ᠬᠤᠤᠰ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠪᠣᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠭᠡ .pdf
ᠵᠦᠢᠷ ᠦᠭᠡ .wps
ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ .pdf
ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2019-2020 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ .xlsx
ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ 5 案例5.wps
ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠲᠣ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ 案例2.wps
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ Flash ᠪᠠ Flash ᠺᠠᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠪᠤᠷᠢ 案例1.wps
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ .pdf
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ .pptx
ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ︾ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠣᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠰ .docx
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ .pptx
ᠯᠦᠪᠠᠷᠴᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ .pdf
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠣᠳ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ .docx
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ .docx
ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠢ︖ .docx
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ︽ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ︾ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠪᠡ
浅水洼里的小鱼 说课稿.doc
浅水洼里的小鱼 教案.docx
ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ︽ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠺᠤᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠤᠨ ᠠᠷᠬᠢᠸ᠋ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ . ᠫᠤᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠣ . ᠫᠤᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠢᠮᠦ .pdf
ᠥᠨᠥᠴᠢᠨ ᠴᠢᠨ᠋᠊ ᠦᠠ᠋ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ︾ .pdf
ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ 守初心.wps
ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ 案例4.wps
ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ 案例3.wps
ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ 制作演示文稿
ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ .pptx
ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ︾ - ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ︵ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ︶ .docx
ᠳᠣᠮᠲᠠᠲᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ︵ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ︶ .docx
ᠠᠷᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ — ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ — ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ .wps
ᠤᠷᠲᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ
ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ .wps
ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .wps
ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ .pptx
9 ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ .pptx
9 ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ .ppt
︽ᠦᠯᠡᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠤᠯ .ppt
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠣᠷᠰᠸᠠᠢᠷ
ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠥᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ︵1︶ .ppt
ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ .ppt
ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ .ppt
ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ 邀请函.docx
ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵2︶ 邀请函.docx
ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠦ ︵1︶ .ppt
ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ .docx
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ .wps
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学13.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学12.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学11.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学10.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学9.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学8.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学7.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学6.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学5.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学4.pptx
ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠣᠪ .docx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学3.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学2.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学1.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学20.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学19.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学18.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学17.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学16.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学15.pptx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 四年级数学14.pptx
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ .pptx
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ︽ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ︾ .pptx
ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠦ .ppt
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ︽ᠪᠣᠣᠪᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ︾ 5.4.ppt
真爱梦想工作总结
ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ .pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ .wps
ᠲᠤᠯᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠰᠣᠶᠣᠯ .wps
ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ .wps
ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ 2.wps
U1T2SD.docx
U1T2SC.docx
U1__ T1___SA.docx
U1 T1 SB.docx
ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ .wps
第十课教案.docx
第九课教案.docx
第八课教案.docx
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ .pptx
ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ .pptx
今天比昨天冷.pptx
五年级生字表练习测试题.docx
五年级期中.docx
四 年 级 生 字 练 习 测 试 题.docx
六年级期中.docx
第八课教案.docx
小马过河.docx
︽ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠠᠲᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ppt3.pptx
ᠤᠰᠣ .pptx
1_unit4_I_have_a_pen_pal_第一课时课件.ppt
ᠠᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ︿︿ᠸᠧᠷᠰᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ﹀﹀ ᠪᠠ ︿︿ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ﹀﹀ .wps
⒕ ᠹᠠᠱᠢᠰ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ .wps
18. ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠨᠣᠭᠤᠷᠠᠯ .wps
期中测试.docx
棉鞋里的阳光教学设计.docx
教学反思.docx
新版六年级下册英语_Unit_3_Where_did_you_go_B_Let's_talk.ppt
新版PEP六年级下册Unit3_Where_did_you_go__B_Let's_learn.ppt
新版PEP六年级下Unit3_Where_did_you_go_A_Let's_learn ︵1︶ .ppt
第十一课教案.docx
ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠯᠠ .wps
