ᠬᠤᠯᠤᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ .pptx
ᠬᠤᠯᠤᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ︵2︶ .pptx
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ .pptx
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ ︵2︶ .pptx
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠪᠤᠭᠲᠠ ᠠᠪᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ .pptx
解决问题.pptx
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠪᠤᠭᠲᠠ ᠠᠪᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ︵2︶ .pptx
ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠬᠦᠮᠡᠯ ᠲᠠᠯᠠᠢ .pptx
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵ᠊ ᠢ ︽ᠬᠡᠷᠡᠮᠦ︾ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠨᠰᠧᠶᠢᠷᠲ .docx
15法布尔小时候的故事.pptx
双马双骑士 ︵修改︶ .ppt
七巧板.ppt
弟弟问蓝天课件.pptx
喜鹊.pptx
问小花问小草第二课时.pptx
太阳的香气 二课时.pptx
棉鞋里的阳光.pptx
镜子里的小花猫.pptx
9. 我多想去看看.pptx
8.反义词歌.pptx
7.丰收年.pptx
7.常说的一句话.pptx
6.树和喜鹊.pptx
6.量词歌.pptx
5.借生日.pptx
3.太阳的香气.pptx
2.问小花,问小草.pptx
1 秋姑娘的信 课件.pptx
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰ .ppt
Unit 1 Making New Friends.docx
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ︵2︶ .pdf
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ .pdf
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ ︽ᠴᠠᠭ︾ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢᠭ .pptx
ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ .pdf
镜子里的小花猫教学设计.docx
三年级 语文 秋姑娘的信说课稿.docx
秋姑娘的信教学反思.docx
秋姑娘的信教学案列.docx
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ
夜色多美.pptx
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pptx
6上u2 lets learn a.ppt
ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .ppt
ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ .pptx
Unit6 T1 SD.docx
Unit6 T1 SB.docx
Unit6 T1 SA.docx
Unit6 T1 SC.docx
Unit 5 Feeling Excited.docx
Unit 5 Feeling Excite3.docx
ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ .pptx
初中英语分类连词.doc
初中英语分类介词.doc
初中英语分类冠词.doc
初中英语分类代词.doc
初中英语分类测试卷 数词部分.doc
八年级 英语 期中检测.docx
︽ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ︾ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ .ppt
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ .ppt
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠤᠷᠲᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ .ppt
ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .pptx
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ 4.wps
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ 1.wps
ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ 3.docx
ᠤᠰᠣ .pptx
找春天教学案例.docx
小学语文教学案例分析.docx
锡林郭勒大草原教学反思.docx
我问大自然教学反思.docx
三年级下册汉语教学总结.docx
三年级下册汉语教学计划.docx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠡᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠡᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ
1.1.1 ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ .pptx
ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ
2.3 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ .pptx
2.2 ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ .pptx
1.2.1 ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ .pptx
ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠺᠤᠤᠷᠰᠸᠠᠶᠢᠷ
6上 u2 lets talk a.ppt
6上 u2 lets learn b.ppt
6a上u2 read and write.ppt
6a上u2 lets talk b.ppt
5上 u2lets learn b.ppt
5上 u2 lets talk a.ppt
5上 u2 lets learn.ppt
5上 u2 lets learn a.ppt
5a上u2.lets spell.ppt
ᠱᠠᠳᠣᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠬᠦ .pptx
ᠠᠷᠠᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠷ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pptx
ᠠᠷᠠᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠷ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ .ppt
新版PEP六年级下册Unit3_Where_did_you_go__B_Let’s_learn.ppt
新版PEP六年级下册Unit3_Where_did_you_go__B_Let’s_learn.ppt
4 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ My-home.ppt
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ .pdf
︽ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ︾ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠪ .pdf
WORD ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ ︵ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ︶ - ᠥᠯᠵᠡᠢᠳᠠᠯᠠᠢ .pptx
ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠪᠦᠷᠢ _ ᠡᠤ ᠰᠢᠦ ᠶᠢᠩ .ppt
ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠠᠪᠴᠢ _ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ .pptx
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ _ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ .pptx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ _ ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pptx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ _ ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pptx
ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠢᠳᠡ _ ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pptx
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ .pptx
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ .pptx
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ .pptx