ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ
ᠨᠡᠢᠲᠡ 26244 ᠳ᠋ᠣᠺ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠲᠣᠯᠢ

word ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠭ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ︕

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕
ᠲᠤᠰ ᠳ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠲᠣᠯᠢ

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 20181116212120750

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠺ

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ PDF

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠄ 71.53MB

ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2018-11-17

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ᠄ https://doc.onon.cn/p-10919.html
ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
0 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠰᠠ 200 ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

 • ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ︵蒙医药︶ 1987-1.pdfᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ︵蒙医药︶ 1987-1.pdf
 • ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠡᠮ ᠳᠣᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠡᠮ ᠳᠣᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯ
 • 17 ᠴᠢᠰᠤ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠶᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠰᠠᠴᠡᠨ᠂ ᠯᠢ ᠢᠦᠢ ᠲᠠᠩ 】.pdf17 ᠴᠢᠰᠤ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠶᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠰᠠᠴᠡᠨ᠂ ᠯᠢ ᠢᠦᠢ ᠲᠠᠩ 】.pdf
 • 16 ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠣᠨᠤᠯ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠦᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 】.pdf16 ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠣᠨᠤᠯ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠦᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 】.pdf
 • 15 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ 【 ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠮᠧᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ 】.pdf15 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ 【 ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠮᠧᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ 】.pdf
 • 14 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠤᠮᠨᠤᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ 【 ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠾᠥᠸᠧ ᠪᠦᠷᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ 】.pdf14 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠤᠮᠨᠤᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ 【 ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠾᠥᠸᠧ ᠪᠦᠷᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ 】.pdf
 • 13 ᠴᠠᠢᠪᠤᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ 【 ᠰᠡᠴᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 】.pdf13 ᠴᠠᠢᠪᠤᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ 【 ᠰᠡᠴᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 】.pdf
 • 12 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ -二 ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠤᠢᠯᠠᠳᠡᠯ 【 ᠴᠢ ᠢᠦᠢ ᠮᠧᠢ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ 】.pdf12 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ -二 ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠤᠢᠯᠠᠳᠡᠯ 【 ᠴᠢ ᠢᠦᠢ ᠮᠧᠢ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ 】.pdf
 • 32 ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠶᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠾᠧ 】.pdf32 ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠶᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 【 ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠾᠧ 】.pdf
 • 31 ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ 【 ᠲᠦᠩ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠴᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠ 】.pdf31 ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ 【 ᠲᠦᠩ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠴᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠ 】.pdf
 • 30 ᠵᠤᠬᠢᠰᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠦ 【 ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬᠤᠨᠮ᠎ᠠ 】.pdf30 ᠵᠤᠬᠢᠰᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠦ 【 ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬᠤᠨᠮ᠎ᠠ 】.pdf
 • 29 ᠲᠤᠯᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ 【 ᠸᠠᠩ ᠹᠧᠩ ᠮᠧᠢ 】.pdf29 ᠲᠤᠯᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ 【 ᠸᠠᠩ ᠹᠧᠩ ᠮᠧᠢ 】.pdf
 • 28 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠪᠤᠶᠠᠨ 】.pdf28 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠪᠤᠶᠠᠨ 】.pdf
 • 27 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠨᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ 】.pdf27 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠨᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ 】.pdf
 • 26 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠨᠳᠡᠷ᠎ᠡ -4 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠹᠧᠩ ᠶᠢᠩ 】.pdf26 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠨᠳᠡᠷ᠎ᠡ -4 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠹᠧᠩ ᠶᠢᠩ 】.pdf
 • 25 ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ -11 ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠴᠧᠨ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 】.pdf25 ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ -11 ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ 【 ᠴᠧᠨ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 】.pdf
 • 24 ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠣᠳᠣᠨᠭᠡᠷᠡᠯ 】.pdf24 ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ 【 ᠣᠳᠣᠨᠭᠡᠷᠡᠯ 】.pdf
 • 23 ᠨᠢᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠯᠢ ᠢᠦᠢ ᠲᠠᠩ᠂ ᠪᠤᠥ ᠲᠤᠭᠰᠤᠨ᠂ ᠪᠦ᠊᠂ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 】.pdf23 ᠨᠢᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 【 ᠯᠢ ᠢᠦᠢ ᠲᠠᠩ᠂ ᠪᠤᠥ ᠲᠤᠭᠰᠤᠨ᠂ ᠪᠦ᠊᠂ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 】.pdf
 • 22 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 【 ᠪᠤᠥ ᠴᠠᠩ ᠪᠤᠥ 】.pdf22 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 【 ᠪᠤᠥ ᠴᠠᠩ ᠪᠤᠥ 】.pdf
 • 21 ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ -8 ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠱᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠮ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 50 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ 【 ᠬᠦᠴᠦᠨ 】.pdf21 ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ -8 ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠱᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠮ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ 50 ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ 【 ᠬᠦᠴᠦᠨ 】.pdf
 • 20 ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠯᠢᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ 【 ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ 】.pdf20 ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠯᠢᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ 【 ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ 】.pdf
 • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ - ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ - ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ客服 - ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ

  copyright@ 2020 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ
  经营许可证编号:蒙ICP备18002860号-2

  email
  ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