7新版PEP5_Unit1_What’s_he_like_A_Let’s_learn.ppt
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ .wps
22. ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ .wps
ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠬᠦᠮᠡᠯ ᠲᠠᠯᠠᠢ ︵2︶ .pptx
ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ .pptx
ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ︵2︶ .pptx
ᠤᠰᠤ .pptx
期中教学反思.docx
新版六年级下册英语_Unit_3_Where_did_you_go_B_Let’s_talk.ppt
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠡ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ . ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ . ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠯ 5.1docx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ
7 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠯ .wps
新版六年级下册英语_Unit_3_Where_did_you_go_B_Let’s_talk.ppt
︽ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠲᠣ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠪ
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠣᠷᠰᠸᠠᠢᠷ
新版PEP小学英语三年级上册Unit5-A-Let's-talk.ppt
新版PEP三年级英语上册Unit-6-happy-birthday-Let's-spell.ppt
新版pep小学英语三年级下册unit-4-Where-is-my-car-A-let's-learn公开课课件.ppt
新版PEP三年级英语下册unit4-A-let's-learn课件.ppt
新版pep三年级上册Unit-6-A-let's-spell.ppt
新版PEP三年级上册Unit5Let's-eat-Part-A-let's-learn.ppt
Unit 5 Feeling Excite2.docx
Unit 5 Feeling Excite1.docx
ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ .pptx
ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ︵2︶ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ .pptx
ᠬᠤᠯᠤᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ .pptx
ᠬᠤᠯᠤᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ︵2︶ .pptx
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ .pptx
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ ︵2︶ .pptx
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠪᠤᠭᠲᠠ ᠠᠪᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ .pptx
解决问题.pptx
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠪᠤᠭᠲᠠ ᠠᠪᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ︵2︶ .pptx
ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠬᠦᠮᠡᠯ ᠲᠠᠯᠠᠢ .pptx
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵ᠊ ᠢ ︽ᠬᠡᠷᠡᠮᠦ︾ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠨᠰᠧᠶᠢᠷᠲ .docx
15法布尔小时候的故事.pptx
双马双骑士 ︵修改︶ .ppt
七巧板.ppt
弟弟问蓝天课件.pptx
喜鹊.pptx
问小花问小草第二课时.pptx
太阳的香气 二课时.pptx
棉鞋里的阳光.pptx
镜子里的小花猫.pptx
9. 我多想去看看.pptx
8.反义词歌.pptx
7.丰收年.pptx
7.常说的一句话.pptx
6.树和喜鹊.pptx
6.量词歌.pptx
5.借生日.pptx
3.太阳的香气.pptx
2.问小花,问小草.pptx
1 秋姑娘的信 课件.pptx
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰ .ppt
Unit 1 Making New Friends.docx
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ︵2︶ .pdf
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ .pdf
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ ︽ᠴᠠᠭ︾ .pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢᠭ .pptx
ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ .pdf
镜子里的小花猫教学设计.docx
三年级 语文 秋姑娘的信说课稿.docx
秋姑娘的信教学反思.docx
秋姑娘的信教学案列.docx
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ
夜色多美.pptx
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pptx
6上u2 lets learn a.ppt
ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .ppt
ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ .pptx
Unit6 T1 SD.docx
Unit6 T1 SB.docx
Unit6 T1 SA.docx
Unit6 T1 SC.docx
Unit 5 Feeling Excited.docx
Unit 5 Feeling Excite3.docx
ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ .pptx
初中英语分类连词.doc
初中英语分类介词.doc
初中英语分类冠词.doc
初中英语分类代词.doc
初中英语分类测试卷 数词部分.doc
八年级 英语 期中检测.docx
︽ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ︾ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ .ppt
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ .ppt
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠤᠷᠲᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ .ppt
ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .pptx
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ 4.wps
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ 1.wps
ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ 3.docx
ᠤᠰᠣ .pptx
找春天教学案例.docx
小学语文教学案例分析.docx
锡林郭勒大草原教学反思.docx
我问大自然教学反思.docx
三年级下册汉语教学总结.docx
三年级下册汉语教学计划.docx
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠡᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠡᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ
1.1.1 ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ .pptx
ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ
2.3 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ .pptx
2.2 ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ .pptx
1.2.1 ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ .pptx
ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠺᠤᠤᠷᠰᠸᠠᠶᠢᠷ
6上 u2 lets talk a.ppt
6上 u2 lets learn b.ppt
6a上u2 read and write.ppt
6a上u2 lets talk b.ppt
5上 u2lets learn b.ppt
5上 u2 lets talk a.ppt
5上 u2 lets learn.ppt
5上 u2 lets learn a.ppt
5a上u2.lets spell.ppt
ᠱᠠᠳᠣᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠬᠦ .pptx
ᠠᠷᠠᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠷ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pptx
ᠠᠷᠠᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠷ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ .ppt
新版PEP六年级下册Unit3_Where_did_you_go__B_Let’s_learn.ppt
新版PEP六年级下册Unit3_Where_did_you_go__B_Let’s_learn.ppt
4 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ My-home.ppt
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ .pdf
︽ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ︾ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠪ .pdf
WORD ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ ︵ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ︶ - ᠥᠯᠵᠡᠢᠳᠠᠯᠠᠢ .pptx
ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠪᠦᠷᠢ _ ᠡᠤ ᠰᠢᠦ ᠶᠢᠩ .ppt
ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠠᠪᠴᠢ _ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ .pptx
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ _ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ .pptx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ _ ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pptx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ _ ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pptx
ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠢᠳᠡ _ ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .pptx
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ .pptx
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ .pptx
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ .pptx
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ _ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ .pptx
ᠢᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ _ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ .pptx
