ᠪᠠᠷᠰ ︵ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠦ︶
十六世紀蒙古社會 游牧佛教之研究
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
︹ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ︺ Kim Sungsoo 16 — 17 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠦᠭᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ
ᠶᠤ · ᠸ᠊ · ᠲᠷᠢᠹᠤᠨᠤᠸ᠋ ︽ᠦᠢᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ — ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ︾
2018 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠳ
ᠬᠢᠲᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ
ᠠ᠊ · ᠸᠤᠯᠺᠤᠸ᠋ ︽ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠨ︾ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ
ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ — ︵451 ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ︶
ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠪᠠ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠮ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠲ᠋ᠧᠯ ︽ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠵᠦᠢ︾
ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠭᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ︾ 1 — 20 ᠪᠤᠳᠢ ︵ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ︶
ᠳ᠋᠊ · ᠴᠠᠸᠠᠩᠳᠤᠷᠵᠢ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ︾ — ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠭᠤᠤᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ
ᠢ᠊ · ᠴᠠᠪᠠᠯ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ︾ ︵ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 20132 ᠤᠨ᠃︶
ᠪ᠊ · ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ︾ 1968 ᠤᠨ᠃
ᠶᠤ · ᠵᠠᠩᠴᠢᠪ ︽ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ︾
︽ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠤᠸᠠᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ︾ ᠠᠷᠬᠢᠪ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ 181 — 591 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠃
︽ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠠᠴᠠ︾ — ︽ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2006 ᠤᠨ᠃
ᠠ᠊ · ᠠ᠊ · ᠺᠤᠸᠠᠯᠸᠧ᠄ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰᠬᠦᠷ︾ — ︽ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 2007 ᠤᠨ᠃
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠧᠷᠯᠠᠢ ︽ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾
ᠬᠦᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠡᠭᠠᠳᠤᠷ ︽ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ︾ ︽ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾ 1969
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵18 — 20 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ︶
ᠬᠡ᠊ · ᠴᠡᠷᠡᠩᠳᠤᠷᠵᠢ ︽ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠢᠮᠦ 1961 ᠤᠨ᠃
ᠳ᠋᠊ · ᠭᠤᠩᠭᠤᠷ ︽ᠬᠤᠪᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠡᠤᠭᠡ︾
ᠬᠢᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠽᠠᠷᠭᠠᠷᠢᠳᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠦ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠳᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ 1913 ᠤᠨ᠃
ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ
Tsatanchuud.pdf
ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠧᠷᠯᠠᠢ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠶᠢᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ 1976 ᠤᠨ᠃
ᠴ᠊ · ᠮᠢᠭᠮᠠᠷᠰᠦᠷᠦ᠋ᠩ ︽ᠰᠤᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ︾
ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡ︕ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠴᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠤᠳ
ᠤᠸᠧᠨ ᠯᠠᠳ᠋ᠲ᠋ᠢᠮᠦᠷ ︽ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢᠳ︾ 1994
ᠨᠢᠱᠠᠨ ᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠮᠠᠷᠺᠤ ᠫᠤᠯᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ︵ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ︶
ᠸᠠᠲ᠋ᠢᠺᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠷᠬᠢᠪ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠺᠤᠽᠯᠤᠸ᠋ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ — 1923 — 1926
ᠪ᠊ · ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠬᠤᠯᠠᠩ ︽ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︾
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ
ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠮᠧᠨᠧᠵᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠤᠷ
ᠸ᠊ · ᠾᠢᠰᠢᠰᠢᠭ ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠰᠦᠲᠦ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ
ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠢᠮᠦ
ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠨᠢᠺᠣᠯᠠᠢ ᠮᠢᠬᠠᠶᠢᠯᠣᠸᠢᠴᠢ ᠫᠷᠵᠸᠧᠠᠯᠢᠰᠺᠢ ᠶᠢᠨ ︵ 1839 — 1888 ︶ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠳᠷ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ︶
︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ︾
ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ
ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ 2300 ᠲᠠᠩ ᠦᠭᠡ
ᠸ᠊ · ᠰᠠᠶᠢᠨᠴᠤᠭᠲᠦ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠰᠺᠦᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ︾
ᠸ᠊ · ᠰᠠᠶᠢᠨᠴᠤᠭᠲᠦ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠰᠺᠦᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ︾
ᠬᠡᠸ᠋ᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠬᠧᠣᠯᠤᠭᠢ
ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠷᠦ᠋ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠰᠦ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠲᠢ︶
ᠫᠷᠤᠮᠢᠰᠢᠤᠰ
︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ
2. ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ .ppt
ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠯ .ppt
ᠲᠣᠭᠤᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠤᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ .pptx
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ .pptx
ᠬᠥᠳᠥᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ .pptx
ᠱᠤᠷᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠤᠰᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ
ᠪᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠄ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠵᠦ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠪᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠳᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ
ᠪᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠄ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠶᠢᠷᠳᠣ᠋ ᠊ ᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠪᠠ .docx
ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠤ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠯᠠᠮᠠᠹᠦ᠋ᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠪᠠ .docx
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ︽ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ 2020 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ‍ᠤᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ︾ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠪᠠ .docx
︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ .docx
ᠪᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠄ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ︖
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤᠯᠢ 蒙汉词典.pdf
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ 五谷.pdf
ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠶ᠎ᠠ - ᠰ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠷ 色.巴雅尔老师作品.故乡.pdf
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ - ᠵᠣ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ 蒙古马史诗 ︵陶克陶著︶ .pdf
1. ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ .pdf
1. ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ .docx
1. ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ .wps
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ︶
ᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ︵ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ︶
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ 1 ᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ .docx
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ .docx
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠰᠤᠭᠠᠢ .docx
︽ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡ︾ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨᠭᠦ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ 201109.docx
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ ᠎ᠡ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠰᠤᠭᠠᠢ .docx
︽ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯᠬᠦ︾ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠨᠢ ︽ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ︾ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠢ 201607.docx
︽ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡ︾ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨᠭᠦ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ 201109.docx
︽ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ︾ ᠢ 201009.docx
ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ - ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠲᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠪᠡ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠮᠦᠬᠦ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠤᠮᠤ ᠡ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠯ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠭ .pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠣᠳᠤ .pdf
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ .pdf
ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠭᠤᠮ ᠰᠤᠨᠣᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ - ᠰ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ - ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ 娜仁图雅
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ .pptx
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 2020 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ .pdf
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 2020 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ .pdf
︽ᠮᠦᠰᠯᠢᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ︾ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠥᠷᠥᠭᠳᠡᠯ
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠣᠺᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ
ᠪᠢᠲᠡᠬᠡᠢ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ︕ .docx
ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ︕ .pdf
2014 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ .wps
ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ERP ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ERP在语言研究中的应用 ︵王瑞明︶ 201908 ︵1︶ .pdf
ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ 201605.docx
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽春天的雨点.pptx.︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽应用写作.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽古诗 听力 写作.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽悠长的铃声.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽陶校长的演讲.pptx.︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽师恩难忘.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 师恩难忘1.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽古诗二首.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽热爱大自然.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽鸟语.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽爬山虎的脚 第二课时.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽爬山虎的脚 第一课时.ppt︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽春光染绿我们双脚 第二课时.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︽春光染绿我们双脚 第一课时.pptx︾ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 9 ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠪᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠳᠦ
ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯ᠊ 5.灯光.pptx ᠬᠤᠩ ᠢᠥᠢ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯ᠊ 8.中华少年.pptx
