ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 26244 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ (ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ) ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ︵ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20220622213154039559

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ DOCX

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 5.46KB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2022-06-22

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-3479566.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
0 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠳᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠿᠸᠠ ᠯᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .docxᠲᠤᠭᠤᠷ ᠿᠸᠠ ᠯᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .docx
 • ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠬᠢᠷᠮᠠᠭ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠥᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠲᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠪᠡ .docxᠬᠢᠷᠮᠠᠭ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠥᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠲᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠪᠡ .docx
 • ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠬᠠᠶᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠢ ᠯᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠪᠠ .docxᠬᠠᠶᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠢ ᠯᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠪᠠ .docx
 • ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠰ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠮᠦ ᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .docxᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠰ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠮᠦ ᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .docx
 • ᠨᠠᠷᠮᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠨᠠᠷᠮᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .docxᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ .docx
 • ︽ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ︾ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ .docx︽ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ︾ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ .docx
 • ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠰᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠰᠥᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠰᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠰᠥᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠦᠳᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docxᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠦᠳᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ .docx
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