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ _ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ .pptx
ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ _ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ .pptx
ᠭᠡᠷ _ ᠢᠦᠢ ᠶᠢᠨ .pptx
ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ _ ᠢᠦᠢ ᠷᠤᠩ .pptx
ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ _ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ .pptx
ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ _ ᠢᠦᠢ ᠶᠢᠨ .pptx
ᠰᠤᠪᠤᠳ _ ᠢᠦᠢ ᠶᠢᠨ .pptx
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ 4 ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ 6 B talk.pptx
ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠤᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ _ ᠬᠤᠩ ᠮᠸᠢ ..pptx
ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠢ _ ᠬᠤᠩ ᠮᠸᠢ .pptx
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ 4 ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ 5 B read.pptx
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ 4 ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ 4 B learn.pptx
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ 4 ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ 6A learn.pptx
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ 4 ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ 6 B read.pptx
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ 4 ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ 6 Atalk.pptx
19. ᠪᠣᠯᠵᠣᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ - ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠣᠣ XXYW3XC060019.pptx
ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ _ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠮᠸᠢ ..pptx
ᠵᠢᠮᠢᠰᠴᠢᠨ _ ᠬᠤᠩ ᠮᠸᠢ .pptx
win7 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ .pdf
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ — ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ .pptx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠲᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠣᠷᠰᠸᠠᠢᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ .pdf
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ 4 ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ 6B learn.pptx
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ 4 ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ 5 Blearn.pptx
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ 4 ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ 5 A talk.pptx
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ 4 ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ 4B read write.pptx
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ 4 ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ 4 B talk.pptx
ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ 3 ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 2 ᠳᠠᠩ ᠦᠭᠡᠰ 1 .ppt
ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ .wps
win7蒙古文办公系统说明.pdf
制作蒙古文课件注意事项.pdf
ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ .docx
ᠬᠦᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ .ppt
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠊ — ᠤᠨᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠺ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ .pptx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ .pdf
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ
ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ .wps
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ .wps
ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠬᠡᠷ ᠤᠡ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤᠢ ᠶᠢ ᠡᠰᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ .pdf
ᠢᠪᠷᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ .pdf
ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠠᠨᠤ .docx
ᠨᠢᠳᠤ .pdf
ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ .pdf
ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ .pdf
ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠩ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ - 3 ︵ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠷᠠ︕︶
ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠩ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ - 2 ︵ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕︶
ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠩ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ︵ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕︶
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ .pdf
ᠬᠦᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ .wps
ᠯᠢ᠊ ᠪᠣᠣᠸᠧᠨ ᠤ ︽ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ︾ 内外蒙古_称谓的由来及其演变_李保文.pdf
ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ .docx
ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠥᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠤᠰ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ᠃᠃ .pdf
ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠣᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ .pdf
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠭᠡᠵᠤ᠃᠃ .pdf
ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠣᠭᠤᠷ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ .pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠥ ᠮᠠᠷᠲᠠᠶ᠎ᠠ .pdf
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠫᠣᠣᠵᠠᠩ .pdf
ᠢᠪᠷᠡᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ .pdf
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ - ᠬᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ︽ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ - ᠬᠤᠩ ᠶᠢᠩ .pdf
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ - ︽ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ - ᠬᠤᠩ ᠶᠢᠩ .pdf
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ - ︽ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ - ᠬᠤᠩ ᠶᠢᠩ .pdf
ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ
ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 382 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠨᠢ .wps
ᠠᠮᠤᠷᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ .wps
ᠰᠠᠷᠠᠨᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ︽ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ - ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ︾ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ MIT ᠲᠥᠪ 2019-10-9 1500.pdf
︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠨ︾ ᠤᠤ︖ .wps
︽ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠤ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ .wps
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ .docx
ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ .wps
ᠲ᠊ ᠭᠤᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ︽ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ︾ 20191011 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ .pdf