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯ᠊ 7.彩色的翅膀.pptx ᠬᠤᠩ ᠢᠥᠢ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯ᠊ 6.金色的鱼钩.ppt ᠬᠤᠩ ᠢᠥᠢ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 4.月是故乡明.pptx ᠬᠤᠩ ᠢᠥᠢ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 3、小桥流水人家.pptx ᠬᠤᠩ ᠢᠥᠢ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯ᠊ 2、桂花雨.pptx ᠬᠤᠩ ᠢᠥᠢ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 1, ︽乡愁︾ .ppt ᠬᠤᠩ ᠢᠥᠢ
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪ
ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪ
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 好行为.mp4
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 蔬菜歌.mp4
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 十二生肖歌.mp4
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 上学一路歌1.pptx
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 彩色的梦 ︵第一课时︶ .pptx
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 彩色的梦 ︵第二课时︶ .pptx
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ
ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ — — ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠺᠣᠷᠣᠨᠠ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 上学一路歌2.pptx
ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠱᠦᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠪᠠᠯ .mp4 ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ U5 T2 SectionD.ppt
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ U5 T2 SectionC.ppt
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ U5 T2 SectionB.ppt
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ U5 T2 SectionA.ppt
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ - ᠰ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠷ 色.巴雅尔老师作品孩子们的婚姻.pdf
ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠰᠤᠹᠲ ~ ᠣᠨᠣᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ onon文库新增蒙古语语音搜索功能.mp4
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ︽ᠪᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ︾
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠮᠠᠰᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦ ︵ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ︶ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ .pptx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠷᠣᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ .wps
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠷᠣᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ .wps
ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠠᠷᠭᠠᠳᠤ ᠪᠣᠷᠤ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠴᠠᠢ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠢᠨᠵᠠᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠴᠡᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ .pdf
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠡ .pdf
ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ 王二小 -玲玲.mp4
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ 王二小 -玲玲.mp4
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ 陈毅探母 -玲玲.mp4
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ - I usually come to school by subway - ᠬᠤᠷᠴᠠ .ppt
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ - I usually come to school by subway - ᠬᠤᠷᠴᠠ .ppt
ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠬᠦᠯᠥᠬᠡᠷᠡᠢ — ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠬᠦ ᠭᠡᠮ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ - ᠰ᠊ · ᠪᠠᠶᠠᠷ .pdf
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ 王二小 -玲玲
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ 王二小 -玲玲.mp4
ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ .mp3
16.1 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ︵2︶ .pptx
16.1 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ︵2︶ .pptx
16.1 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ 1 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ .pptx
16.1 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ 1 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ .pptx
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠨᠤᠲᠤᠬ
ᠲᠡᠩᠷ᠊ ᠢ ᠁ ᠬᠠᠷᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ .mp4
ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .mp4
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ .pdf
ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ .pdf
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ .pdf
ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠢᠰᠤ .pdf
ᠠᠪᠤ .pdf
ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠲᠠᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠥᠯᠴᠡᠩᠭᠦᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ -- ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠲᠣ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ︵ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠲᠤ︶ .docx
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ - ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠄ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ︶ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ .docx
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠡᠷᠭᠡᠲᠡᠨ .docx
ᠮᠣᠷᠢ .docx
ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦᠱᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ .docx
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠲᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ .docx
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ .docx
ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ .docx
ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ .docx
ᠭᠡᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ .docx
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ .mp4
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠡᠷᠢ 4.pdf
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠡᠷᠢ 3.pdf
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠡᠷᠢ 2.pdf
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠡᠷᠢ 1.pdf
ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ 5.pdf
ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ 4.pdf
ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ 3.pdf
ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ 2.pdf
ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ 1.pdf
腾格尔 - 蒙古好.mp3
腾格尔 - 落发.mp3
ᠰᠦᠯᠳᠡ
战旗乐队SULD - 铁胡子.mp3
西日布才仁 - 这是德都蒙古.mp3
西日布才仁 - Eej.mp3
奈热乐队 - 走马.mp3
奈热乐队 - 呼格泰阿都沁.mp3
蒙古利亚组合 - 四岁的海骝马.mp3
九宝乐队 - 特斯河之赞.mp3
杭盖 - 圣祖成吉思汗.mp3
阿基耐 - 宿草.mp3
阿基耐 - 布里亚特民歌.mp3
Tulgatan突腾乐队,图腾乐队 - 吆呼尔 [Yohor].mp3
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢ 5 .pdf
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ .wps
ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠯᠲᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ .wps
ᠡᠥ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠨ ᠠᠢᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ .wps
ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ
ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ .docx
ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ
ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ
ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ - ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠣᠬᠤ .pptx
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ - ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠤ ᠠᠴᠠ ᠶᠢᠰᠤ ᠬᠠᠰᠣᠬᠤ .pptx
ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ - ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ
ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ
ᠪᠦᠬᠡᠴᠣᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠡᠮᠤᠰᠳᠡᠭ ᠪᠤᠢ
ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ︶ .mp3
uulenhee - ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠱᠠᠭᠠᠢ - ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ︶ .mp3
uulenhee - ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ .mp3
uulenhee - ᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦ .mp3
uulenhee - Vandebo &amp Saryuna - ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ .mp3
uulenhee - Vandebo &amp Bold - AYO ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ .mp3
uulenhee - The C - ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ .mp3
uulenhee - SENSES Production - Monita Monika ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ .mp3
uulenhee - Pacrap - Give me ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ .mp3
uulenhee - Magnet &amp GINJIN - It''s OK ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ .mp3
uulenhee - Lil thug e - ᠬᠦᠯᠢᠶᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ .mp3
uulenhee - D45 - ᠤᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ .mp3
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ 9 ᠣᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠳᠦ
︽ᠬᠦᠪᠲᠦ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ︾ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠳᠤ .pdf
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ .pdf
ᠨᠤᠫᠧᠯ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ .pdf
ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ 10 ᠳ᠋ᠥᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠦᠭᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ .pdf
5G ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ .pdf
ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠤᠭ ᠬᠢᠬᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠲᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ .pdf
ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ .pdf
ᠲᠦ᠋ ᠶᠢᠦ ᠶᠢᠤ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠰᠪᠠ .pdf
1 ᠵᠢᠷᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ .pdf
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠰᠡᠨ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠠᠨ ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠦ᠋ᠲᠡᠨ ᠮᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠥᠮᠵᠢ 初二物理第一章练习题解析.mp4
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠠᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ︽ᠵᠧᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ︾ ᠠᠴᠠ ︽ᠺᠠᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ︾ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠰᠦᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯ ᠪᠠ ᠮᠦᠬᠦᠯ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ — ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠨ — ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ — ᠲᠤᠤᠷᠠᠲᠦ — ᠬᠤᠷᠴᠨ Unit5 I usually come to school by subway topic1 SectionB.ppt
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ — ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠨ — ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ — ᠲᠤᠤᠷᠠᠲᠦ - ᠬᠤᠷᠴᠨ Unit5 Our school life topic1 SectionA SA
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠤᠭᠳᠤ ᠬᠠᠲᠤᠳ .pdf
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠭᠡ - ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - ᠲᠡᠥᠬᠡ - ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠡᠲᠤ - ᠲᠡᠥᠭᠡ - ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ - ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
2-hel-1.pdf
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ - ᠣᠳᠣᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ - ᠣᠳᠣᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠮᠢ ᠵᠦᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠵᠢᠶᠧ ᠰᠢᠶᠥᠥ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠮᠢ ᠵᠦᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠵᠢᠶᠧ ᠰᠢᠶᠥᠥ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠥᠯᠠᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ - ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠢᠮᠡᠭ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠥᠯᠠᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ - ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠢᠮᠡᠭ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ - ᠣᠳᠣᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ - ᠣᠳᠣᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠮᠢ ᠵᠦᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠵᠢᠶᠧ ᠰᠢᠶᠥᠥ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠮᠢ ᠵᠦᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ - ᠵᠢᠶᠧ ᠰᠢᠶᠥᠥ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠥᠯᠠᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ - ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠢᠮᠡᠭ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠥᠯᠠᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ - ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠢᠮᠡᠭ .mp4
