ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 26244 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ (1677-1696) 《阿拉善史料》 (三) .pdf

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1677-1696︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20190429105135503

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ PDF

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 491.88KB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2019-04-29

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-15701.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
0 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ .PDFᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ .PDF
 • ᠨᠠᠢᠮᠠ᠂ ᠬᠦᠨᠰᠠᠩᠵᠦ᠋ᠷᠮᠢᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1844 — 1875︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdfᠨᠠᠢᠮᠠ᠂ ᠬᠦᠨᠰᠠᠩᠵᠦ᠋ᠷᠮᠢᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1844 — 1875︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
 • ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠳ᠋ᠠᠨᠢᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1931-1949 ᠣᠨ︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdfᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠳ᠋ᠠᠨᠢᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1931-1949 ᠣᠨ︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
 • ᠠᠷᠪᠠ᠂ ᠯᠾᠠᠸᠠᠩᠫᠦ᠋ᠷᠦᠭᠵᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1910-1931︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdfᠠᠷᠪᠠ᠂ ᠯᠾᠠᠸᠠᠩᠫᠦ᠋ᠷᠦᠭᠵᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1910-1931︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
 • ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠤᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠣ ︵1677-1949︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdfᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠤᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠣ ︵1677-1949︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
 • ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠣᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdfᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠣᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
 • ᠲᠤᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠢᠩ ᠳᠤ ᠫᠦᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdfᠲᠤᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠢᠩ ᠳᠤ ᠫᠦᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
 • ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdfᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
 • ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdfᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
 • ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ — ᠨᠠᠸᠠᠨᠳᠠᠨᠵᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdfᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ — ᠨᠠᠸᠠᠨᠳᠠᠨᠵᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
 • ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdfᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
 • ᠢᠰᠯᠡᠮ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdfᠢᠰᠯᠡᠮ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
 • ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠳᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠢᠰᠣᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠣ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdfᠠᠯᠠᠱᠠ ᠳᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠢᠰᠣᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠣ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
 • ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdfᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
 • ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠣ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdfᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠣ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
 • ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠡᠤᠬᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdfᠠᠯᠠᠱᠠ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠡᠤᠬᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
 • ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdfᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
 • ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠡᠨᠳᠡᠷ ᠯᠾᠷᠠᠮᠪᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdfᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠡᠨᠳᠡᠷ ᠯᠾᠷᠠᠮᠪᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽阿拉善史料︾ ︵二︶ .pdf
 • ᠶᠢᠰᠣ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠤᠨᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1876-1909︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdfᠶᠢᠰᠣ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠤᠨᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1876-1909︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
 • ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠬᠠᠪᠠᠯᠠ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1805-1832︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdfᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠬᠠᠪᠠᠯᠠ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵1805-1832︶ ︽阿拉善史料︾ ︵三︶ .pdf
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