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .docx
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠡᠤᠬᠡ .docx
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ .docx
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ .docx
ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
︽ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ︾ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ .docx
︽ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ︾ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ .docx
ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ .docx
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ 20191012-14.pdf
︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ︾ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠤᠪᠲᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ .docx
ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ .docx
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ .docx
ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ .docx
ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ 02.docx
ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠯᠤᠭ᠌ .docx
ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ 5.wps
ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ 4.wps
ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ 3.wps
ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ 2.wps
ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ .wps
ᠠᠯᠳᠠᠠᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ .wps
ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠣᠷᠭᠠᠲᠤ ᠰᠦᠮ ‍ᠠ᠋ .wps
ᠬᠤᠣᠰ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠣᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠬᠡ .wps
ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ .wps
ᠪᠢᠯᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ .wps
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠳᠠᠯᠠᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠤᠳ .wps
ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ 唐古特氏族的变迁史.pdf
松巴宗教史&amp#183︔ 如意宝树1 藏文.pdf
松巴宗教史&amp#183︔ 如意宝树 4 藏文.pdf
松巴宗教史&amp#183︔ 如意宝树 2 藏文.pdf
青海史 藏文.pdf
满苏国境纷争事件の全貌_东亚同文会.pdf
满苏の风云を冲く 露支满交渉の回顾と国境纷争处理案の检讨_岸田英治_满洲评论社.pdf
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ .docx
ᠬᠠᠵᠠᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ︖ .wps
ᠬᠤᠣᠰ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠣᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠬᠡ .wps
︽ᠨᠣᠮᠤᠬᠠᠨ︾ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ︽ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ︾ ᠨᠣᠭᠤᠨᠵᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ .wps
ᠬᠠᠵᠠᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠫᠠᠱᠲ᠋ᠦ᠋ᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ .wps
ᠨᠣᠰᠳ᠋ᠷᠠᠳᠠᠮᠤᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ︖ .wps
ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ .pdf
ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠱᠤᠭ .pdf
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ .docx
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ 02.docx
ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ 02.docx
ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ .docx
ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ .docx
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ .docx
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠰ .docx
ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠣᠽᠦ᠋ᠩ
ᠠᠶᠤᠨᠰᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ .pdf
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ︽ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠲᠦᠯᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭᠠᠲᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠭᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠴᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
2018 ᠤᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ .pdf
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ .docx
ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠢ ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ .docx
ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ .docx
ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠢ .docx
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠬᠢᠨ .docx
ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠴᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ .docx
︽ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ︾ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠣᠯᠵᠠᠶ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ - ᠪᠠᠪᠤᠤ᠂ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤ - ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ 2017 -1.pdf
ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ - ᠪᠠᠪᠤᠤ - ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ 2012 -3.pdf
︽ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠴᠢᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠦᠮ - ᠪᠠᠪᠤᠤ᠂ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ - ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ 2014 -5 .pdf
︽ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠣᠰᠬᠠᠯ - ᠪᠠᠪᠤᠤ - ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ 2016 -5 .pdf
︽ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ︾ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ .docx
︽ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ︾ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠪᠠ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ .docx
︽ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ︾ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠪᠠ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .docx
︽ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ︾ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠪᠠ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ .docx
︽ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ︾ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠪᠠ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .docx
︽ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ︾ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ .docx
ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ︵ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠥᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ︶ 第八课.pptx
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .pdf
ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠯ .pdf
ᠪ᠊᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ︽ᠠᠢᠯ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ .pdf
ᠣᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 2019 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠲᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭ .pdf