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ 妈妈的账单
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ 妈妈的账单
ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ 吃水不忘挖井人-玲玲
论科尔沁藏本子故事 ︽禅真逸史︾ 译者及汉文原版问题 ︵通辽2019.08︶ 论文集 ︵2︶ -372-384.pdf
胡仁乌力格尔国际学术研讨会论文集题目 ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︵通辽2019.08︶︶ -1-4.pdf
个体叙事与口头传统 ︵通辽2019.08︶ 论文集 ︵2︶ -359-371.pdf
ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠢᠮᠤ ---.... ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ᠎ᠠ ︵通辽2019.08︶ 论文集 ︵2︶ -200-206.pdf
ᠰᠢᠷᠠᠪ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ︽ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ - ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠠᠩ ︵通辽2019.08︶ -5-13.pdf
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ --- ᠬᠦᠴᠦᠨᠲᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ︵通辽2019.08︶ -179-199.pdf
ᠯᠤᠪᠰᠠᠩ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ᠪᠤᠳᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ --.. ᠴᠣᠭᠲᠤ ︵通辽2019.08︶ -262-287.pdf
ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ --.. ᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠪᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠿᠦᠩ ︵通辽2019.08︶ -235-250.pdf
ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠣᠣ ᠴᠤᠭᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ---- ᠨᠠ᠊ · ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ︵通辽2019.08︶ -40-52.pdf
ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ -..... ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ︵通辽2019.08︶ -133-140.pdf
ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠳᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ︾ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ --. ᠬᠦᠬᠡᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ︵通辽2019.08︶ 论文集 ︵2︶ -174-178.pdf
ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠢᠷᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠭᠠᠩ ᠳᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠ ︵通辽2019.08︶ -75-91.pdf
ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ -- ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ︵通辽2019.08︶ -14-21.pdf
ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠢ -..... ᠫ᠊ · ᠠᠨᠠᠪᠠᠳ ︵通辽2019.08︶ 141-152.pdf
ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠧᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ --. ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ︵通辽2019.08︶ 论文集 ︵2︶ -211-218.pdf
ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠤᠳᠠᠮᠠᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ----. ᠰᠠᠮᠪᠠᠯᠨᠤᠷᠪᠤ ︵通辽2019.08︶ 论文集 ︵2︶ -207-210.pdf
ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ----... ᠰᠢ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ︵通辽2019.08︶ -219-234.pdf
ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︽ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ︾ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ︽ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ --. ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ︵通辽2019.08︶ 论文集 ︵2︶ -153-173.pdf
ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ --- ᠪᠤᠤ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ︵通辽2019.08︶ -65-74.pdf
ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠴᠣᠬᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠢᠨᠦ --.. ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠣ ︵通辽2019.08︶ 论文集 ︵2︶ -288-292.pdf
ᠪᠧᠨᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ---..... ᠪᠠᠢ ᠢᠤᠢ ᠿᠦᠡᠭ ︵通辽2019.08︶ 53-64.pdf
ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ -... ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ︵通辽2019.08︶ -251-261.pdf
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︵ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ︶ --. ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ︵通辽2019.08︶ 129-132.pdf
ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠥ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠡᠯᠲᠡ ----. ᠪᠣᠣ ᠴᠣᠡᠡᠵᠥ ︵通辽2019.08︶ -107-128.pdf
︽ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ᠪᠠ ︽ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ---. ᠪᠣᠣ ᠰᠢᠣ ᠵᠢᠤᠸᠠᠨ 通辽2019.08︶ -92-106.pdf
︽ᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠳᠠᠷ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ︾ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ---. ᠦ᠊ · ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ 通辽2019.08︶ 32-39.pdf
︽ᠬᠦᠳᠡᠩ ᠲᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ︾ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ -- ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ︵通辽2019.08︶ 22-31.pdf
ХЭЛ ЗОХИОЛЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ДУУН УХААНЫ САН ХӨМРӨГ --- ᠰ᠊ · ᠮᠥᠩᠬᠡᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ︵通辽2019.08︶ 论文集 ︵2︶ -325-336.pdf
Хүрээ хошууны хуурын үлгэр, үлгэр холбооны тухай --.. ᠰ᠊ · ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ︵通辽2019.08︶ 论文集 ︵2︶ -337-343.pdf
ХУУРЧ Ө.ЛУВСАНГИЙН БОДЬ МЭРГЭН ХААН ҮЛГЭРИЙН АЯЛГУУГ СУДАЛСАН НЬ --.. ᠰᠢᠨᠡᠩ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠡᠴᠡᠭ ︵通辽2019.08︶ 论文集 ︵2︶ -344-358.pdf
胡仁乌力格尔国际学术研讨会论文集题目 ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ .docx
