ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 26244 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠬᠦ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ .wps

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠬᠦ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ .wps

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20200924071742220

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ WPS

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 21.50KB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2020-09-24

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-3472801.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
0 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ .pdfᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ .pdf
 • ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠊ᠤ᠊᠊ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ︾ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ – ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ .pdfᠣᠪᠣᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠊ᠤ᠊᠊ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ︾ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ – ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ .pdf
 • ᠠᠵᠠ ᠬᠡᠢᠮᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠰᠠᠢ︕ ᠷᠢ᠊ • ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ .pdfᠠᠵᠠ ᠬᠡᠢᠮᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠰᠠᠢ︕ ᠷᠢ᠊ • ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ .pdf
 • ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠬᠦ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ .wpsᠶᠡᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠬᠦ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ .wps
 • ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠩ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ - 3 ︵ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠷᠠ︕︶ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠩ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ - 3 ︵ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠷᠠ︕︶
 • ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠩ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ - 2 ︵ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕︶ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠩ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ - 2 ︵ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕︶
 • ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠩ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ︵ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕︶ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠩ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ︵ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕︶
 • 13 ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠾᠸᠤ ᠴᠢᠩ ᠾᠤ᠋ ︵ᠠᠷᠤ ᠲᠤᠲᠤᠷ︶ .pdf13 ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠾᠸᠤ ᠴᠢᠩ ᠾᠤ᠋ ︵ᠠᠷᠤ ᠲᠤᠲᠤᠷ︶ .pdf
 • 12 ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ︵ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠲᠤᠷ︶ .pdf12 ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ︵ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠲᠤᠷ︶ .pdf
 • 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ .docx2007 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ .docx
 • ᠤᠷᠠᠳᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠵᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ .pdfᠤᠷᠠᠳᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠵᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ .pdf
 • ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ .pdfᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ .pdf
 • ᠪᠠᠷᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ .pdfᠪᠠᠷᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ .pdf
 • ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
 • ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠵᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ ︵ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ — ᠰ᠊ ᠳ᠋᠊ ᠪᠠᠪᠤᠶ᠋ᠸᠧ᠂ ᠴ᠊ ᠴ᠊ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠮᠠᠶ᠋ᠸᠧᠠ / Буряад зоной урданай нуудал байдалай тайлбари толиᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠵᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ ︵ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ︶ — ᠰ᠊ ᠳ᠋᠊ ᠪᠠᠪᠤᠶ᠋ᠸᠧ᠂ ᠴ᠊ ᠴ᠊ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠮᠠᠶ᠋ᠸᠧᠠ / Буряад зоной урданай нуудал байдалай тайлбари толи
 • ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ︶ — ᠯᠢᠩᠬ᠊ ᠤᠠ᠋ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ /Ашатын haйхан заяанᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ︶ — ᠯᠢᠩᠬ᠊ ᠤᠠ᠋ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ /Ашатын haйхан заяан
 • ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .docxᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ .docx
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