ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠵᠣᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠦ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ - ᠲᠦᠮᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ - ᠸᠧᠢ ᠸᠧᠨ ᠴᠧᠩ .pdf
ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ .mp4
ᠲᠦᠭ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠶ᠎ᠡ .pdf
ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ .mp4
Camtasia Studio 8 ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠳᠢᠮᠯᠢᠭ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ .mp4
ᠪᠦᠩ ᠠᠮᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ .mp4
ᠠᠮᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠦᠭᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ .mp4
ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠭᠡ 白音满都夫_高清.mp4
ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠤ - ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ .mp4
ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ .mp4
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠤᠯᠪᠤᠷᠢ .mp4
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ︶ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ︶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ︶ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ︶ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ .pdf
word ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ .mp4
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠣᠮᠳᠠᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ 微课视频.mp4
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠣᠮᠳᠠᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ 数学微课.mp4
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ 微课.mp4
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠣᠮᠳᠠᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ 初中物理微课.mp4
ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠳᠬᠠᠬᠤ - ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ .mp4
ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ .wps
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ .wps
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ .wps
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠬᠦ᠋ᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠢ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ .docx
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ .docx
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 24 - ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 2 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第24卷 西番人名2.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 23 - ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第23卷 西番人名1.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 22 - ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 2 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第22卷 西番水名2.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 21 - ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第21卷 西番水名1.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 20 - ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 2 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第20卷 西番山名2.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 19 - ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第19卷 西番山名1.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 18 - ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第18卷 西番地名.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 17 - ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第17卷 青海屬人名.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 16 - ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第16卷 青海屬水名.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 15 - ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第15卷 青海屬山名.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 14 - ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第14卷 青海屬地名.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 13 - ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠢᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 3 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第13卷 天山南路回部人名3.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 12 - ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠢᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 2 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第12卷 天山南路回部人名2.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 11 - ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠢᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第11卷 天山南路回部人名1.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 10 - ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 4 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第10卷 天山北路准格尔部人名4 .pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 9 - ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 3 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第9卷 天山北路准格尔部人名3.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 8 - ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 2 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第8卷 天山北路准格尔部人名2.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 7 - ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第7卷 天山北路准格尔部人名1.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 6 - ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第6卷 天山南路水名.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 5 - ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第5卷 天山北路水名.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 4 - ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第4卷 天山南北路山名.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 3 - ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 2钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第3卷 天山南路地名2.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 2 - ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第2卷 天山南路地名1.pdf
[ ᠴᠢᠩ ] ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠣᠳᠢ 1 - ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 钦定西域同文志 ︵清︶ 傅恒等奉敕撰 第1卷 天山北路地名.pdf
ᠷᠤ᠋ ᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ .pdf
ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠵᠤ ᠲᠦᠳᠭᠡᠷ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ .pdf
ᠲᠦᠳᠭᠡᠷ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠳᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠤᠯ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠳᠢᠮᠯᠢᠭ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ .pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠳᠢᠮᠯᠢᠭ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ .pdf
ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ 2020-5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ .pdf
ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠹᠷᠣᠨᠲ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡ .pdf
ᠱ᠊᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯ - ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ .docx
ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ 2.docx
ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ 3.docx
ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ 1.docx
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ︵mp3︶
borgoljin_360.mp4
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ .wps
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ .wps
ᠮᠠᠯ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ .wps
ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ .wps
ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠵᠡᠭᠦᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ .wps