ХОРЧИНЫ ГАЛВЫН ҮЛГЭР -ИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН АСУУДАЛД -- ᠬ᠊ · ᠨᠠᠨᠳᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ︵通辽2019.08︶ 论文集 ︵2︶ -304-310.pdf
Их Жүнгэн хатан бэнсэн үлгэрт Байгал шүтлэгийн тухай үзэл ухамсар туссан нь --. ᠯ᠊ · ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠮᠡᠭ ︵通辽2019.08︶ 论文集 ︵2︶ -311-324.pdf
БЭНСНИЙ ҮЛГЭР ДЭХ ХЭЛЦ ХЭЛЛЭГИЙН ХУВИРГАЛ --- ᠣ᠊ · ᠰᠢᠨᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ︵通辽2019.08︶ 论文集 ︵2︶ -293-303.pdf
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ 锻炼歌- ᠤᠷᠭᠠᠬᠦᠦ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ - ᠵᠢᠶᠧ ᠰᠢᠶᠥᠥ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤ ᠴᠤᠬᠤ - ᠵᠢᠶᠧ ᠰᠢᠶᠥᠥ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠬᠦᠰᠤᠨᠤᠭ᠍ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠣᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ - ᠭᠡᠷᠡᠯ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ - ᠤᠷᠠᠨᠬᠦᠦ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠤ︶ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠠᠢᠯᠠᠰᠣᠨ ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠪᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ - ᠣᠳᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ~1.mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠤ︶ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠠᠢᠯᠠᠰᠣᠨ ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠪᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ - ᠣᠳᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ - ᠪᠣᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ - ᠪᠣᠣ ᠨᠠᠷᠡᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ~1.mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ - ᠪᠣᠣ ᠨᠠᠷᠡᠨᠴᠢᠮᠡᠭ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠣᠨ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ - ᠰᠢᠥ ᠶᠢᠩ .mp4
ᠡᠲ᠋ᠡᠨᠤᠯ -- ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ 双刃剑-乙醇
PEP_Book5_Unit_3_B read and write .ppt
PEP_Book 5_Unit_3 My Birthday_part B Let''''s talk英语课本 ppt
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠄ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ︵ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ︶ 第八章综合复习题.pdf
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠄ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠪᠠ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠸᠠᠺᠽᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ︵ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ︶ 第七章、九章综合复习题.pdf
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠄ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ︵ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ︶ 第六章综合考试复习题.pdf
ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠄ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ︵ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ︶ 第四章考试综合复习题.pdf
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠄ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ︵ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ︶ 第三章、五章综合复习题.pdf
ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠄ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮᠲᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ︶ 第二章综合复习题.pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠄ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ︵ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ︶ 第一章综合复习题.pdf
16.1 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ︵ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠲᠣ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ — ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠦᠷᠴᠠᠢᠬᠤ︶
16.1 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ︵ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠲᠣ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ — ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠦᠷᠴᠠᠢᠬᠤ︶
ᠤᠭᠲᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ︵ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠲᠣ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ — ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ︶
︽ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ 兽医基础 ︵第二版 畜牧兽医/养殖类专业主编张进林刁有祥︶ 复习2.pdf
︽ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ 兽医基础 ︵第二版 畜牧兽医/养殖类专业主编张进林刁有祥︶ 复习1.pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ᠄ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨᠠᠮ -- ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ︵ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ — ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠲᠦ︶
5.1.1 ᠤᠭᠲᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ︵ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠲᠣ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ — ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ︶
borgoljin.mkv
borgoljin.m4v
borgoljin.mkv
borgoljin.m4v
borgoljin.mkv
borgoljin.m4v
1-hytad.pdf
1-too-1.pdf
1-hel-1.pdf
1-hel.pdf
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠦᠶᠡᠯ 上学一路歌 - ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠦᠶᠡᠯ 一分钟 - ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠡᠴᠦᠶᠡᠯ 一分钟- ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠲᠠᠪᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ 1.pptx
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ .pptx
ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ .pptx
ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ 1.pptx
3 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ .pptx
2 ᠪᠠ 5 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ .pptx
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠡᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠦᠭᠡᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ - ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠦᠦ .mp4
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ︵ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ - ᠲᠠᠭᠦᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ .mp4