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ‍ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠪᠣᠯᠵᠣᠰᠢ ‍ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ᠊ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠭᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ .docx
ᠺᠣᠷᠤᠨᠠᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ - ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠪᠠ .docx
Z56 ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ z56 Code Read Me.pdf
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢᠩ - z ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠬᠠᠸᠠᠩ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ Fury 愤怒 Hawan 2.pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠺᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ 8 ᠲᠦᠰᠦᠯ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠺᠤᠳᠡᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ
︽ᠠᠪᠤ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ - ᠡᠷᠬᠢᠮ .txt
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢᠩ - z ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ Fury 愤怒 Tsagaan 2.pdf
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢᠩ - z ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ Fury 愤怒 Egelun 2.pdf
ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ .txt
ᠲᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ - ᠡᠷᠬᠢᠮ .txt
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠡᠷᠬᠢᠮ .txt
ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ - ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ .pdf.pdf
ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ - - ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠢᠨᠳᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠪᠣᠣ ᠱᠤ᠋ ᠮᠧᠢ .pdf
ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠠᠯᠬᠤᠮ — ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠱᠦᠵᠢ ᠲᠣᠳᠣᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ - ᠳ᠋ᠠᠩ᠊ · ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠦ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ .wps
ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠢ ᠦᠳᠡᠭᠦ .wps
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ .wps
ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ .wps
ᠳᠤᠷᠭᠤᠤᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠡᠭᠦᠰᠤᠯ .wps
ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ .wps
ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ︽ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ︾ 2019.3.17.wps
︽ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠯ︾ ᠤᠨ PDF ᠬᠡᠪ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠳᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ .docx
ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠢᠣᠨᠢᠺᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ .docx
ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ ᠰᠤᠨᠵᠤᠭᠤ .docx
ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ — ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠤᠮᠣᠯ .docx
ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠳᠤ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ .docx
ᠰᠡᠷᠡᠩᠸᠡᠢᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ︽ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠮᠣᠷᠢ︾ .docx
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ .docx
ᠠᠵᠠ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠪᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠣᠶ᠎ᠠ .docx
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠠᠢ ᠠᠷᠪᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭ᠋ ᠎ᠡ ᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠪᠠᠢ .docx
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ .docx
ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭᠲᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨᠡᠮ .docx
︽ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠠᠳᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ .docx
︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ︾ ᠢ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ .docx
ᠰᠠᠷᠢᠰᠤᠨ ᠫᠠᠭᠫᠠᠭ᠋ᠠᠢ .docx
ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ .docx
ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ .docx
ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ︽ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ .docx
ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ︽ᠠ᠊ Q ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ︾ .docx
ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2.7 ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ︽ᠬᠡᠵᠢᠭ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠶ᠎ᠠ︾ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠡᠮ ᠳᠣᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯ
ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ .docx
ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠯᠣᠳᠤᠨ .docx
ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ .docx
ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ︽ᠡᠮ︾ .docx
ᠯ᠊᠂ ᠲᠦᠳᠦᠪ ︽ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ︾ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ .docx
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ .docx
ᠳᠠᠸᠠᠣ᠋ᠰᠤᠷ ︽ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ︾ .docx
ᠰᠣᠳᠨᠠᠮ ︽ᠰᠡᠲᠡᠷᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ︾ .docx
ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ .docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷ᠊ .wps
ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ .docx
ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ .docx
ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ .docx
ᠮᠠᠯᠴᠢᠨᠬᠦᠦ ︽ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ︾ .docx
ᠮᠠᠤᠫᠠᠰᠰᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ︽ᠰᠣᠨᠳᠤᠷ︾ .docx
ᠮ᠊᠂ ᠭᠤᠷᠺᠢ ︽ᠡᠬᠡ︾ .docx
ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ .docx
ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ .docx
ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ .docx
ᠭᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ︽ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ︾ .docx
ᠪᠠᠯᠽᠠᠺ ᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ︽ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ︾ .docx
ᠮᠣᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ - ᠲᠠᠮᠤᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ .docx
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ .docx
ᠾᠧ ᠱᠢ ᠭᠤᠸᠠᠩ ︽ᠶᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭ ᠲᠤ︾ .docx
ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠴᠢᠩ ︽ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ᠌ᠲᠦ︾ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ - ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ 12 .pdf
ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠢ︖ - ᠶᠠᠭᠤ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ - 12 ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ 26 ᠰᠡᠳᠦᠪ .docx
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠵᠢ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢ .docx
ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ .docx
ᠳ᠋᠊᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ︽ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠭᠠᠢᠠᠬᠪᠠ︾ .docx
ᠲᠤ᠊᠂ ᠨᠠᠢᠷᠲᠠᠢ ︽ᠰᠢᠯᠢᠭ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ︾ .docx
ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠰᠦᠨ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ︽ᠯᠢᠩᠬ᠊ ᠤᠠ᠋ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ᠲᠦ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ︾ .docx
ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ .docx
ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ .docx
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ .docx
ᠨ᠊᠂ ᠸ᠊᠂ ᠭᠤᠭᠤᠯ ︽ᠰᠢᠨᠧᠯ︾ .docx
ᠠ᠊᠂ ᠭᠤᠨᠴᠠᠷ ︽ᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︾ .docx
ᠠ᠊᠂ ᠫ᠊᠂ ᠴᠧᠬᠤᠤ ︽ᠳᠤᠭᠳᠤᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ︾ .docx
ᠠ᠊᠂ ᠣᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ︽ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ︾ .docx
ᠠ᠊᠂ ᠣᠳᠽᠠᠷ ︽ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ︾ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ .docx
ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ .docx
ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ 6 — ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ .wps
ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ — ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ .docx
9. ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠦᠢ .wps
8. ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ .wps
7. ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ .wps
6. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .wps
5. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠯ .wps
4. ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠯ .wps
3. ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ .wps
2. ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ .wps
1. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ .wps
0. ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠡᠯ .wps
ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠡᠯ .wps
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ — ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ .docx
ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠳᠢᠮᠯᠢᠭ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ︾ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ︾ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠭ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ
ᠰᠥᠯᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ︽ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠳᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠥᠪ - ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ︾ 2004 - ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠭ 1.df.pdf
ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ 5 — ᠰᠢᠷᠠᠶᠢᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ .wps
︽ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ︾ — ︽ᠡᠵᠢ ᠭᠤᠤᠯ︾ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠭᠦᠦᠷᠨᠢᠨ᠎ᠡ .docx
ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠳᠤᠲ᠋ᠧᠮ - ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠿᠥᠩ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠦ ᠢᠩ ᠨᠠᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ
ᠰᠥᠯᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ︽ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠳᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠥᠪ - ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ︾ 2004 - ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ .pdf
ᠵᠢᠱᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ .docx
ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ .docx
ᠰᠥᠯᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ︽ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠳᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠥᠪ - ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ︾ 2004 - ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ .pdf
ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ .docx
ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ 4 — ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠶᠢᠳᠣ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠲᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ .wps
ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠣᠲᠤᠭ .docx
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ .docx
ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ .wps
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬ᠊ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠭᠡ .docx
ᠯ᠊ · ᠤᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ .docx
ᠬᠦᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ .docx
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ .docx
ᠭᠣ · ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠠᠩ᠄ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ .docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ︽ᠨᠢᠱᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ︾ .docx
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠯᠣᠣ ᠬᠢᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠳᠢ 101 ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ .pdf
ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ 3 — ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ .wps
ᠯ᠊ · ᠤᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠴᠠᠰᠦ ᠯᠠᠪᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠦᠨᠢ .docx
ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ︾ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠡ .docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ .pdf
ᠰᠢᠷᠠᠨᠤᠳ ᠰᠧ ᠪᠠᠲᠦ : ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠤᠭ ︽ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠡᠷᠢ︾ .wps
ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ 2 — ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠢ ᠲᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ .wps
ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ︿ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ 1 — ᠨᠢᠰᠣᠬᠠᠢ ᠵᠣᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ﹀ .wps
ᠯ᠊ · ᠤᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠪᠤᠷᠤ ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ .docx
ᠬᠠᠪᠤᠷ .docx
ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ .docx
ᠦᠡᠭᠭᠡᠳᠦ ᠭᠦᠭᠡᠰᠦᠨ .docx
ᠢᠥᠢ ᠯᠠᠨ᠄ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ .docx
ᠯ᠊ · ᠤᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠳᠡᠷᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤ .docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠨ ᠲᠣᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤᠢ .docx
ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ .docx
ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠰᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ .docx
ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ .docx
ᠰᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ .docx
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ .docx
ᠬᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ .docx
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠲᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ .docx
ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠦᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ .docx
ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ .docx
ᠠᠩᠴᠢᠤᠨ ᠲᠤ ᠨᠡᠩ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠡᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ .docx
ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤ .docx
ᠴᠢᠨᠦᠰ ᠥᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠ︾ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯᠲᠡ .pdf
ᠴᠢᠨᠦᠰ ᠥᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠ︾ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ .pdf
ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ .pdf
ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠳᠦᠰᠢᠭ .docx
ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ .docx
ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ .docx
ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠶᠤᠰᠢᠳᠠ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨᠶ᠋ᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ︾ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ .docx
ᠡᠬᠦᠷᠢᠳᠠ ᠤᠬ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠵᠦ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠰᠦᠭᠡᠢ .docx
ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠳ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠲᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ .docx
1987 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠳ᠋ᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠨᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ .pdf
ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2019-2020 ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ - ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵2019-2020 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ︶ .pdf
ᠳ᠋᠊ ᠰᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ - ᠳᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠲ᠋ᠠ ︵ᠲᠣᠯᠳᠠ︶ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠣᠷᠣ ᠱᠢᠪᠠ ︵ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠ︶ .pdf
︽ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠯ︾ ᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ .docx
2019 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ .pdf
2019-2020 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ - ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ︶ - ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ .pdf
2019-2020 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ - ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ︵ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ︶ - ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ .pdf
2019-2020 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ - ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ︵ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ︶ - ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ .pdf
2019-2020 ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ - ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ︶ - ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ .pdf
ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠰᠡᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠣ .wps
ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠭᠤᠳᠠᠰᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ .wps
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠲᠠᠪᠤ︶ .pdf
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 2019-12-30
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ .xlsx
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ - ᠣᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ .xlsx
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ - ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ .xlsx
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ - ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ - ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠣᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠰ .xlsx
[ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ] ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ - ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠲᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠦᠷᠬᠦᠭᠴᠢᠳ .pptx
[ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ] ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ .pptx
[ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ] ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ - ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ .pptx
[ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ] ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ - ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠠ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲᠤᠮ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ .pptx
ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠬᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ︽ᠭᠤᠪᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ︾ .docx
ᠰᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ︾ .docx
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -12.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -11.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -10.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -9.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -8.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -7.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -6.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -5.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -4.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -3.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -2.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -1.pdf
ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠽᠦᠨᠺᠠ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠮᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 菩提道次 ︵蒙文︶ -0.pdf
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ .docx
ᠬᠦᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ .docx
ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠤᠯ .wps
ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ .docx
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ︽14 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠲᠠᠶᠢᠨ︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ .docx
ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠵᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ - ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ .pptx
ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ .docx
ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠮᠪᠤᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ - ᠷᠢᠡᠴᠢᠡᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠡᠴᠤᠬᠳᠦ .wps
ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠶᠤᠮ — ᠬᠡᠨᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠣᠬᠦᠣ .wps
ᠪᠤᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠢ - ᠷᠢᠡᠴᠢᠡᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠡᠴᠤᠬᠳᠦ .wps
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ .pdf
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ︵2018 — 2022 ᠣᠨ︶ .pdf
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠪᠣᠭ .docx
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ .docx
︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .docx
ᠵ᠊᠂ ᠯᠣᠳᠣᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠳᠠᠶᠢᠨ︾ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ .docx
ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ .docx
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ .docx
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ .docx
ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ .wps
ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ .docx
ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠣᠰᠠ .docx
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ .docx
ᠲᠠᠬᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ .docx
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡ .docx
︽ᠬᠠᠯᠭᠢᠳᠠᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ︾ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .docx
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ .docx
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ .docx
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ .wps
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ 2 .wps
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ .wps
ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ
ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠲᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ︽ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠯᠦ ᠮᠠᠷᠲᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ︾ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠ᠊
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ .wps
ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ 民主评议党员表 ︵蒙文版︶ .wps
ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 巴达荣贵个人对照材料.docx
1992 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ - ᠴᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠬᠤᠸᠠ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ 蒙汉单位名称.docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠪᠦᠷ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ︾ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ .pdf
ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠯᠢᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ︾ ᠪᠤᠯᠪᠠ .docx
ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ .docx
ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ .docx
ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ .docx
ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ 蒙汉单位名称.docx
ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ .docx
ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ︵2019.12.15︶ .pdf
15 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ︾ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ - ︽ᠪᠢᠯᠢᠭ︾ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ .pdf
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ︽ᠨᠠᠮᠣᠷ︾ .docx
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠬᠠᠰᠬᠦᠦ ︽ᠲᠡᠷᠡ ᠯᠡ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ︾ .docx
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠬᠠᠨ ᠰᠧ ᠬᠠᠢ ︽ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠡᠭᠬᠡ︾ .docx
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ︽ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨᠳᠦ ᠤᠶᠠᠷᠡᠯ︾ .docx
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤᠷᠠᠰᠦᠮᠵᠢ︾ .docx
ᠰᠢᠯᠦᠭ᠄ ᠡᠷᠬᠢᠮᠳᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ︽ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ︾ .docx
ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠄ ᠮᠠᠬᠰᠤᠷ ᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ .docx
ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ .pdf
基于电子发音词典的蒙古语多音字问题研究_敖敏.pdf
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤ .docx
ᠲᠠᠪᠤᠠᠬᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠲᠤᠪᠬᠢᠬᠰᠠᠨ︾ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ .docx
ᠬᠦᠯᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ .docx
ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ .docx
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ︖ .docx
ᠰᠢᠯᠥᠭᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠶᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠮᠵᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ .docx
ᠰᠦᠵᠸᠦ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ .docx
ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ .docx
ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ .xlsx
︽ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ︾ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠠᠧᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠯ᠎ᠠ .docx
︽ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠮᠠᠯ ᠱᠦᠵᠢ︾ ᠸᠠᠩ ᠢᠤᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩ .docx
︽ᠪᠢᠴᠢᠯ︾ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠ .docx
︽ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯᠬᠦ︾ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠨᠢ ︽ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ︾ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠢ .docx
︽ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ︾ .docx
︽ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡ︾ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ .docx
︽ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ .docx
ᠭᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠦ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠵᠦᠢᠲᠡᠢ .docx
︽ᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ︾ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠩ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ .wps
ᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠤ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠲᠤᠯ .docx
ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .docx
ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ 3 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ .docx
︽ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠥᠵᠡᠯᠳᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠥᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬᠳᠤ ᠲᠡᠪᠳᠠᠷ︾ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠥᠷᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠠᠢ .docx
︽2+2︾ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠ .docx
ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠡᠷᠡᠢ .docx
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ .docx
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ
ᠬᠤᠯᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠢ ᠲᠤᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ︽成达寺︾ .docx
ᠬᠤᠠ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠣᠭᠦ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .docx
ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ .docx
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡ .docx
ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ .docx
ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ .xlsx
ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠬᠡ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠪᠡ .docx
ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ .docx
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠣᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ .docx
ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ .docx
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ︾ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ
ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠽᠢᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠥᠳᠥᠭᠡᠯ
ᠬᠤᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ .docx
ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠶ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︖ .docx
ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ .docx
ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠤᠪᠠ .docx
ᠸᠠᠩᠨᠤᠳ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠢᠪ ︽ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠮᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ︾ .docx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ︶ -15 ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡ .docx
ᠦᠷᠠᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ .pptx
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ︽119︾ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠡ
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠪᠡ
ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ
ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ .docx
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠢᠯᠢ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ .docx
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠬᠢ .docx
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠦᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠳᠤᠯ ︵ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠨᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ︶ .pdf